Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije

NN 81/2015 (22.7.2015.), Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije

MINISTARSTVO FINANCIJA

1554

Na temelju članka 44. stavka 3. i članka 48. stavka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 73/2013, 99/2013, 148/2013, 153/2013 i 143/2014), članka 33. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (»Narodne novine«, broj 15/2013 i 108/2013) te članka 30. stavka 3. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 22/2013, 32/2013 i 81/2013) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU OSTVARIVANJA OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA POREZA ZA DIPLOMATSKA I KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA, INSTITUCIJE I TIJELA EUROPSKE UNIJE TE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom detaljno se uređuje postupak ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza:

– poreza na dodanu vrijednost (dalje u tekstu: PDV),

– trošarina te

– posebnog poreza na motorna vozila,

za isporuke dobara i za obavljanje usluga u Republici Hrvatskoj namijenjenih za:

1. službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava te posebnih misija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i međunarodnih organizacija odnosno predstavništava međunarodnih organizacija koje kao takve priznaje Republika Hrvatska u okviru njihovog djelovanja u Republici Hrvatskoj te za osobne potrebe stranog diplomatskog i konzularnog osoblja tih predstavništava i posebnih misija kao i za osobne potrebe stranog osoblja tih međunarodnih organizacija,

2. službene potrebe institucija ili tijela Europske unije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj na koja se primjenjuje Protokol o povlasticama i imunitetima Europske unije od 8. travnja 1965. (dalje u tekstu: Protokol) u okvirima i pod uvjetima koji su utvrđeni tim Protokolom i Sporazumom između Republike Hrvatske i Europske unije o provedbi Protokola o povlasticama i imunitetima Europske unije u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 7/2012),

3. službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava te posebnih misija i međunarodnih organizacija odnosno predstavništava međunarodnih organizacija sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije te za osobne potrebe njihovog osoblja,

4. službene potrebe institucija ili tijela Europske unije sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije na koja se primjenjuje Protokol u okvirima i pod uvjetima koji su utvrđeni tim Protokolom i sporazumima o njegovoj provedbi ili sporazumima o sjedištu,

5. službene potrebe institucija ili tijela Europske unije sa sjedištem u trećoj zemlji na koja se primjenjuje Protokol u okvirima i pod uvjetima koji su utvrđeni tim Protokolom i sporazumima o njegovoj provedbi ili sporazumima o sjedištu,

6. potrebe oružanih snaga drugih država članica Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (NATO) ili civilnog osoblja koje ih prati ili za opskrbu njihovih menzi i kantina, kada te snage sudjeluju u zajedničkim obrambenim aktivnostima.

(2) Oslobođenje od plaćanja poreza pri uvozu ostvaruje se izravno pri uvozu dobara za službene i osobne potrebe osoba iz stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika putem Potvrde o izravnom oslobođenju koju izdaje državno tijelo nadležno za vanjske i europske poslove na Obrascu IOU čiji je oblik i sadržaj sastavni dio ovoga Pravilnika. Oslobođenje od plaćanja poreza pri uvozu motornih vozila ostvaruje se izravno pri uvozu temeljem potvrde iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Trećom zemljom se u smislu ovoga Pravilnika smatra bilo koja država ili područje koje nije područje Europske unije, odnosno na koje se ne primjenjuje Ugovor o osnivanju Europske unije.

(4) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

II. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA ZA DIPLOMATSKA I KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA I ZA MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE SA SJEDIŠTEM ILI PREDSTAVNIŠTVOM U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 2.

(1) Oslobođenje od plaćanja poreza, pod uvjetima koji su propisani ovim Pravilnikom, za službene potrebe ostvaruju:

1. diplomatska i konzularna predstavništva i posebne misije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, osim konzulata kojima rukovode počasni konzularni službenici, uz uvjet uzajamnosti,

2. međunarodne organizacije, odnosno predstavništva međunarodnih organizacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, ako je to oslobođenje propisano međunarodnim sporazumima koji obvezuju Republiku Hrvatsku.

