Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 79/2015 (20.7.2015.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1538

Na osnovi članka 87. stavka 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 18. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10, 8/11. 18/13. i 1/14.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 87. sjednici održanoj 3. srpnja 2015. godine, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje, a prema prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, 156/13., 11/14., 12/14. – ispravak, 34/14., 54/14., 66/14., 74/14., 106/14., 133/14., 157/14., 25/15., 36/15. i 69/15.) u tablici iz članka 62. stavka 1. iza šifre OM050 dodaje se nova šifra sa sljedećim podacima:

»

OM051

Panel za praćenje indeksa tjelesne mase

P

0,58

«.

Članak 2.

Tablica 2.2. »Cijene dijagnostičko-terapijskih postupaka – DTP – specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita« mijenja se, tiskana je uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

Članak 3.

U članku 102. stavku 2. u tablici 3.1 »Koeficijenti za dijagnostičko terapijske skupine – DTS – bolnička zdravstvena zaštita bolesnika oboljelih od akutnih bolesti« podatci pod šiframa O01B, O02A, O04Z, O05Z, O60A, O60C, O61Z, O63Z, O64A, O64B, O66A, S65A, U61A, U61B, U62A, U62B, U63A, U63B, U64Z, U67Z, U68Z, V62A i V63B mijenjaju se i glase:

»

Šifra DTS-a

Naziv DTS-a

Koeficijent

Cijena*/**

O01B

Porođaj carskim rezom s teškim KK

1,42

26.625,00

O02A

Vaginalni porođaj s operativnim postupkom s vrlo teškim ili teškim KK

0,81

15.187,50

O04Z

Razdoblje poslije porođaja i poslije pobačaja s operativnim postupkom

0,52

9.750,00

O05Z

Pobačaj s operativnim postupkom

0,24

4.500,00

O60A

Vaginalni porođaj s vrlo teškim ili teškim KK

0,87

16.312,50

O60C

Jednoplodni nekomplicirani vaginalni porođaj bez drugih stanja

0,32

6.000,00

O61Z

Razdoblje poslije porođaja i poslije pobačaja bez operativnog postupka

0,37

6.937,50

O63Z

Pobačaj bez operativnog postupka

0,28

5.250,00

O64A

Lažni trudovi prije 37, tjedna ili s vrlo teškim KK

0,44

8.250,00

O64B

Lažni trudovi nakon 37, tjedna bez vrlo teških KK

0,17

3.187,50

O66A

Antenatalni ili drugi opstetrički prijam

0,34

6.375,00

S65A

Bolesti povezane s HIV-om s vrlo teškim KK

3,88

72.750,00

U61A

Shizofreni poremećaji – prisilno liječenje

0,77

14.437,50

U61B

Shizofreni poremećaji – liječenje vlastitom voljom

0,53

9.937,50

U62A

Paranoja i akutni psihotični poremećaj s vrlo teškim ili teškim KK ili prisilno liječenje

0,98

18.375,00

U62B

Paranoja i akutni psihotični poremećaj bez vrlo teških ili teških KK

0,59

11.062,50

U63A

Veliki afektivni poremećaji, dob > 69 godina, ili s vrlo teškim ili teškim KK

0,86

16.125,00

U63B

Veliki afektivni poremećaji, dob < 70 godina, bez vrlo teških ili teških KK

0,62

11.625,00

U64Z

Ostali afektivni i somatoformni poremećaji

0,59

11.062,50

U67Z

Poremećaji osobnosti i akutne reakcije

0,53

9.937,50

U68Z

Mentalni poremećaji u dječjoj dobi

0,48

9.000,00

V62A

Poremećaji zbog primjene alkohola i ovisnost o njemu

0,54

10.125,00

V63B

Poremećaji zbog primjene opioida i ovisnost o njima, liječenje okončano protivno savjetu liječnika

0,14

2.625,00

«.

Članak 4.

U članku 107. stavku 1. tablica 4.1. »Cijene dijagnostičko terapijskih postupaka – DTP – nacionalnih programa preventivne zdravstvene zaštite« mijenja se i glasi:

»Tablica 4.1.

Red. br.

Šifra

Naziv DTP-a

Cijena*

1.

NPP01

Mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom

204,70

2.

NPP03

Kolonoskopija i ostali dijagnostički i terapijski postupci vezani uz kolonoskopiju **

517,50

3.

NPP04

Ginekološki probir ***

51,75

4.

NPP05

Citološka analiza brisa vrata maternice obojenih po Papanicolaou

54,12

*Uključuje postupke, potrošni medicinski materijal i lijekove i upisivanje podataka za potrebe praćenja Nacionalnog programa u informatičkom sustavu

**Ljekarne izdavanje lijeka Moviprep zaračunavaju Zavodu prema cijeni za originalno pakiranje koja je utvrđena Listom lijekova.

***uključuje anamnestičke podatke, uzimanje brisa vrata maternice, savjetovanje te transport uzorka do citološkog laboratorija.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/15-01/167

Urbroj: 338-01-01-15-01

Zagreb, 3. srpnja 2015.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za

zdravstveno osiguranje

prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.

Tablica 2.2. Cijene dijagnostičko-terapijskih postupaka – DTP – specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

Šifra DTP-a

Naziv DTP-a

Opis DTP-a

Koeficijent

Cijena*/**/***

1

2

3

4

5

AL001

Kožni alergijski testovi za odredjivanje preosjetljivosti s brzom reakcijom

Ubodni prick test ili intradermalni test. Uključuje testiranje sa setom alergijskih ekstrakata, očitovanje i vrednovanje testova. Može se obračunati po setu alergena jednom za inhalacijske i/ili jednom za nutritivne alergene.

2,76

607,20

AL004

Hiposenzibilizacija

Obračunava se po dolasku

3,64

800,80

AL005

Specifična imunoterapija alergoidom, jedna aplikacija

 

0,97

213,40

AL006

Kožni intradermalni alergijski testovi za određivanje preosjetljivosti s kasnom reakcijom (9)

Provodi se sa setom s alergijskim ekstraktima gljivica (arikofitin, kandidin i drugi).

1,49

327,80

AL007

Kožni alergijski testovi za određivanje kontaktne preosjetljivosti, test lijepljenjem (9)

Uključuje testiranje sa setom standardnih i profesionalnih alergena te očitavanje testova.

3,88

853,60

AL009

Grupno alergološko savjetovanje ili škola atopije ili edukacija vezana uz primjenu terapije

Obračunava se po pacijentu. Samo u klinici ili specijaliziranoj ustanovi.

0,83

182,60

AL010

Utvrđivanje indikacija i interpretacija nalaza reakcija na lijekove

Samo kod reakcije preosjetljivosti na lijekove, idiosinkratične reakcije na lijekove, nuspojava lijekova, interakcije lijekova, otrovanja lijekovima. Samo u bolničkom SKZZ-u.

2,84

624,80

AL011

Supkutano testiranje lijeka

Samo u bolničkom SKZZ-u

1,34

294,80

AL012

Peroralno testiranje lijeka

Samo u bolničkom SKZZ-u

1,20

264,00

CT001

CT jedna anatomska regija (1, 4, 5, 11)

Po anatomskoj regiji. Postupak u općoj anesteziji, lijekovi s Liste lijekova i kontrast se obračunavaju dodatno. U cijenu je uključeno nativno snimanje i snimanje s kontrastom.

7,35

1.617,00

CT002

CT mozga/glave (1, 4, 5, 9, 11)

Postupak u općoj anesteziji se obračunava dodatno. U cijenu je uključeno nativno snimanje i snimanje s kontrastom.

7,35

1.617,00

CT003

CT kolonoskopija (1, 4, 5, 11)

Postupak u općoj anesteziji se obračunava dodatno. U cijenu je uključeno nativno snimanje i snimanje s kontrastom.

8,77

1.929,40

CT005

MSCT koronarografija

Uključuje rad specijalista kardiologije i anesteziologije. Uključuje sve potrebne lijekove i kontrast

34,20

7.524,00

CT006

CT cijelog tijela (4)

Kod politraume. U cijenu je uključeno nativno snimanje i snimanje s kontrastom.

22,04

4.848,80

CT007

Stereotaksijska biopsija

Uključuje i eventualnu prisutnost specijalista citologa. Uključuje mamografiju/dijaskopiju i iglu.

8,52

1.874,40

DB001

Kratka dnevna bolnička opskrba u okviru ambulantnog liječenja (11)

Uključuje: određen dio dnevne bolničke skrbi u kojoj bolesnik mora ostati 3 do 6 sati; po određenom zahvatu ili pretrazi, odnosno gdje je potreban pooštren nadzor nad provođenjem terapije i njenim učincima, promatranje stupnja svijesti i bilježenja životnih funkcija (RR, otkucaj, disanje). Ne uključuje lijekove za parenteralnu i peroralnu primjenu.

1,65

363,00

DB002

Dnevna bolnička opskrba u okviru ambulantnog liječenja (2, 11)

Uključuje: određen dio dnevne bolničke skrbi u kojoj bolesnik mora ostati najmanje 6 sati; po određenom zahvatu ili pretrazi, odnosno gdje je potreban pooštren nadzor nad provođenjem terapije i njenim učincima, promatranje stupnja svijesti i bilježenja životnih funkcija (RR, otkucaj, disanje). Ne uključuje lijekove za parenteralnu i peroralnu primjenu.

3,29

723,80

DB003

Duševna dnevna opskrba (2, 11)

Uključuje određen dio dnevne bolničke skrbi u kojoj bolesnik mora ostati najmanje 6 sati, obuhvaća kombinaciju bioloških, socioterapijskih i psihoterapijskih metoda prema programu dnevne bolnice, suportivnu i individualnu psihoterapiju, metode relaksacije, radnu terapiju i socioterapiju programiranu na određeni dio dana. Pri tome opskrba nije uvjetovana bolničkim liječenjem. Uključuje sve terapijske postupke vezane uz liječenje osnovne bolesti. Ne uključuje lijekove za parenteralnu i peroralnu primjenu.

5,57

1.225,40

DB004

Dnevna bolnička opskrba djeteta (2, 11)

Uključuje određen dio dnevne bolničke skrbi u kojoj bolesnik mora ostati najmanje 6 sati, po određenom zahvatu ili pretrazi, odnosno gdje je potreban pooštren nadzor nad provođenjem terapije i njenim učincima, promatranje stupnja svijesti i bilježenja životnih funkcija (RR, otkucaj, disanje). Uključuje edukacijsko rehabilitacijsku i radno terapijsku intervenciju u obnavljanju/uspostavljanju/održavanju komponenti i vještina za izvođenje aktivnosti dnevnog života i ostalu terapiju predškolskog i školskog djeteta prema osnovnom programu dnevne bolnice. Kod predškolskog djeteta osnovni program neurorazvojne terapije ne uključuje logopedsku terapiju i senzoričku integraciju, a kod školskog djeteta logopedsku terapiju i individ. terapiju na računalnim programima za trening aktivnosti dnevnog života (ZS043). Ne uključuje lijekove za parenteralnu i peroralnu primjenu.

5,09

1.119,80

DO001

Ortodontski pregled

Pregled radi donošenja odluke o potrebi liječenja i za drugo mišljenje. Maksimalno dvaput godišnje

2,06

453,20

DO002

Dijagnostički postupci u ortodonciji

Obračunava se 1x pred početak ortodontskog liječenja. Uključuje uzimanje otiska, analizu studijskog modela, očitavanje ortopantomogram snimke, kefalometrijsku analizu i Rtg analizu šake, intraoralne i ekstraoralne fotografije pacijenta. Ispostavlja se račun u svrhu dijagnostičke obrade kod osigurane osobe kod koje se ne nastavlja liječenje ortodontskom napravom.

2,06

453,20

DO003

Fiksna ortodontska terapija za jednu čeljust

Uključuje specijalistički pregled, uzimanje otiska, i analizu studijskog modela, nacrt ortodontskog lječenja/ortodontske naprave, analizu telerentgenskih snimaka, strojno čišćenje cakline sa jetkanjem cakline, postavljanje fiksne ortodontske naprave za jednu čeljust, te potreban materijal (lukovi, prsteni, klasične metalne bravice, s ostalim potrebnim materijalom: ljepilo za bravice, intermaksilarne gumice, elastični lančić, opruge, vezilice, stoperi i separator) kefalometrijsku analizu, Rtg analizu šake, kontrolni pregled tijekom ortodontske terapije s prilagođavanjem i aktiviranjem fiksne ortodontske naprave, skidanje bravica, prstena, lukova, čišćenje i poliranje zubi u jednoj čeljusti i fluoridacija zubi s ostalim potrebnim materijalom (karbidna svrdla, polirne gumice, sredstva za fluoridaciju, pasta za poliranje), postava retainera nakon ortodontske terapije, uzimanje završnog otiska i arhiviranje s ostalim potrebnim materijalom (tvrdi gips, prozirne folije, akrilat, žica, tekući kompozit, sredstvo za jetkanje s adhezivom, alginat), kontrole tijeka ortodontske terapije s readaptacijom retainera – naprave za retenciju po čeljusti.

77,83

17.122,60

DO004

Mobilna ortodontska terapija – monomaksilarnom napravom (jedna čeljust)

Uključuje specijalistički pregled, uzimanje otiska, izradu i analizu studijskog modela, nacrt ortodontskog liječenja/ortodontske naprave, postavu monomaksilarane mobilne ortodontske naprave, kontrole tijeka ortodontske terapije s readaptacijom mobilne monomaksilarne ortodontske naprave

35,63

7.838,60

DO005

Mobilna ortodontska terapija – bimaksilarnom napravom (obje čeljusti)

Uključuje specijalistički pregled, uzimanje otiska, izradu i analizu studijskog modela, nacrt ortodontskog lječenja/ortodontske naprave, postavu bimaksilarne mobilne ortodontske naprave, kontrolu tijeka ortodontske terapije s readaptacijom mobilne bimaksilarne ortodontske naprave.

48,06

10.573,20

DO006

Delairova maska

K07.1, K07.2, Q35

Uključuje uzimanje otiska i postavljanje Delairove maske u tijeku ortodontske terapije fiksnom ortodontskom napravom, troškove materijala, kontrole tijeka ortodontske terapije Delairovom maskom s readaptacijom – prema utvrđenoj medicinskoj indikaciji

39,10

8.602,00

DO007

Ortodontska naprava za forsirano širenje nepca-RPE

K07.0, K07.1, K07.2, Q35

Uključuje uzimanje otiska, analizu i nacrt liječenja, rad i postavu ortodontske naprave za širenje nepca-RPE s kontrolnim pregledima uključujući potrošni materijal.

16,58

3.647,60

DO008

Headgear

Uključuje uzimanje otiska i postavljanje Headgeara u tijeku ortodontske terapije fiksnom ortodontskom napravom, troškove materijala, kontrole tijeka ortodontske terapije Headgearom s readaptacijom.

11,18

2.459,60

DO009

Reparatura mobilne ortodontske naprave

Reparatura mobilne ortodontske naprave bez ili sa novim elementima. Uključuje uzimanje otiska, korekcija pri predaji naprave.

2,64

580,80

DO010

Lab. izrada studijskog modela pri dijagnostičkom postupku ili pri ortodontskoj terapiji za obje čeljusti

Fiksnom orto. napravom, Delairovom maskom i headgear-om. Rad i materijal dentalnog tehničara pri izradi studijskih modela

1,63

358,60

DO011

Lab. izrada mobilne ortodontske naprave – monomaksilarne za 1 čeljust

Rad i materijal dentalnog tehničara pri izradi mobilne ortodontske naprave – monomaksilarne za 1 čeljust

9,62

2.116,40

DO012

Lab. izrada mobilne ortodontske naprave – bimaksilarna (za obje čeljusti)

Rad i materijal dentalnog tehničara pri izradi mobilne ortodontske naprave – bimaksilarne (za obje čeljust)

11,44

2.516,80

DO013

Lab. izrada retainera

Rad i materijal dentalnog tehničara pri izradi retencijske naprave – retainer (za 1 čeljust)

4,81

1.058,20

DO014

Reparatura mobilne ortodontske naprave – monomaksilarne

Rad i materijal popravka mobilne ortodontske naprave – monomaksilarne 1x godišnje tijekom ortodontske terapije

2,31

508,20

DO015

Reparatura mobilne ortodontske naprave – bimaksilarne

Rad i materijal popravka mobilne ortodontske naprave – bimaksilarne.1x godišnje tijekom ortodontske terapije

2,31

508,20

DO016

Lab. izrada ordontske naprave za forsirano širenja nepca (RPE)

Rad i materijal pri izradi ortodontske naprave za forsirano širenje nepca. 1x tijekom ortodontskog liječenja prema med. indikaciji

8,85

1.947,00

DP001

Otisak lica, djelomični

 

3,63

798,60

DP002

Otisak cijelog lica

 

5,79

1.273,80

DP003

Otisak čeljusti i resekcijske šupljine

 

2,78

611,60

DP004

Proteza oka

 

12,79

2.813,80

DP005

Resekcijska proteza gornje čeljusti (zubne) (14)

 

18,70

4.114,00

DP006

Totalna zubna proteza akrilatna – gornja (14)

 

12,47

2.743,40

DP007

Totalna zubna proteza s metalnom bazom – gornja (14)

 

12,47

2.743,40

DP008

Akrilatna zubna proteza (djelomična) sa žičanim kvačicama i žičanim ili lijevanim upiračima s bazom do 10 elemenata – gornja (14)

 

12,12

2.666,40

DP009

Akrilatna zubna proteza (djelomična) sa žičanim kvačicama i žičanim ili lijevanim upiračima s bazom preko 10 elemenata – gornja (14)

 

12,12

2.666,40

DP010

Akrilatna (djelomična) zubna proteza do 4 elemenata – gornja (14)

 

6,23

1.370,60

DP011

Određivanje vertikalne i horizontalne relacije u dentalnoj protetici

 

2,08

457,60

DP012

Indidualna postava zuba u ordinaciji pri protetskoj terapiji teških disgnatih stanja

 

4,16

915,20

DP013

Podlaganje zubne proteze – gornje indirektno (14)

 

2,42

532,40

DP014

Podlaganje zubne proteze – gornje direktno (14)

 

1,39

305,80

DP015

Reparatura zubne proteze (prijelom i 1 element) – gornja (14)

 

1,82

400,40

DP016

Reparatura zubne proteze s 2 ili više elemenata – gornja (14)

 

1,82

400,40

DP017

Potpuna krunica od kovine (14)

 

4,85

1.067,00

DP018

Fasetirana krunica (14)

 

6,23

1.370,60

DP019

Modificirana fasetirana krunica (14)

 

5,54

1.218,80

DP020

Prijenos modela gornje čeljusti u artikulator obraznim lukom

 

4,62

1.016,40

DP021

Registracija međučeljusnog odnosa sa šablonom

 

3,04

668,80

DP022

Prilagođavanje i korekcija proteze (dentalna)

 

0,94

206,80

DP023

Lijevana nadogradnja zuba (14)

 

4,50

990,00

DP024

Ponovno cementiranje rasklimane krunice

 

1,26

277,20

DP025

Situacijski otisak s konfekcijskom žlicom

Obračunava se samo izrada studijskih modela

1,36

299,20

DP026

Epiteza (14)

 

13,85

3.047,00

DP027

Resekcijska proteza donje čeljusti (zubne) (14)

 

18,70

4.114,00

DP028

Opturator defekta gornje ili donje čeljusti, samostalni (14)

 

4,16

915,20

DP029

Otvarač na pero po Miše-u (protetika) (14)

 

5,54

1.218,80

DP030

Fiksna udlaga (14)

 

4,16

915,20

DP031

Nagrizna udlaga (14)

 

1,73

380,60

DP032

Akrilatna grizna ploča (14)

 

12,47

2.743,40

DP033

Modificirana krunica jednodjelna lijevana (14)

 

4,85

1.067,00

DP034

Djelomična zubna proteza s metalnom bazom – gornja (14)

 

12,12

2.666,40

DP036

Totalna zubna proteza akrilatna – donja (14)

 

12,47

2.743,40

DP037

Totalna zubna proteza s metalnom bazom – donja (14)

 

12,47

2.743,40

DP038

Akrilatna zubna proteza (djelomična) sa žičanim kvačicama i žičanim ili lijevanim upiračima s bazom do 10 elemenata – donja (14)

 

12,12

2.666,40

DP039

Akrilatna zubna proteza (djelomična) sa žičanim kvačicama i žičanim ili lijevanim upiračima s bazom preko 10 elemenata – donja (14)

 

12,12

2.666,40

DP040

Akrilatna (djelomična) zubna proteza do 4 elemenata – donja (14)

 

6,23

1.370,60

DP041

Podlaganje zubne proteze – donje indirektno (14)

 

2,42

532,40

DP042

Podlaganje zubne proteze – donje direktno (14)

 

1,39

305,80

DP043

Reparatura zubne proteze (prijelom i 1 element) – donja (14)

 

1,82

400,40

DP044

Reparatura zubne proteze s 2 ili više elemenata – donja (14)

 

1,82

400,40

DP045

Djelomična zubna proteza s metalnom bazom – donja (14)

 

12,12

2.666,40

DT001

Test vitaliteta zuba

Elektroničkim endometrom. Ostali (toplo, hladno, palpacijom i sl.) uključeni su u ostalim DTP-ima. Do 4 puta po dolasku. Po zubu, samo na klinici.

0,21

46,20

DT002

Desenzibilacija osjetljivih zubnih vratova

Po zubu

0,64

140,80

DT003

Određivanje pH sline

 

1,10

242,00

DT004

Odstranjivanje supragingivnih mekih i tvrdih zubnih naslaga (11, 15)

Strojno ili ručno. Po sekstantu. Uključuje subgingivalno ispiranje s preparatima s antimikrobnim učinkom (preparat nije uključen u cijenu). Ne uključuje lokalnu anesteziju.

0,91

200,20

DT005

Subgingivno struganje i poliranje korjenske površine (11, 15)

Ručno. Po sekstantu. Uključuje subgingivalno ispiranje s preparatima s antimikrobnim učinkom (preparat nije uključen u cijenu). Može se evidentirati po dolasku najviše 3 puta. Ne uključuje lokalnu anesteziju. Ne može se obračunati uz DT004.

2,33

512,60

DT006

Odstranjivanje odstojećih ispuna

Po zubu

0,36

79,20

DT007

Gingivektomija, gingivoplastika

Po kvadrantu. Uključuje lokalnu anesteziju.

2,35

517,00

DT009

Operacija režnja s internom gingivektomijom

Uključuje lokalnu anesteziju.

7,78

1.711,60

DT010

Operacija režnja s prilagodbom alveolarne kosti

Uključuje lokalnu anesteziju.

8,47

1.863,40

DT011

Kirurška revizija susjednih dijelova parodoncija nakon ekstrakcije

Po revidiranom susjednom zubu. Troškovih regenerativnih materijala nisu uključeni.

3,24

712,80

DT012

Liječenje parodontnog apscesa obradom korijena

Uključuje lijek, ispiranje rane i drenažu

2,04

448,80

DT013

Liječenje nakon parodontnog kirurškog zahvata

Uključuje odstranjivanje šavova, toaleta rane, čišćenje zuba i eventualnu promjenu zavoja

1,39

305,80

DT014

Imobilizacija kompozitnim materijalom

Po zubu. Uključuje sve postupke

4,54

998,80

DT015

Ustanovljenje čeljusnih odnosa i okluzijske koncepcije primjenom artikulacijskog papira i terapijsko ubrušavanje

Po čeljusti

2,65

583,00

DT016

Ustanovljenje preranih dodira RKP/IKP ili kliznih smetnji i označivanje artikulacijskim papirom i terapijsko ubrušavanje

Po zubu

1,14

250,80

DT017

Neizravno prekrivanje lijekom u dentalnoj patologiji (IPP)

Uključuje pregled, anesteziju i sve postupke (čišćenje karijesa, kalcij hidroksid, privremenu plombu i sl). Po zubu

0,88

193,60

DT018

Izravno prekrivanje lijekom u dentalnoj patologiji (DPP)

Uključuje pregled, anesteziju i sve postupke (čišćenje karijesa, kalcij hidroksid, zaustavljanje krvarenja, privremenu plombu i sl). Po zubu

1,22

268,40

DT019

Vitalna amputacija u dentalnoj patologiji

Uključuje pregled, anesteziju i sve postupke (očitanje rtg snimke, trepanacija, uklanjanje živca i sl.). Po zubu.

2,29

503,80

DT020

Devitalizacija zuba pastom

Uključuje pregled, anesteziju, otvaranje živca, aplikaciju lijeka za devitalizaciju, privremeni ispun.

1,94

426,80

DT021

Trepanacija pulpalnog kanala

Uključuje pregled, anesteziju, očitanje rtg snimke, test vitaliteta, trepanaciju

1,22

268,40

DT022

Jednoposjetno endodontsko liječenje i punjenje jednokorijenskog zuba

Uključuje pregled, očitanje rtg snimki, test vitaliteta, anesteziju, trepanaciju, čišćenje, dezinfekciju, ispun i mjerenje duljine kanala

2,95

649,00

DT023

Jednoposjetno endodontsko liječenje i punjenje dvokorijenskog zuba

Uključuje pregled, očitanje rtg snimki, test vitaliteta, anesteziju, trepanaciju, čišćenje, dezinfekciju, ispun i mjerenje duljine kanala

3,99

877,80

DT024

Jednoposjetno endodontsko liječenje i punjenje trokorijenskog zuba

Uključuje pregled, očitanje rtg snimki, test vitaliteta, anesteziju, trepanaciju, čišćenje, dezinfekciju, ispun i mjerenje duljine kanala

5,03

1.106,60

DT025

Jednoposjetno endodontsko liječenje i punjenje četiri i više korijena zuba

Uključuje pregled, očitanje rtg snimki, test vitaliteta, anesteziju, trepanaciju, čišćenje, dezinfekciju, ispun i mjerenje duljine kanala

5,72

1.258,40

DT026

Svako sljedeće endodontsko liječenje i punjenje jednokorijenskog zuba

Po posjetu, do 3 posjeta. Uključuje sve postupke, zamjenu lijeka i privremenu plombu

1,57

345,40

DT027

Privremeni cementni ispun na 1 plohi

Ne može se kombinirati sa uslugama u kojima je to već uključeno – sve jednoposjetne endodoncije

1,39

305,80

DT028

Privremeni cementni ispun na više ploha

 

2,93

644,60

DT029

Uklanjanje plaka sa zuba (9)

Uključuje obje čeljusti

1,92

422,40

DT030

Profesionalno čiščenje profilaktičkom pastom i fluoridacija (9)

Uključuje obje čeljusti

2,52

554,40

DT031

Priprema dentina i nanošenje dentinskog veziva

Kod djece

0,98

215,60

DT032

Privremeni ispun ili ART ispun – po zubu

Uključuje pregled, rtg, čišćenje kanala, kondicioniranje dentina

2,27

499,40

DT033

Kontrola plaka s bojom i određivanje PI s nalazom

Samo kod djece

2,26

497,20

DT034

Ispitivanja galvanizma u ustima

 

1,19

261,80

DT035

Ispitivanje temperature oralne sluznice

po testu

0,93

204,60

DT036

Oralni klinički testovi

po testu

0,61

134,20

DT037

Test plavim toluidinom

 

1,32

290,40

DT038

Mjerenje količine sline (9)

 

1,48

325,60

DT039

Izbrusci zuba i protetskih radova u pripremi liječenja oralne sluznice

 

2,14

470,80

DT040

Kiretaža sluznice jezika

 

1,05

231,00

DT041

Lokalna medikacija s irigacijom oralne sluznice

 

0,54

118,80

DT042

Lokalna topikalna aplikacija lijeka

 

0,82

180,40

DT043

Ignipunkcija oralne sluznice

 

1,77

389,40

DT044

Punkcija i aspiracija oralne sluznice

 

4,13

908,60

DT045

Punkcija čeljusne šupljine s ispiranjem

 

3,28

721,60

DT046

Biopsija usne šupljine, orofarinksa

 

1,89

415,80

DT047

Incizija i drenaža perikoronarnog džepa

 

1,98

435,60

DT048

Incizija i drenaža apscesa intraoralnim pristupom

 

2,66

585,20

DT049

Incizija izvodnog kanala žlijezde slinovnice s ekstirpacijom kalkulusa

 

3,64

800,80

DT050

Pomak režnja lateralno, koronarno ili apikalno s transplantatatom gingive ili vezivnog tkiva

 

3,63

798,60

DT051

Operacija režnja na distalnoj strani zadnjeg molara uključujući internu gingivektomiju

 

3,40

748,00

DT052

Vođena regeneracija tkiva

Po zubu. Troškovi regenerativnih materijala nisu uključeni.

