Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj kliničkih zdravstvenih ustanova

NN 79/2015 (20.7.2015.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj kliničkih zdravstvenih ustanova

79 20.07.2015 Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj kliničkih zdravstvenih ustanova

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

1535

Na temelju članka 74. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 12/2012, 35/2012, 70/2012, 82/2013, 159/2013, 22/2014 i 154/2014), ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA UNUTARNJI USTROJ KLINIČKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za unutarnji ustroj kliničkih zdravstvenih ustanova (»Narodne novine«, broj 145/2013 i 31/2015) u članku 2.a dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka nastavnik i osoba u suradničkom zvanju – zdravstveni radnik koji izvodi nastavu za potrebe visokih učilišta zdravstvenog usmjerenja može biti imenovan odgovornom osobom ustrojstvene jedinice i u slučaju ispunjenja uvjeta za starosnu mirovinu sukladno posebnom propisu prije isteka mandata iz stavka 1. ovoga članka.«

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-04/28

Urbroj: 534-02-1-1/2-15-01

Zagreb, 16. srpnja 2015.

Ministar
prim. Siniša Varga, dr. med. dent., v. r.