(2) Oslobođenje od plaćanja poreza iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, uz uvjet uzajamnosti, za osobne potrebe ostvaruje:

1. diplomatsko osoblje diplomatskih i konzularnih predstavništava (osim počasnih konzularnih službenika) i posebnih misija te članovi njihovih obitelji koji žive u zajedničkom kućanstvu, ako nisu državljani Republike Hrvatske ili nemaju u Republici Hrvatskoj stalno prebivalište,

2. administrativno i tehničko osoblje diplomatskih i konzularnih predstavništava, osim osoblja konzulata kojima rukovode počasni konzularni dužnosnici, kao i administrativno i tehničko osoblje, ako nisu državljani Republike Hrvatske ili nemaju u Republici Hrvatskoj stalno prebivalište,

3. osoblje posebnih misija, te članovi njihovih obitelji koji žive u zajedničkom kućanstvu, ako nisu državljani Republike Hrvatske ili nemaju u Republici Hrvatskoj stalno prebivalište.

(3) Oslobođenje od plaćanja poreza iz stavka 1. točke 2. ovoga članka, za osobne potrebe, ostvaruje:

1. diplomatsko osoblje međunarodnih organizacija, odnosno predstavništava međunarodnih organizacija i članovi njihovih obitelji koji žive u zajedničkom kućanstvu, ako nisu državljani Republike Hrvatske ili nemaju u Republici Hrvatskoj stalno prebivalište, a to je oslobođenje propisano međunarodnim sporazumima koji obvezuju Republiku Hrvatsku,

2. administrativno i tehničko osoblje kao i stručnjaci međunarodnih organizacija, odnosno predstavništava međunarodnih organizacija i članovi njihovih obitelji koji žive u zajedničkom kućanstvu, ako nisu državljani Republike Hrvatske ili nemaju u Republici Hrvatskoj stalno prebivalište, a to je oslobođenje propisano međunarodnim sporazumima koji obvezuju Republiku Hrvatsku.

(4) Članovima obitelji osoblja iz stavka 2. i 3. ovoga članka smatraju se osobe koje u Republici Hrvatskoj ostvaruju povlastice temeljem odgovarajuće posebne osobne iskaznice koju izdaje državno tijelo nadležno za vanjske i europske poslove.

1. ISPORUKE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 3.

(1) Isporuke dobara ili obavljene usluge osobama iz članka 2. ovoga Pravilnika oslobođene su plaćanja poreza u Republici Hrvatskoj pod uvjetima koji su propisani ovim Pravilnikom.

(2) Oslobođenje iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje se kao izravno oslobođenje ili putem povrata poreza.

(3) Oslobođenje od plaćanja poreza pri isporukama motornih vozila i pogonskog goriva za motorna vozila osobe iz članka 2. ovoga Pravilnika ostvaruju isključivo kao izravno oslobođenje.

(4) Izravno oslobođenje od plaćanja poreza primjenjuje se pri isporuci nekretnina te pri obavljanju usluge najma ili zakupa poslovnog prostora, namijenjenih za službene potrebe osoba iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(5) Za isporuke dobara i usluga iz stavka 1. ovoga članka, osim onih iz stavka 3. i 4. ovoga članka, oslobođenje od plaćanja poreza ostvaruje se putem povrata prema članku 6. ovoga Pravilnika.

1.1. Izravno oslobođenje

Članak 4.

(1) U izdvojenom specijaliziranom prodajnom mjestu otvorenom sukladno carinskim propisima ostvaruje se izravno oslobođenje od plaćanja poreza na isporuke dobara osobama iz članka 2. ovoga Pravilnika na temelju Potvrde o izravnom oslobođenju iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Osobe iz članka 2. ovoga Pravilnika ostvaruju izravno oslobođenje od plaćanja poreza pri isporuci pogonskog goriva za motorna vozila uz posebnu karticu goriva koja se izdaje temeljem potvrde državnog tijela nadležnog za vanjske i europske poslove na Obrascu KG. Posebnu karticu goriva temeljem ovjerenog Obrasca KG izdaje trošarinski obveznik kojeg je izabrala osoba iz članka 2. ovoga Pravilnika kao isporučitelja pogonskog goriva. Korisnik posebne kartice goriva obvezan je kod promjene podataka vezanih uz motorno vozilo podnijeti trošarinskom obvezniku novi Obrazac KG, odnosno vratiti posebnu karticu goriva trošarinskom obvezniku izdavatelju posebne kartice. Trošarinski obveznik koji je izdao posebnu karticu goriva obvezan je pratiti godišnje količine isporučenog pogonskog goriva sukladno podacima o uzajamnosti koje im dostavlja državno tijelo nadležno za vanjske i europske poslove.