2,97

653,40

DT053

Dodatna pojačanja sintetskim vlaknima, mrežicom ili žicom (9)

 

16,96

3.731,20

DT055

Svako sljedeće endodontsko liječenje i punjenje dvokorijenskog zuba

Po posjetu, do 3 posjeta. Uključuje sve postupke, zamjenu lijeka i privremenu plombu

1,92

422,40

DT056

Svaka sljedeća revizija trokorijenskog zuba i punjenje

Po posjetu, do 3 posjeta. Uključuje sve postupke, zamjenu lijeka i privremenu plombu

2,26

497,20

DT057

Svaka sljedeća revizija četiri i više korijena zuba i punjenje

Po posjetu, do 3 posjeta. Uključuje sve postupke, zamjenu lijeka i privremenu plombu

2,61

574,20

DT058

Endodontsko liječenje zubi s morfološkom anomalijom

Samo u klinici

9,55

2.101,00

DT059

Aktivacijska dezinfekcija korijenskog kanala

UZV, laser i sl. Po kanalu

1,86

409,20

DT060

Endodontsko liječenje perforacije korijena

Uključuje rtg, kirurško liječenje i sve ostale postupke

19,04

4.188,80

DT061

Intraosealna, intraligamentna i intrapulpna anestezija

Može se obračunati samo nakon lokalne ili provodne anestezije

1,25

275,00

DT062

Dekompresija i trepanacija kosti uz drenažu (Schroeder)

Samo na klinici. Cjevasta drenaža. Uključuje sve postupke

8,43

1.854,60

DT063

Svako sljedeće endodontsko liječenje i punjenje trokorijenskog zuba

Po posjetu. Uključuje sve postupke, zamjenu lijeka i privremenu plombu

2,61

574,20

DT064

Svako sljedeće endodontsko liječenje i punjenje četiri i više korijena zuba

Po posjetu, do tri posjeta. Uključuje sve postupke, zamjenu lijeka i privremenu plombu

2,95

649,00

DT065

Jednoposjetna revizija jednokorijenskog zuba i punjenje

Uključuje pregled, očitanje rtg snimki, test vitaliteta, anesteziju, trepanaciju, čišćenje, dezinfekciju, privremeni ispun i mjerenje duljine kanala

2,95

649,00

DT066

Jednoposjetna revizija dvokorijenskog zuba i punjenje

Uključuje pregled, očitanje rtg snimki, test vitaliteta, anesteziju, trepanaciju, čišćenje, dezinfekcija privremeni ispun i mjerenje duljine kanala

3,65

803,00

DT067

Jednoposjetna revizija trokorijenskog zuba i punjenje

Uključuje pregled, očitanje rtg snimki, test vitaliteta, anesteziju, trepanaciju, čišćenje, dezinfekcija privremeni ispun i mjerenje duljine kanala

4,34

954,80

DT068

Jednoposjetna revizija četiri i više korijena zuba i punjenje

Uključuje pregled, očitanje rtg snimki, test vitaliteta, anesteziju, trepanaciju, čišćenje, dezinfekcija privremeni ispun i mjerenje duljine kanala

5,03

1.106,60

DT069

Svaka sljedeća revizija jednokorijenskog zuba i punjenje

Po posjetu, do 3 posjeta. Uključuje sve postupke, zamjenu lijeka i privremenu plombu

1,57

345,40

DT070

Svaka sljedeća revizija dvokorijenskog zuba i punjenje

Po posjetu, do 3 posjeta. Uključuje sve postupke, zamjenu lijeka i privremenu plombu

1,92

422,40

DT071

Terapija avulzije zuba

Uključuje rtg, anesteziju, čišćenje zubne alveole, repozicija zuba u alveolu

2,29

503,80

DT072

Ispun erozivnih i klinastih defekata

 

2,27

499,40

DT073

Amalgamski jednoplošni ispun

 

1,54

338,80

DT074

Amalgamski dvoplošni ispun

 

1,83

402,60

DT075

Amalgamski troplošni i višeplošni ispun

 

2,80

616,00

DT076

Amalgamska nadogradnja

 

4,81

1.058,20

DT077

Rekonstrukcija zubi s hipoplastičnim promjenama cakline

Isključuje estetske zahvate

5,64

1.240,80

DT078

Medikamentozno liječenje bolesti sluznice usne šupljine u spec. ordinaciji oralne medicine (11)

 

1,24

272,80

DT079

Elektrokauterizacija keratotičnih lezija i papilotomija tvorbi na sluznici usne šupljine

 

1,06

233,20

DT080

Imunoterapija injekcijom u oralnoj medicini

 

0,89

195,80

DT081

Postavljanje gumene zaštite oko zuba ili grupe zubi

 

1,00

220,00

DT082

Iontoforeza lijekom u oralnoj medicini

Ne može se obračunati uz endodonciju

0,89

195,80

DT083

Ozon/plazma terapija bolesti oralne sluznice

 

0,89

195,80

DT084

Mjerenje i bilježenje orofacijalne boli i sindroma pečenja usta

Ne može se obračunati samo za VAS

2,18

479,60

DT085

Jednoplošni kompozitni ispun

 

2,21

486,20

DT086

Dvoplošni kompozitni ispun

 

2,51

552,20

DT087

Troplošni kompozitni ispun

 

3,47

763,40

DT088

Kompozitna nadogradnja

 

6,43

1.414,60

DT089

Kompozitna nadogradnja s intrakanalnim končićem

 

7,15

1.573,00

DT090

Interno izbjeljivanje krune zuba

Isključuje estetske zahvate

2,67

587,40

DT091

Eksterno izbjeljivanje krune zuba

Isključuje estetske zahvate

3,56

783,20

DT092

Terapijski laser u oralnoj medicini

Uključuje od 1-30 posjeta. Obračunava se po završenoj terapiji.

1,30

286,00

DV001

Elektrokoagulacija/Ekskohleacija kožnih promjena do pet lezija kože (9)

Uključuje orijentacijski pregled te zbrinjavanje mjesta lezije liječenja.

0,73

160,60

DV002

Elektrokoagulacija/Ekskohleacija više od pet lezija kože (9)

Uključuje orijentacijski pregled te zbrinjavanje mjesta lezije liječenja.

1,10

242,00

DV003

Digitalna dermoskopija s mapiranjem cijelog tijela (9)

Uključuje softversku analizu podataka. Uključuje kontrolni klinički pregled specijalista, savjetovanje i interpretaciju nalaza.

2,20

484,00

DV004

Dermoabrazija

Uz postojanje apsolutne medicinske indikacije. Isključuje estetske zahvate. Samo u klinikama

5,03

1.106,60

DV005

Digitalna trihoskopija (9)

Uključuje softversku analizu podataka. Uključuje kontrolni klinički pregled specijalista, savjetovanje i interpretaciju nalaza.

2,27

499,40

DV006

PUVA kupka (9)

 

1,74

382,80

DV007

PUVA terapija

 

1,99

437,80

DV008

Digitalni trihogram sa softverskom analizom

 

1,85

407,00

DV009

Fotodinamska terapija

Samo u bolničkom SKZZ-u

0,50

110,00

DV010

Intralezionalna primjena kortikosteroida (9)

Ne odnosi se na estetske postupke.

0,87

191,40

DV011

UVB fototerapija

 

0,80

176,00

DV012

UVA i UVB fototerapija

 

1,13

248,60

DV013

Fizikalni testovi opterećenja (dermatološki)

Hladnoća, toplina, pritisak, umor. Evidentira se po testu, najviše 4 puta. Samo u bolničkom SKZZ-u

0,96

211,20

DV014

Površinska radioterapija u dermatologiji

Samo u klinikama. Uključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa  zračenja.

27,68

6.089,60

DV015

Krioterapija do pet mjesta

Uključuje orijentacijski pregled te zbrinjavanje mjesta lezije liječenja.

0,73

160,60

DV016

Krioterapija više od pet mjesta

Uključuje orijentacijski pregled te zbrinjavanje mjesta lezije liječenja.

1,10

242,00

EN001

Ugradnja inzulinske pumpe (11)

U cijenu nije uključen trošak inzulinske pumpe.

21,21

4.666,20

EN002

Uvođenje inzulinske terapije

 

5,38

1.183,60

EN003

Izvođenje 2h OGTT testa (12)

Uključuje izvođenje testa (pripremu pacijenta, vađenje krvi, infuziju, opservaciju i skrb) i trošak materijala i lijekova za izvođenje testa. Uključuje očitanje testa liječnika specijalista.

1,29

283,80

EN004

Izvođenje 3h OGTT testa (12)

Uključuje izvođenje testa (pripremu pacijenta, vađenje krvi, infuziju, opservaciju i skrb) i trošak materijala i lijekova za izvođenje testa. Uključuje očitanje testa liječnika specijalista.

3,80

836,00

EN005

Izvođenje 5h OGTT testa (12)

Uključuje izvođenje testa (pripremu pacijenta, vađenje krvi, infuziju, opservaciju i skrb) i trošak materijala i lijekova za izvođenje testa. Uključuje očitanje testa liječnika specijalista. Ne uključuje dnevnu bolnicu.

2,42

532,40

EN006

CGSM-kontinuirano 24h mjerenje glukoze

Uključuje očitanje nalaza liječnika specijalista.

1,17

257,40

EN007

Izvođenje 3h TRH testa (11, 12)

Uključuje skrb i opservaciju tijekom provođenja testa i očitanje testa.

9,83

2.162,60

EN008

Pokus koncentracije (12)

Uključuje izvođenje testa i očitanje nalaza, troškove materijala i lijekova. Uključuje očitanje testa liječnika specijalista.

4,65

1.023,00

EN009

Izvođenje LHRH 2 h testa (12)

Uključuje izvođenje testa, materijale i lijekove. Uključuje očitanje testa liječnika specijalista.

4,15

913,00

EN010

Izvođenje 3h Sulpirid testa (12)

Uključuje skrb i opservaciju tijekom provođenja testa i očitanje testa liječnika specijalista. Uključuje sve potrošne materijale i lijekove.

5,23

1.150,60

EN011

Test 5h Dexamethasonska infuzija (12)

Uključuje izvođenje testa (pripremu pacijenta, vađenje krvi, infuziju, opservaciju i skrb) i trošak materijala i lijekova za izvođenje testa. Uključuje očitanje testa liječnika specijalista. Ne uključuje dnevnu bolnicu.

5,10

1.122,00

EN012

Izvođenje ITT 2h testa (12)

Uključuje izvođenje testa (pripremu pacijenta, vađenje krvi, infuziju, opservaciju i skrb) i trošak materijala i lijekova za izvođenje testa. Uključuje očitanje testa liječnika specijalista.

3,57

785,40

EN013

Izvođenje 3h Sandostatin testa (12)

Uključuje izvođenje testa (pripremu pacijenta, vađenje krvi, infuziju, opservaciju i skrb) i trošak materijala i lijekova za izvođenje testa. Uključuje očitanje testa liječnika specijalista.

9,83

2.162,60

EN014

Izvođenje 3h Lasix renin testa (12)

Uključuje izvođenje testa (pripremu pacijenta, vađenje krvi, infuziju, opservaciju i skrb) i trošak materijala i lijekova za izvođenje testa. Uključuje očitanje testa liječnika specijalista.

2,15

473,00

EN015

Izvođenje 6 satnog Bromergon testa (12)

Uključuje izvođenje testa (pripremu pacijenta, vađenje krvi, infuziju, opservaciju i skrb) i trošak materijala i lijekova za izvođenje testa. Uključuje očitanje testa liječnika specijalista. Ne uključuje dnevnu bolnicu.

2,46

541,20

EN016

Test prekonoćne dexamethasonske blokada (12)

Uključuje izvođenje testa, troškove materijala i lijekova za izvođenje testa i očitanje nalaza liječnika specijalista.

1,24

272,80

EN017

2h Test urina na tašte (12)

Uključuje izvođenje testa s troškovima materijala za izvođenje testa i očitanje nalaza liječnika specijaliste.

1,54

338,80

FT001

Testiranje i procjena djece s neuromotornim odstupanjima

Može se provoditi u specijaliziranim ustanovama jedanput ili dvaput godišnje na indikaciju doktora spec. fizijatra ili neuropedijatra.

1,50

330,00

FT002

Testiranje i procjena djece s disfunkcijom senzorne integracije

Provodi bacc fizioterapeut ili bacc. radni terapeut s edukacijom za senzornu integraciju na indikaciju doktora spec. fizijatra ili neuropedijatra.

3,00

660,00

FT003

Izokinetička dijagnostika funkcionalnog statusa mišića i zglobova s analizom rezultata   

Samo u slučajevima refraktornim na standardne postupke fizikalne terapije. Na izokinetičkom aparatu. Provodi posebno educirani tim s edukacijom za testiranja i analitiku rezultata na indikaciju : doktor,   bacc. fizioterapeut ili bacc. radni terapeut ili fizioterapeut. Na idikaciju doktora spec. fizijatra, ortopeda, traumatologa, neurokirurga. U specijaliziranim ustanovama.

1,50

330,00

FT004

Mjerenje hoda – podobarogram

Na podobarogramu. Provodi bacc.fizioterapeut s edukacijom i dr. spec. fizijatar s edukacijom. U specijaliziranim ustanovama.

1,50

330,00

FT005

Snimanje i analiza spontanih pokreta po Prechtlu

Kod neurološkog oštećenja djeteta. Provodi dr. spec. neuropedijatar.

2,77

609,40

FT006

Fizikalna terapija – individualna

Uključuje fizikalne procedure (elektrotoplinske, elektrostimulacija, krioterapija, K-taping i sl.) i/ili individualnu kineziterapiju (medicinskom gimnastikom) u prosječnom trajanju 45 min rada fizioterapeuta. Po dolasku (iznimka – kod politraume se postupak može evidentirati do dva puta). Ne može se obračunati uz grupnu fizikalnu terapiju, osim iznimno uz hidroterapiju.

1,00

220,00

FT007

Fizikalna terapija – mala grupa

Uključuje fizikalne procedure (elektrotoplinske, elektrostimulacija, krioterapija) s kineziterapijom (medicinskom gimnastikom) u maloj grupi (3-5 bolesnika) u prosječnom trajanju 30 min rada fizioterapeuta. Može se obračunati jedanput po dolasku.

0,75

165,00

FT008

Fizikalna terapija – velika grupa

Uključuje fizikalne procedure (elektrotoplinske, elektrostimulacija, krioterapija) s kineziterapijom (medicinskom gimnastikom) u velikoj grupi (6-10 bolesnika) u prosječnom trajanju 20 min rada fizioterapeuta. Ne može se obračunati uz ostale fizikalne terapije, osim iznimno uz hidroterapiju. Može se obračunati jedanput po dolasku.

0,50

110,00

FT009

Fizikalna terapija – bez kineziterapije

Uključuje fizikalne procedure (elektrotoplinske, elektrostimulacija, krioterapija, K-taping, udarni val i sl.) bez kineziterapije (medicinske gimnastike) u prosječnom trajanju 15 min rada fizioterapeuta.

0,38

83,60

FT010

Izokinetička terapija          

Samo u slučajevima refraktornim na standardne postupke fizikalne terapije. Na izokinetičkim aparatima uz instrumentalnu kontrolu pokreta i rezultata terapije. Provodi posebno educirani  tim:   liječnik i bacc. fizioterapet bacc. fizioterapeut ili bacc. radni terapeut ili fizioterapeut sa edukacijom za testiranja i analitiku i izokinetičku terapiju. U specijaliziranim zdravstvenim ustanovama.

1,00

220,00

FT011

Rehabilitacija ambulantnih koronarnih bolesnika

Rehabilitacija ambulantnih koronarnih bolesnika

1,26

277,20

FT012

Fizikalno-terapijski postupci nakon amputacije

Priprema ortotske/protetske opskrbe i mobilnost nakon amputacije

0,75

165,00

FT013

Neurorazvojni tretman djeteta ili neuromišićna reedukacija odraslog

Provodi bacc. fizioterapeut ili bacc. radni terapeut u prosječnom trajanju 60 min rada terapeuta. Primjena neurorazvojnih metoda, npr. po Bobathu, Vojti ili dr. Uključuje pripremu i namještanje u početni položaj.

1,50

330,00

FT014

Terapija senzorne integracije

Primjena neurorazvojnih metoda. Provodi bacc. fizioterapeut ili bacc. radni terapeut s edukacijom za senzoričku integraciju u prosječnom trajanju 60 min rada terapeuta. Uključuje savjetodavne postupke za roditelje, odgajatelje, učitelje.

1,50

330,00

FT015

Pomoćne tehnike u tretmanu djece s neuromotornim odstupanjima

Provodi bacc. fizioterapeut ili bacc. radni terapeut. K-taping, kraniosakralna terapija i sl. Može se obračunati jedanput.

0,75

165,00

FT016

Vibracijska terapija

Na aparatu. Provodi bacc. Fizioterapije ili radne terapije. U specijaliziranim ustanovama.

0,38

83,60

FT017

Fizikalna terapija u kući

Uključuje fizikalno-terapijske procedure prema popisu postupaka u prilogu Pravilnika o uvjetima i pravima na stacionarnu reh i fiz u kući. Prosječno trajanje rada terapeuta s pacijentom u kući 45 min. Uključuje dolazak u kuću osigurane osobe.

1,63

358,60

FT019

Fizikalno-terapijski postupci u kući nakon amputacije-priprema ortotske/protetske opskrbe i mobilnost nakon amputacije

Uključuje fizikalno-terapijske procedure prema popisu postupaka u prilogu Pravilnika o uvjetima i pravima na stacionarnu reh i fiz u kući. Prosječno trajanje rada terapeuta s pacijentom u kući 40 min. Uključuje dolazak u kuću osigurane osobe.

1,26

277,20

FT020

Hidroterapija – individualna

Bazen, kada. U trajanju prosječno 30 min rada fizioterapeuta po pacijentu.

0,95

209,00

FT021

Hidroterapija – grupna

Bazen. U trajanju prosječno 20 min rada fizioterapeuta.

0,63

138,60

FT022

Propisivanje i kontrola funkcionalnosti ortopedskih pomagala

Uključuje korekciju ortopedskih pomagala

0,80

176,00

FT023

Mjerenja, prilagođavanja ili namještanja ortopedskih pomagala (ortoze, potpora za udove invalidskih kolica)

Ortoze za kralješnicu, potpornog aparata za vratnu kralješnicu, potpora za udove, testiranje i mjerenje veličine invalidskih kolica, kontrola funkcionalnosti ortopedskih pomagala – proteze, te propisivanje nove ili modula proteze, potrošnog materijala

1,10

242,00

FT024

Fizioterapijska procjena i evaluacija

Radi fizioterapeut. Može se evidentirati na početku i na kraju jednog ciklusa. Uključuje pisani nalaz procjene.

0,50

110,00

FT025

Biomehanička analiza i vrednovanje liječenja sustava za kretanje

 

0,47

103,40

FT026

Jednokratna aplikacija lijeka u područje zglobnih nastavaka kralješnice/perifernog zgloba/burzu/hvatište tetiva (blokada)

 

1,60

352,00

FT027

Fizikalna terapija u kući – neurorazvojni tretman

Primjena neurorazvojnih metoda, npr. po Bobathu, Vojti ili dr. Prosječno trajanje rada terapeuta s pacijentom u kući 60 min. Uključuje dolazak u kuću osigurane osobe.

2,00

440,00

GE001

Endoskopsko odstranjivanje stranog tijela iz probavnog trakta (15)

Ne uključuje ezofagogastroduodenoskopiju ili kolonoskopiju, ERCP i rtg

2,12

466,40

GE002

Manometrija jednjaka

Isključuje 24-satni monitoring

31,54

6.938,80

GE003

Vanjska drenaža intraabdominalnih apscesa i tekućih kolekcija pod UZV kontrolom

 

4,60

1.012,00

GE004

24-h pH metrija

 

4,94

1.086,80

GE005

Proktodinamika

 

36,89

8.115,80

GE006

Elektrogastrografija

 

9,12

2.006,40

GE007

Enteroskopija/kolonoskopija videokapsulom (11)

Ne uključuje videokapsulu, gastroskopiju, mrežicu i materijal za vađenje stranog tijela (omča ili košarica).

4,26

937,20

GE008

Enteroskopija single ballon ili double ballon videoenteroskopom (15)

 

61,45

13.519,00

GE009

Ezofagogastroduodenoskopija

Nije uključena biopsija i PHD

3,09

679,80

GE010

Postavljanje intragastričnog balona

 

149,95

32.989,00

GE011

Vađenje intragastričnog balona

 

5,85

1.287,00

GE012

Djelomična kolonoskopija

Nije uključena biopsija i PHD

3,68

809,60

GE013

Kolonoskopija totalna

Nije uključena biopsija i PHD

5,07

1.115,40

GE014

Kolonoskopija totalna s ileoskopijom

Nije uključena biopsija i PHD

5,41

1.190,20

GE015

Rektoskopija

 

2,30

506,00

GE016

Rektosigmoidoskopija

 

2,99

657,80

GE018

PEG (15)

Nije uključen EGD, set za perkutanu endoskopsku gastrostomu (PEG) i rad anesteziologa.

3,11

684,20

GE019

Dilatacija kod endoskopskog zahvata (11, 15)

Ne uključuje endoskopiju. Ne uključuje trošak ugradbenog materijala ni balon dilatatora.

2,36

519,20

GE020

Dilatacije malignih stenoza kolona balon dilatatorom ili Savaryevim dilatatorom (11, 15)

Dilatacija ahalazije neekspanzivnim balon dilatatorima, benignih i malignih stenoza jednjaka po Savaryju i TTS balonom. Ne uključuje endoskopiju, dilataciju, trošak ugradbenog materijala i balon dilatatora.

2,01

442,20

GE021

Endoskopsko umetanje stenta u jednjak ili kolon (11, 15)

Uključuje žicu vodilicu. Ne uključuje stent, gastroskopiju i radiologiju.

31,23

6.870,60

GE023

Biopsija sluznice i/ili izraslina kod endoskopije, nije drugdje navedeno (9)

 

1,65

363,00

GE024

Endoskopska mukozektomija (15)

»Inject, suck and cut« ili »band and snare« tehnikama. Nije uključena mukozektomija pri polipektomiji debelog crijeva klasičnim omčama. Nije uključena endoskopska pretraga (ili kolon ili gastro), nisu uključeni materijali set za ligaciju, omča (band and snare), ili tehnika (Inject, suck and cut) – igla za sklerozaciju, adrenalin, metilensko modrilo, omča, klipsa.

4,51

992,20

GE026

Abdominalna punkcija s evakuacijom ascitesa

 

4,43

974,60

GE028

Litotripsija žučnih kamenaca (15)

Nije uključen ERCP, radiološko praćenje

1,54

338,80

GE029

13C-Urea izdisajni test za određivanje H. Pylori statusa

 

2,41

530,20

GE030

Endoskopsko zaustavljanje krvarenja elektrokoagulacijom ili upotrebom elektroda (11, 15)

Uključuje EGD, kolonoskopiju. Ne uključuje iglu za sklerozaciju, polidokanol, APC sondu, klipse, fibrinsko ljepilo, histroakril i materijal za termalnu terapiju. Odnosi se na zaustavljanje krvarenja i preveniranje potencijalnog krvarenja nakon intervencije.

3,14

690,80

GE031

Endoskopska koagulacija argonom

Ne uključuje EGD, kolonoskopiju

1,54

338,80

GE032

Endoskopska hemostaza/injekcijska sklerozacija (polidocanol)

Ne uključuje EGD, kolonoskopiju

1,07

235,40

GE033

Endoskopska mehanička hemostaza sa klipsom

Ne uključuje EGD, kolonoskopiju

1,07

235,40

GE034

Endoskopsko podvezivanje varikoziteta jednjaka – ligature

Ne uključuje EGD

1,89

415,80

GE035

Sklerozacija u proktologiji

 

1,04

228,80

GE036

Endoskopska dilatacija benignih i malignih stenoza koledokusa i/ili pankreatikusa

Uključuje dilataciju stenoza TTS balonima. Nije uključen ERC/ERP i papilotomiju.

1,54

338,80

GE037

Implantacija stenta u koledohus ili pankreatikus (11)

Uključuje postavljanje samoširećeg metalnog stenta ili plastičnog stenta u koledohus ili pankreatikus. Nije uključen ERC/ERP i papilotomiju i dilataciju.

Ne uključuje trošak stenta

1,54

338,80

GE038

Uzimanje citološkog brisa četkicom pod kontrolom EUS-a

Odnosi se na uzimanje jednog ili više uzoraka

0,69

151,80

GE039

Perkutana citološka punkcija jetre i/ili okolnih organa

Uključuje: perkutanu citološku punkciju lezija (tumora) ili kolekcija u abdomenu pod kontrolom UZV-a u svrhu dobivanja citološke dijagnoze

2,19

481,80

GE040

Perkutana biopsija jetre

U svrhu histopatološke dijagnostike (»slijepa« ili pod kontrolom UZV-a)

2,19

481,80

GE041

Endoskopska elektrodijatermijska polipektomija probavnog sustava (15)

Nije uračunat osnovni endoskopski pregled. Uključuje makropartikularnu resekciju ili elektroresekciju izraslina probavnog sustava te »cold snare resection«. Uključuje omču. Ne ukjučuje iglu za sklerozaciju i klipsu. Ne može se obračunati više od 3 puta.

9,27

2.039,40

GE042

Fibroscan

 

1,87

411,40

GE043

EUS elastografija

Uključuje UZV sa doplerom hepatoportalne cirkulacije

3,46

761,20

GE044

Elastografija jetre ili drugog organa

 

1,45

319,00

GE045

Manometrija anorektalna kod odraslog (11)

Uključuje mjerenje abdominalnog pritiska, manometriju anorektuma, EMG sfinktera i tehnike opuštanja. Ne uključuje kateter i balon.

15,63

3.438,60

GE046

Kolonoskopska polipektomija

Nije uračunat osnovni endoskopski pregled. Uključuje makropartikularnu resekciju ili elektroresekciju izraslina probavnog sustava te »cold snare resection«. Uključuje omču. Ne ukjučuje iglu za sklerozaciju i klipsu. Ne može se obračunati više od 3 puta.

18,60

4.092,00

GE047

Kolonoskopija s APC (11)

Uključuje kolonoskopiju, ne uključuje potrošni materijal – APC sonda, neutralna elektroda.

6,23

1.370,60

GL001

Lokalna terapija u ginekologiji

Premazivanje podofilinom i sl.

0,39

85,80

GL002

Ekstirpacija Bartolinijeve žlijezde

 

3,72

818,40

GL003

Biopsija cerviksa

Uključena lokalna anestezija

2,67

587,40

GL004

Incizija vulve i perinea

Zbog eksploracije, drenaže, proširivanja introitusa, odstranjenje stranog tijela incizijom (uključuje inciziju Bartolinijeve žlijezde)

2,22

488,40

GL005

Ekscizija dobroćudnog tumora vulve

 

3,81

838,20

GL006

Ablacija cervikalnog polipa

Uključuje lokalnu anesteziju, ne uključuje PHD. Uključuje ekskohleaciju cervikalnog kanala

1,53

336,60

GL007

Nativna kolposkopija

 

1,33

292,60

GL008

Digitalna video ili LED kolposkopija

 

1,33

292,60

GL009

Vaginalno odstranjivanje stranog tijela iz maternice ili odstranjivanje IUD

 

2,38

523,60

GL010

Ulaganje, vađenje i toaleta pesara

 

3,21

706,20

GL011

Uterobrush

Nije uključen pregled

0,82

180,40

GL012

Transvaginalna punkcija ovarijske ciste, ascitesa i sl. pod kontrolom UZV

 

2,55

561,00

GL013

Transabdominalna punkcija i evakuacija (cista, apscesa, ascitesa ...)

