Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

NN 79/2015 (20.7.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

79 20.07.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1537

Na osnovi članka 128. stavka 4. i članka 131. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) te članka 26. točke 1.a Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 08/11., 18/13. i 1/14.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje na 87. sjednici održanoj 3. srpnja 2015. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U SLUČAJU OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI

Članak 1.

U Pravilniku o pravima uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (»Narodne novine«, broj 75/14 i 154/14), tiskanica iz članka 5. stavka 3. mijenja se, tiskana je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 2.

U članku 6. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad iz stavka 1. točke 2. podtočke 2.2.1. pripada osiguranicima iz članka 7. stavka 1. točaka 1. do 4. te točaka 6., 8., 9., 20. i 25. Zakona.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 3.

U članku 11. stavku 1. riječi: »članka 7. stavka 4.« zamjenjuju se riječima: »članka 7. stavka 1. točaka 1. do 4. te točaka 6., 8., 9., 20. i 25.« .

Članak 4.

Tiskanice iz članka 41. stavka 1. mijenjaju se, tiskane su tiskane uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 5.

Članak 44. mijenja se i glasi:

»(1) Prijava o ozljedi na radu, odnosno profesionalnoj bolesti popunjava se u pet primjeraka i to za: obveznika podnošenja prijave, osiguranu osobu, nadležnog doktora specijalistu medicine rada, izabranog doktora opće/obiteljske medicine te Zavod.

(2) Podatke o zaprimljenim prijavama o ozljedama na radu i profesionalnim bolestima Zavod dostavlja tijelu nadležnom za inspekciju rada, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo te Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu elektroničkim putem uz odgovarajuću autentifikaciju i autorizaciju korisnika.«.

Članak 6.

Članak 52. mijenja se i glasi:

»(1) O priznatoj ozljedi na radu, odnosno profesionalnoj bolesti, pored podnositelja prijave i osigurane osobe, Zavod je obvezan u roku od 8 dana obavijestiti izabranog doktora opće/obiteljske medicine te nadležnog doktora specijalistu medicine rada.

(2) Zavod godišnje na svojim internetskim stranicama, u dijelu koji se odnosi na »Zaštitu zdravlja na radu«, objavljuje podatke o broju priznatih ozljeda na radu, odnosno profesionalnih bolesti i to sa stanjem na dan 31. ožujka tekuće godine za prijave o ozljedama na radu, odnosno profesionalnim bolestima koje su zaprimljene u prethodnoj godini.«.

Članak 7.

U članku 60. Pravilnika riječi »1. srpnja 2015.godine« zamjenjuju se riječima »1. siječnja 2016.«.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/15-01/166

Urbroj: 338-01-01-15-01

Zagreb, 3. srpnja 2015.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.