(3) Osobe iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika oslobođenje od plaćanja poreza ostvaruju izravno pri isporukama nekretnina koje su prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost predmet oporezivanja PDV-om te pri obavljanju usluga najma ili zakupa poslovnog prostora, koje su namijenjene za njihove službene potrebe, temeljem potvrde državnog tijela nadležnog za vanjske i europske poslove na Obrascu IO.

(4) Obrazac KG i Obrazac IO sastavni su dio ovoga Pravilnika, a dostavljaju se na ovjeru državnom tijelu nadležnom za vanjske i europske poslove u tri primjerka.

Članak 5.

(1) Oslobođenje od plaćanja poreza iz članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika ostvaruje se izravno pri isporuci motornog vozila za koje je obvezna registracija u Republici Hrvatskoj temeljem potvrde koju ovjerava državno tijelo nadležno za vanjske i europske poslove koja se izdaje na Obrascu IOMV koja je sastavni dio ovoga Pravilnika. Potvrda se u pet primjeraka dostavlja na ovjeru državnom tijelu nadležnom za vanjske i europske poslove koje utvrđuje da li je ispunjen uvjet uzajamnosti s državom šiljateljicom podnositelja zahtjeva i potvrđuje pravo na ostvarivanje izravnog oslobođenja od plaćanja poreza.

(2) Pri isporuci motornog vozila iz stavka 1. ovoga članka isporučitelj izdaje račun koji mora sadržavati podatke propisane člankom 79. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Osobe iz članka 2. ovoga Pravilnika mogu za potrebe izdavanja računa navesti adresu predstavništva (misije) ili organizacije. Isporučitelj u računu za obavljenu isporuku upisuje klasu, urudžbeni broj i datum potvrde iz stavka 1. ovoga članka te u računu navodi da porez nije obračunan temeljem potvrde državnog tijela nadležnog za vanjske i europske poslove.

(3) Isporučitelj motornog vozila iz stavka 1. ovoga članka obvezan je uz izdani račun u svojoj evidenciji čuvati primjerak potvrde kao dokaz o obavljenoj isporuci uz primjenu oslobođenja od plaćanja poreza.

1.2. Povrat poreza

Članak 6.

(1) Oslobođenje od plaćanja poreza na isporuke dobara ili obavljene usluge ostvaruje se, prema članku 3. stavku 5. ovoga Pravilnika, podnošenjem zahtjeva za povrat poreza državnom tijelu nadležnom za vanjske i europske poslove na Obrascu P-DIP čiji je oblik i sadržaj sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Uz zahtjev za povrat iz stavka 1. ovoga članka moraju biti priloženi kronološki poredani izvornici računa, koji moraju sadržavati podatke propisane člankom 79. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Zahtjev za povrat mora sadržavati podatak o bankovnom računu (uključujući IBAN i BIC) otvorenom u Republici Hrvatskoj na koji će se vratiti plaćeni porez. Ako se zahtjev za povrat odnosi na trošarinske proizvode, uz zahtjev moraju biti priloženi računi izdani isključivo za trošarinske proizvode. Računi za alkohol, alkoholna pića i pivo moraju imati iskazan volumni udio alkohola u % vol. Ako računi nemaju iskazane navedene elemente podnositelj zahtjeva na računu dodatno upisuje volumni udio alkohola u % vol.

(3) Državno tijelo nadležno za vanjske i europske poslove po primitku zahtjeva za povrat poreza utvrđuje:

a) je li podnositelj zahtjeva osoba iz članka 2. ovoga Pravilnika koja ima pravo na povrat poreza,

b) je li ispunjen uvjet uzajamnosti.