Uključuje pregled i UZV

2,63

578,60

GL014

Kardiotokografija

Uključuje očitanje

1,83

402,60

GL015

Amnioskopija

 

1,29

283,80

GL016

Placentocenteza (bez antiD)

 

4,67

1.027,40

GL017

Placentocenteza (s antiD)

 

10,24

2.252,80

IF001

IUI/AIH/AID u prirodnom ciklusu (2, 3)

Može se zaračunati samo jednom po ciklusu; cijena uključuje sve potrebne postupke uključujući UZV praćenje, dnevnu bolnicu, lijekove i materijal.

18,86

4.149,20

IF002

IUI/AIH/AID u stimuliranom ciklusu (2, 3)

Može se zaračunati samo jednom po ciklusu; cijena uključuje sve potrebne postupke uključujući UZV praćenje, dnevnu bolnicu, lijekove i materijal.

47,14

10.370,80

IF003

IVF/ICSI u prirodnom ciklusu (2, 3)

Može se zaračunati samo jednom po ciklusu; cijena uključuje sve potrebne postupke uključujući UZV praćenje, dnevnu bolnicu, lijekove i materijal.

50,51

11.112,20

IF004

IVF/ICSI u stimuliranom ciklusu-blagi protokol (2, 3)

Može se zaračunati samo jednom po ciklusu; cijena uključuje sve potrebne postupke uključujući UZV praćenje, dnevnu bolnicu, lijekove i materijal.

111,95

24.629,00

IF005

IVF/ICSI u stimuliranom ciklusu-standardni protokol (2, 3)

Može se zaračunati samo jednom po ciklusu; cijena uključuje sve potrebne postupke uključujući UZV praćenje, dnevnu bolnicu, lijekove i materijal.

182,66

40.185,20

IF006

Kriopohrana spermija (3)

Uključuje laboratorijske troškove i troškove kriopohrane do 5 godina. Onkofertilitetni program.

13,41

2.950,20

IF007

Kriopohrana zametaka i/ili preostalih jajnih stanica (2, 3)

Uključuje laboratorijske troškove i troškove kriopohrane do 5 godina.

14,75

3.245,00

IF008

Sakupljanje i kriopohrana oocita bez postupka IVF (2, 3, 9)

Cijena uključuje sve potrebne postupke uključujući UZV praćenje, lijekove, materijal. Uključuje opservaciju tijekom dnevno bolničkog liječenja i troškove anestezije. Uključuje sve postupke: folikulometriju, punkciju oocita i praćenje pacijentice. Uključuje troškove medicinskih materijala, lijekova i smještaja. Uključuje troškove pohrane do 5 godina. Onkofertilitetni program.

144,39

31.765,80

IF009

TESE– kirurška biopsija sjemenika (3)

Prema medicinskoj indikaciji liječnika specijalista odgovarajuće specijalnosti. Uključuje opservaciju tijekom dnevno bolničkog liječenja, troškove anestezije, medicinskih materijala, lijekova i smještaja. Uključuje troškove pohrane do 5 godina. Ne uključuje DTP-ove za pregled bioptata jednog ili oba sjemenika radi IVF postupka (IF014 i IF015).

25,44

5.596,80

IF011

Sekundarni IVF/ICSI (3, 9)

Može se zaračunati samo jednom. Cijena uključuje sve potrebne postupke, lijekove i materijal i dnevnu bolnicu.

53,03

11.666,60

IF014

PHD za potrebe IVF-a jedan testis

 

18,13

3.988,60

IF015

PHD za potrebe IVF-a oba testisa

 

26,31

5.788,20

JK001

Postupci zbog strabizma (2)

Uključuje anesteziju, PHD, sve lijekove i/ili materijale i laboratorijske postupke.

62,04

13.648,80

JK004

Operacija katarakte (2)

Uključuje trošak multifokalne leće, premium leće (multifokalna torična leća, akomodativna i fakična leća). Uključuje anesteziju, PHD, sve lijekove i/ili materijale i laboratorijske postupke.

53,26

11.717,20

JK005

Tonzilektomija i/ili adenoidektomija (2)

Uključuje anesteziju, PHD, sve lijekove i/ili materijale i laboratorijske postupke.

50,49

11.107,80

JK006

Miringotomija s umetanjem cjevčice (2)

Jedno ili oba uha. Uključuje anesteziju, PHD, sve lijekove i/ili materijale i laboratorijske postupke.

43,28

9.521,60

JK007

Operativni ispravak klempavog uha (2)

Uključuje anesteziju, PHD, sve lijekove i/ili materijale i laboratorijske postupke.

70,67

15.547,40

JK008

Operacija karpalnog kanala (2)

Uključuje anesteziju, PHD, sve lijekove i/ili materijale i laboratorijske postupke.

28,85

6.347,00

JK009

Operacija Dupuytrenove kontrakture (2)

Uključuje anesteziju, PHD, sve lijekove i/ili materijale i laboratorijske postupke.

85,12

18.726,40

JK010

Odstranjenje unutarnjeg fiksatora ili koštanog implantata (2)

Uključuje anesteziju, PHD, sve lijekove i/ili materijale i laboratorijske postupke.

51,94

11.426,80

JK011

Artroskopija (2)

Uključuje anesteziju, PHD, sve lijekove i/ili materijale i laboratorijske postupke.

56,27

12.379,40

JK016

Operacija ingvinalne/femoralne hernije (2)

Uključuje anesteziju, PHD, sve lijekove i/ili materijale i laboratorijske postupke.

77,91

17.140,20

JK018

Laparoskopska kolecistektomija (2)

Uključuje anesteziju, PHD, sve lijekove i/ili materijale i laboratorijske postupke.

142,83

31.422,60

JK019

Postavljanje ligature na venu i njezino uklanjanje (stripping) (2)

Uključuje anesteziju, PHD, sve lijekove i/ili materijale i laboratorijske postupke.

62,04

13.648,80

JK020

Hemoroidektomija / Ekscizija pilonodalne ciste (2)

Uključuje anesteziju, PHD, sve lijekove i/ili materijale i laboratorijske postupke.

63,48

13.965,60

JK021

Ligatura hemoroidalnih arterija (2)

Uključuje anesteziju, PHD, sve lijekove i/ili materijale i laboratorijske postupke.

128,37

28.241,40

JK022

Ekscizija analne fistule (2)

Uključuje anesteziju, PHD, sve lijekove i/ili materijale i laboratorijske postupke.

128,37

28.241,40

JK023

LETZ, postupci na rodnici, grliću maternice i stidnici (2)

Uključuje anesteziju, PHD, sve lijekove i/ili materijale i laboratorijske postupke.

36,07

7.935,40

JK026

Pobačaj/kiretaža/histeroskopija (2)

Medicinski indiciran. Uključuje anesteziju, PHD, sve lijekove i/ili materijale i laboratorijske postupke.

19,23

4.230,60

JK027

Obrezivanje (cirkumcizija) s frenuloplastikom (2)

Uključuje anesteziju, PHD, sve lijekove i/ili materijale i laboratorijske postupke.

15,87

3.491,40

JK028

Transuretralna resekcija ili transuretralna incizija prostate (2)

Uključuje anesteziju, PHD, sve lijekove i/ili materijale i laboratorijske postupke.

98,10

21.582,00

KD001

Standardna elektrokardiografija

 

0,69

151,80

KD002

Ergometrija

Uključena standardna elektrokardiografija

4,47

983,40

KD003

Tilt-up test

 

8,55

1.881,00

KD004

Kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka (Holter)

 

2,87

631,40

KD005

Holter Ekg

 

2,21

486,20

KD006

Transezofafagealna ehokardiografija (TEE)

 

6,50

1.430,00

KD007

Arterijska pletizmografija

 

1,21

266,20

KD008

Venozna pletizmografija

 

1,04

228,80

KD009

Studija disinkronije miokarda

Pretragu može izvoditi kardiolog u Referentnom centru za ehokardiografiju ili akreditiranom ehokardiografskom laboratoriju od strane stručnog društva (nacionalne radne skupine) kardiolog akreditiran za izvođenje kompleksnih pretraga od strane stručnog društva (nacionalne radne skupine ili europskog udruženja za ehokardiografiju).

8,24

1.812,80

KD010

Studija deformacije miokarda

Pretragu može izvoditi kardiolog u Referentnom centru za ehokardiografiju ili akreditiranom ehokardiografskom laboratoriju od strane stručnog društva (nacionalne radne skupine) kardiolog akreditiran za izvođenje kompleksnih pretraga od strane stručnog društva (nacionalne radne skupine ili europskog udruženja za ehokardiografiju).

8,09

1.779,80

KD011

Hemodinamska studija

Pretragu može izvoditi kardiolog u Referentnom centru za ehokardiografiju ili akreditiranom ehokardiografskom laboratoriju od strane stručnog društva (nacionalne radne skupine) kardiolog akreditiran za izvođenje kompleksnih pretraga od strane stručnog društva (nacionalne radne skupine ili europskog udruženja za ehokardiografiju).

8,11

1.784,20

KD012

Hemodinamska optimatizacija resinkronizacijskog ili drugog uređaja

Pretragu može izvoditi kardiolog u Referentnom centru za ehokardiografiju ili akreditiranom ehokardiografskom laboratoriju od strane stručnog društva (nacionalne radne skupine) kardiolog akreditiran za izvođenje kompleksnih pretraga od strane stručnog društva (nacionalne radne skupine ili europskog udruženja za ehokardiografiju).

12,09

2.659,80

KD013

Ispitivanje koronarne rezerve

Pretragu može izvoditi kardiolog u Referentnom centru za ehokardiografiju ili akreditiranom ehokardiografskom laboratoriju od strane stručnog društva (nacionalne radne skupine) kardiolog akreditiran za izvođenje kompleksnih pretraga od strane stručnog društva (nacionalne radne skupine ili europskog udruženja za ehokardiografiju).

14,75

3.245,00

KD014

Testiranje Pace-makera

 

2,17

477,40

KD015

Kardioverzija

Ne uključuje trošak dnevno bolničke opskrbe

7,22

1.588,40

KD016

Kontrola rada elektrostimulatora i kardiovertera

Uključujući i resinhronizacijske uređaje CRT B i V

2,42

532,40

KD017

Koronarografija (2)

Uključuje sve troškove dijagnostičko-terapijskih postupaka, lijekove, materijale i dnevnu bolnicu.

162,98

35.855,60

KD018

Koronarografija s ventrikulografijom

 

33,27

7.319,40

KD019

Perkutana koronarna intervencija (PCI)

 

203,12

44.686,40

KD020

Biopsija miokarda

Ne odnosi se na posttransplantacijsku biopsiju

19,52

4.294,40

KD021

Kateterizacija desnog srca

 

18,34

4.034,80

KD022

Kontrola bolesnika s LVAD-om (Left Ventrcular Assist Device)

 

3,24

712,80

KG001

Razrješenje sinehija u nosu

Uključuje lokalnu anesteziju

2,21

486,20

KG002

Zaustavljanje krvarenja iz nosa

Prednja, po Belloequeu

1,86

409,20

KG003

Zatvorena repozicija prijeloma nosnih kostiju

Uključuje lokalnu anesteziju i previjanje

2,56

563,20

KG004

Zbrinjavanje ozljede vanjskog uha

 

2,75

605,00

KG005

Repozicija luksacije temporomandibularnog zgloba

 

0,72

158,40

KG006

Kirurška obrada mekih tkiva glave i vrata

Uključuje pregled, lokalnu anesteziju, šivanje i previjanje

4,35

957,00

KG007

Kirurško liječenje mekih tkiva čeljusti i usta

Uključuje pregled, lokalnu anesteziju, šivanje i previjanje

3,27

719,40

KG008

Vestibuloplastika

 

25,00

5.500,00

KG009

Frenulektomija (usni, jezični frenulum ili bukalna plika)

 

1,07

235,40

KG010

Režanj za rekonstrukciju u usnoj šupljini

Jezični, nepčani

5,47

1.203,40

KG011

Regionalni kožni režanj na glavi

Rotacijski, tubulirani

6,44

1.416,80

KG012

Ekscizija i plastika kožnih (odontogenih i drugih) fistula

Uključuje lokalnu anesteziju

5,27

1.159,40

KG013

Ekscizija malih tumora sluznica usne šupljine

Uključuje lokalnu anesteziju

4,10

902,00

KG014

Ekshaireze trigeminusovih grana

 

5,03

1.106,60

KG015

Šav živca – direktni

 

8,44

1.856,80

KG016

Transpozicija živca

 

10,46

2.301,20

KG017

Ispiranje maksilarnog sinusa kroz alveolu

 

1,96

431,20

KG018

Ispiranje maksilarnog sinusa kroz fossu caninu

 

1,96

431,20

KG019

Operacija cista čeljusti i mekih tkiva usnice, obraza i dna usne šupljine

Mukokela, ranula…

5,23

1.150,60

KG020

Marsupijalizacija ciste usne šupljine

 

3,66

805,20

KG021

Odstranjivanje benignog tumora u kosti (dentalna medicina)

 

7,09

1.559,80

KG022

Operacija velikih cista donje čeljusti

Obturator posebno

5,49

1.207,80

KG023

Operacija velikih cista gornje čeljusti s otvaranjem nosne ili sinusne šupljine

Uključuje lokalnu anesteziju

4,25

935,00

KG024

Imobilizacija čeljusti akrilatnom udlagom izrađenoj na osnovi otisaka u zubotehničkom laboratoriju s fiksacijom

 

4,53

996,60

KG025

Odstranjivanje imobilizacijskih udlaga i drugih imobilizacijskih aplikacija s toaletom usta i zubi

 

3,15

693,00

KG026

Izrada i prilagođavanje opturatora

 

4,32

950,40

KG027

Komplicirano vađenje zuba

Odstranjivanje slomljenog ili zaostalog korijena sa separacijom korijena s eventualnim šavom i slično

5,36

1.179,20

KG028

Repozicija i replantacija subluksiranog zuba

Imobilizacija posebno

2,66

585,20

KG029

Ekstrakcija dva zuba

 

3,76

827,20

KG030

Ekstrakcija tri do četiri zuba serijska

 

4,94

1.086,80

KG031

Ekstrakcija svakog dodatnog zuba u serijskoj ekstrakciji, više od četiri

 

0,79

173,80

KG032

Ekstrakcija zuba kod rizičnih bolesnika

Uključuje zaustavljanje krvarenja nakon ekstrakcije zuba ili manje operacije u usnoj šupljini sa šivanjem

4,74

1.042,80

KG033

Operativno zaustavljenje krvarenja nakon ekstrakcije zuba ili manje operacije u usnoj šupljini

 

2,03

446,60

KG034

Operativna modelacija alveolarnog grebena i tuberoplastika

Mekih i tvrdih tkiva

5,66

1.245,20

KG035

Alveotomija zaostalog korijena

Uključuje orijentacioni pregled, očitanje snimki, lokalnu anesteziju i zaglađivanje i ekstirpaciju razvojne ciste do dva cm

3,44

756,80

KG036

Alveotomija zuba

Uključuje orijentacioni pregled, očitanje snimki, lokalnu anesteziju i sve postupke

4,52

994,40

KG037

Cirkumcizija gingive

Skalpelom ili elektronožem

Kod teškog nicanja zuba ili retiniranog zuba

2,51

552,20

KG038

Apikotomija jednokorijenskog zuba

Uključuje orijentacioni pregled, očitanje snimki, lokalnu anesteziju i sve postupke

4,12

906,40

KG039

Apikotomija višekorijenskog zuba

Uključuje orijentacioni pregled, očitanje snimki, lokalnu anesteziju i sve postupke

4,49

987,80

KG040

Apikotomija s retrogradnim punjenjem (jedan korijen)

Uključuje orijentacioni pregled, očitanje snimki, lokalnu anesteziju i sve postupke

4,85

1.067,00

KG041

Apikotomija s retrogradnim punjenjem (višekorjenski zub)

Uključuje orijentacioni pregled, očitanje snimki, lokalnu anesteziju i sve postupke

5,57

1.225,40

KG042

Hemisekcija, amputacija korijena i režanj

 

5,21

1.146,20

KG043

Klinasta ekscijiza hipertrofije gingive, po kvadrantu

 

3,70

814,00

KG044

Kontinuirana prilagodba obturatora

 

2,91

640,20

KG046

Odstranjivanje stranog tijela iz kosti ili sekvestrotomija

 

3,90

858,00

KG047

Odstranjivanje stranog tijela iz maksilarnog sinusa

 

6,79

1.493,80

KG048

Odstranjivnje cementirane udlage

 

3,55

781,00

KG049

Osteoplastika i nadograđivanje alveolarnog grebena

 

5,41

1.190,20

KG050

Osteotomija (kortikotomija) kod teškog nicanja zuba ili retiniranog zuba

 

5,21

1.146,20

KG051

Osteotomija na alveolarnom grebenu

Po kvadrantu

5,41

1.190,20

KG052

Operativno odstranjenje reteniranog/impaktiranog zuba

Potpuno retinirani/impaktirani, s razdvajanjem

7,03

1.546,60

KG053

Transplantacija zubnog zametka

 

5,34

1.174,80

KG054

Postavljanje intermaksilarne fiksacije za imobilizacije

 

4,81

1.058,20

KG055

Replantacija ili repozicija jednog zuba.

 

2,41

530,20

KG056

Repozicija loma zuba s dislokacijom, gdje su dijelovi uklješteni

 

4,97

1.093,40

KG057

Trepanacija apikalnog djela (dentalna medicina)

Ispiranje i drenaža nisu uključeni

1,64

360,80

KG058

Zatvaranje antrooralne komunikacije s režnjem.

 

6,59

1.449,80

KG059

Žičano kompozitni splint

Po zubu. Uključuje pregled, anesteziju i sve postupke

3,48

765,60

KG060

Gamma knife

 

528,64

116.300,80

KR001

Incizija/ekscizija perianalne tromboze

 

1,07

235,40

KR002

Operativna ekscizija analnog polipa

 

3,25

715,00

KR003

Operativno odstranjenje analnih bradavica

 

1,07

235,40

KR004

Tetovaža areole

Uz apsolutnu medicinsku indikaciju. Uključuje lokalnu anesteziju.

7,23

1.590,60

KR005

Ekstirpacija stranog tijela iz kože, potkožnog ili mekog tkiva (9)

Uključuje previjanje.

1,75

385,00

KR006

Operacija paronihije, subungunalnog panaricija, ablacija nokta

Uključuje pregled, lokalnu anesteziju, šivanje i previjanje

4,84

1.064,80

KR007

Primarna obrada opeklina (11)

Uključuje pregled, lokalnu anesteziju, kiruršku skrb i previjanje. Ne uključuje obloge.

7,44

1.636,80

KR008

Kirurška obrada rane, nije drugdje navedeno

Uključuje pregled, lokalnu anesteziju, šivanje i previjanje

3,70

814,00

KR009

Nekrektomija

Uključuje pregled, lokalnu anesteziju, šivanje i previjanje

2,52

554,40

KR010

Obrada komplikacije rane

Uključuje lokalnu anesteziju, šivanje i previjanje

3,76

827,20

KR011

Operacija ganglioma

Uključuje lokalnu anesteziju

6,10

1.342,00

KR012

Amputacija prsta ili dijelova prsta

Uključuje lokalnu anesteziju, šivanje i previjanje.

4,81

1.058,20

KR013

Previjanje opekline (11)

Uključuje pregled, lokalnu anesteziju i ostalu kiruršku skrb rane. Ne uključuje obloge.

4,68

1.029,60

KR014

Previjanje ulkusa (11)

Ne može se obračunati uz drugo kirurško zbrinjavanje. Ne uključuje obloge.

1,67

367,40

KR015

Sekundarni šav rane

Uključuje pregled, lokalnu anesteziju i previjanje

3,20

704,00

KR016

Odstranjivanje šavova ili kopči

Ne može se obračunati uz pregled. Uključuje previjanje.

1,54

338,80

KR017

Aspiracija kože ili potkožnoga tkiva

Ne uključuje bris za mikrobiologiju i citologiju. Uključuje previjanje.

1,64

360,80

KR018

Dijatermija teleangiektazija

U bolničkom SKZZ-u. Samo u slučaju medicinske indikacije koju utvrđuje liječnik specijalist, isključuje estetske zahvate.

1,21

266,20

KR019

Uzimanje i postavljanje transplantata kože djelomične debljine kože

Uključuje lokalnu anesteziju i previjanje. Ne uključuje eksciziju kože i potkožnog tkiva.

11,84

2.604,80

KR020

Uzimanje i postavljanje transplantata kože pune debljine kože

Uključuje lokalnu anesteziju i previjanje. Ne uključuje eksciziju kože i potkožnog tkiva.

12,84

2.824,80

KR021

Lokalni kožni režanj, nije drugdje navedeno

Ne uključuje eksciziju kože i potkožnog tkiva

4,36

959,20

KR022

Repozicija prijeloma ili iščašenja malih kostiju

Imobilizacija gipsom uključena, ne može se dodatno obračunavati. Uključuje lokalnu anesteziju.

0,76

167,20

KR023

Repozicija prijeloma ili iščašenja srednjih kostiju

Imobilizacija gipsom uključena, ne može se dodatno obračunavati. Uključuje lokalnu anesteziju.

1,63

358,60

KR024

Repozicija prijeloma ili iščašenja velikih kostiju

Imobilizacija gipsom uključena, ne može se dodatno obračunavati. Uključuje lokalnu anesteziju.

3,01

662,20

KR025

Osteotomija i osteosinteza na malim kostima

Uključuje lokalnu anesteziju.

22,10

4.862,00

KR026

Tendoliza

Uključuje lokalnu anesteziju.

13,79

3.033,80

KR027

Imobilizacija longetom

 

1,68

369,60

KR028

Imobilizacija gipsom

 

1,55

341,00

KR029

Odstranjivanje ili popravljanje gipsa ili kompletiranje gipsa, pričvršćivanje pete za hodanje

 

0,91

200,20

KR030

Mjerenje transkutanog tlaka kisika TCPO2 u mekim čestima jedne noge

Kod bolesnika s kritičnom ishemijom noge i stopala

3,24

712,80

KR031

Mjerenje transkutanog tlaka kisika TCPO2 u mekim čestima obje noge

Kod bolesnika s kritičnom ishemijom noge i stopala

4,85

1.067,00

KR032

Oblikovanje AV-fistule gornje okrajine bez presatka

 

9,13

2.008,60

KR034

Autologna i alogena transplantacija krvotvornog tkiva (koštane srži, matičnih stanica, umbilikalne krvi)

 

11,99

2.637,80

LB001

Uzimanje urina

Fakturira se jednom po uzorku za sve pretrage

0,19

41,80

LB002

Uzimanje kapilarne krvi

Fakturira se jednom po uzorku za sve pretrage

0,49

107,80

LB003

Uzimanje krvi iz vene

Fakturira se jednom po uzorku za sve pretrage

0,29

63,80

LB004

Kompletna krvna slika s retikulocitima na hematološkom brojaču (KKS+RTC)

Eritrociti, Hemoglobin, Hematokrit, Prosječni volumen eritrocita, Prosječna količina hemoglobina u eritrocitu, Prosječna koncentracija hemoglobina u eritrocitima, Raspodjela eritrocita po volumenu, Trombociti, Prosječni volumen trombocita, Leukociti, Neutrofilni granulociti, Eozinofilni granulociti, Bazofilni granulociti, Monociti, Limfociti; Retikulociti

0,79

173,80

LB005

Kompletna krvna slika na hematološkom brojaču – (KKS)

Eritrociti, Hemoglobin, Hematokrit, Prosječni volumen eritrocita, Prosječna količina hemoglobina u eritrocitu, Prosječna koncentracija hemoglobina u eritrocitima, Raspodjela eritrocita po volumenu, Trombociti, Prosječni volumen trombocita, Leukociti, Neutrofilni granulociti, Eozinofilni granulociti, Bazofilni granulociti, Monociti, Limfociti

0,67

147,40

LB006

Krvna slika na hematološkom brojaču – KS

Eritrociti, Hemoglobin, Hematokrit, Prosječni volumen eritrocita, Prosječna količina hemoglobina u eritrocitu, Prosječna koncentracija hemoglobina u eritrocitima, Raspodjela eritrocita po volumenu, Trombociti, Prosječni volumen trombocita, Leukociti

0,63

138,60

LB008

Brzina sedimentacije eritrocita (cjevčice)

 

0,21

46,20

LB009

Brzina sedimentacije eritrocita na aparatu

 

0,21

46,20

LB010

Retikulociti – broj – svjetlosna mikroskopija

 

0,31

68,20

LB011

Retikulociti na hematološkom brojaču (apsolutni i relativni broj)

Ne može se fakturirati uz LB004

0,34

74,80

LB013

Indeks segmenata

 

0,44

96,80

LB014

Morfološko diferenciranje krvnog razmaza

 

0,49

107,80

LB015

Siderociti – krv

 

0,51

112,20

LB016

Heinzova tjelešca

 

0,54

118,80

LB017

Bazofilno punktirani eritrociti

 

0,57

125,40

LB018

Osmotska rezistencija eritrocita

 

1,49

327,80

LB019

Test autohemolize

 

0,73

160,60

LB020

Hamov test

 

0,77

169,40

LB021

Slobodan hemoglobin u plazmi

 

0,48

105,60

LB022

Hemoglobin – nestabilni (Nestabilni Hb)

 

0,22

48,40

LB023

Hemoglobini – alkalni pufer

 

0,84

184,80

LB024

Hemoglobini – kiseli pufer

 

0,88

193,60

LB025

Fetalni hemoglobin

 

3,10

682,00

LB026

Razlikovanje fetalne od majčine krvi (APT-test)

 

0,34

74,80

LB027

Hemoglobin A2

 

3,14

690,80

LB028

Methemoglobin

 

1,19

261,80

LB029

Karboksihemoglobin

 

1,19

261,80

LB030

Sulfhemoglobin

 

0,48

105,60

LB031

Viskoznost plazme

 

1,21

266,20

LB032

Udio hipokromnih eritrocita

 

0,42

92,40

LB033

Indeks zrelosti retikulocita

 

0,49

107,80

LB034

Udio retikulocita sa niskom fluorescencijom

 

0,49

107,80

LB035

Udio retikulocita sa srednjom fluorescencijom

 

0,49

107,80

LB036

Udio retikulocita sa visokom fluorescencijom

 

0,49

107,80

LB037

Hemoglobini – izoelektrično fokusiranje

 

1,82

400,40

LB038

Ukupni bilirubin – serum/plazma

 

0,21

46,20

LB039

Konjugirani bilirubin – serum/plazma

 

0,23

50,60

LB040

Hemoglobin A1c

 

0,96

211,20

LB041

Glukoza – serum

 

0,21

46,20

LB042

Glukoza – kapilarna krv

 

0,19

41,80

LB043

Kreatinin – serum/plazma

 

0,21

46,20

LB044

Kreatinin u mokraći

 

0,21

46,20

LB045

Kreatinin u mokraći (porcija)

 

0,21

46,20

LB046

Urati – serum/plazma

 

0,22

48,40

LB047

Urati – mokraća

 

0,22

48,40

LB048

Ureja – serum/plazma

 

0,21

46,20

LB049

Klirens ureje

 

0,21

46,20

LB050

Ureja – mokraća

 

0,21

46,20

LB051

Acetoacetat – oksidoreduktivni status mitohondrij-citosol

 

4,27

939,40

LB052

Aminokiseline – probiranje – serum

 

4,42

972,40

LB053

Aminokiseline – probiranje – mokraća

 

4,42

972,40

LB054

Amonijak

 

0,54

118,80

LB055

Bilirubin – novorođenčad

 

0,37

81,40

LB056

Žučne kiseline (ukupne) – serum

 

1,05

231,00

LB057

Cistin

 

1,49

327,80

LB058

Fenilalanin

 

1,68

369,60

LB059

Galaktoza – puna krv

 

2,29

503,80

LB060

Galaktoza – mokraća

 

1,99

437,80

LB061

3-hidroksimaslačna kiselina – plazma

 

1,89

415,80

LB062

3-hidroksimaslačna kiselina – oksidoreduktivni status mitohondrij-citosol

 

3,15

693,00

LB063

Homocistein – plazma

 

1,81

398,20

LB064

S-adenozilhomocistein, S-adenozilmetionin, puna krv

 

8,43

1.854,60

LB065

Homocistein – mokraća

 

1,81

398,20

LB066

Laktat – oksidoreduktivni status mitohondrij-citosol

 

1,38

303,60

LB067

Laktat – plazma

 

0,40

88,00

LB068

LAKTAT (KRV-perklorna kis.)

 

11,36

2.499,20

LB069

LAKTAT (URIN)

 

0,45

99,00

LB070

Slobodne masne kiseline

 

3,69

811,80

LB071

Mukopolisaharidi – ukupni – I

 

2,19

481,80

LB072

Mukopolisaharidi – ukupni – II

 

1,76

387,20

LB073

Osmolalnost – serum/plazma

 

0,38

83,60

LB074

Osmolalnost – mokraća

 

0,38

83,60

LB075

Testovi probiranja (U)

 

2,39

525,80

LB076

Piruvat (oksidoreduktivni status mitohondrij-citosol)

 

1,75

385,00

LB077

Piruvat – krv

 

1,75

385,00

LB078

Piruvat-(LIKVORna ledena perkorna kiselina)

 

5,97

1.313,40

LB079

Deoksipiridinolin

 

0,73

160,60

LB080

Aminokiseline – kvantitativno – serum

 

13,28

2.921,60

LB081

Aminokiseline – kvantitativno – mokraća

 

13,28

2.921,60

LB082

Citrati

 

2,19

481,80

LB083

Sulfat (U)

 

3,26

717,20

LB084

Glikolat (U)

 

3,65

803,00

LB085

Glicerat (U)

 

2,58

567,60

LB086

Oksalati (S)

 

2,19

481,80

LB087

Citrati (S)

 

2,19

481,80

LB088

Sulfat (S)

 

3,26

717,20

LB089

Glikolat (S)

 

3,65

803,00

LB090

Glicerat (S)

 

2,58

567,60

LB091

Fitanska kiselina

 

8,38

1.843,60

LB092

Karnitin – plazma

 

5,65

1.243,00

LB093

Slobodni karnitin – plazma

 

5,65

1.243,00

LB094

Ukupni karnitin – plazma

 

5,65

1.243,00

LB095

Karnitin – mokraća

 

4,00

880,00

LB096

Slobodni karnitin – mokraća

 

4,00

880,00

LB097

Ukupni karnitin – mokraća

 

4,00

880,00

LB098

Profil acil karnitina u plazmi

 

7,87

1.731,40

LB099

Profil acil karnitina i aminokiselina (suha kap krvi na filtar papiru)

 

3,58

787,60

LB100

Masne kiseline vrlo dugih lanaca (C22, C24, C26, C24/C22, C26/C22)

 

15,92

3.502,40

LB101

Metilmalonska kiselina – serum

 

8,14

1.790,80

LB102

Metilmalonska kiselina – mokraća

 

8,83

1.942,60

LB103

Lizosomski enzimi u serumu (mukolipidoze)

 

5,17

1.137,40

LB104

Mukopolisaharidi (dermatan-, heparan-, hondroitin-, keratan-sulfat)

 

3,11

684,20

LB105

Pipekolična kiselina – serum

 

6,55

1.441,00

LB106

Pipekolična kiselina – mokraća

 

11,14

2.450,80

LB107

Homogentizinska kiselina

 

9,99

2.197,80

LB108

Oksalati

 

2,19

481,80

LB109

Organske kiseline – mokraća

 

8,92

1.962,40

LB110

Orotska kiselina

 

8,84

1.944,80

LB111

Alanin-aminotransferaza

 

0,21

46,20

LB112

Alkalna fosfataza

 

0,21

46,20

LB113

Alfa-amilaza – serum/plazma

 

0,23

50,60

LB114

Makro amilaza (S)

 

0,72

158,40

LB115

Amilaza u drenu

 

0,23

50,60

LB116

Alfa-amilaza – mokraća

 

0,21

46,20

LB117

Klirens amilaze

 

0,23

50,60

LB118

Aspartat-aminotransferaza

 

0,21

46,20

LB119

Makro AST (S)

 

0,66

145,20

LB120

Alfa-glutamiltransferaza

 

0,21

46,20

LB121

5´nukleotidaza – serum (5´NT)

 

0,67

147,40

LB122

Kreatin-kinaza

 

0,24

52,80

LB123

Laktat-dehidrogeneza

 

0,20

44,00

LB124

Lipaza

 

0,29

63,80

LB125

N-acetil-beta-D-glukozaminidaza

 

0,87

191,40

LB126

Aldolaza

 

0,51

112,20

LB127

Izoenzimi alkalne fostataze

 

1,98

435,60

LB128

Koštana alkalna fosfataza

 

1,49

327,80

LB129

Gušteračna amilaza

 

0,22

48,40

LB130

Angiotenzin-konvertirajući enzim

 

0,79

173,80

LB131

Glukoza-6-fosfat-dehidrogeneza

 

1,11

244,20

LB132

Glutamat-dehidrogeneza

 

0,52

114,40

LB133

Acetilkolinesteraza

 

0,79

173,80

LB134

Kolinestraza

 

0,51

112,20

LB135

Dibukainski broj

 

3,55

781,00

LB136

Fenotipovi serumske kolinesteraze

 

2,31

508,20

LB137

Izoenzimi kreatin-kinaze

 

2,08

457,60

LB138

Izoenzim kreatin-kinaze MB – koncentracija

 

0,60

132,00

LB139

Izoenzimi laktat-dehidrogeneze (LD1, LD2, LD3, LD4, LD5)

 

1,74

382,80

LB140

Alfa-N-acetilglukozaminidaza

 

5,50

1.210,00

LB141

Alfa-N-acetil glukozaminidaza (fibroblasti, leukociti)

 

5,50

1.210,00

LB142

N-acetil galatozamin-6-sulfataza (leukociti )

 

5,05

1.111,00

LB143

N-acetil galatozamin-6-sulfataza (fibroblasti)

 

3,28

721,60

LB144

Alfa-N-acetilneuraminidaza

 

3,28

721,60

LB145

Arilsulfataza A – leukociti

 

9,09

1.999,80

LB146

Arilsulfataza A – fibroblasti

 

9,09

1.999,80

LB147

Arilsulfataza B – leukociti

 

9,09

1.999,80

LB148

Arilsulfataza B – fibroblasti

 

9,09

1.999,80

LB149

Biotinidaza

 

3,34

734,80

LB150

Alfa-L-fukozidaza – leukociti

 

4,94

1.086,80

LB151

Alfa-L-fukozidaza – fibroblasti

 

4,94

1.086,80

LB152

Alfa-L-fukozidaza – serum (Alfa-L-fukozidaza)

 

5,74

1.262,80

LB153

N-acetil-glukozamin-6-sulfataza – leukociti

 

6,28

1.381,60

LB154

N-acetil-glukozamin-6-sulfataza – fibroblasti

 

6,28

1.381,60

LB155

Nedostatak adenozilsukcinat-liaze-pretraživanje-Purin

 

3,71

816,20

LB156

Palmitoil-protein tioesteraza – leukociti, fibroblasti

 

6,28

1.381,60

LB157

Beta-galaktocerebrozidaza – leukociti

 

8,97

1.973,40

LB158

Beta-galaktocerebrozidaza – fibroblasti

 

8,97

1.973,40

LB159

Glukocerebrozidaza – leukociti (Glukocerebrozidaza)

 

6,28

1.381,60

LB160

Alfa-galaktozidaza A – leukociti

 

5,08

1.117,60

LB161

Alfa-galaktozidaza A – fibroblasti

 

5,08

1.117,60

LB162

Alfa-galaktozidaza A – serum

 

5,74

1.262,80

LB163

Alfa-galaktozidaza (suha kap krvi na filtar papiru)

 

2,38

523,60

LB164

Beta-galaktozidaza – leukociti

 

5,59

1.229,80

LB165

Beta-galaktozidaza – fibroblasti

 

5,59

1.229,80

LB166

Alfa-glukozidaza – fibroblasti

 

5,34

1.174,80

LB167

Alfa-glukozidaza (suha kap krvi na filtar papiru)

 

3,42

752,40

LB168

Beta-glukozidaza – leukociti

 

5,12

1.126,40

LB169

Beta-glukozidaza – fibroblasti

 

5,12

1.126,40

LB170

Beta-galaktozidaza – serum

 

5,74

1.262,80

LB171

Beta-glukuronidaza – leukociti

 

4,90

1.078,00

LB172

Beta-glukuronidaza – fibroblasti

 

4,90

1.078,00

LB173

Alfa-glukozidaza – limfociti

 

5,34

1.174,80

LB174

Beta-glukuronidaza – serum

 

5,74

1.262,80

LB175

Beta-heksozaminidaza A – leukociti

 

4,55

1.001,00

LB176

Beta-heksozaminidaza A – fibroblasti

 

4,55

1.001,00

LB177

Beta-heksozaminidaza A – serum

 

5,74

1.262,80

LB178

Beta-heksozaminidaza A i B – leukociti

 

4,50

990,00

LB179

Beta-heksozaminidaza A i B – fibroblasti

 

4,62

1.016,40

LB180

Beta-heksozaminidaza A i B – serum

 

5,74

1.262,80

LB181

Alfa-L-iduronidaza – leukociti

 

4,23

930,60

LB182

Alfa-L-iduronidaza – fibroblasti

 

4,23

930,60

LB183

Alfa-L-iduronidaza (suha kap krvi na filtar papiru)

 

7,18

1.579,60

LB184

Alfa-manozidaza – leukociti

 

4,69

1.031,80

LB185

Alfa-manozidaza – fibroblasti

 

4,69

1.031,80

LB186

Alfa-manozidaza – serum (Alfa-manozidaza)

 

5,74

1.262,80

LB187

Glukocerebrozidaza – fibroblasti (Glukocerebrozidaza)

 

6,28

1.381,60

LB188

Beta-manozidaza – leukociti

 

4,66

1.025,20

LB189

Beta-manozidaza – fibroblasti

 

4,66

1.025,20

LB190

Beta-manozidaza – serum (Beta-manozidaza)

 

5,74

1.262,80

LB191

Kisela sfingomijelinaza- fibroblasti

 

9,09

1.999,80

LB192

Kisela sfingomijelinidaza – leukociti

 

9,09

1.999,80

LB193

Iduronat-2-sulfataza – leukociti

 

7,97

1.753,40

LB194

Iduronat-2-sulfataza – fibroblasti

 

7,97

1.753,40

LB195

Heparan-N-sulfataza – leukociti

 

8,97

1.973,40

LB196

Heparan-N-sulfataza – fibroblasti

 

8,97

1.973,40

LB197

Hitotriozidaza

 

3,60

792,00

LB198

Anorganski fosfati – serum

 

0,24

52,80

LB199

Ukupni kalcij – serum/plazma

 

0,24

52,80

LB200

Kalij – serum/plazma/mokraća

 

0,23

50,60

LB201

dU-Kalij

 

0,23

50,60

LB202

Kalij – puna krv (Kalij)

 

0,23

50,60

LB203

Kloridi – serum/plazma/mokraća

 

0,23

50,60

LB204

dU-kloridi

 

0,23

50,60

LB205

Ukupni magnezij – serum/plazma

 

0,25

55,00

LB206

Natrij – serum/plazma

 

0,23

50,60

LB207

Natrij – mokraća

 

0,23

50,60

LB208

dU-Natrij

 

0,71

156,20

LB209

Ionizirani kalcij

 

0,58

127,60

LB210

Ukupni kalcij – djeca – mokraća

 

0,28

61,60

LB211

Ukupni kalcij – odrasli – mokraća

 

0,28

61,60

LB212

Ionizirani magnezij

 

0,36

79,20

LB213

Ukupni magnezij – djeca – mokraća

 

0,28

61,60

LB214

Ukupni magnezij – odrasli – mokraća

 

0,28

61,60

LB215

Ionizirani kalij

 

0,08

17,60

LB216

Ionizirani natrij

 

0,08

17,60

LB217

Ionizirani kloridi

 

0,08

17,60

LB218

Acidobazna ravnoteža (Parcijalni tlak kisika, Parcijalni tlak ugljičnog dioksija, pH, Saturacija hemoglobina kisikom, Ukupni ugljični dioksid, Aktualni karbonati, Višak baza)

 

0,65

143,00

LB219

Bikarbonati u serumu

 

0,29

63,80

LB220

Analiza plinova i elektrolita

 

0,78

171,60

LB221

Željezo – serum

 

0,24

52,80

LB222

Nezasićeni kapacitet vezanja željeza

 

0,26

57,20

LB223

Ukupni kapacitet vezanja željeza

 

0,26

57,20

LB224

Fe u suhom tkivu

 

2,63

578,60

LB225

Bakar – serum

 

0,55

121,00

LB226

Bakar – mokraća

 

0,68

149,60

LB227

Cu u suhom tkivu

 

1,95

429,00

LB228

Cink – serum

 

0,64

140,80

LB229

Cink – mokraća

 

1,95

429,00

LB230

Kobalt – serum

 

1,41

310,20

LB231

Kobalt – mokraća

 

1,41

310,20

LB232

Ukupni krom – serum/plazma

 

1,41

310,20

LB233

Ukupni krom – mokraća

 

1,41

310,20

LB234

Mangan – serum

 

1,41

310,20

LB235

Mangan – mokraća

 

1,41

310,20

LB236

Nikal – serum

 

1,41

310,20

LB237

Nikal – mokraća

 

1,41

310,20

LB238

Selen – serum/plazma

 

2,65

583,00

LB239

Selen – mokraća

 

1,41

310,20

LB240

Molibden – serum

 

1,41

310,20

LB241

Molibden – mokraća

 

1,41

310,20

LB242

Albumin – serum

 

0,28

61,60

LB243

C-reaktivni protein – serum/plazma

 

0,48

105,60

LB244

Ukupni proteini – serum

 

0,21

46,20

LB245

Ukupni proteini – mokraća

 

0,23

50,60

LB246

Albumin – mokraća

 

0,35

77,00

LB247

Alfa-1-antitripsin – koncentracija

 

0,78

171,60

LB248

Ceruloplazmin

 

1,31

288,20

LB249

Feritin

 

1,35

297,00

LB250

Haptoglobin

 

0,88

193,60

LB251

Laki lanci Ig (BJP) urin – imunotipizacija

 

3,88

853,60

LB252

Slobodni laki lanci imunoglobulina – BJP-kvantitativno (U)

 

5,06

1.113,20

LB253

Laki lanci Ig (BJP) serum – kvantitativno

 

7,20

1.584,00

LB254

Imunoglobulin A – serum

 

1,05

231,00

LB255

Imunoglobulin G – serum

 

1,01

222,20

LB256

Imunoglobulin G – mokraća

 

1,02

224,40

LB257

Imunoglobulin M – serum

 

1,01

222,20

LB258

Imunoglobulin D (S)

 

1,95

429,00

LB259

Cirkulirajući imunokompleksi (CIK)

 

2,91

640,20

LB260

Cirkulirajući imunokompleksi-IgG

 

1,02

224,40

LB261

Cirkulirajući imunokompleksi-IgM

 

1,02

224,40

LB262

Alfa-1-kiseli glikoprotein

 

1,02

224,40

LB263

Komplement – ukupna aktivnost

 

2,03

446,60

LB264

Komplement C1-inhibitor

 

1,41

310,20

LB265

Komplement – komponenta C3 – serum

 

0,71

156,20

LB266

Komplement – komponenta C4 – serum

 

0,71

156,20

LB267

Krioglobulini – kvalitativno

 

0,34

74,80

LB268

Krioglobulini – kvantitativno

 

3,14

690,80

LB269

Alfa-2-makroglobulin – mokraća

 

1,37

301,40

LB270

Alfa-1-mikroglobulin – mokraća

 

1,29

283,80

LB271

Beta-2-mikroglobulin

 

1,12

246,40

LB272

Mioglobin – serum/plazma

 

1,04

228,80

LB273

Mioglobin – mokraća

 

0,88

193,60

LB274

Osteokalcin

 

1,54

338,80

LB275

Prokolagen tip I C propeptid

 

1,45

319,00

LB276

Prokolagen tip I N propeptid

 

1,25

275,00

LB277

Elferogram serumskih proteina (Albumin, alfa-1-globulini, alfa-2-globulini, beta-globulini, gama-globulini)

 

0,89

195,80

LB278

Imunofiksacija u serumu

 

1,90

418,00

LB279

Elferogram mokraćnih proteina

 

1,39

305,80

LB280

Imunofiksacija u mokraći

 

1,90

418,00

LB281

C-terminalni crosslinking telopeptid kolagena tipa 1 – serum

 

1,47

323,40

LB282

C-terminalni crosslinking telopeptid kolagena tipa 1 – mokraća

 

1,67

367,40

LB283

Transferin

 

0,65

143,00

LB284

Transferin – topljivi receptori

 

1,11

244,20

LB285

Troponin I

 

1,25

275,00

LB286

Troponin T

 

1,00

220,00

LB287

Transferin deficitaran ugljikohidratom

 

2,53

556,60

LB288

Cistatin C

 

1,27

279,40

LB289

Methemalbumin

 

0,49

107,80

LB290

Fenotipovi alfa-1-antitripsina

 

6,79

1.493,80

LB291

Subklasa IgG1

 

2,56

563,20

LB292

Subklasa IgG2

 

2,56

563,20

LB293

Subklsa IgG3

 

2,56

563,20

LB294

Subklasa IgG4

 

2,56

563,20

LB295

Tipovi krioglobulina

 

2,65

583,00

LB296

Fenotipovi transferina

 

3,26

717,20

LB297

Transferin – fenotipizacija – biljeg likvoreje (Tf)

 

5,20

1.144,00

LB298

Monoklonski protein-imunotipizacija (s)

 

1,69

371,80

LB299

Laki lanci Ig (BJP) serum – imunotipizacija

 

2,35

517,00

LB300

Monoklonski teški lanci Ig

 

5,33

1.172,60

LB301

HDL-kolesterol

 

0,24

52,80

LB302

Ukupni kolesterol

 

0,24

52,80

LB303

LDL-kolesterol – računski

 

0,24

52,80

LB304

Izgled seruma

 

0,10

22,00

LB305

Trigliceridi

 

0,24

52,80

LB306

Apolipoprotein A I

 

0,80

176,00

LB307

Apolipoprotein B

 

0,80

176,00

LB308

Ukupni fosfolipidi

 

1,06

233,20

LB309

Kolesterol – HDL2 – računski

 

0,24

52,80

LB310

Kolesterol – HDL3

 

1,00

220,00

LB311

LDL-kolesterol – direktno

 

0,41

90,20

LB312

Fenotipizacija LDL čestica

 

5,59

1.229,80

LB313

Lipoprotein a

 

0,73

160,60

LB314

Lipoproteini – HDL, VLDL, LDL

 

1,51

332,20

LB315

Alfa-1-fetoprotein – serum

 

0,67

147,40

LB316

Ugljikohidratni antigen 15-3

 

1,35

297,00

LB317

Ugljikohidratni antigen 19-9

 

1,35

297,00

LB318

Ugljikohidratni antigen 125

 

1,35

297,00

LB319

Karcinoembrionalni antigen

 

1,35

297,00

LB320

CA 72-4

 

1,35

297,00

LB321

Citokeratinski fragment 19

 

1,73

380,60

LB322

Kromogranin

 

2,04

448,80

LB323

HE4

 

1,92

422,40

LB324

Kalcitonin

 

1,88

413,60

LB325

Prokalcitonin – serum

 

2,64

580,80

LB326

Neuron-specifična enolaza

 

1,73

380,60

LB327

Ukupni prostata-specifični antigen

 

1,18

259,60

LB328

Slobodni prostata-specifični antigen

 

1,18

259,60

LB329

Tireoglobulin

 

1,19

261,80

LB330

Folna kiselina

 

0,93

204,60

LB331

Vitamin B12 – Kobalamin

 

1,08

237,60

LB332

25-hidroksi-kolekalciferol

 

1,71

376,20

LB333

Beta-karoten

 

3,14

690,80

LB334

Vitamin A – Retinol

 

3,14

690,80

LB335

Vitamin E – Tokoferol

 

3,14

690,80

LB336

Folikulostimulirajući hormon – Folitropin

 

1,18

259,60

LB337

Hormon rasta – Somatotropin

 

1,21

266,20

LB338

Adrenokortikotropni hormon – Kortikotropin

 

0,98

215,60

LB339

ACTH-17h

 

1,25

275,00

LB340

Luteinizirajući hormon – Lutropin

 

1,45

319,00

LB341

Prolaktin

 

1,45

319,00

LB342

Makroprolaktin

 

1,72

378,40

LB343

Tireoidni stimulirajući hormon – Tireotropin

 

0,83

182,60

LB344

Antidiuretički hormon – Vazopresin

 

1,38

303,60

LB345

Globulin koji veže tiroksin

 

0,92

202,40

LB346

Paratireoidni hormon

 

1,37

301,40

LB347

Ukupni tiroksin

 

0,83

182,60

LB348

Slobodni tiroksin

 

0,83

182,60

LB349

Ukupni trijodtironin

 

0,83

182,60

LB350

Slobodni trijodtironin

 

0,83

182,60

LB351

Reverzni trijodtironin

 

1,37

301,40

LB352

Ukupni aldosteron – serum/plazma

 

1,21

266,20

LB353

Slobodni aldosteron – mokraća

 

1,18

259,60

LB354

Dehidroepiandrosteron-sulfat

 

1,25

275,00

LB355

17-hidroksiprogesteron

 

0,93

204,60

LB356

Ukupni kortizol – serum/plazma

 

1,04

228,80

LB357

Slobodni kotrizol – mokraća

 

1,21

266,20

LB358

Globulin koji veže spolne hormone

 

1,01

222,20

LB359

Androstendion

 

1,07

235,40

LB360

17-beta-estradiol

 

1,26

277,20

LB361

Nekonjugirani estriol

 

1,23

270,60

LB362

Progesteron

 

1,45

319,00

LB363

Ukupni testosteron

 

1,15

253,00

LB364

Slobodni testosteron

 

1,34

294,80

LB365

C-peptid

 

1,41

310,20

LB366

Eritropoetin

 

1,91

420,20

LB367

Gastrin

 

1,54

338,80

LB368

Adiponektin

 

2,15

473,00

LB369

Leptin

 

2,15

473,00

LB370

Inzulin

 

1,04

228,80

LB371

Inzulin 120

 

1,04

228,80

LB372

Reninska aktivnost plazme

 

1,63

358,60

LB373

Renin – koncentracija

 

1,60

352,00

LB374

Faktor rasta sličan inzulinu 1

 

1,92

422,40

LB375

1, 25-dihidroksi-kolekalciferol

 

6,41

1.410,20

LB376

5-hidroksiindoloctena kiselina

 

4,09

899,80

LB377

Vanilmandelična kiselina

 

4,25

935,00

LB378

Homovanilična kiselina (dU)

 

4,16

915,20

LB379

Adrenalin

 

3,62

796,40

LB380

Adrenalin (dU)

 

3,48

765,60

LB381

Noradrenalin

 

3,82

840,40

LB382

Noradrenalin (dU)

 

3,48

765,60

LB383

Serotonin (P)

 

3,41

750,20

LB384

Serotonin u trombocitima

 

3,85

847,00

LB385

Serotoninski transporter

 

3,85

847,00

LB386

Metanefrini/normetanefrini

 

4,29

943,80

LB387

Metanefrini

 

4,92

1.082,40

LB388

Normetanefrin (HPLC)

 

4,92

1.082,40

LB389

Moždani natrijuretički peptid

 

2,17

477,40

LB390

Atrijski natrijuretrički peptid

 

2,83

622,60

LB391

Delta-aminolevulinska kiselina

 

2,53

556,60

LB392

Porfobilinogen

 

1,75

385,00

LB393

Ukupni porfirini – mokraća – probiranje

 

5,57

1.225,40

LB394

Porfirini – uroporfirini (Uroporfirini)

 

1,30

286,00

LB395

Pojedinačni porfirini – mokraća

 

5,57

1.225,40

LB396

Ukupni porfirini – stolica – probiranje

 

1,82

400,40

LB397

Pojedinačni porfirini – stolica

 

1,92

422,40

LB398

Protoporfirin – probiranje na EPP

 

0,85

187,00

LB399

Protoporfirin – kvantitativno

 

0,96

211,20

LB400

Porfirini – protoporfirini (Protoporfirini)

 

0,85

187,00

LB401

Cink protoporfirin

 

0,96

211,20

LB402

Test potvrde za EPP

 

0,96

211,20

LB403

Pojedinačni porfirini – eritrociti

 

0,96

211,20

LB404

Ukupni porfirini – plazma – probiranje

 

1,30

286,00

LB405

Pojedinačni porfirini – plazma

 

0,96

211,20

LB406

Dehidrataza delta-aminolevulinske kiseline

 

3,56

783,20

LB407

Porfobilinogen-deaminaza

 

3,58

787,60

LB408

Uroporfirogen-dekarboksilaza

 

3,58

787,60

LB409

Sredstva ovisnosti i lijekovi – opće probiranje

 

5,15

1.133,00

LB410

Fenotiazini – probiranje

 

0,48

105,60

LB411

Amfetamini/metamfetamini – ciljano probiranje

 

1,14

250,80

LB412

Kanabinoidi (metaboliti) – ciljano probiranje

 

1,14

250,80

LB413

Metadon – ciljano probiranje

 

1,14

250,80

LB414

Opijati – ciljano probiranje

 

1,14

250,80

LB415

Kokain (metaboliti) – ciljano probiranje

 

1,14

250,80

LB416

Fenciklidin (PCP) – ciljano probiranje

 

1,14

250,80

LB417

Propoksifen – ciljano probiranje

 

1,13

248,60

LB418

Lizerginska kiselina (LSD) – ciljano probiranje

 

1,14

250,80

LB419

Fenol – probiranje

 

0,76

167,20

LB420

Klorirani ugljikovodici – probiranje

 

0,48

105,60

LB421

Etilni alkohol – probiranje

 

0,61

134,20

LB422

Metilni alkohol – probiranje

 

0,70

154,00

LB423

Organofosforni spojevi – ciljano probiranje – indirektno

 

0,87

191,40

LB424

Ugljični monoksid – ciljano probiranje – indirektno

 

0,77

169,40

LB425

Acetaminofen – ciljano probiranje

 

1,98

435,60

LB426

Barbiturati – ciljano probiranje

 

1,98

435,60

LB427

Cijanidi – ciljano probiranje

 

1,98

435,60

LB428

Benzodiazepini – ciljano probiranje

 

1,14

250,80

LB429

Salicilati – ciljano probiranje

 

1,98

435,60

LB430

Triciklički antidepresivi – ciljano probiranje

 

1,98

435,60

LB431

Amfetamini- potvrda

 

4,86

1.069,20

LB432

Kanabinoidi – potvrda

 

2,64

580,80

LB433

Kodein – potvrda

 

3,53

776,60

LB434

Metadon – potvrda

 

3,01

662,20

LB435

Morfin – potvrda

 

3,01

662,20

LB436

Opijati – potvrda – kvalitativno (Opijati)

 

9,80

2.156,00

LB437

Fenciklidin (PCP) – potvrda

 

4,63

1.018,60

LB438

Propoksifen – potvrda

 

4,63

1.018,60

LB439

Cijanidi – potvrda

 

4,63

1.018,60

LB440

Organofosforni spojevi – potvrda

 

4,63

1.018,60

LB441

Kokain (metaboliti) – potvrda

 

3,83

842,60

LB442

Benzodiazepini – potvrda

 