(4) Ako su uvjeti iz stavka 3. ovoga članka ispunjeni, državno tijelo nadležno za vanjske i europske poslove dostavlja zahtjev za povrat poreza Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb zajedno s izvornicima računa temeljem kojih se ostvaruje pravo na povrat, u roku od 8 dana od dana njegova zaprimanja. Porezna uprava, Područni ured Zagreb vodi evidencije zahtjeva za povrat poreza.

(5) Porezna uprava, Područni ured Zagreb po primitku zahtjeva za povrat poreza utvrđuje:

a) jesu li zahtjevu za povrat poreza priloženi izvornici računa navedenih u zahtjevu,

b) jesu li priloženi računi izdani u skladu s člankom 79. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, a ako se radi o trošarinskim proizvodima, je li priložen zaseban račun za ta dobra te imaju li računi iskazane podatke prema stavku 2. ovoga članka,

c) je li zahtjev za povrat poreza podnesen u roku iz stavka 7. ovoga članka.

(6) Porezna uprava, Područni ured Zagreb obavijestit će podnositelja zahtjeva ako bilo koji od uvjeta iz stavka 5. ovoga članka nije ispunjen te zatražiti od podnositelja zahtjeva sve podatke potrebne za donošenje rješenja iz stavka 9. ovoga članka. Podnositelj zahtjeva Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb dostavlja zahtijevane podatke u roku od 8 dana od dana zaprimanja navedene obavijesti.

(7) Zahtjev za povrat poreza iz stavka 1. ovoga članka podnosi se za kalendarsko tromjesečje, a najkasnije u roku od 12 mjeseci od isteka tromjesečja na koje se zahtjev odnosi. Za kalendarsko tromjesečje podnosi se jedan zahtjev za povrat poreza.

(8) Ako se utvrdi da postoji račun koji nije uključen u zahtjev, isti se može uključiti u zahtjev za povrat poreza za bilo koje sljedeće kalendarsko tromjesečje, a najkasnije do isteka roka iz stavka 7. ovoga članka.

(9) Porezna uprava, Područni ured Zagreb donosi privremeno rješenje u roku od 60 dana od dana zaprimanja zahtjeva za povrat poreza državnog tijela nadležnog za vanjske i europske poslove. U slučaju da je Porezna uprava, Područni ured Zagreb zatražio dodatne podatke iz stavka 6. ovoga članka rok za donošenje rješenja je 60 dana od dana zaprimanja traženih podataka. Ako Porezna uprava, Područni ured Zagreb nije u roku iz stavka 6. ovoga članka dobila odgovor na svoj zahtjev, donijet će rješenje o odbijanju zahtjeva ili djelomičnom odobrenju povrata poreza.

(10) Nakon donošenja rješenja o odobrenom povratu poreza Porezna uprava, Područni ured Zagreb izvršava povrat poreza uplatom u kunama na račun otvoren u tuzemstvu najkasnije u roku od 10 dana po isteku roka iz stavka 9. ovoga članka.

(11) Nakon odobrenog povrata poreza Porezna uprava, Područni ured Zagreb poništava izvornike računa pečatom s natpisom »Iskorišteno pravo na povrat poreza« i vraća ih izravno podnositelju zahtjeva.

(12) Ako Porezna uprava, Područni ured Zagreb ospori zahtjev u cijelosti ili djelomično, odnosno utvrdi neispunjenje propisanih uvjeta za povrat poreza, tada se izdaje rješenje o odbijanju zahtjeva za povrat plaćenog poreza ili se donosi rješenje o novoutvrđenom iznosu poreza za povrat.

1.3. Ostale odredbe

Članak 7.

(1) Ako državno tijelo nadležno za vanjske i europske poslove sukladno članku 6. stavku 3. ovoga Pravilnika utvrdi da uvjet uzajamnosti nije ispunjen, oslobođenje od plaćanja poreza pri nabavi dobara ili usluga u Republici Hrvatskoj ostvaruje se putem povrata na način propisan člankom 6. ovoga Pravilnika, pod uvjetom da je ukupna vrijednost isporuke za koju se traži povrat poreza veća od 740,00 kuna, uključujući porez, po jednom računu. Isto ograničenje odnosi se i na osobe iz članka 2. stavka 1. točke 2. i članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika, osim ako međunarodnim ugovorom koji obvezuje Republiku Hrvatsku nije drugačije određeno.