3,18

699,60

LB443

Triciklički antidepresivi – potvrda

 

3,21

706,20

LB444

Acetaminofen – potvrda

 

2,59

569,80

LB445

Barbiturati – potvrda

 

3,42

752,40

LB446

Salicilati – potvrda

 

2,93

644,60

LB447

Ugljični monoksid – potvrda

 

1,92

422,40

LB448

Etilni alkohol – potvrda

 

2,30

506,00

LB449

Etilenglikol – potvrda

 

4,63

1.018,60

LB450

Fenol – potvrda

 

4,63

1.018,60

LB451

Izopropilni alkohol – potvrda

 

4,63

1.018,60

LB452

Metilni alkohol – potvrda

 

4,63

1.018,60

LB453

Kloroform – potvrda

 

4,63

1.018,60

LB454

Diklormetan – potvrda

 

4,63

1.018,60

LB455

Trikloretan – potvrda

 

4,63

1.018,60

LB456

Trikloretilen – potvrda

 

4,63

1.018,60

LB457

Tetrakloretilen – potvrda

 

4,63

1.018,60

LB458

Ugljikov tetraklorid – potvrda

 

4,63

1.018,60

LB459

Aluminij – serum/plazma

 

1,41

310,20

LB460

Aluminij – puna krv (Aluminij)

 

1,41

310,20

LB461

Aluminij – mokraća

 

1,41

310,20

LB462

Kadmij – puna krv

 

1,41

310,20

LB463

Kadmij – mokraća

 

1,41

310,20

LB464

Olovo – puna krv

 

1,41

310,20

LB465

Olovo – mokraća

 

1,41

310,20

LB466

Ukupni arsen – puna krv

 

1,41

310,20

LB467

Ukupni arsen – mokraća

 

1,41

310,20

LB468

Talij – puna krv

 

1,41

310,20

LB469

Talij – mokraća

 

1,41

310,20

LB470

Živa – puna krv

 

1,41

310,20

LB471

Živa – mokraća

 

1,41

310,20

LB472

Alfa amanitin

 

1,59

349,80

LB473

Fluoridi – potvrda (Fluoridi)

 

5,11

1.124,20

LB474

Benzodiazepini – kvantitativno

 

1,63

358,60

LB475

Lidokain – kvantitativno

 

1,63

358,60

LB476

Etosuksimid – kvantitativno

 

1,70

374,00

LB477

Feniton – kvantitativno

 

1,86

409,20

LB478

Fenobarbiton – kvantitativno

 

1,86

409,20

LB479

Karbamazepin – kvantitativno

 

1,71

376,20

LB480

Primidon – kvantitativno

 

1,70

374,00

LB481

Valproati – kvantitativno

 

1,71

376,20

LB482

Amikacin – kvantitativno

 

1,49

327,80

LB483

Gentamicin – kvantitativno

 

1,49

327,80

LB484

Kanamicin – kvantitativno

 

1,49

327,80

LB485

Ketoni u mokraći

 

0,14

30,80

LB486

Netilmicin – kvantitativno

 

1,49

327,80

LB487

Tobramicin – kvantitativno

 

1,49

327,80

LB488

Vankomicin – kvantitativno

 

1,49

327,80

LB489

PenicillinG (EDTA-krv)

 

5,71

1.256,20

LB490

Penicillin V (EDTA-krv)

 

5,71

1.256,20

LB491

PPL (Benzylpenicilloylpolylysine) (EDTA-krv)

 

5,71

1.256,20

LB492

MDM (Minor Determinant Mixture) (EDTA-krv)

 

5,71

1.256,20

LB493

Ampicillin (EDTA-krv)

 

5,71

1.256,20

LB494

Amoxicillin (EDTA-krv)

 

5,71

1.256,20

LB495

Cefalosporin C (EDTA-krv)

 

5,71

1.256,20

LB496

Cefuroksim (EDTA-krv)

 

5,71

1.256,20

LB497

Sulfamethoxazole (EDTA-krv)

 

5,71

1.256,20

LB498

Trimethoprim (EDTA-krv)

 

5,71

1.256,20

LB499

Metotreksat – kvantitativno

 

1,67

367,40

LB500

Imatinib

 

4,00

880,00

LB501

Ciklosporin – kvantitativno

 

1,26

277,20

LB502

Takrolimus – kvantitativno

 

2,35

517,00

LB503

Everolimus

 

4,80

1.056,00

LB504

Mikofenolna kiselina

 

3,82

840,40

LB505

Sirolimus

 

2,21

486,20

LB506

Digoksin – kvantitativno

 

1,42

312,40

LB507

Prokainamid – kvantitativno

 

0,63

138,60

LB508

Amitriptilin – kvantitativno

 

4,05

891,00

LB509

Dezipramin – kvantitativno

 

4,05

891,00

LB510

Fluoksetin – kvantitativno

 

4,05

891,00

LB511

Imipramin – kvantitativno

 

4,05

891,00

LB512

Litij – kvantitativno

 

0,68

149,60

LB513

Maprotilin – kvantitativno

 

4,04

888,80

LB514

Nortriptilin – kvantitativno

 

4,04

888,80

LB515

Paroksetin – kvantitativno

 

5,66

1.245,20

LB516

Diazepam – kvantitativno

 

4,04

888,80

LB517

Lorazepam – kvantitativno

 

4,04

888,80

LB518

Oksazepam – kvantitativno

 

4,04

888,80

LB519

CAST – Acetaminofen (EDTA – krv)

 

5,71

1.256,20

LB520

CAST – Salicilati (EDTA – krv)

 

5,71

1.256,20

LB521

CAST – Lys-Aspirin (EDTA – krv)

 

5,71

1.256,20

LB522

CAST – Dikofenak (EDTA – krv)

 

5,71

1.256,20

LB523

CAST – Ibuprofen (EDTA – krv)

 

5,71

1.256,20

LB524

CAST – Na-benzoat (EDTA – krv)

 

5,71

1.256,20

LB525

CAST – K-metabisulfit (EDTA – krv)

 

5,71

1.256,20

LB526

CAST – Tartrazin (EDTA – krv)

 

5,71

1.256,20

LB527

CAST – Na-nitrit (EDTA – krv)

 

5,71

1.256,20

LB528

Teofilin – kvantitativno

 

1,71

376,20

LB529

Gabapentin – Kvantitativno

 

5,08

1.117,60

LB530

Lamotrigin – kvantitativno

 

4,86

1.069,20

LB531

Levetiracetam – kvantitativno

 

4,89

1.075,80

LB532

Pregabalin- kvantitativno

 

5,08

1.117,60

LB533

Okskarbazepin – kvantitativno

 

4,49

987,80

LB534

Vigabatrin – kvantitativno

 

5,14

1.130,80

LB535

Risperidon/9-OH risperidon

 

5,14

1.130,80

LB536

Metabolički fenotip lijekova

 

2,84

624,80

LB537

Klozapin-kvantitativno

 

4,39

965,80

LB538

Kvetiapin-kvantitativno

 

4,70

1.034,00

LB539

Olanzapin-kvantitativno

 

4,61

1.014,20

LB540

Topiramat

 

4,43

974,60

LB541

Lijekovi HPLC

 

4,49

987,80

LB542

Opijati – potvrda – kvantitativno (Opijati)

 

15,79

3.473,80

LB543

U – Buprenorfin

 

15,79

3.473,80

LB544

Procjena glomerularne filtracije (računski)

 

0,19

41,80

LB545

Standardni klirens endogenog kreatinina (Kreatinin – serum, Kreatinin – mokraća)

 

0,54

118,80

LB546

Klirens endogenog kreatinina – računski (Klirens kreatinina)

 

0,23

50,60

LB547

Tubularna reapsorpcija fosfata (Anorganski fosfati – mokraća, Kreatinin – mokraća)

 

0,19

41,80

LB548

Omjer albumin/kreatinin

 

0,16

35,20

LB549

Test opterećenja s amonij-kloridom – Pokus acidifikacije (Amonijak – mokraća, Titrabilni aciditet, pH)

 

0,37

81,40

LB550

Test opterećenja s desferioksaminom

 

0,65

143,00

LB551

Željezo – mokraća

 

0,34

74,80

LB552

Test apsorpcije D-ksiloze (Ksiloza – plazma, Ksiloza – djeca – mokraća, Ksiloza – odrasli – mokraća)

 

1,53

336,60

LB553

Test oralne podnošljivosti glukoze

 

0,67

147,40

LB554

Test tolerancije laktoze

 

1,00

220,00

LB555

Test opterećenja s fenilpropionskom kiselinom

 

11,27

2.479,40

LB556

Test opterećenja alopurinolom

 

13,09

2.879,80

LB557

Melanin – probiranje

 

0,21

46,20

LB558

Sediment – mikroskopski pregled mokraće

Leukociti, Eritrociti, Stanice pločastog epitela, Male epitelne stanice, Hijalini cilindri, Nehijalini cilindri, Bakterije, Gljivice, Sluz, Kristali, Soli

0,34

74,80

LB559

Pregled mokraće – broj stanica u FR komorici za pedijatrijske uzorke

 

0,34

74,80

LB560

Fizikalni i kemijski pregled mokraće

Izgled i boja, relativna volumna masa, pH, Leukociti – leukocitna esteraza, Nitriti, Proteini, Glukoza, Ketoni, Urobilinogen, Bilirubin, Eritrociti/hemoglobin

0,26

57,20

LB561

Test na trudnoću – mokraća

 

0,52

114,40

LB564

Volumen mokraće

 

0,07

15,40

LB565

Monosaharidi i disaharidi – mokraća

 

3,10

682,00

LB566

Oligosaharidi – mokraća

 

4,17

917,40

LB567

Hemosiderin – mokraća

 

0,53

116,60

LB568

Dismorfični eritrociti – mokraća

 

0,63

138,60

LB569

Metaboličko probiranje – test s ferikloridom

 

0,60

132,00

LB570

Metaboličko probiranje – reduktivne tvari

 

0,75

165,00

LB571

Metaboličko probiranje – sulfit test

 

0,29

63,80

LB572

Metaboličko probiranje – dinitrofenilhidrazinski test

 

0,71

156,20

LB573

Metaboličko probiranje – test s nitroprusidom

 

0,67

147,40

LB574

Metaboličko probiranje – homogentizinska kiselina

 

0,55

121,00

LB575

Metaboličko probiranje – metilmalonska kiselina

 

0,71

156,20

LB576

Metaboličko probiranje – hidroksiprolin+prolin

 

0,44

96,80

LB577

Metaboličko probiranje – histidin

 

0,44

96,80

LB578

Metaboličko probiranje – ketoni+glukoza

 

0,24

52,80

LB579

Hemoglobin – okultno krvarenje – stolica

 

0,21

46,20

LB580

Gušteračna elastaza-1 – stolica

 

1,72

378,40

LB581

Ukupne masti – stolica

 

1,02

224,40

LB582

Probavljivost – stolica

 

1,02

224,40

LB583

Urobilinogen – stolica

 

0,40

88,00

LB584

Reduktivne tvari – stolica

 

0,56

123,20

LB585

Kalprotektin u stolici

 

2,65

583,00

LB586

Izgled i boja bronho-alveolarnog lavata

 

0,17

37,40

LB587

Broj stanica bronho-alveolarnog lavata

 

0,70

154,00

LB588

Morfološko diferenciranje stanica bronho-alveolarnog lavata (Stanice)

 

1,03

226,60

LB589

Broj stanica u aspiriranom volumenu

 

0,65

143,00

LB590

Izgled ascitesa

 

0,17

37,40

LB591

Broj stanica asciesa (Stanice)

 

0,70

154,00

LB592

Relativna volumna masa – ascites

 

0,14

30,80

LB593

Ukupni kolesterol – ascites

 

0,28

61,60

LB594

Albumin – ascites

 

0,44

96,80

LB595

Ukupni proteini – ascites

 

0,26

57,20

LB596

Laktat-dehidrogenaza – ascites

 

0,25

55,00

LB597

Glukoza – ascites

 

0,25

55,00

LB598

Trigliceridi – ascites

 

0,29

63,80

LB599

Alfa-amilaza – ascites

 

0,27

59,40

LB600

Leukociti – broj – ascites

 

0,32

70,40

LB601

Diferenciranje stanica ascitesa

Neutrofilni granulociti, Eozinofilni granulociti, Maligne stanice

1,03

226,60

LB602

Krvne stanice u punktatu/dijalizatu

 

1,03

226,60

LB603

Aminokiseline – probiranje – likvor

 

1,93

424,60

LB604

Albumin – likvor

 

1,82

400,40

LB605

Krvni pigmenti – likvor

Bilirubin, Methemoglobin, Oksihemoglobin

0,48

105,60

LB606

C-reaktivni protein – likvor

 

0,68

149,60

LB607

Broj stanica likvora

Eritrociti, Leukociti

1,21

266,20

LB608

Morfološko diferenciranje stanica likvora

Limfociti, Monociti, Polimorfonuklearni leukociti

1,27

279,40

LB609

Izgled i boja likvora

Mutnoća, eritrokromija, ksantokromija, fibrinska mrežica, koagulum

0,32

70,40

LB610

Globulini – likvor

 

0,39

85,80

LB611

Glukoza – likvor

 

0,25

55,00

LB612

Imunoglobulin A – likvor

 

4,29

943,80

LB613

Imunoglobulin G – likvor

 

2,00

440,00

LB614

Imunoglobulin M – likvor

 

4,32

950,40

LB615

Kloridi – likvor

 

0,27

59,40

LB616

Komplement C3 – likvor

 

0,95

209,00

LB617

Komplement C4 – likvor

 

0,95

209,00

LB618

Laktat – likvor

 

0,82

180,40

LB619

Laktat-dehidrogenaza – likvor

 

0,25

55,00

LB620

Beta-2-mikroglobulin – likvor

 

0,89

195,80

LB621

Neuron-specifična enolaza – likvor

 

1,65

363,00

LB622

Ukupni proteini – likvor

 

0,50

110,00

LB623

Elferogram likvorskih proteina

Prealbumin, Albumin, alfa-1-globulin, alfa-2-globulin, beta-1-globulin, beta-2-globulin, gama-globulini.

1,90

418,00

LB624

Siderociti – likvor

 

1,92

422,40

LB625

Karcinoembrionalni antigen – likvor

 

0,79

173,80

LB626

Aminokiseline – kvantitativno – likvor

 

2,83

622,60

LB627

Asialo-tansferin – beta-trace protein – biljeg likvoreje

 

2,01

442,20

LB628

Mijelinski bazični protein – likvor

 

2,01

442,20

LB629

Organske kiseline – likvor

 

12,38

2.723,60

LB630

Pojedinačne frakcije proteina likvora

 

4,27

939,40

LB631

Oligoklonske gama-globulinske frakcije (IgG, IgA, IgM) – likvor

 

4,64

1.020,80

LB632

Oligoklonski imunoglobulin G – likvor

 

4,93

1.084,60

LB633

Izgled želučanog soka (Izgled)

 

0,12

26,40

LB634

Broj stanica želučanog soka (Stanice)

 

0,70

154,00

LB635

Morfološko diferenciranje stanica želučanog soka (Stanice)

 

0,72

158,40

LB636

Amonijak – želučani sok

 

0,51

112,20

LB637

Mucin – želučani sok

 

0,19

41,80

LB638

Pepsin I-II – želučani sok

 

0,19

41,80

LB639

Bazalna sekrecija kiseline – želučani sok

 

0,19

41,80

LB640

Test stimulacije lučenja želučanog soka (Test stimulacije)

 

0,38

83,60

LB641

Slobodna solna kiselina – želučani sok (Slobodna HCl)

 

0,23

50,60

LB642

Kalij – želučani sok

 

0,20

44,00

LB643

Natrij – želučani sok

 

0,20

44,00

LB644

Kloridi – želučani sok

 

0,19

41,80

LB645

Kalcij – želučani sok

 

0,18

39,60

LB646

Anorganski fosfati – želučani sok

 

0,18

39,60

LB647

Magnezij – želučani sok

 

0,55

121,00

LB648

Izgled duodenalnog soka

 

0,12

26,40

LB649

Ukupni kolesterol – duodenalni sok

 

0,45

99,00

LB650

Ukupni bilirubin – duodenalni sok

 

0,25

55,00

LB651

Bikarbonati – duodenalni sok

 

0,48

105,60

LB652

Alfa-amilaza – duodenalni sok

 

0,27

59,40

LB653

Lipaza – duodenalni sok

 

0,34

74,80

LB654

Albumin – pleuralni izljev

 

0,46

101,20

LB655

Lipaza – pleuralni izljev (LPS)

 

0,56

123,20

LB656

Alfa-amilaza – pleuralni izljev

 

0,27

59,40

LB657

Eritrociti – broj – pleuralni izljev

 

0,31

68,20

LB658

Glukoza – preuralni izljev

 

0,25

55,00

LB659

Izgled pleuralnog izljeva

 

0,12

26,40

LB660

Broj stanica pleuralnog izljeva (Stanice)

 

0,70

154,00

LB661

Morfološko diferenciranje stanica pleuralnog izljeva (Stanice)

 

0,72

158,40

LB662

Bilirubin – ukupni – pleuralni izljev (Bilirubin)

 

0,37

81,40

LB663

Kalcij – ukupni – pleuralni izljev (Kalcij)

 

0,28

61,60

LB664

Laktat – pleuralni izljev (Laktat)

 

0,71

156,20

LB665

Ukupni kolesterol pleuralni izljev

 

0,33

72,60

LB666

pH – pleuralni izljev

 

0,26

57,20

LB667

Kreatinin – pleuralni izljev

 

0,25

55,00

LB668

Laktat-dehidrogenaza – pleuralni izljev

 

0,25

55,00

LB669

Ukupni proteini – pleuralni izljev

 

0,26

57,20

LB670

Trigliceridi – pleuralni izljev

 

0,29

63,80

LB671

Adenozin-deaminaza – pleuralni izljev

 

1,28

281,60

LB672

Adenozin deaminaza – ADA

 

0,97

213,40

LB673

Kalij – znoj

 

0,32

70,40

LB674

Kloridi – znoj (11)

Ne uključuje jednokratnu elektrodu za mjerenje provodljivosti

1,02

224,40

LB675

Natrij – znoj

 

0,32

70,40

LB676

Izgled i boja zglobne tekućine

 

0,12

26,40

LB677

Mucin – zglobna tekućina

 

0,27

59,40

LB678

Kristali – zglobna tekućina

 

0,51

112,20

LB679

Laktat – zglobna tekućina

 

0,34

74,80

LB680

Laktat-dehidrogenaza – zglobna tekućina

 

0,25

55,00

LB681

Ukupni proteini – zglobna tekućina

 

0,26

57,20

LB682

Imunoglobulin A – zglobna tekućina

 

3,00

660,00

LB683

Imunoglobulin G – zglobna tekućina

 

2,08

457,60

LB684

Imunoglobulin M – zglobna tekućina

 

3,11

684,20

LB685

Reumatoidni faktor – zglobna tekućina

 

0,41

90,20

LB686

Komplement C3 – zglobna tekućina

 

0,42

92,40

LB687

Komplement C4 – zglobna tekućina

 

0,42

92,40

LB688

Broj stanica zglobne tekućine

 

0,80

176,00

LB689

Morfološko diferenciranje stanica zglobne tekućine (Neutrofilni granulociti, Limfociti, Monociti, Stanice sinovije)

 

0,72

158,40

LB690

Glukoza – zglobna tekućina

 

0,25

55,00

LB691

Ukupni bilirubin – spektralna fotometrija – plodova voda

 

0,42

92,40

LB692

Ukupni bilirubin – fotometrija – plodova voda

 

0,29

63,80

LB693

Alfa-1-fetoprotein – plodova voda

 

1,16

255,20

LB694

Lecitin/sfingomijelin – plodova voda

 

3,18

699,60

LB695

Lamelarna tjelešca – plodova voda

 

0,33

72,60

LB696

Fosfatidil-glicerol – plodova voda

 

3,21

706,20

LB697

17-hidroksiprogesteron – plodova voda

 

3,17

697,40

LB698

Glukoza – plodova voda

 

0,29

63,80

LB699

Cink – sjemena tekućina

 

0,42

92,40

LB700

Fruktoza – sjemena tekućina

 

0,53

116,60

LB701

Kisela fosfataza – sjemena tekućina

 

0,56

123,20

LB702

Limunska kiselina – sjemena tekućina

 

0,53

116,60

LB703

Karnitin – sjemena tekućina (Karnitin)

 

1,46

321,20

LB704

Izoenzimi laktat-dehodrogenaze – sjemena tekućina

 

0,65

143,00

LB705

Spermiogram

Volumen sjemene tekućine, pH sjemene tekućine, Koncentracija spermija, Ukupan broj spermija, Pokretljivost spermija, Građa spermija, Vitalnost spermija, Leukociti, Antispermalna antitijela

1,44

316,80

LB708

Antistreptolizinski titar

 

0,57

125,40

LB709

Antistafilolizinski titar

 

0,48

105,60

LB710

Antitijela protiv stanične jezgre – kvalitativno

 

4,24

932,80

LB711

Antitijela protiv stanične jezgre – semikvantitativno

 

4,10

902,00

LB712

Antitijela protiv stanične jezgre (ANA) – Luminex

 

4,35

957,00

LB713

Antinuklearna antitijela (ANA), metoda IIF na HEp-2 stanicama

 

5,72

1.258,40

LB714

Antitijela protiv dvostruke uzvojnice (ds) DNA

 

2,50

550,00

LB715

Antitijela protiv histona

 

2,50

550,00

LB716

Antitijela protiv ekstraktibilnih nuklearnih antigena

 

3,29

723,80

LB717

Antitijela protiv Sm (U2-U4-6 RNP) antigena

 

3,77

829,40

LB718

Antitijela protiv U1-sn RNP antigena

 

3,77

829,40

LB719

Antitijela protiv SS-A/Ro antigena

 

3,77

829,40

LB720

Antitijela protiv SS-B/La antigena

 

3,77

829,40

LB721

Antitijela protiv topoizomeraze 1 (ATA/Scl-70)

 

3,77

829,40

LB722

Antitijela protiv centromere

 

3,77

829,40

LB723

Antitijela protiv PM/Scl-100 antigena

 

1,92

422,40

LB724

Antitijela protiv U3-sn RNP antigena

 

3,49

767,80

LB725

Antitijela protiv ribosomskog P proteina – kvalitativno

 

3,49

767,80

LB726

Antitijela protiv ribosomskog P proteina – kvantitativno

 

2,03

446,60

LB727

Antitijela protiv Golgijevog aparata

 

3,49

767,80

LB728

Antitijela protiv mitotskog aparata

 

3,49

767,80

LB729

Antitijela protiv centriola (centrosoma)

 

3,49

767,80

LB730

Antitijela protiv ciklički citruliniziranih peptida

 

2,41

530,20

LB731

Antitijela protiv kardiolipina-IgG

 

2,27

499,40

LB732

Antitijela protiv kardiolipina-IgM

 

2,27

499,40

LB733

Antitijela protiv beta-2-glikoproteina 1

 

2,03

446,60

LB734

Antitijela protiv fosfatidilserina

 

1,92

422,40

LB735

Antitijela protiv histidil-tRNA sintetaze

 

2,47

543,40

LB736

Antitijela protiv citoplazmatskih antigena neutrofilnih granulocita (ANCA, p-ANCA) – kvalitativno

 

3,03

666,60

LB737

Antitijela protiv citoplazmatskih antigena neutrofilnih granulocita – semikvantitativno

 

4,10

902,00

LB738

Antitijela protiv citoplazmatskih antigena neutrofilnih granulocita (ANCA) – Westernblot

 

2,67

587,40

LB739

Antitijela protiv proteinaze 3

 

2,10

462,00

LB740

Antitijela protiv mijeloperoksidaze

 

2,02

444,40

LB741

Antitijela protiv glomerularne bazalne membrane – kvalitativno

 

3,81

838,20

LB742

Antitijela protiv alfa-3 domene kolagena tipa IV – kvantitativno

 

3,85

847,00

LB743

Antitijela protiv kompleksa jezgrinih pora (p62, gp-210)

 

3,85

847,00

LB744

Antitijela protiv mitohondrija – kvalitativno

 

2,97

653,40

LB745

Antitijela protiv mitohondrija – semikvantitativno

 

4,02

884,40

LB746

Antitijela protiv kompleksa piruvat-dehidrogenaze

 

2,95

649,00

LB747

Antitijela protiv Sp 100, PML i NDP33 antigena

 

2,97

653,40

LB748

Antitijela protiv p80 koilin antigena

 

2,97

653,40

LB749

Antitijela protiv proteina jezgrine membrane (lamini A, B,

C) – kvalitatitvno

 

2,00

440,00

LB750

Antitijela protiv proteina jezgrine membrane (lamini A, B,

C) – semikvantitativno

 

2,97

653,40

LB751

Antitijela protiv glatke muskulature – kvalitativno

 

2,97

653,40

LB752

Antitijela protiv glatke muskulature – semikvantitativno

 

4,03

886,60

LB753

Antitijela protiv aktina – kvantitativno

 

3,85

847,00

LB754

Antitijela protiv mikrosoma jetre i bubrega-1 – kvalitativno

 

2,93

644,60

LB755

Antitijela protiv citokroma P450 – kvantitativno

 

1,83

402,60

LB756

Antitijela protiv citosola jetre – kvalitativno

 

2,97

653,40

LB757

Antitijela protiv jetrenih enzima

 

2,79

613,80

LB758

Antitijela protiv formimino-transferazne-ciklodeaminaze – kvantitativno

 

2,50

550,00

LB759

Antitijela protiv topljivog antigena jetre i mikrosoma jetre i gušterače – kvalitativno

 

2,03

446,60

LB760

Pretraživanje na autoimune bolesti jetre i želuca (AMA, AGLM, LKM, APC)

 

3,85

847,00

LB761

Antitijela protiv antigena p50 – kvantitativno

 

1,92

422,40

LB762

Antitijela protiv asijaloglikoproteinskog receptora

 

1,75

385,00

LB763

Antitijela protiv citoplazmatskih jezgrinih antigena neutrofilnih granulocita

 

13,87

3.051,40

LB764

Antitijela protiv endomizija

 

3,81

838,20

LB765

Antitijela protiv tkivne transglutaminaze

 

1,92

422,40

LB766

Antitijela protiv gliadina

 

2,50

550,00

LB767

Antitijela protiv parijetalnih stanica

 

2,93

644,60

LB768

Antitijela protiv H/K adenozin-trifosfataze

 

1,75

385,00

LB769

Antitijela protiv unutarnjeg faktora

 

1,75

385,00

LB770

Antitijela protiv Saccharomyces cerevisiae – kvalitativno

 

2,97

653,40

LB771

Antitijela protiv Saccharomyces cerevisiae – semikvantitativno

 

4,10

902,00

LB772

Antitijela protiv fosfopeptidomanana

 

1,75

385,00

LB773

Antitijela protiv tireoglobulina – kvalitativno

 

2,97

653,40

LB774

Antitijela protiv tireoglobulina – kvantitativno

 

1,39

305,80

LB775

Antitijela protiv tireoidne peroksidaze – kvalitativno

 

2,97

653,40

LB776

Antitijela protiv tireoidne peroksidaze – kvantitativno

 

1,52

334,40

LB777

Antitijela protiv tireotropinskog receptora

 

2,88

633,60

LB778

Antitijela protiv hormona štitnjače

 

1,58

347,60

LB779

Antitijela protiv stanica otočića gušterače kvalitativno

 

2,47

543,40

LB780

Antitijela protiv stanica otočića gušterače – semikvantitativno

 

2,97

653,40

LB781

Antitijela protiv dekarboksilaze glutaminske kiseline

 

4,28

941,60

LB782

Antitijela protiv tirozinske fosfataze

 

4,37

961,40

LB783

Antitijela protiv inzulina

 

2,00

440,00

LB784

Antitijela protiv stanica koje luče steroide

 

2,47

543,40

LB785

Antitijela protiv dezmosoma

 

2,47

543,40

LB786

Antitijela protiv epidermalne bazalne membrane

 

2,47

543,40

LB787

Antitijela protiv dezmogleina 3

 

2,47

543,40

LB788

Antitijela protiv dezmogleina 1

 

2,47

543,40

LB789

Antitijela protiv Purkinjeovih stanica (Yo)

 

4,24

932,80

LB790

Antitijela protiv citoplazme Purkinjeovih stanica (anti-Tr)

 

2,47

543,40

LB791

Antitijela protiv jezgre neurona 1 (Hu)

 

6,06

1.333,20

LB792

Antitijela protiv jezgre neurona 2 (Ri)

 

6,06

1.333,20

LB793

Antitijela protiv Yo, Hu i Ri

 

7,63

1.678,60

LB794

Anti-miokardijska antitijela

 

1,31

288,20

LB795

Antitijela protiv hipofize

 

2,47

543,40

LB796

Antitijela protiv spermija

 

2,47

543,40

LB797

Antitijela protiv asijalo-GM-1

 

11,14

2.450,80

LB798

Antitijela protiv GM1 – semikvantitativno

 

12,07

2.655,40

LB799

Antitijela protiv GM1 – kvantitativno

 

10,98

2.415,60

LB800

Antitijela protiv GM2

 

10,98

2.415,60

LB801

Antitijela protiv GD1a

 

10,98

2.415,60

LB802

Antitijela protiv GD1b – semikvantitativno

 

12,07

2.655,40

LB803

Antitijela protiv GD1b – kvalitativno

 

10,98

2.415,60

LB804

Antitijela protiv GQ1b

 

10,98

2.415,60

LB805

Antitijela protiv mijelinu pridruženog glikoproteina – kvalitativno

 

3,09

679,80

LB806

Antitijela protiv mijelinu pridruženog glikoproteina – kvantitativno

 

3,09

679,80

LB807

Antitijela protiv skeletnih mišića

Antitijela protiv mišićno specifične tirozin kinaze

4,97

1.093,40

LB808

Antitijela protiv akvaporina-4

 

3,97

873,40

LB809

Beta amiloid u likvoru

 

7,92

1.742,40

LB810

Tau protein u likvoru

 

7,92

1.742,40

LB811

Fosforilirani tau protein u likvoru

 

7,92

1.742,40

LB812

Antitijela protiv acetilkolinskog receptora

 

4,97

1.093,40

LB813

Imunofenotipizacija stanica bronho-alveolarnog lavata (6)

Limfociti T (CD3+), Pomagački limfociti T (CD3+CD4+), Citotoksični limfociti T (CD3+CD8+), Omjer CD4+/CD8+, Limfociti B, CD1a+

4,89

1.075,80

LB815

Imunofenotipizacija limfocita (T+B+NK+ostalo) periferne krvi – n biljega (6)

 

18,30

4.026,00

LB816

Imunofenotipizacija CD34 matičnih stanica i prastanica u krvi i presatku (6)

 

6,22

1.368,40

LB817

Imunofenotipizacija stanica periferne krvi – biljezi PNH (CD55 i CD59) (6)

 

12,52

2.754,40

LB818

Imunofenotipizacija stanica (membransko obilježavanje, direktno, 1 biljeg)

 

6,22

1.368,40

LB819

Imunofenotipizacija stanica – apsolutni broj (membransko obilježavanje, direktno, 1 biljeg)

 

6,22

1.368,40

LB820

Imunofenotipizacija stanica (citoplazmatsko bojenje, 1 biljeg)

 

6,22

1.368,40

LB821

Sadržaj DNA i stanični ciklus (svježe stanice)

 

5,05

1.111,00

LB822

Sadržaj DNA i stanični ciklus (parafinizirana tkiva)

 

6,82

1.500,40

LB823

Aktivnost urođenoubilačkih stanica

 

14,10

3.102,00

LB824

Izvanstanična citotoksičnost fagocita

 

9,62

2.116,40

LB825

Izražaj CD154 (CD40-L) na aktiviranim T limfocitima

 

6,09

1.339,80

LB826

Oksidativni metabolizam granulocita

 

3,91

860,20

LB827

Citotoksičnost T limfocita

 

5,77

1.269,40

LB828

Prekusori citotoksičnih T limfocita

 

5,77

1.269,40

LB829

Prekusori pomagačkih T limfocita

 

5,77

1.269,40

LB830

Proliferacija limfocita na mitogenike i antigene

 

8,86

1.949,20

LB831

Test fagocitoze

 

5,92

1.302,40

LB832

Citoliza posredovana stanicama

 

5,77

1.269,40

LB833

Spontana pokretljivost makrofaga i fagocita

 

5,77

1.269,40

LB834

Broj usmjerenih krvotvornih matičnih stanica (CFU)

 

10,64

2.340,80

LB835

Test filipinskog bojenja

 

31,99

7.037,80

LB836

Test filipinskog bojenja kožnih fibroblasta

 

44,02

9.684,40

LB837

Triptaza

 

2,68

589,60

LB838

Eozinofilni kationski protein

 

2,68

589,60

LB839

Imunoglobulin E

 

1,78

391,60

LB840

Specifični IgE na inhalacijske alergene

 

1,99

437,80

LB841

Specifični IgE na nutritivne alergene

 

1,99

437,80

LB842

Specifični IgE na lijekove

 

2,20

484,00

LB843

Specifični IgE na životinjske alergene

 

1,36

299,20

LB844

Imunoglobulin E (IgE) – specifični

 

2,22

488,40

LB845

Alergenska stimulacija leukocita, 1 alergen (CAST-ELISA)

Za alergene koji nisu obuhvaćeni šiframa LB519-LB527

6,77

1.489,40

LB848

Transferinski receptori

 

1,44

316,80

LB849

Dopamin u 24h urinu HPLC

 

4,16

915,20

LB850

Dopamin (P)

 

3,82

840,40

LB851

Double test (AFP, beta HCG)

 

3,85

847,00

LB852

IgF 1

 

2,23

490,60

LB853

Antitijela na hormon rasta – antitijela protiv insulina

 

2,14

470,80

LB854

Antitijela na hormon rasta – antitijela hormon rasta

 

2,14

470,80

LB856

Slobodna podjedinica beta HCG

Slobodni beta HCG

1,05

231,00

LB857

Dihidroepiandrosteron sulfat (DHEA-S)

 

1,04

228,80

LB858

Antitijela na dekarboksilazu glutaminske kiseline (GAD)

određivanje glukagona

1,50

330,00

LB859

IGF-BP3

 

2,25

495,00

LB860

Antimilerov hormon (AMH)

određivanje metab. vitamina D

3,97

873,40

LB861

Inhibin B

određivanje metab. vitamina D

3,85

847,00

LB862

Kreatinin enzimski – serum

Enzimska metoda – za djecu do 15 godina i pacijente prije i nakon transplantacije

0,67

147,40

LB863

Uzimanje arterijske krvi

 

0,67

147,40

LB864

Proinzulin

 

2,24

492,80

LB865

Fruktozamin

 

0,43

94,60

LB866

Test inzulinske osjetljivosti s procjenom funkcije beta-stanica

 

1,08

237,60

LB867

Hemoglobini -elektroforeza na agarozi

 

4,14

910,80

LB868

Plazmatski protein A povezan s trudnoćom

 

1,30

286,00

LB869

Globulini – serum

Računski postupak

0,27

59,40

LB870

Eritrociti-broj-acites

 

0,98

215,60

LB871

Eritrociti-broj-dren

 

0,98

215,60

LB872

Eozinofili u brisu nosa

 

0,49

107,80

LB873

Eozinofili u stolici

 

0,56

123,20

LB874

Imunofenotipizacija leukemija / limfoma – 1 – 3 biljega

 

7,88

1.733,60

LB875

Imunofenotipizacija leukemija / limfoma – 4 – 6 biljega

 

12,48

2.745,60

LB876

Imunofenotipizacija leukemija / limfoma – 7 – 12 biljega

 

18,85

4.147,00

LB877

Imunofenotipizacija leukemija / limfoma -13 – 16 biljega

 

25,82

5.680,40

LB878

Imunofenotipizacija leukemija / limfoma – 17 – 20 biljega

 

31,60

6.952,00

LC001

Diferencijalna krvna slika (mikroskopski) citomorfološki

Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu citotehnologa i mikroskopsku analizu i nalaz doktora specijalista citologa

1,05

231,00

LC002

Citološka analiza koštane srži

Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu citotehnologa i mikroskopsku analizu i nalaz doktora specijalista citologa

2,17

477,40

LC003

Kvantitativna citomorfološka analiza koštane srži (mijelogram)

Uključuje kvantitativnu analizu već obojanog uzorka koštane srži i nalaz liječnika specijalista citologa

2,17

477,40

LC004

Citološka analiza punktata (do tri preparata jedne lezija)

Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu citotehnologa i mikroskopsku analizu i nalaz doktora specijalista citologa

1,48

325,60

LC005

Citološka analiza punktata dobivenih pri endoskopskom UZV-u i procjena uzorka na licu mjesta brzim bojenjem

Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu i nalaz doktora specijalista

3,79

833,80

LC006

Citološka analiza punktata (4 i više preparata jedne lezije)

Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu citotehnologa i mikroskopsku analizu i nalaz liječnika specijalista citologa

2,41

530,20

LC007

Citološka analiza uzorka otiska bioptata

Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu i nalaz liječnika specijalista citologa

1,72

378,40

LC008

Procjena citološkog uzorka na licu mjesta brzim bojenjem (ROSE)

Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu i procjenu uzorka

1,39

305,80

LC009

Citološka analiza tekućih uzoraka (do tri preparata)

Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu i nalaz doktora specijalista citologa, ne uključuje kvantitativnu analizu

2,28

501,60

LC010

Citološka obrada i analiza tekućih uzoraka, uključujući obradu u Cytolitu (tekućina za ispiranje viška eritrocita)

Uključuje pripremu, bojenje i mikroskopsku analizu citotehnologa i mikroskopsku analizu doktora specijalista citologa – veza na šifru DTP-a LH051

2,34

514,80

LC011

Citomorfološko diferenciranje stanica (kvantitativna analiza) u tekućim citološkim uzorcima

Uključuje kvantitativnu analizu već obojanog uzorka likvora, zglobne tekućine, ascitesa, pleuralnog izljeva i sl. (analiziranje stanica) i nalaz liječnika specijaliste citologa

1,32

290,40

LC012

Citološka analiza sekreta dojki (tri uzorka) iz jedne dojke

Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu i nalaz doktora specijalista citologa

2,49

547,80

LC013

Citološka analiza urina (tri uzorka)

Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu i nalaz doktora specijalista citologa

2,71

596,20

LC014

Citološka analiza sputuma (tri uzorka)

Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu i nalaz doktora specijalista citologa

2,49

547,80

LC015

Citološka analiza direktnog uzorka endometrija (aspirat, četkica i sl.)

Uključuje standardnu pripreme, bojenje, mikroskopski pregled citotehnologa, mikroskopsku analizu i nalaz doktora specijaliste citologa – veza na šifru DTP-a LC019

1,97

433,40

LC016

Citološka analiza direktnog uzorka endometrija (aspirat, četkica i sl.) + obrada uzorka u Cytolitu

Uključuje standardnu pripremu + obradu uzorka u Cytolitu, mikroskopski pregled citotehnologa, mikroskopsku analizu i nalaz doktora specijaliste citologa – veza na šifru DTP-a LC019

2,73

600,60

LC017

Citološka analiza obriska intrauterinog sredstva

Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu i nalaz liječnika specijalista citologa

1,29

283,80

LC018

Citološka analiza svakog sljedećeg uzorka (više od tri uzorka jedne lezije)

Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu citotehnologa i mikroskopsku analizu i nalaz liječnika specijalista citologa. Odnosi se na dodatne citološke uzorke tekućih uzoraka, urina, sekreta dojke, sputuma i sl.

0,71

156,20

LC019

Citološka analiza briseva sluznice/skarifikata kože

Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu i nalaz doktora specijalista citologa

1,81

398,20

LC020

Citološka analiza briseva tijekom endoskopije

Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu citotehnologa i mikroskopsku analizu doktora specijalista citologa – veza na šifru DTP-a LC019

2,37

521,40

LC021

Citološka analiza obriska vulve

Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopski pregled citotehnologa, mikroskopsku analizu i nalaz doktora spec citologa – veza na šifru DTP-a LC023

1,75

385,00

LC022

Citološka analiza vrata maternice – Papa test u probiru, negativan na intraepitelnu ili invazivnu leziju

Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu citotehnologa i superviziju doktora specijalista citologa

0,91

200,20

LC023

Citološka analiza vrata maternice – Papa test u dijagnostici, praćenju ili pozitivan na intraepitelnu ili invazivnu leziju

Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu citotehnologa i mikroskopsku analizu i nalaz doktora specijalista citologa

1,10

242,00

LC024

Citološka analiza vrata maternice – Papa test u dijagnostici, praćenju ili pozitivan na intraepitelnu ili invazivnu leziju, apliciran na dva ili tri stakalca

Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu citotehnologa i mikroskopsku analizu i nalaz doktora specijalista citologa

1,97

433,40

LC025

Citološka analiza nativnog i vitalno obojenog preparata

Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu citotehnologa i/ili mikroskopsku analizu doktora specijalista citologa. Uključuje procjenu adekvatnosti uzoraka na mjestu uzimanja (ROSE)

0,68

149,60

LC026

Test kristalizacije vaginalnog sekreta

Uključuje pripremu materijala, analizu citotehnologa i potvrdu liječnika specijalista citologa

0,62

136,40

LC027

Tekućinska citologija za Papa test

Samo kod žena kod kojih je prethodnim PAPA testom utvrđen nalaz CIN I, CIN II, ASCUS, AGCUS. Jednom u 5 godina.

2,51

552,20

LC028

Tekućinska citologija za citološke uzorke izuzev Papa testa

Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopski pregled citotehnologa i mikroskopsku analizu i nalaz liječnika specijalista citologa za sve citološke materijale osim Papa testa

3,20

704,00

LC029

Citokemijska analiza – do 3 reakcije

Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu i nalaz doktora specijalista citologa

3,96

871,20

LC030

Citokemijska analiza – 4 ili više reakcija

Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu i nalaz doktora specijalista citologa

6,03

1.326,60

LC031

Imunocitokemijska analiza – do 3 protutijela

Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu i nalaz doktora specijalista citologa

5,52

1.214,40

LC032

Imunocitokemijska analiza 4 i 5 preparata/protutijela

Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu i nalaz doktora specijalista citologa

8,45

1.859,00

LC033

Imunocitokemijska analiza 6 i više preparata/protutijela

Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu i nalaz liječnika specijalista citologa

9,84

2.164,80

LC034

Procjena i označavanje citoloških materijala za molekularnu analizu

Makroskopski i mikroskopski pregled doktora specijalista

1,32

290,40

LC035

Konzilijarno stručno mišljenje spec. citologa

Supervizija – drugo mišljenje spec. citologa, uključuje mikroskopsku analizu (veza na šifru SK082)

1,65

363,00

LG001

Fuzijski prijepis AML1-ETO

 

13,07

2.875,40

LG002

AML1-ETO (RUNX1-RUNX1T1)- kvantitativni

 

20,97

4.613,40

LG003

Fuzijski prijepis BCR-ABL

 

13,66

3.005,20

LG004

BCR-ABL1 kvantitativni

 

20,97

4.613,40

LG005

Mutacija BCR-ABL p210

 

16,52

3.634,40

LG006

Fuzijski prijepis CBF beta-MYH11

 

13,07

2.875,40

LG007

CBF beta-MYH11 kvantitativni

 

20,97

4.613,40

LG008

Fuzijski prijepis E2A-PBX1

 

7,13

1.568,60

LG009

IgH preuredba (11)

Ne uključuje potrošni materijal

11,93

2.624,60

LG010

Klonalna preuredba gena za teški lanac imunoglobulina (11)

Ne uključuje potrošni materijal

11,93

2.624,60

LG011

Neuroblastom- N-myc amplifikacija

 

11,35

2.497,00

LG012

G-CSF receptor (egzon 17)

 

5,67

1.247,40

LG013

Preuredba BCL1-IGH

 

9,64

2.120,80

LG014

Preuredba BCL2-IGH

 

33,40

7.348,00

LG015

BCL2-IgH kvantitativni

 

20,97

4.613,40

LG016

Fuzijski prijepis MLL-AF10

 

7,13

1.568,60

LG017

Fuzijski prijepis MLL-AF4

 

7,13

1.568,60

LG018

Fuzijski prijepis MLL-AF9

 

7,13

1.568,60

LG019

Fuzijski prijepis MLL-AF6

 

7,13

1.568,60

LG020

Fuzijski prijepis MLL-ELL

 

7,13

1.568,60

LG021

Fuzijski prijepis MLL-ENL

 

7,13

1.568,60

LG022

Duplikacija MLL-MLL

 

7,13

1.568,60

LG023

Fuzijski prijepis NPM-ALK

 

13,10

2.882,00

LG024

Fuzijski prijepis DEK-CAN

 

10,47

2.303,40

LG025

Fuzijski prijepis PML-RAR alfa

 

10,04

2.208,80

LG026

PML-RAR alfa kvantitativni

 

20,97

4.613,40

LG027

Fuzijski prijepis SIL-TAL1

 

7,13

1.568,60

LG028

Klonalna preuredba gena za T-stanični receptor

 

4,52

994,40

LG029

Klonalna preuredba gena za T-stanični receptor gama (11)

Ne uključuje potrošni materijal

11,93

2.624,60

LG030

Klonalna preuredba gena za T-stanični receptor beta (11)

Ne uključuje potrošni materijal

11,93

2.624,60

LG031

Klonalna preuredba gena za T-stanični receptor delta

 

33,35

7.337,00

LG032

Fuzijski prijepis TEL-AML1

 

7,13

1.568,60

LG033

Cistična fibroza – genotipizacija mutacije F508

 

4,84

1.064,80

LG034

Cistična fibroza – genotipizacija 19 mutacija

 

19,23

4.230,60

LG035

Cistična fibroza – 32 mutacije

 

30,03

6.606,60

LG036

Duchenne/Beckerova mišićna distrofija – delecije Pm i/ili eksona DMD gena

 

31,73

6.980,60

LG037

Miotonična distrofija I – genotipizacija

 

18,93

4.164,60

LG038

Miotonična distrofija II – genotipizacija

 

18,93

4.164,60

LG039

Mišićna distrofija (DMD/BMD) – genotipizacija

 

43,95

9.669,00

LG040

Spinalna mišićna atrofija – delecija/e 7 i/ili 8 gena SMN1 i/ili eksona 5 gena NAIP

 

7,57

1.665,40

LG041

Mikrodelecija kromosoma Y – područja AZFa, AZFb, AZFa

 

7,06

1.553,20

LG042

Nasljedna hemokromatoza – genotipizacija mutacije

 

5,69

1.251,80

LG043

Aleli HFE (HFE)

 

5,69

1.251,80

LG044

Deficit alfa-1-antitripsina

 

5,69

1.251,80

LG045

Metilentetrahidrofolat-reduktaza

 

8,87

1.951,40

LG046

Mioklona epilepsija uz rigidna crvena vlakna -genotipizacija mutacije A8344G

 

5,81

1.278,20

LG047

Mitohondrijska miopatija – genotipizacija mutacija A3243G i T3271C

 

6,57

1.445,40

LG048

Neurogena slabost mišića, ataksija i pigmentirani renitis – genotipizacija mutacije

 

6,73

1.480,60

LG049

Friedreichova ataksija – genotipizacija

 

5,44

1.196,80

LG050

Spinocerebelarna ataksija tip 1, 2, 3, 6, 7 – genotipizacija

 

23,41

5.150,20

LG051

Huntingtonova koreja – genotipizacija

 

5,09

1.119,80

LG052

Neuropatije (CMT/HNPP) – genotipizacija

 

19,75

4.345,00

LG053

Enzimi metabolizma lijekova ( CYP2D6) – *2, *3, *4, *5, *6, *7 i *8

Genotipizacija alela

11,45

2.519,00

LG054

Enzimi metabolizma lijekova ( CYP2D6) – *3, *4

 

5,72

1.258,40

LG055

Enzimi metabolizma lijekova (CYP2C9)

Genotipizacija alela *2 i *3

4,27

939,40

LG056

Enzimi metabolizma lijekova (CYP2C19)

Genotipizacija alela *2 i *3

5,53

1.216,60

LG057

CYP3A4 genotipizacija

 

4,76

1.047,20

LG058

CYP3A5 genotipizacija

 

4,43

974,60

LG059

UGT1 genotipizacija

 

5,25

1.155,00

LG060

UGT2 genotipizacija

 

4,70

1.034,00

LG061

MDR1 (ABCB1) genotipizacija

 

6,67

1.467,40

LG062

MRP2 (ABCC2) genotipizacija

 

6,67

1.467,40

LG063

SERT genotipizacija

 

5,33

1.172,60

LG064

DAT1 genotipizacija

 

4,00

880,00

LG065

5HTR genotipizacija

 

5,05

1.111,00

LG066

TPMT genotipizacija

 

9,29

2.043,80

LG067

VKORC1 genotipizacija

 

5,78

1.271,60

LG068

AT1R genotipizacija

 

4,95

1.089,00

LG069

DPYD genotipizacija

 

7,91

1.740,20

LG070

SLCO1B1 genotipizacija

 

7,48

1.645,60

LG071

NAT2 genotipizacija

 

8,26

1.817,20

LG072

DRD2 genotipizacija

 

6,40

1.408,00

LG073

ABCG2 genotipizacija

 

2,83

622,60

LG074

Angiotenzin-konverirajući enzim – I/D polimorfizam

 

5,46

1.201,20

LG075

Apolipoprotein B – genotipizacija mutacija R-R3500, Q-Q3500, R’-R3531 i C’-C3531

 

5,64

1.240,80

LG076

Apolipoprotein E – genski polimorfizam

 

6,11

1.344,20

LG077

Lipoprotein-lipaza – genotipizacija Pvull polimorfizma

 

7,17

1.577,40

LG078

Paraoksonaza 1 – polimorfizam

 

5,40

1.188,00

LG079

Dugotrajna stanična kultura fibroblasta

 

25,19

5.541,80

LG080

Primarna kultura fibroblasta

 

29,62

6.516,40

LG081

Subkultura fibroblasta

 

23,19

5.101,80

LG082

Faktor V Leiden (R506Q)

 

7,16

1.575,20

LG083

Faktor II (G20210A)

 

7,08

1.557,60

LG084

MTHFR (C677T)

 

6,27

1.379,40

LG085

PAI-1 (4G/5G)

 

6,10

1.342,00

LG086

Mutacija ABL1 (rezistencija na terapiju) sekvenciranje

 

8,69

1.911,80

LG087

HPA genotip

 

13,93

3.064,60

LG088

HNA genotip

 

13,91

3.060,20

LG089

ABO genotip

 

13,43

2.954,60

LG090

RH genotip (11)

Ne uključuje potrošni materijal.

10,03

2.206,60

LG091

CDE genotip

 

13,50

2.970,00

LG092

MNSs genotip

 

13,43

2.954,60

LG093

KKD genotip

 

13,43

2.954,60

LG094

Prijenatalna fetalna RHD genotipizacija iz majčine plazme

 

20,77

4.569,40

LG095

HNA genotip Luminex metodom

 

68,45

15.059,00

LG096

Ostale krvne grupe Luminex metodom

 

19,45

4.279,00

LG097

HLA tipizacija (DNA)

 

116,64

25.660,80

LG098

Tipizacija antigena HLA-A, -B – CDC metoda

 

8,48

1.865,60

LG099

Tipizacija antigena HLA-A, -B, -C – CDC metoda

 

11,54

2.538,80

LG100

Tipizacija gena HLA-A, B, C – PCR metoda – niska rezolucija

 

41,80

9.196,00

LG101

Tipizacija gena HLA-DRB, DQ, DP – PCR metoda – visoka rezolucija

 

78,78

17.331,60

LG102

Tipizacija gena HLA-A – PCR metoda-niska rezolucija

 

12,04

2.648,80

LG103

Tipizacija gena HLA-B – PCR metoda-niska rezolucija

 

16,76

3.687,20

LG104

Tipizacija gena HLA-C – PCR metoda-niska rezolucija

 

12,35

2.717,00

LG105

Tipizacija gena HLA-DRB1 – PCR metoda-niska rezolucija

 

11,89

2.615,80

LG106

Tipizacija gena HLA-DQB1 – PCR metoda-niska rezolucija

 

8,56

1.883,20

LG107

Tipizacija gena HLA-DPB1 – PCR metoda-niska rezolucija

 

16,35

3.597,00

LG108

Tipizacija gena HLA-DQA1 – PCR metoda-visoka rezolucija

 

15,01

3.302,20

LG109

Tipizacija gena HLA-A – PCR metoda-visoka rezolucija

 

18,90

4.158,00

LG110

Tipizacija gena HLA-B – PCR metoda-visoka rezolucija

 

21,98

4.835,60

LG111

Tipizacija gena HLA-C – PCR metoda -visoka rezolucija

 

15,89

3.495,80

LG112

Tipizacija gena HLA-DRB1 – PCR metoda -visoka rezolucija

 

22,23

4.890,60

LG113

Tipizacija gena HLA-DQB1 – PCR metoda -visoka rezolucija

 

12,44

2.736,80

LG114

Tipizacija gena HLA-DPB1 – PCR metoda -visoka rezolucija

 

7,38

1.623,60

LG115

Tipizacija gena HLA-A – PCR metoda-niska rezolucija PCR-SSO METODA LUMINEX SERIJA 8 UZORAKA

 

11,99

2.637,80

LG116

Tipizacija gena HLA-B – PCR metoda-niska rezolucija PCR-SSO METODA LUMINEX SERIJA 8 UZORAKA

 

11,99

2.637,80

LG117

Tipizacija gena HLA-C – PCR metoda-niska rezolucija PCR-SSO METODA LUMINEX SERIJA 8 UZORAKA

 

13,79

3.033,80

LG118

Tipizacija gena HLA-DRB1 – PCR metoda-niska rezolucija PCR-SSO METODA LUMINEX SERIJA 8 UZORAKA

 

11,99

2.637,80

LG119

Tipizacija gena HLA-DQB1 – PCR metoda-niska rezolucija PCR-SSO METODA LUMINEX SERIJA 8 UZORAKA

 

13,77

3.029,40

LG120

Tipizacija gena HLA-DPB1 – PCR metoda-niska rezolucija PCR-SSO METODA LUMINEX SERIJA 8 UZORAKA

 

15,81

3.478,20

LG121

Kratkotrajna kultura krvotvornih stanica

Ne može se zaračunati uz kariogram.

10,43

2.294,60

LG122

Kultiviranje plodove vode za potrebe biokemijskih i molekularnih analiza

Višetjedna kultura stanica iz plodne vode za potrebe citogenetskih i drugih biokemijskih pretraga. Ne može se zaračunati uz kariogram.

14,55

3.201,00

LG123

Kultiviranje ostala tkiva za potrebe biokemijskih i molekularnih analiza

Višetjedna kultura stanica iz kože i drugih tkiva za potrebe citogenetskih i drugih biokemijskih pretraga. Ne može se zaračunati uz kariogram.