(2) Vrijednosno ograničenje iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na isporuke pogonskog goriva za motorna vozila.

Članak 8.

Količina pogonskog goriva za motorna vozila na koju se primjenjuje oslobođenje od plaćanja poreza iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika određena je uvjetom uzajamnosti čije ispunjenje utvrđuje državno tijelo nadležno za vanjske i europske poslove.

2. ISPORUKE U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI EUROPSKE UNIJE

Članak 9.

(1) Ako osoba iz članka 2. ovoga Pravilnika ima pravo na oslobođenje od plaćanja poreza pri nabavi dobara ili usluga u drugoj državi članici Europske unije, isporučitelju u drugoj državi članici Europske unije dostavlja ovjerenu Potvrdu o oslobođenju od poreza na dodanu vrijednost i/ili trošarine iz Priloga II. Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 282/2011 od 15. ožujka 2011. kojom se utvrđuju provedbene mjere za Direktivu 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (prerađena verzija) (SL L br. 77 od 23. 3. 2011., str. 1. čiji je oblik i sadržaj sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Osoba iz članka 2. ovoga Pravilnika podnosi na ovjeru potvrdu iz stavka 1. ovoga članka na hrvatskom ili engleskom jeziku u tri primjerka kao i dokument o narudžbi poslova državnom tijelu nadležnom za vanjske i europske poslove.

(3) Državno tijelo nadležno za vanjske i europske poslove će u roku od 15 dana od primitka Potvrde iz stavka 1. ovoga članka utvrditi:

– je li podnositelj potvrde osoba iz članka 2. ovoga Pravilnika,

– odgovara li podnesena potvrda obrascu iz stavka 1. ovoga članka,

– donijeti odluku o prihvaćanju, odnosno odbijanju ovjere podnesene potvrde.

(4) Državno tijelo nadležno za vanjske i europske poslove dva primjerka ovjerene potvrde iz stavka 1. ovoga članka uručuje osobi koja ostvaruje pravo na oslobođenje od plaćanja poreza u drugoj državi članici Europske unije, a jedan primjerak zadržava u svrhu evidencije.

(5) Osoba koja ostvaruje pravo na oslobođenje od plaćanja poreza u drugoj državi članici Europske unije dva primjerka ovjerene potvrde iz stavka 1. ovoga članka dostavlja isporučitelju dobara ili usluga u drugoj državi članici Europske unije. Jedan primjerak ovjerene potvrde isporučitelj zadržava za svoju evidenciju, a drugi prati dobra odnosno kretanje trošarinskih proizvoda. Kod kretanja trošarinskih proizvoda drugi primjerak potvrde mora biti priložen uz tiskanu inačicu elektroničkog trošarinskog dokumenta ili komercijalnog dokumenta koji sadrži jedinstvenu referentnu oznaku, odnosno drugi dokument u skladu sa posebnim propisom koji uređuje trošarine.

(6) Osoba iz stavka 5. ovoga članka obvezna je potvrditi primitak trošarinskih proizvoda podnošenjem Obavijesti o primitku trošarinskih proizvoda koju, uz potvrdu iz stavka 1. ovoga članka, dostavlja nadležnom područnom carinskom uredu najkasnije u roku od pet radnih dana nakon primitka trošarinskih proizvoda radi ostvarivanja oslobođenja od plaćanja trošarine. Obavijest o primitku trošarinskih proizvoda sastavni je dio ovoga Pravilnika.

(7) Osoba koja ostvaruje oslobođenje od plaćanja poreza dužna je presliku ovjerene potvrde iz stavka 1. ovoga članka čuvati zajedno s računom za nabavljena dobra odnosno trošarinske proizvode ili usluge u rokovima određenim posebnim propisom.

III. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA ZA DIPLOMATSKA I KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE SA SJEDIŠTEM ILI PREDSTAVNIŠTVOM U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI EUROPSKE UNIJE

Članak 10.