14,55

3.201,00

LG124

Kariotip periferne krvi (7, 8)

 

24,73

5.440,60

LG125

Kariotip, koštana srž (7, 8)

 

28,45

6.259,00

LG126

Kariotip plodova voda (7, 8)

 

37,25

8.195,00

LG127

Kariotip korionske resice (7, 8)

 

28,45

6.259,00

LG128

Kariotip, ostala tkiva – spontani pobačaj, tumorsko tkivo i biopsija kože (7, 8)

 

37,25

8.195,00

LG129

Kariotip, ostala tkiva (7, 8)

 

37,25

8.195,00

LG130

FISH analiza-numeričke aberacije (7)

 

20,57

4.525,40

LG131

FISH analiza -strukturne aberacije (7)

 

23,95

5.269,00

LG132

Molekularna analiza gena GJB2 kod nesindromskog oštećenja sluha (sekvenciranje kodirajuće regije – egzon 2)

 

41,23

9.070,60

LG133

Molekularna analiza MECP2 gena kod Rett sindroma (sekvenciranje kodirajuće regije – egzoni 3 i 4)

 

79,12

17.406,40

LG134

Molekularna analiza gena FGFR3 kod ahondroplazije (PCR/RFLP metoda analize p.G380R mutacije)

 

16,82

3.700,40

LG135

Molekularna analiza gena FGFR3 kod hipohondroplazije (ciljana analiza mutacije p.N540K sekvenciranjem egzona 12 i 13)

 

23,79

5.233,80

LG136

MLPA – postnatalno probiranje (subtelomere, mikrodelecije) i ciljani segmenti genoma)

 

21,14

4.650,80

LG137

MS-MLPA analiza

 

31,67

6.967,40

LG138

Molekularna analiza cistične fibroze

 

56,00

12.320,00

LG139

Cistična fibroza (sekvencioniranje)

 

252,62

55.576,40

LG140

Izolacija genomske DNA

 

3,93

864,60

LG141

Izdvajanje RNA/DNA

 

8,38

1.843,60

LG142

Otkrivanje aneuploidije primjenom mikrosatelitnih lokusa

 

14,51

3.192,20

LG143

Dijagnostika UPD-a primjenom mikrosatelitnih lokusa

 

4,93

1.084,60

LG144

FLT3-ITD mutacija za akutnu leukemiju

 

6,06

1.333,20

LG145

NPM1 mutacija za akutnu leukemiju

 

2,24

492,80

LG146

JAK2 genotipizacije mutacije V617F

 

3,51

772,20

LG147

JAK2 genotipizacija mutacije- exon 12

 

0,82

180,40

LG148

Calreticulin – genotipizacija mutacije

 

0,82

180,40

LG149

Wilsonova ciroza – genotipizacija ATP7B mutacije

 

159,62

35.116,40

LG150

Wilsonova bolest – mutacija H1069Q

 

4,93

1.084,60

LG151

Wilsonova bolest (sekvencioniranje)

 

232,79

51.213,80

LG152

Hereditarni pankreatitis- genotipizacija PRSS1 mutacije

 

19,02

4.184,40

LG153

Eozinofilija- fuzijski prijepis FIP1L1-PDGFRa

 

7,13

1.568,60

LG154

Eozinofilija – fuzijski prijepis H3-PDGFRb

 

33,13

7.288,60

LG155

Funkcionalna hiperbilirubinemija- Gilbert Sy- genotipizacija UGT1A1- TA dupl

 

4,93

1.084,60

LG156

Braf mutacija V600E (melanom)

 

27,51

6.052,20

LG157

Detekcija HHV-8

 

17,28

3.801,60

LG158

C-kit D816V mutacija

 

14,56

3.203,20

LG159

Fuzijski prijepis MMSET/IgH

 

33,13

7.288,60

LG160

Molekularna analiza mutacije u genu F8 kod hemofilije A – inverzija introna 22

 

23,84

5.244,80

LG161

Molekularna analiza mutacije u genu F8 kod hemofilije A – inverzija introna 1

 

19,08

4.197,60

LG162

Prirođena ageneza ductus deferensa – genotipizacija

 

41,69

9.171,80

LG163

Sindrom fragilnog X – genotipizacija (FRAXA/FRAXE)

 

18,93

4.164,60

LG164

ADPN – genotipizacija

 

6,52

1.434,40

LG165

GP – genotipizacija

 

5,18

1.139,60

LG166

IL-6 – genotipizacija

 

6,44

1.416,80

LG167

eNOS – genotipizacija

 

7,48

1.645,60

LG168

Estrogenski receptori – genotipizacija

 

29,82

6.560,40

LG169

PPAR – genotipizacija

 

6,18

1.359,60

LG170

Sekvencioniranje (obiteljske mutacije)

 

19,38

4.263,60

LG171

X-vezana agamaglobulinemija – gen BTK (sekvencioniranje)

 

190,21

41.846,20

LG172

Neutropenija – gen ELA2 (sekvencioniranje)

 

62,01

13.642,20

LG173

Neutropenija – gen HAX1 (sekvencioniranje)

 

62,01

13.642,20

LG174

X-vezani limfoproliferativni sindrom (sekvencioniranje)

 

48,74

10.722,80

LG175

Shwachman-Diamondov sindrom (sekvencioniranje)

 

62,01

13.642,20

LG176

Gen za COL1A1 (COL1A1)

 

3,99

877,80

LG177

MLH1, MSH2 (analiza eksona), genotipizacija nasljednog nepolipoznog kolorektalnog karcinoma (HNPCC)

 

34,36

7.559,20

LG178

BRCA1, BRCA2 (analiza eksona), genotipizacija nasljednog karcinoma dojke i/ili ovarija

 

51,70

11.374,00

LG179

K-RAS (kodon 12/13), genotipizacija karcinoma kolona

 

40,16

8.835,20

LG180

Mutacija G986

 

2,64

580,80

LG181

OATP1B1 (A388G, C521C), genotipizacija organskog anionskog polipeptida 1B1

 

7,63

1.678,60

LG182

D2R (A1, A2), genotipizacija dopaminskog receptora 2

 

4,86

1.069,20

LG183

Gen za glikoprotein 1a

 

7,64

1.680,80

LG184

Gen za interleukin 4 (IL-4)

 

3,58

787,60

LG185

Gen za adhezijske molekule

 

8,26

1.817,20

LG186

Gen za interleukin 1 (IL-1)

 

7,26

1.597,20

LG187

Gen za faktor nekroze tumora (TNF)

 

6,52

1.434,40

LG188

Molekularna analiza NF1

Analiza povezanosti, 4 polimorfna biljega

84,43

18.574,60

LG189

Molekularna analiza FAP

Analiza povezanosti, 4 polimorfna biljega

89,08

19.597,60

LG190

Ekspresija gena za tirozinazu (PCR)

Kultura stanica-dugotrajni uzgoj (>72h)

6,38

1.403,60

LG191

Ekspresija gena za citokeratin 20 (CK20) (PSR)

Kultura stanica-dugotrajni uzgoj (>72h)

6,26

1.377,20

LG192

Ekspresija gena u punktatu štitnjače (Tg, Gal-3, CD44, v6) (PSR)

Kultura stanica-dugotrajni uzgoj (>72h)

5,77

1.269,40

LG193

NPM1 mutacija A-kvantitativno

 

28,56

6.283,20

LG194

Mutacija ABL1 (rezistencija na terapiju) sekvenciranje

 

130,56

28.723,20

LG195

Charcot-Marie-Tooth X-vezana (sekvencioniranje) (EDTA-krv)

 

34,77

7.649,40

LG196

Klonalna preuredba gena za laki lanac imunoglobulina (11)

Ne uključuje potrošni materijal.

11,93

2.624,60

LG197

EGFR-(eksoni 18, 19, 20 i 21), genotipizacija karcinoma pluća

 

39,25

8.635,00

LG198

NRAS-(kodon 12-13, 59-61, 117 i 146)

 

25,04

5.508,80

LG199

Molekularna analiza gena MSH2 i MLH1 u sindromu Lynch (analiza povezanosti, 6 polimorfnih biljega)

 

110,13

24.228,60

LG200

Molekularna analiza mikrosatelitne nestabilnosti (5 polimorfnih biljega)

 

80,63

17.738,60

LG201

Molekularna analiza mutacija gena C-MYH (Y165C i G382D)

 

68,88

15.153,60

LG202

Molekularna analiza mutacija gena APC (1309 i 1601)

 

68,88

15.153,60

LG203

TS genotipizacija (polimorfizam 2R/3R)

 

39,98

8.795,60

LG204

IL28B (C/T) genotipizacija

 

12,03

2.646,60

LG205

Genotipizacija druge krvne grupe

 

28,29

6.223,80

LG206

Genomski panel za epilepsiju

Sekvenciranje 148 gena

303,54

66.778,80

LG207

CGH 8x60

Komparativna genomska hibridizacija na genskom čipu

91,76

20.187,20

LG208

CGH 4x180

Komparativna genomska hibridizacija na genskom čipu

136,36

29.999,20

LH001

Serum – RPR (antitijela na lues)

 

0,47

103,40

LH002

Serum – Treponema pallidum ELISA

 

1,86

409,20

LH003

Serum – Treponema pallidum FTA-ABS

 

6,61

1.454,20

LH004

Serum – Treponema pallidum TPHA

 

0,48

105,60

LH005

Treponema pallidum – 2 testa (TPHA + RPR)

 

0,96

211,20

LH006

Treponema pallidum – potvrdni test (IB)

 

6,06

1.333,20

LH007

Treponema pallidum – 3 testa (EIA, TPHA, RPR)

 

2,88

633,60

LH008

Cytomegalovirus (CMV) – 2 markera

IgM, IgG

2,02

444,40

LH009

Citomegalo virus (IgG aviditet)

 

1,54

338,80

LH010

Cytomegalovirus IFA (rani atg)

 

2,30

506,00

LH011

CMV – 3 markera (avidnost)

 

4,07

895,40

LH012

Epstein-Barr virus (EBV) – 1 marker

Anti-EBV EBNA IgG

1,70

374,00

LH013

EBV – 2 markera

 

4,81

1.058,20

LH014

Epstein-Barr virus VCA (IgM, IgG)

 

2,33

512,60

LH015

Epstein-Barr virus (IgG aviditet)

 

1,54

338,80

LH016

EBV – 3 markera

 

5,29

1.163,80

LH017

EBV – 4 markera

 

6,60

1.452,00

LH018

Potvrdno testiranje na anti -HIV1/2

 

14,86

3.269,20

LH019

Potvrdno testiranje na anti-treponemska antitijela

 

14,33

3.152,60

LH020

Anti-HAV

 

1,53

336,60

LH021

Anti-HAV IgM

 

1,55

341,00

LH022

HBsAg

 

1,15

253,00

LH023

HBsAg kvantitativni test

 

4,35

957,00

LH024

Anti-HBs

 

1,07

235,40

LH025

Anti-HBc ukupni (IgG + IgM)

 

1,33

292,60

LH026

Anti-HBc IgM

 

1,34

294,80

LH027

HBeAg

 

1,40

308,00

LH028

Anti-HBe

 

1,34

294,80

LH029

Anti-HCV

 

1,35

297,00

LH030

HCV Ag kvantitativni test

 

4,95

1.089,00

LH031

HCV Ag/At kombinirani test

 

2,49

547,80

LH032

HD Ag

 

2,92

642,40

LH033

Anti-HD IgG

 

2,59

569,80

LH034

Anti-HD IgM

 

3,04

668,80

LH035

Anti-HIV 1/2

 

1,52

334,40

LH036

HIV1 p24 Ag

 

2,46

541,20

LH037

HIV-p24 + anti-HIV1/2

 

3,85

847,00

LH038

HIV Ag/At

 

1,37

301,40

LH039

Anti-TP IgM (EIA)

 

2,09

459,80

LH040

TPHA kvantitativni test

 

2,42

532,40

LH041

RPR sifilis test

 

1,26

277,20

LH042

Anti-CMV IgG

 

2,31

508,20

LH043

Anti-CMV IgM

 

3,80

836,00

LH044

Anti-Toxo IgG

 

2,34

514,80

LH045

Anti-Toxo IgM

 

2,34

514,80

LH046

Anti-EBV VCA IgM

 

2,43

534,60

LH047

Anti-EBV VCA/EA IgG

 

2,43

534,60

LH048

Anti-EBV EBNA IgG

 

2,43

534,60

LH049

Anti-HTLV I/II

 

2,13

468,60

LH050

Anti-EBV heterofilna antitijela

 

1,53

336,60

LH051

HBsAg potvrdni test

 

7,18

1.579,60

LH052

HCV imunoblot potvrdni test

 

8,52

1.874,40

LH053

HIV-1/HIV-2 imunoblot potvrdni test

 

8,52

1.874,40

LH054

Sifilis imunoblot potvrdni test

 

8,52

1.874,40

LH055

HCV-RNA

 

19,30

4.246,00

LH056

HCV-RNA hitno testiranje

 

35,57

7.825,40

LH057

HCV-RNA ultrahitno testiranje

 

48,86

10.749,20

LH058

HCV genotip

 

34,51

7.592,20

LH059

HCV genotip – hitno testiranje

 

40,70

8.954,00

LH060

HCV genotip – ultrahitno testiranje

 

53,29

11.723,80

LH061

HBV-DNA

 

20,17

4.437,40

LH062

HBV-DNA hitno testiranje

 

37,60

8.272,00

LH063

HBV-DNA ultrahitno testiranje

 

51,41

11.310,20

LH064

HBV genotip

 

35,49

7.807,80

LH065

HBV genotip – hitno testiranje

 

42,10

9.262,00

LH066

HBV genotip – ultrahitno testiranje

 

55,13

12.128,60

LH067

HBV rezistencija na terapiju

 

30,81

6.778,20

LH068

HBV-DNA precore mutacije

 

31,06

6.833,20

LH069

HIV – RNA

 

22,88

5.033,60

LH070

HIV – RNA hitno testiranje

 

43,93

9.664,60

LH071

HIV – RNA ultrahitno testiranje

 

59,32

13.050,40

LH072

HGV-RNA

 

16,97

3.733,40

LH073

CMV-DNA

 

20,42

4.492,40

LH074

CMV-DNA hitno testiranje

 

39,30

8.646,00

LH075

CMV-DNA ultrahitno testiranje

 

51,59

11.349,80

LH076

EBV-DNA

 

20,84

4.584,80

LH077

EBV-DNA hitno testiranje

 

40,56

8.923,20

LH078

EBV-DNA ultrahitno testiranje

 

53,07

11.675,40

LI001

Imunostatus (StAg, VGL, Nka, Grin, GrMC, Molin, MoMC) određivanje staničnih antigena

 

3,85

847,00

LI002

Imunostatus (StAg, VGL, Nka, Grin, GrMC, Molin, MoMC) LKCI-test na sposobnost fagocitoze

 

3,85

847,00

LI003

Imunostatus (StAg, VGL, Nka, Grin, GrMC, Molin, MoMC) određivanje fagocitne sposobnosti mono

 

3,85

847,00

LI004

Imunostatus (StAg, VGL, Nka, Grin, GrMC, Molin, MoMC) test digestije fagocitnih čestica

 

3,85

847,00

LI005

Imunostatus (StAg, VGL, Nka, Grin, GrMC, Molin, MoMC) određivanje aktivnosti urođeno ubilačke

 

3,85

847,00

LI006

Imunostatus (StAg, VGL, Nka, Grin, GrMC, Molin, MoMC) kvalitativna i kvantitativna citološka a.

 

3,85

847,00

LI007

Interleukin 6

 

3,85

847,00

LI008

S-100

 

3,85

847,00

LI009

Veliki granulirani limfociti (VGL)

kvalitativna i kvantitativna citološka a.

3,85

847,00

LI010

TNF (interleukin)

 

4,57

1.005,40

LI011

Granulocitna ingestija

Lkcl-test na sposobnost fagocitoze

1,92

422,40

LI012

Monocitna ingestija

određivanje fagocitne sposobnosti mono

1,92

422,40

LI013

Granulocitna mikrobicidnost

test digestije fagocitiranih čestica

1,92

422,40

LI014

Monocitna mikrobicidnost

Lkcl-test digestije fagocitiranih čestica

1,92

422,40

LI015

Reumatoidni faktor (antitijela protiv Fc fragmenta imunoglobulina)

 

0,52

114,40

LI016

Waaler Rose test

 

0,52

114,40

LK001

Fibrinogen – aktivnost

 

0,45

99,00

LK002

Protrombinsko vrijeme – udjel/omjer – plazma

Ne može se fakturirati uz LK003

0,45

99,00

LK003

Protrombinsko vrijeme – INR – plazma

Ne može se fakturirati uz LK002

0,45

99,00

LK004

Trombotest – postotak (Trombotest)

 

0,45

99,00

LK005

Trombotest – INR (Trombotest)

 

0,45

99,00

LK006

Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme – plazma

 

0,45

99,00

LK007

Aktivirano vrijeme zgrušavanja – kapilarna krv

 

0,87

191,40

LK008

Protrombinsko vrijeme – udjel – kapilarna krv

 

0,57

125,40

LK009

Protrobinsko vrijeme – INR – kapilarna krv

 

0,57

125,40

LK010

Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme – kapilarna krv

 

0,25

55,00

LK011

Trombinsko vrijeme

 

0,26

57,20

LK012

Vrijeme krvarenja (Ivy)

 

0,57

125,40

LK013

Protein C – aktivnost

 

1,24

272,80

LK014

Protein S – aktivnost

 

2,36

519,20

LK015

Antitrombin – aktivnost

 

0,70

154,00

LK016

Fibrin monomeri

 

0,33

72,60

LK017

Topljivi fibrin

 

1,01

222,20

LK018

D-dimeri

 

1,67

367,40

LK019

Razgradni produkti fibrina/fibrinogena

 

0,32

70,40

LK020

Vrijeme reptilaze

 

0,32

70,40

LK021

Agregacija trombocita s adenozin-difosfatom

 

0,90

198,00

LK022

Agregacija trombocita s adrenalinom

 

0,90

198,00

LK023

Agregacija trombocita s arahidonskom kiselinom

 

0,73

160,60

LK024

Agregacija trombocita s kolagenom

 

0,90

198,00

LK025

Agregacija trombocita s ristocetinom

 

0,74

162,80

LK026

Fibrinogen – koncentracija

 

0,73

160,60

LK027

Koagulacijski faktor II – aktivnost

 

1,47

323,40

LK028

Koagulacijski faktor V – aktivnost

 

1,43

314,60

LK029

Koagulacijski faktor VII – aktivnost

 

1,47

323,40

LK030

Koagulacijski faktor VIII – aktivnost

 

1,47

323,40

LK031

Koagulacijski faktor VIII – koncentracija

 

2,00

440,00

LK032

Inhibitori prema pojedinačnim faktorima zgrušavanja – probiranje

 

1,46

321,20

LK033

Inhibitori prema pojedinačnim faktorima zgrušavanja – kvantitativno

 

3,65

803,00

LK034

Koagulacijski faktor IX – aktivnost

 

1,47

323,40

LK035

Koagulacijski faktor X – aktivnost

 

1,47

323,40

LK036

Koagulacijski faktor XI – aktivnost

 

1,54

338,80

LK037

Koagulacijski faktor XII – aktivnost

 

1,54

338,80

LK038

Koagulacijski faktor XIII – aktivnost

 

1,29

283,80

LK039

Prekalikrein

 

1,09

239,80

LK040

Visokomolekularni kininogen

 

1,09

239,80

LK041

von Willebrandov faktor – Ristocetin kofaktor

 

1,73

380,60

LK042

von Willebrandov faktor – koncentracija

 

2,08

457,60

LK043

Lupus antikoagulant

 

2,61

574,20

LK044

Protein C – koncentracija

 

2,10

462,00

LK045

Ukupni protein S – koncentracija

 

0,73

160,60

LK046

Slobodni protein S – koncentracija

 

0,73

160,60

LK047

Antitrombin – koncentracija

 

1,65

363,00

LK048

Plazminogen – aktivnost

 

1,31

288,20

LK049

Inhibitor plazmina – aktivnost

 

0,55

121,00

LK050

Inhibitor aktivatora plazminogena – aktivnost

 

2,34

514,80

LK051

Inhibitor aktivatora plazminogena – koncentracija

 

7,37

1.621,40

LK052

Fibrinoliza

 

1,37

301,40

LK053

Heparin

 

1,31

288,20

LK054

Rezistencija na aktivirani protein C

 

2,57

565,40

LK055

Put proteina C

 

0,95

209,00

LK056

Tromboelastografija

 

2,38

523,60

LK057

C1-inhibitor – aktivnost

 

1,35

297,00

LK058

Multimeri von Willebrandova faktora

 

11,00

2.420,00

LK059

Kapacitet primarne hemostaze – PFA 100

 

2,19

481,80

LK060

Kolagen/Adrenalin

 

3,29

723,80

LK061

Kolagen/Adenozin-difosfat

 

3,29

723,80

LM001

Bris nazofarinksa – aerobno

Bris nazofarinksa – kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram

0,92

202,40

LM002

Bris ždrijela- BHS A-antigen (imunoturbidimetrijski test)

Samo test na BHS A-Ag. Može se obračunati uz druge pretrage respiratornog sustava.

2,07

455,40

LM003

Bris ždrijela – nadzor (ESBL, MRSA, VRE)

Kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram

1,03

226,60

LM004

Bris nosa/nazofarinksa – nadzor (ESBL, MRSA, VRE)

Kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram

1,06

233,20

LM005

Svi uzorci na VRE

Kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram

4,02

884,40

LM006

Bris nazofarinksa na B. pertusis

Kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram

1,15

253,00

LM007

Bris ždrijela – aerobno

Bris ždrijela – kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram

0,92

202,40

LM008

Bris nosa (kliconoštvo) – aerobno

bris nosa (kliconoštvo) – kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram

1,00

220,00

LM009

Urin – aerobno i mikološki

Urin srednji mlaz – kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram

0,92

202,40

LM010

Urin kateter – aerobno i mikološki

Kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram

2,69

591,80

LM011

Beta-HS B-screening

Bris – aerobna kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram

1,00

220,00

LM012

Ureaplasma i Mycoplasma – bris

Bris uretre, cerviksa, vagine, eksprimata prostate, ejakulata– Ureaplasma i Mycoplasma (pozitivan-identifikacija i antibiogram ili negativan rezultat) (komercijalni test)

1,50

330,00

LM013

Ureaplasma i Mycoplasma – ejakulat

Kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram

1,01

222,20

LM014

Bris iz urogenitalnog sustava – aerobno i mikološki

Bris stidnice, rodnice, cerviksa, uretre, glansa penisa eksprimata prostate, ejakulata (ovi uzorci se anaerobno ne kultiviraju izuzev u strogo specifičnim rijetkim slučajevima)– kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram

1,00

220,00

LM015

Urogenitalni uzorci – ispitivanje osjetljivosti – E test

E-test za klinički značajni izolat

0,66

145,20

LM016

Bris cerviksa/rektuma/vagine – na listerije

Kultivacija i antibiogram

1,94

426,80

LM017

Chlamydia trachomatis – mikroskopija

Chlamydia trachomatis – IF (izravna imunofluorescencija)

2,06

453,20

LM018

Chlamydia trachomatis – izolacija

Kultivacija i antibiogram

4,16

915,20

LM019

Aspirat – aerobno, anaerobno i mikološki

Aspirat pleuralnog izljeva, ascitesa, zglobova (svih tekućih primarno sterilnih uzoraka) – kultivacija

2,98

655,60

LM020

Izljev – aerobno, anaerobno i mikološki

Ascites, pleuralni izljev, perikardni izljev, eksudat (aerobno, anaerobno i mikološki) – kultivacija

2,98

655,60

LM021

Likvor – aerobno, anaerobno i mikološki

Likvor -kultivacija

2,98

655,60

LM022

Hemokultura – aerobno, anaerobno i mikološki

Hemokultura (po jednoj bočici-aerobno i/ili anaerobno, mikološki) – kultivacija

2,00

440,00

LM023

Venski kateteri, centralni venski kateteri – aerobno i/ili mikološki

Venski kateteri, centralni venski kateteri – kultivacija

2,00

440,00

LM024

Sterilni materijali (bioptat tkiva, intraoperacijski uzorak) aerobno, anaerobno, mikološki

Priprema uzorka i kultivacija, isključuje H. pylori.

3,02

664,40

LM025

Soj kvasca na identifikaciju i test osjetljivosti

Identifikacija izolata i antibiogram (E-test, dilucija).

3,43

754,60

LM026

Soj plijesni/kvasaca – identifikacija

Identifikacija izolata bez antibiograma

2,61

574,20

LM027

Dijalizat, CAPD – aerobno, anaerobno i mikološki

Dijalizat, CAPD – kultivacija

2,98

655,60

LM028

Identifikacija izolata i test osjetljivosti (disk difuzija)- primarno sterilni uzorci

Identifikacija i antibiogram po klinički značajnom izolatu; E-test nije uračunat u cijenu postupka

1,77

389,40

LM029

Identifikacija izolata konvencionalna metoda – primarno sterilni uzorci

Identifikacija izolata bez antibiograma

0,81

178,20

LM030

Identifikacija izolata i test osjetljivosti strojna obrada – primarno sterilni uzorci

Identifikacija i antibiogram po klinički značajnom izolatu; E-test nije uračunat u cijenu postupka

1,77

389,40

LM031

Identifikacija izolata strojna metoda (VITEK i dr.) – primarno sterilni uzorci

Identifikacija izolata bez antibiograma

2,31

508,20

LM032

Ispitivanje osjetljivosti – E test – primarno sterilni uzorci

E-test za klinički značajni izolat

0,66

145,20

LM033

Soj kvasca – na test osjetljivosti

 

2,61

574,20

LM034

Soj plijesni – na test osjetljivosti

 

3,81

838,20

LM035

Ispitivanje fenotipskih mehanizama rezistencije (ESBL ili ampC ili KPC, ili metalo ili PBP)

U slučaju potrebe nakon identifikacije i antibiograma.

0,66

145,20

LM036

Određivanje minimalnih inhibitornih koncentracija mikrodilucijom

 

0,63

138,60

LM037

Bris iz respiratornog sustava-aerobno i mikološki

Aspirat traheostome, aspirat kanile, KAS, bris oko kanile, bris kanile, bris traheostome, bris trajeje (sterilno ili fiziološka flora) – kultivacija

1,00

220,00

LM038

Iskašljaj – aerobno i mikološki

Iskašljaj (sterilno ili fiziološka flora) – kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram

1,00

220,00

LM039

BAL-bronhoalveolarni lavat, aspirat traheje, aspirat bronha – aerobno i mikološki

BAL-bronhoalveolarni lavat (sterilno ili fiziološka flora) – kultivacija

2,00

440,00

LM040

Identifikacija izolata i test osjetljivosti (disk difuzija) – respiratorni sustav

Identifikacija i antibiogram po klinički značajnom izolatu; E-test nije uračunat u cijenu postupka. Samo uz LM037 i LM039.

1,77

389,40

LM041

Identifikacija izolata (konvencionalna metoda) – respiratorni sustav

Identifikacija izolata bez antibiograma

0,81

178,20

LM042

Identifikacija izolata i test osjetljivosti strojna obrada – respiratorni uzorci

Idenitifikacija izolata i antibiogram

2,28

501,60

LM043

Identifikacija izolata strojna metoda (VITEK i dr.) – respiratorni sustav

Identifikacija izolata bez antibiograma

2,31

508,20

LM044

Ispitivanje osjetljivosti – E test – respiratorni sustav

E-test za klinički značajni izolat

0,66

145,20

LM045

Bris kože – aerobno i mikološki

Obrisak kože perineuma, anusa, aksile, prepone (nadzorne kulture-npr. MRSA screening) – kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram

1,00

220,00

LM046

Bris kože – nadzorni

Obrisak kože perineuma, anusa, aksile, prepone (nadzorne kulture-npr. MRSA screening) – kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram

1,00

220,00

LM047

Bris oka – aerobno i mikološki

Bris spojnice (oba) oka – kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram

1,44

316,80

LM048

Bris uha – aerobno i mikološki

Bris uha (bris vanjskog zvukovoda) – kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram

1,44

316,80

LM049

Bris usne šupljine- aerobno i mikološki

Bris jezika, usne šupljine – kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram

1,00

220,00

LM050

Bris jezika – aerobno i mikološki

Bris jezika – kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram

1,00

220,00

LM051

Aspirat želuca- aerobno i mikološki

Aspirat želučanog sadržaja, želučani sok – kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram

1,00

220,00

LM052

Bioptat sluznice želuca na H. pylori – kultivacija

Kultivacija

2,69

591,80

LM053

H. pylori – identifikacija + test osjetljivosti

Identifikacija + test osjetljivosti

7,50

1.650,00

LM054

Bris rane – aerobno, anaerobno i mikološki

Bris rane, aspirat rane, aspirat apscesa, dren, bris pupka, pustule, dekubitus, eksudat rane, bula, fistula – kultivacija

1,00

220,00

LM055

Uzorak rane – aerobno, anaerobno i mikološki

Bioptat rane, aspirat rane, aspirat apscesa, dren, intraoperativno uzet bris – kultivacija aerobna i anaerobna

2,00

440,00

LM056

Uzorak rane – kvantitativna obrada tkiva

Obrada uzorka tkiva, kultivacija aerobna i anaerobna.

1,53

336,60

LM057

Identifikacija izolata i test osjetljivosti (disk difuzija) – rana

Identifikacija i antibiogram po klinički značajnom izolatu

1,77

389,40

LM058

Identifikacija izolata (konvencionalna metoda) – rana

Identifikacija izolata bez antibiograma

0,81

178,20

LM059

Identifikacija izolata strojna metoda (VITEK i dr.) – rana

Identifikacija izolata bez antibiograma

2,31

508,20

LM060

Ispitivanje osjetljivosti – E test – rana

E-test za klinički značajni izolat

0,66

145,20

LM061

Stolica parazitološki – mikroskopija

MIFC (stolica parazitološki nativno+metoda koncentracije) mikroskopija

1,00

220,00

LM062

Perianalni otisak – mikroskopija

Perianalni otisak – mikroskopija

0,58

127,60

LM063

Stolica – aerobno

Stolica (Salmonella, Shigella, Yersinia enterocolitica, E. coli) – kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram

1,38

303,60

LM064

Stolica – aerobno i mikroaerofilni uvjeti

Stolica (Campylobacter) – kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram

2,00

440,00

LM065

Soj enterobacteriaceae – identifikacija

 

6,13

1.348,60

LM066

Stolica – C. difficile toksin A i B strojno

 

3,24

712,80

LM067

Stolica – C. difficile – molekularna Xpert

 

1,92

422,40

LM068

Obrisak cerviksa, Obrisak uretre, Urin, obrisak vagine – molekularna Xpert

 

1,92

422,40

LM069

Stolica – mikološki

Stolica – kultivacija, identifikacija izolata

0,81

178,20

LM070

Stolica/ i /ili obrisak rektuma – nadzorni uzorak na KPC (ili druge multiplorezistentne bakterije)

Kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram

1,03

226,60

LM071

Stolica/bris anusa – nadzor (ESBL/VRE)

Kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram

1,03

226,60

LM072

Detekcija bakterije/virusa iz stolice imunokromatografskim testom

Fakturira se po testu, bez obzira na broj uzročnika koji test obuhvaća. Za testove koji nisu obuhvaćeni šiframa LM073 do LM080.

1,07

235,40

LM073

Stolica – Astrovirus ICT

 

1,59

349,80

LM074

Stolica – Helicobacter pylori u stolici ICT

 

2,41

530,20

LM075

Stolica/Ostali uzorci – Rotavirus, adeno virusi ICT

 

1,85

407,00

LM076

Stolica/Ostali uzorci – Rota virus LA

 

1,11

244,20

LM077

Detekcija virusa imunokromatografskim testom (rota+adeno)

 

1,85

407,00

LM078

Detekcija virusa imunokromatografskim testom (norovirus)

 

2,02

444,40

LM079

Astrovirus / R-B EIA (atg)

 

1,49

327,80

LM080

Norovirus EIA (atg)

 

2,11

464,20

LM081

Tipizacija adeno virusa

 

7,11

1.564,20

LM082

Tipizacija enterovirusa

 

17,48

3.845,60

LM083

Detekcija legionela antigena iz urina

 

4,77

1.049,40

LM084

Detekcija pneumokoknog antigena iz urina /ili likvora

 

1,35

297,00

LM085

Detekcija kriptokoknog antigena iz likvora, kvalitativno i kvantitativno

 

2,31

508,20

LM086

Likvor/Serum – Campylobacter jejuni ELISA

 

3,45

759,00

LM087

Dokaz galaktomanana u krvi, likvoru, BAL-u

 

5,27

1.159,40

LM088

Detekcija specifične DNA (npr. meningokok, pneumokok, stafilokok i dr.) u uzorku komercijalnim kitom

 

8,88

1.953,60

LM089

Detekcija Chlamydia trachomatis DNA – PCR iz brisa cerviksa, brisa uretre, urin, bris spojnice oka

 

14,17

3.117,40

LM090

EBV PCR

 

4,25

935,00

LM091

Enterovirusi RT-PCR

 

10,74

2.362,80

LM092

Bordetella pertusis/parapertusis PCR

 

5,98

1.315,60

LM093

Detekcija specifične DNA (npr. meningokok, pneumokok, stafilokok i dr.) u uzorku in house metodom

 

5,98

1.315,60

LM094

CMV Geneproof PCR

 

5,98

1.315,60

LM095

Chlamydia pneumoniae PCR

 

9,78

2.151,60

LM096

Chl. trach. / Pneum. jir. / Myc. hom./gen. / Ureapl. sp. / Neiss. gon. / Tox. g. / Lep. spp / Leish.spp / Acan. / TV / CMV PCR

 

3,93

864,60

LM097

Neisseria meningitidis PCR

 

5,47

1.203,40

LM098

Sekvenciranje specifične bakterijske DNA

 

9,62

2.116,40

LM099

Tipizacija bakterija molekularnim metodama osim PFGE

 

4,58

1.007,60

LM100

Tipizacija bakterija – PFGE

Po bakterijskom soju

4,26

937,20

LM101

Detekcija genetskih markera (rezistencije, virulencije)

 

14,78

3.251,60

LM102

Brisevi nežive okoline – aerobno (i/ili mikološki)

Brisevi nežive okoline i sterilnost – kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram

1,00

220,00

LM103

Anaerobna kultivacija

Radi se po potrebi prema zahtjevu OM

1,71

376,20

LM104

Leptospira interrogans- detekcija molekularnim metodama

 

7,43

1.634,60

LM105

Borrelia burgdorferi – detekcija molekularnim metodama

 

7,43

1.634,60

LM106

Legionella spp. – detekcija molekularnim metodama

 

9,71

2.136,20

LM107

Brucella spp. – Rose-Bengal test

 

0,96

211,20

LM108

ADNB – Antistrepto DNaza B – iz različitih vrsta uzoraka

 

1,36

299,20

LM109

Serum – AST nefel.

 

0,96

211,20

LM110

ASTA -antistafilolizinski titar, iz različitih vrsta kliničkih uzoraka

 

0,67

147,40

LM111

Mycoplasma pneumoniae kultivacija s identifikacijom i testom osjetljivosti, iz različitih vrsta kliničkih uzoraka

 

3,85

847,00

LM112

Mycoplasma pneumoniae – detekcija molekularnim metodama

 

9,78

2.151,60

LM113

Mycoplasma genitalium – detekcija molekularnim metodama

 

3,13

688,60

LM114

Ureaplasma parvum – detekcija molekularnim metodama

 

3,13

688,60

LM115

Vibrio cholerae – kultivacija s identifikacijom

 

3,57

785,40

LM116

Mikroskopska pretraga različitih kliničkih uzoraka na Mycobacterium tuberculosis

 

0,93

204,60

LM117

Mikroskopska pretraga na M.tuberculosis – ZN

 

0,98

215,60

LM118

Mikroskopska pretraga na Mycobacterium tuberculosis – Auramin

 

0,97

213,40

LM119

Kultivacija različitih kliničkih uzoraka na Mycobacterium tuberculosis

 

7,62

1.676,40

LM120

Identifikacija izoliranog soja M.tuberculosis

 

2,23

490,60

LM121

Dokaz M. tuberculosis direktno u uzorku Xpert testom

 

16,83

3.702,60

LM122

Identifikacija izoliranog soja netuberkuloznih mikobakterija (NTM)

 

6,62

1.456,40

LM123

Diferencijacija M. tuberculosis complex molekularnim metodama

 

6,62

1.456,40

LM124

Ispitivanje osjetljivosti M. tuberculosis na prvu liniju antituberkulotika (ATL)

 

9,15

2.013,00

LM125

Ispitivanje osjetljivosti M. tuberculosis na drugu liniju antituberkulotika

 

23,81

5.238,20

LM126

Određivanje rezistencije M. tuberculosis na prvu liniju antituberkulotika na razini gena

 

7,80

1.716,00

LM127

Određivanje rezistencije M. tuberculosis na drugu liniju antituberkulotika na razini gena

 

7,80

1.716,00

LM128

Genotipizacija sojeva M. tuberculosis MIRU-VNTR metodom

 

5,94

1.306,80

LM129

Dokaz latentne infekcije s M. tuberculosis IGRA testovima

 

8,08

1.777,60

LM130

Detekcija gljiva – primarno sterilni uzorci – molekularnom metodom

 

3,93

864,60

LM131

Detekcija gljiva – respiratorni sustav – molekularnom metodom

 

7,21

1.586,20

LM132

Identifikacija gljivičnih izolata – molekularnom metodom

 

7,21

1.586,20

LM133

Detekcija gljiva – primarno sterilni uzorci – nemolekularnim metodama

 

3,11

684,20

LM134

Detekcija gljiva – respiratorni sustav – nemolekularnim metodama

 

2,03

446,60

LM135

Identifikacija izolata- uzorak nokta, vlasi, koža

 

1,87

411,40

LM136

Identifikacija izolata kvasaca i plijesni -ostali uzorci (izuzev uzorka nokta, vlasi, kože)

 

1,43

314,60

LM137

Mikorskopija uzoraka na parazite – nativni preparat

 

1,18

259,60

LM138

Mikroskopija uzoraka na parazite – obojeni preparat

 

1,81

398,20

LM139

Urin/Punktat – parazitološki

 

1,78

391,60

LM140

Kultivacija parazita na umjetnoj hranjivoj podlozi

 

1,99

437,80

LM141

Bris konjunktive/Strugotina rožnice/Ostali uzorci – na Acanthamoeba sp / parazitološki

 

1,85

407,00

LM142

Bris vulve/vagine/cerviksa/eksprimat prostate/bris uretre/usne šupljine/urin/ejakulat – na Trichomonas vaginalis

 

1,75

385,00

LM143

Punktat – na lišmanije

 

5,39

1.185,80

LM144

Kultivacija parazita na pokusnoj životinji

 

9,62

2.116,40

LM145

Kultivacija parazita na kulturi stanica

 

14,09

3.099,80

LM146

Detekcija parazitarnih antigena enzimskim imuno testom (EIA)

 

1,29

283,80

LM147

Stolica -na Cryptosporidium ELISA

 

1,49

327,80

LM148

Stolica – na Entamoeba histolytica ELISA

 

2,11

464,20

LM149

Detekcija parazitarnih antigena imunokromatografskim testom

 

1,35

297,00

LM150

Detekcija parazitarnih antigena ostalim imuno testovima

 

1,35

297,00

LM151

Krv – ITF na malariju

 

1,59

349,80

LM152

Krv/Serum – Echinococcus RVK

 

0,86

189,20

LM153

Krv/Serum/Likvor – Ascaris lumbricoides ELISA

 

1,23

270,60

LM154

Krv/Serum/Likvor – Cryptococcus neoformans AGL.

 

2,09

459,80

LM155

Krv/Serum/Likvor – Echinococcus ELISA

 

1,30

286,00

LM156

Krv/Serum/Likvor – Echonococcus IFA

 

1,69

371,80

LM157

Krv/Serum/Likvor – Entamoeba histolytica ELISA

 

1,13

248,60

LM158

Krv/Serum/Likvor – Entamoeba histolytica IFA

 

1,85

407,00

LM159

Krv/Serum/Likvor – Fasciola hepatica IgG ELISA

 

2,59

569,80

LM160

Krv/Serum/Likvor – IgG Aviditet na Toxoplasma ELFA

 

2,64

580,80

LM161

Krv/Serum/Likvor – Leishmania ELISA

 

1,13

248,60

LM162

Krv/Serum/Likvor – Leishmania IFA

 

1,12

246,40

LM163

Krv/Serum/Likvor – malarija IFA

 

1,91

420,20

LM164

Krv/Serum/Likvor/Plodna voda – Toxoplasma IgM ELFA

 

1,80

396,00

LM165

Krv/Serum/Likvor – Strongyloides ELISA

 

2,26

497,20

LM166

Krv/Serum/likvor – Taenia solium (Cysticercus) IgG ELISA

 

1,13

248,60

LM167

Krv/Serum/Likvor – Toxocara IgG ELISA

 

1,13

248,60

LM168

Krv/Serum/Likvor – Toxoplasma gondii IgA ELISA

 

1,23

270,60

LM169

Krv/Serum/Likvor – Toxoplasma IgG+IgM ELFA

 

3,49

767,80

LM170

Krv/Serum/Likvor – Trichinella IgG+IgM ELISA

 

2,37

521,40

LM171

Krv/Serum/Likvor – trihineloza IFA

 

1,73

380,60

LM172

Krv/Serum/Ostalo- Trichin./Toxopl./Toxoc./Echin./Leish./Cystic./Fasc. Western blot

 

10,81

2.378,20

LM173

Krv/Serum -Plasmodium falciparum ICT

 

1,51

332,20

LM174

Krv/Serum – Toxoplasma ISAGA IgA AGL.

 

3,37

741,40

LM175

Krv/Serum – Toxoplasma ISAGA IgM AGL.

 

2,20

484,00

LM176

Krv/Serum- Trichinela spiralis IgM ELISA

 

1,29

283,80

LM177

Detekcija parazita metodama molekularne biologije

 

3,93

864,60

LM178

Identifikacija parazita

 

1,65

363,00

LM179

Gusta kap i krvni razmaz – parazitološki

 

1,00

220,00

LM180

Identifikacija helminta

 

1,94

426,80

LM181

Umjentna digestija tkiva na parazite

 

1,92

422,40

LM182

Gusta kap na malariju

 

0,96

211,20

LM183

Krvni razmaz na mikrofilarije

 

0,96

211,20

LM184

Gusta kap na mikrofilarije

 

0,96

211,20

LM185

Miracidijski test

 

0,96

211,20

LM186

Detekcija virusa metodom imunofluorescencije -DFA/IFA

RSV ili HMPV ili Parainfluenca ili Influenca ili Adeno ili VZV ili HSV ili drugi virus

2,13

468,60

LM187

Respiratorni sincicijski virus DFA

 

1,72

378,40

LM188

Virus Parainfluence DFA

 

2,02

444,40

LM189

hMPV DFA

 

1,75

385,00

LM190

Herpes simplex virus tip 1 i 2 DFA

 

2,45

539,00

LM191

Adeno virusi DFA

 

1,73

380,60

LM192

Virus influence A i B DFA

 

3,22

708,40

LM193

Izolacija virusa na staničnoj kulturi s identifikacijskom metodom imunofluorescencije

influenca ili mumps ili CMV ili drugi

9,62

2.116,40

LM194

Cytomegalovirus izolacija

 

8,44

1.856,80

LM195

Enterovirusi – izolacija

 

7,30

1.606,00

LM196

Izolacija RSV ili Parainfluenca tip 2, 3 ili Adenovirusi

 

7,08

1.557,60

LM197

Virus influence – A, B Izolacija

 

13,00

2.860,00

LM198

Virus morbila – izolacija

 

9,01

1.982,20

LM199

Virus parotitisa – izolacija

 

11,58

2.547,60

LM200

Virus Varicelle zoster – izolacija

 

8,09

1.779,80

LM201

HSV – izolacija

 

7,20

1.584,00

LM202

Izolacija virusa na staničnoj kulturi s identifikacijom testom neutralizacije

enterovirusi ili drugi

7,11

1.564,20

LM203

Neutralizacijski test na stan. kulturi za dokaz protutijela -DV15

 

7,11

1.564,20

LM204

Izolacija influenca virusa u oplođenom kokošjem jajetu s identifikacijom inhibicijom hemaglutinacije

 

13,00

2.860,00

LM205

Detekcija i/ili kvantifikacija virusa molekularnim metodama dijagnostike

influenca ili mumps ili rubela ili ospice ili enterovirusi ili CMV ili virusi hepatitisa ili v. dengue ili v Zapadnog Nila ili drugi

3,86

849,20

LM206

Norovirus I / II / RSV A/B RT-PCR

 

5,20

1.144,00

LM207

Virus dengue / CHIK RT-PCR

 

4,05

891,00

LM208

Virus influence A/B/AH1/H3 RT-PCR

 

5,59

1.229,80

LM209

Virus influence A/B/H1/H3/H1N1/H5 RT-PCR

 

4,05

891,00

LM210

West Nile virus

 

4,51

992,20

LM211

Tipizacija virusa molekularnim metodama

HCV ili HBV genotip ili drugi

14,72

3.238,40

LM212

Detekcija HPV virusa iz brisa cerviksa/uretre molekularnim metodama

 

7,79

1.713,80

LM213

Rezistencija HIV-a na antiretrovirusne lijekove ( sekvenciranje)

 

15,38

3.383,60

LM214

RVK

 

3,22

708,40

LM215

Aglutinacija

 

0,96

211,20

LM216

Serum – Leptospira interrogans agl.-liza

 

9,97

2.193,40

LM217

Serum – Listeria monocytogenes AGL.

 

4,49

987,80

LM218

Soj Salmonella Enteritidis – fagotipizacija

 

3,81

838,20

LM219

Soj Salmonella Typhi – fagotipizacija

 

5,38

1.183,60

LM220

Soj Salmonella Typhimurium – fagotipizacija

 

5,68

1.249,60

LM221

Serum – Reakcija aglutinacije (WIDAL) na salmonele

 

12,26

2.697,20

LM222

Serum – Reakcija aglutinacije (WIDAL) na šigele

 

7,12

1.566,40

LM223

Serum – Rose Bengal test (RBT) aglutinacija

 

1,99

437,80

LM224

Serum – Yersinia enterocolitica AGL.

 

3,60

792,00

LM225

Soj na fagotipizaciju Salmonella Paratyphi B (S. Java)

 

5,54

1.218,80

LM226

Soj/Stolica/Ostali uzorci na identifikaciju – STEC O104/H4

 

13,43

2.954,60

LM227

Serum – Aspergillus spp. ELISA

 

2,28

501,60

LM228

Serum – Aspergillus spp. IHA

 

1,79

393,80

LM229

Serum -Candida spp. ELISA

 

2,24

492,80

LM230

Serum – Candida spp. IHA

 

1,43

314,60

LM231

Serum – Chlamydiae pn, psitt, chl Mikro-IF

 

11,85

2.607,00

LM232

Serum – Listeria monocytogenes IIF

IIF za 3 Pt-markera, spec za listeriju

4,77

1.049,40

LM233

Serum – Virus influence tip A EIA (1/101)

 

2,80

616,00

LM234

Serum – Virus influence tip B EIA (1/101)

 

2,80

616,00

LM235

Soj na identifikaciju – bakteriološki aerobno /enterobakterije

 

1,19

261,80

LM236

Soj na identifikaciju Escherichiae

 

4,71

1.036,20

LM237

Soj na identifikaciju – konfirmacija soja Neisseria meningitidis

 

9,93

2.184,60

LM238

Soj na identifikaciju – Legionella sp.

 

6,21

1.366,20

LM239

Soj na identifikaciju – na Corynebacterium diphtheriae

 

1,94

426,80

LM240

Soj na identifikaciju – Nocardia spp.

 

8,26

1.817,20

LM241

Soj na identifikaciju – nonfermentori

 

1,94

426,80

LM242

Soj na identifikaciju – Salmonella

 

9,19

2.021,80

LM243

Soj na identifikaciju – Shigella

 

3,31

728,20

LM244

Anaplasma phagocytophilum – 2 markera

 

8,56

1.883,20

LM245

Bordetella pertussis – 1 marker

 

1,54

338,80

LM246

Bordetella pertussis – 2 markera (IgM + IgG)

 

3,08

677,60

LM247

Bordetella pertussis – 3 markera (IgM+IgG+IgA)

 

4,63

1.018,60

LM248

Serum -na Bordetella pertussis / parapertussis IIF

IIF za 3 Pt-markera za 2 bakterije Bord.pert./parapert

4,08

897,60

LM249

Borrelia burgdorferi – 2 markera (IgM + IgG)

 

2,53

556,60

LM250

Serum – Borrelia burgdorferi IFA

 

3,29

723,80

LM251

likvor Borrelia – IgG-IF test

 

2,78

611,60

LM252

Borrelia burgdorferi LIKVOR+serum – 2x2 markera (IgM + IgG)

 

5,00

1.100,00

LM253

Borrelia burgdorferi LIKVOR+serum – 1x2 markera

 

2,50

550,00

LM254

Borrelia burgdorferi potvrdni test – 2 markera (IgM + IgG)

 

5,32

1.170,40

LM255

Borrelia burgdorferi potvrdni test – 1 marker

 

1,93

424,60

LM256

Neuroborelioza (IgM ili IgG)

 

2,50

550,00

LM257

Neuroborelioza (IgM + IgG)

 

5,00

1.100,00

LM258

Brucella – 1 marker

 

2,50

550,00

LM259

Serum – Reakcija aglutinacije na brucele (WRIGHT)

 

2,04

448,80

LM260

Brucella – 2 markera (IgM + IgG)

 

5,00

1.100,00

LM261

Bartonella henselae – 2 markera

 

5,00

1.100,00

LM262

Bartonella quintana – 2 markera

 

5,00

1.100,00

LM263

C.pneumoniae – 2 markera

IgG, IgA

10,81

2.378,20

LM264

C.pneumoniae – 3 markera

 

5,19

1.141,80

LM265

C.psittaci – 2 markera

 

3,46

761,20

LM266

C.psittaci – 3 markera

 

5,19

1.141,80

LM267

C.trachomatis – 2 markera

Određivanje antigena imunoenzimskim testom

1,88

413,60

LM268

C.trachomatis – 3 markera

 

2,88

633,60

LM269

Coxiella burnetii faza 2 – 2 markera

IgM, IgG

3,09

679,80

LM270

Rickettsia typhi (IgM, IgG)

 

3,55

781,00

LM271

Rickettsia conorii (IgM, IgG)

 

3,55

781,00

LM272

Coxiella burnetii faza 1 – 2 markera

 

3,09

679,80

LM273

F.tularensis – aglutinacija

 

4,14

910,80

LM274

F.tularensis – POC

 

1,92

422,40

LM275

F.tularensis – 2 markera

 

3,85

847,00

LM276

H.pylori – 1 marker

 

1,73

380,60

LM277

H.pylori – 2 markera

IgG, IgA

3,56

783,20

LM278

Legionella – 2 markera

IgM, IgG

1,87

411,40

LM279

Humani uzorak na legionelu DFA

 

5,05

1.111,00

LM280

Humani uzorak na legionelu – kultivacija

 

2,28

501,60

LM281

Serum – Legionella pneumophila ELISA

 

2,60

572,00

LM282

Legionella antigen

 

2,60

572,00

LM283

Mycoplasma pneumoniae – 2 markera

IgM, IgG

3,32

730,40

LM284

Mycoplasma pneumoniae – 3 markera

IgG, IgA, IgM

3,91

860,20

LM285

Serum – Mycoplasma pneumoniae IgA EIA (1/101)

 

1,28

281,60

LM286

Treponema pallidum – LIKVOR

 

3,27

719,40

LM287

Adenovirusi – 2 testa

IgM, IgG

2,63

578,60

LM288

Stolica/Ostali uzorci – Adeno virus LA

 

1,68

369,60

LM289

Detekcija virusa latex testom (adenovirus)

 

1,78

391,60

LM290

Detekcija virusa late testom (rotavirus)

 

1,20

264,00

LM291

Adenovirusi (IgM, IgG)

 

2,63

578,60

LM292

Adenovirusi – 3 testa

 

4,04

888,80

LM293

Adenovirusi – LIKVOR+serum 2X2 testa

 

5,38

1.183,60

LM294

Adenovirusi – LIKVOR+serum 3X2 testa

 

8,08

1.777,60

LM295

Cytomegalovirus (CMV) – likvor+serum 2x2 markera

 

6,95

1.529,00

LM296

Dengue virus – 2 markera

 

2,88

633,60

LM297

West Nile virus (IgM, IgG)

 

2,81

618,20

LM298

West Nile virus (IgG aviditet)

 

1,54

338,80

LM299

Usutu virus (IgG)

 

1,45

319,00

LM300

Hantavirus mosaic (Hantaan, Puumala, Seoul, Saaremaa, Dobrava) (IgM, IgG)

 

10,33

2.272,60

LM301

Virus papataci groznice (sicilijanski, napuljski, Toscana) (IgM, IgG)

 

8,71

1.916,20

LM302

Dengue virus – 3 markera (IgM, IgG, Ag)

 

4,23

930,60

LM303

Echovirusi

 

1,73

380,60

LM304

Poliovirusi 1, 2, 3 (IgG)

 

1,56

343,20

LM305

Echovirusi (IgM, IgG)

 

3,40

748,00

LM306

Coxsackie virus (IgM, IgG)

 

3,40

748,00

LM307

Enterovirusi – 2 markera

 

3,46

761,20

LM308

Enterovirusi – 3 markera

 

5,19

1.141,80

LM309

Enterovirusi – LIKVOR+serum – 3x2 markera

 

10,38

2.283,60

LM310

EBV – likvor+serum -

 

7,12

1.566,40

LM311

Hemoragijska vrućica – 1 marker

 

1,92

422,40

LM312

Hemoragijska vrućica – 2 markera

 

3,85

847,00

LM313

Herpes simplex virus (HSV) – 1 marker

 

3,85

847,00

LM314

Herpes simplex virus (HSV) – 2 markera

HSV 1/2 – IgG, IgM

7,86

1.729,20

LM315

Herpes simplex virus (HSV) – 3 markera

 

6,99

1.537,80

LM316

Herpes simplex virus tipa 1 (HSV-1) – 1 marker

 

5,72

1.258,40

LM317

Herpes simplex virus tip 1 (IgM, IgG)

 

2,86

629,20

LM318

Herpes simplex virus tipa 2 (HSV-2) – 1 marker

 

6,12

1.346,40

LM319

Herpes simplex virus tip 2 (IgM, IgG)

 

2,86

629,20

LM320

Herpes simplex virus – potvrdni test

 

3,85

847,00

LM321

Herpes simplex virus (HSV) – LIKVOR+serum 1X2 marker

 

4,15

913,00

LM322

Herpes simplex virus (HSV) – LIKVOR+serum 2X2 markera

 

7,69

1.691,80

LM323

Herpes simplex virus (HSV) – LIKVOR+serum 3X2 markera

 

11,54

2.538,80

LM324

Influenza – 2 markera

 

2,88

633,60

LM325

Virus influence tip A (IgM, IgG)

 

2,81

618,20

LM326

Virus influence tip B (IgM, IgG)

 

2,81

618,20

LM327

Influenza – 3 markera

 

4,23

930,60

LM328

Parvo B19 – 2 markera

IgM, IgG

3,18

699,60

LM329

Respiratorni sincicijski virus (RSV) – 2 markera

IgM, IgG

2,81

618,20

LM330

Respiratorni sincicijski virus (RSV) – 3 markera

 

4,23

930,60

LM331

Virus varicella-zoster (IgG aviditet)

IgG aviditet

1,54

338,80

LM332

Varicella zoster virus (VZV) – 2 markera

 

1,92

422,40

LM333

Varicella zoster virus (VZV) – 3 markera

IgG, IgA, IgM

2,91

640,20

LM334

Varicella zoster virus (VZV) – LIKVOR+serum 1X2 marker

 

4,15

913,00

LM335

Varicella zoster virus (VZV) – LIKVOR+serum 2X2 markera

 

7,69

1.691,80

LM336

Varicella zoster virus (VZV) – LIKVOR+serum 3X2 markera

 

11,54

2.538,80

LM337

Virus krpeljnog meningoencefalitisa (KME) – 1 marker

 

1,54

338,80

LM338

KME – 2 markera

IgM, IgG

2,81

618,20

LM339

Virus krpeljnog meningoencefalitisa (KME) – LIKVOR+serum 1X2 marker

 

2,88

633,60

LM340

KME – LIKVOR+serum 2X2 markera

 

5,77

1.269,40

LM341