(1) Ako diplomatska i konzularna predstavništva, posebne misije, međunarodne organizacije te njihovo diplomatsko, administrativno i tehničko osoblje sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije nabavljaju dobra ili usluge od obveznika PDV-a u Republici Hrvatskoj ili kod ovlaštenih držatelja trošarinskih skladišta u Republici Hrvatskoj, izravno oslobođenje od plaćanja poreza u Republici Hrvatskoj ostvaruju na način da isporučitelju dostave ovjereni primjerak potvrde iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika koju je ovjerilo nadležno tijelo države u kojoj imaju sjedište.

(2) Izravno oslobođenje od plaćanja trošarine ostvaruje se i pri nabavi trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u Republici Hrvatskoj samo ako se ostvaruje istovremeno i oslobođenje od plaćanja PDV-a. Isporučitelj ispostavlja račun koji mora sadržavati podatke propisane člankom 79. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i broj potvrde iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Isporučitelj koji je osobi iz stavka 1. ovoga članka isporučio trošarinski proizvod koji je pušten u potrošnju u Republici Hrvatskoj obvezan je primjerak ovjerene potvrde iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika, uz račun i potvrdu primitka trošarinskih proizvoda, dostaviti nadležnom carinskom uredu zajedno sa pismenim zahtjevom za povrat trošarine.

(4) Isporučitelj je obvezan u svojoj evidenciji čuvati primjerak potvrde iz stavka 1. ovoga članka zajedno s računom, a kod trošarinskih proizvoda i potvrdu primitka iz stavka 3. ovoga članka.

IV. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA ZA INSTITUCIJE I TIJELA EUROPSKE UNIJE SA SJEDIŠTEM U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 11.

Izravno oslobođenje od plaćanja poreza pri nabavi dobara ili usluga u Republici Hrvatskoj za službene potrebe ostvaruju institucije ili tijela Europske unije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj na koja se primjenjuje Protokol u okvirima i pod uvjetima koji su utvrđeni tim Protokolom i Sporazumom između Republike Hrvatske i Europske unije o provedbi Protokola o povlasticama i imunitetima Europske unije u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 7/2012).

1. ISPORUKE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 12.

Osobe iz članka 11. ovoga Pravilnika ostvaruju izravno oslobođenje od plaćanja poreza pri nabavi dobara ili usluga u Republici Hrvatskoj pod uvjetom da vrijednost tih dobara ili usluga iznosi najmanje 740,00 kuna po jednom računu, uključujući porez, a isporučitelju dostavljaju dokument o narudžbi poslova u kojemu moraju navesti napomenu o svojem pravu na porezno oslobođenje temeljem Sporazuma između Republike Hrvatske i Europske unije o provedbi protokola o povlasticama i imunitetima Europske unije u Republici Hrvatskoj.

2. ISPORUKE U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI EUROPSKE UNIJE

Članak 13.

Ako osobe iz članka 11. ovoga Pravilnika imaju pravo na izravno oslobođenje od plaćanja poreza pri nabavi dobara ili usluga u drugoj državi članici Europske unije, isporučitelju u drugoj državi članici Europske unije podnose ovjerenu potvrdu iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika.

V. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA ZA INSTITUCIJE I TIJELA EUROPSKE UNIJE SA SJEDIŠTEM U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI EUROPSKE UNIJE ILI SA SJEDIŠTEM U TREĆOJ ZEMLJI

Članak 14.

Ako institucije ili tijela Europske unije sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije, odnosno sa sjedištem u trećoj zemlji nabavljaju dobra ili usluge u Republici Hrvatskoj tada se odgovarajuće primjenjuju odredbe članka 10. ovoga Pravilnika.

VI. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA ZA ORUŽANE SNAGE DRUGIH DRŽAVA ČLANICA ORGANIZACIJE SJEVERNOATLANTSKOG UGOVORA (NATO) ILI ZA CIVILNO OSOBLJE KOJE IH PRATI

Članak 15.

(1) Isporuke dobara ili usluga obavljene u Republici Hrvatskoj za potrebe oružanih snaga drugih država članica Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (dalje u tekstu: NATO) ili civilnog osoblja koje ih prati te za opskrbu njihovih menza i kantina izravno su oslobođene od plaćanja poreza pod uvjetom da sudjeluju u zajedničkim obrambenim aktivnostima i to vojnim akcijama, odnosno vojnim vježbama ili obuci, konferencijama, seminarima i drugim sličnim aktivnostima.

(2) Potvrdu o ispunjenju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka izdaje nadležno državno tijelo koje je nositelj provedbe ugovora.

(3) Potvrda iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

1. naziv države članice NATO-a,

2. podatke o zajedničkoj aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka koja se provodi te predviđeno vrijeme trajanja te aktivnosti,

3. specifikaciju dobara koji se nabavljaju ili usluga koje se koriste,

4. datum izdavanja potvrde,

5. pečat i potpis ovlaštene osobe izdavatelja potvrde.

(4) Porezni obveznik koji je obavio isporuke iz stavka 1. ovoga članka mora u svojim evidencijama imati potvrdu nadležnog državnog tijela na temelju koje je kupac ostvario pravo na nabavu oslobođenu poreza.

VII. ZABRANA OTUĐENJA

Članak 16.

(1) Ako osoba iz članka 2. ovoga Pravilnika koja je pri nabavi dobara imala pravo na oslobođenje od plaćanja poreza u skladu s ovim Pravilnikom, ta dobra otuđi, preda ih na uporabu drugim osobama ili ih koristi u druge svrhe (dalje u tekstu: otuđenje) prije isteka 3 godine od datuma nabave, mora platiti porez čijeg plaćanja je pri nabavi bila oslobođena.

(2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka, dužna je prijaviti otuđenje Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb kako bi se utvrdila obveza plaćanja poreza te je dužna platiti utvrđeni iznos PDV-a o čemu Porezna uprava, Područni ured Zagreb donosi rješenje, kao i utvrđeni iznos trošarina te posebnog poreza na motorna vozila o čemu rješenje donosi Carinska uprava.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, porezi se ne plaćaju ako je otuđenje posljedica smrti osobe koja je imala pravo na oslobođenje u skladu s ovim Pravilnikom ili ako dobro otuđi član obitelji osobe koja ima pravo na oslobođenje, a koji prestaje boraviti u Republici Hrvatskoj zbog smrti osobe koja je imala pravo na oslobođenje. Porez se ne plaća ni u slučaju uništenja motornog vozila koje je bilo oslobođeno, a vrijednost na dan nezgode mu je umanjena najmanje 70% ili ako je ukradeno i nije pronađeno u roku od 6 mjeseci od prijave krađe, o čemu postoji očevidnik nadležnog tijela. Ako osoba iz članka 2. ovoga Pravilnika prodaje uništeno motorno vozilo koje ima tržišnu vrijednost, a koje je bilo u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost predmet oslobođenja od plaćanja poreza, dužna je to prijaviti Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb kako bi se utvrdila obveza plaćanja poreza te je dužna platiti utvrđeni iznos PDV-a o čemu Porezna uprava, Područni ured Zagreb donosi rješenje, kao i utvrđeni iznos posebnog poreza na motorna vozila o čemu rješenje donosi Carinska uprava.

(4) U slučaju da se dobro nabavljeno uz primjenu oslobođenja od plaćanja poreza u skladu s ovim Pravilnikom prodaje osobama koje također imaju pravo na oslobođenje od plaćanja poreza u skladu s ovim Pravilnikom, takvo otuđenje oslobođeno je plaćanja poreza.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i trošarina za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije (»Narodne novine«, broj 160/2013).

(2) Iznimno od članka 3. stavka 3. i 4. ovoga Pravilnika, oslobođenje od plaćanja poreza ostvaruje se putem povrata poreza sukladno članku 6. ovoga Pravilnika za isporuke pogonskog goriva za motorna vozila i nekretnina do 30. rujna 2015, a za usluge najma ili zakupa poslovnog prostora do 31. prosinca 2015.

(3) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/125

Urbroj: 513-07-21-01/15-12

Zagreb, 1. srpnja 2015.

Ministar financija
mr. sc. Boris Lalovac, v. r.

Obrasci

81 22.07.2015 Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije 81 22.07.2015 Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije 81 22.07.2015 Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije 81 22.07.2015 Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije 81 22.07.2015 Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije 81 22.07.2015 Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije 81 22.07.2015 Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije 81 22.07.2015 Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije 81 22.07.2015 Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije