Pravilnik o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija

NN 81/2015 (22.7.2015.), Pravilnik o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1557

Na temelju članka 8. stavka 2. i članka 58. stavka 6. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/2015) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PRIZNAVANJU I POTPORAMA ZA POČETAK RADA PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA

UVODNE ODREDBE

Sadržaj

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom se uređuju uvjeti za priznavanje proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija i međugranskih organizacija te uvjeti za dodjelu državne potpore za početak rada proizvođačkih organizacija.

(2) Ovim Pravilnikom se osigurava provedba:

– Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1308/2013)

– Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013) i

– Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 оd 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 702/2014).

Definicije

Članak 2.

1. Proizvođač je fizička ili pravna osoba ili skupina fizičkih ili pravnih osoba, koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu na prostornom području Europske unije, a obuhvaća sljedeće organizacijske oblike:

– obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)

– obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

– trgovačko društvo ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te

– druga pravna osoba.

2. Proizvođačka organizacija je pravni subjekt ili jasno definirani dio pravnog subjekta koji ispunjava uvjete iz članka 4. ovoga Pravilnika.

3. Proizvođač član je proizvođač u smislu točke 1. ovoga članka koji je član proizvođačke organizacije ili udruženja proizvođačkih organizacija.

4. Član neproizvođač je fizička ili pravna osoba koja je član proizvođačke organizacije, a ne obavlja djelatnost proizvodnje poljoprivrednih proizvoda.

5. Međugransku organizaciju čini nekoliko ili sve proizvođačke organizacije ili udruženja proizvođačkih organizacija koja su sastavljena od predstavnika gospodarskih djelatnosti povezanih s proizvodnjom i s najmanje jednim od sljedećih dijelova lanca opskrbe: preradom ili trgovinom, uključujući distribuciju, proizvoda iz jednog ili više sektora iz članka 4. stavka 4. ovoga Pravilnika.

6. Primarna poljoprivredna proizvodnja je proizvodnja proizvoda iz tla ili stočarstva navedenih u Prilogu I. Ugovoru o funkcioniranju Europske unije bez obavljanja dodatnih radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda.

7. Prerada poljoprivrednih proizvoda znači svako djelovanje na poljoprivrednom proizvodu čiji je rezultat proizvod koji je i sam poljoprivredni proizvod, osim djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu koje su neophodne za pripremu životinjskih ili biljnih proizvoda za prvu prodaju.

8. Trženje poljoprivrednih proizvoda označava držanje ili izlaganje u cilju prodaje, ponuda na prodaju, isporuka ili bilo koji drugi način stavljanja na tržište, osim prve prodaje kupcima za daljnju prodaju i prerađivačima koju obavlja primarni proizvođač i svih djelatnosti povezanih s pripremom proizvoda za takvu prvu prodaju; prodaja krajnjim potrošačima koju obavlja primarni proizvođač smatra se trženjem poljoprivrednih proizvoda ako se odvija u zasebnim za to predviđenim prostorima.

Poljoprivredni proizvodi

Članak 3.

Na temelju ovoga Pravilnika mogu se priznati proizvođačke organizacije u sektorima poljoprivrednih proizvoda iz članka 4. stavka 4. ovoga Pravilnika.

Priznavanje proizvođačkih organizacija

Članak 4.

(1) Pravni subjekt ili jasno definirani dio pravnog subjekta dostavit će Ministarstvu nadležnom za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) Zahtjev za priznavanje proizvođačke organizacije (u daljnjem tekstu: Zahtjev) uz koji će priložiti dokaz da:

(a) ima minimalan broj članova i/ili pokriva minimalni obujam ili minimalnu vrijednost utržive proizvodnje u skladu sa stavkom 4. ovoga članka

(b) može pravilno obavljati svoje aktivnosti i tijekom određenog razdoblja i u pogledu učinkovitosti, pružanja ljudske, materijalne i tehničke podrške svojim članovima te, prema potrebi, koncentriranja ponude

(c) ispunjava uvjete iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka

(d) ima statut u skladu s člankom 153., člankom 154. stavkom 1. točkom (d) i člankom 161. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EU) br. 1308/2013 koji članovima proizvođačke organizacije omogućuje da na demokratičan način nadziru svoju organizaciju i njezine odluke.

(2) Ministarstvo će priznati proizvođačku organizaciju na temelju podnesenog Zahtjeva, pod uvjetom da:

(a) su ju osnovali i na demokratičan način nadziru nju i njezine odluke proizvođači iz bilo kojeg sektora iz stavka 4. ovoga članka

(b) je osnovana na inicijativu proizvođača

(c) provodi jedan ili više sljedećih ciljeva:

1. osigurava da je proizvodnja planirana i prilagođena potražnji, posebno u pogledu kvalitete i količine

2. koncentrira ponudu i stavlja na tržište proizvode vlastitih članova, uključujući one putem direktne prodaje

3. optimizira troškove proizvodnje i povrat ulaganja u skladu sa standardima zaštite okoliša i dobrobiti životinja, i stabiliziranjem proizvođačkih cijena

4. provodi istraživanja i razvija inicijativu o održivim metodama proizvodnje, inovativnim praksama, gospodarskoj konkurentnosti i kretanjima na tržištu

5. promiče i pruža tehničku pomoć za korištenje metoda proizvodnje prihvatljivih za okoliš i tehnika proizvodnje te praksa i tehnika koje poštuju dobrobit životinja

6. promiče i pruža tehničku pomoć za korištenje standarda proizvodnje, poboljšanje kvalitete proizvoda i razvoj proizvoda sa zaštićenom oznakom izvornosti ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili obuhvaćenih nacionalnom oznakom kvalitete

7. upravlja nusproizvodima, posebno otpadom, kako bi se zaštitila kvaliteta vode, tla i okoliša te sačuvala ili potaknula bioraznolikost

8. doprinosi održivom korištenju prirodnih resursa i ublažavanju klimatskih promjena

9. razvija inicijative u području promocije i stavljanja na tržište

10. upravlja uzajamnim fondovima u okviru operativnih programa u sektoru voća i povrća

11. pruža tehničku pomoć za korištenje terminskih tržišta i sustava osiguranja.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka Ministarstvo će priznati proizvođačku organizaciju u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda pod uvjetom da:

(a) je osnovana na inicijativu proizvođača

(b) provodi jedan ili više sljedećih ciljeva:

1. osigurava da je proizvodnja planirana i prilagođena potražnji, posebno u pogledu kvalitete i količine

2. koncentrira ponudu i stavlja na tržište proizvode vlastitih članova

3. optimizira troškove proizvodnje i stabilizira proizvođačke cijene.

(4) Ministarstvo će u skladu s člankom 154. stavkom 1. točkama (a), (b), (c) i (d), stavkom 4. točkom (a) i člankom 161. Uredbe (EU) br. 1308/2013 u roku od četiri mjeseca od podnošenja Zahtjeva, kojemu su priloženi svi dokazi priznati kao proizvođačku organizaciju pravni subjekt ili jasno definirani dio pravnog subjekta koji ima minimalni broj članova i/ili pokriva minimalni obujam ili minimalnu vrijednost utržive proizvodnje kako slijedi u tablici:

Sektor

Minimalni broj članova

Minimalna vrijednost utržive
proizvodnje ili minimalni obujam
proizvodnje

voće i povrće

7

3.000.000 HRK

prerađeni proizvodi voća i povrća

7

3.000.000 HRK

šećer

7

3.000.000 HRK ili

10.000 t / 200 ha

žitarice

7

3.000.000 HRK ili

3.000 t / 600 ha

lan i konoplja

7

3.000.000 HRK

250 t / 300 ha

vino

7

3.000.000 HRK ili

530 t / 90 ha

duhan

7

3.000.000 HRK

300 t / 150 ha

maslinovo ulje i stolne masline

7

3.000.000 HRK ili

50 t / 150 ha

govedina i teletina

7

500 kom

mlijeko i mliječni proizvodi

7

3.000.000 kg

svinjetina

7

4.000 kom

ovčetina i kozletina

7

1.500 kom

jaja

7

20.000 kokoši nesilica

meso peradi

7

80.000 brojlera

pčelarski proizvodi

7

1.500 košnica

ostali proizvodi

7

3.000.000 HRK

(5) Član neproizvođač i njegov minimalni obujam ili minimalna vrijednost utržive proizvodnje ne uzimaju se u obzir kod priznavanja proizvođačke organizacije i ne može izravno koristiti mjere financirane iz fondova Europske unije.

(6) Ministarstvo će priznati proizvođačku organizaciju za jedan ili više proizvoda navedenih u Zahtjevu.

(7) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka nalazi se u Prilogu I i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Statut proizvođačke organizacije

Članak 5.

(1) Statut proizvođačke organizacije od svojih članova zahtijeva da:

(a) primjenjuju pravila koja je proizvođačka organizacija donijela u vezi s izvještavanjem o proizvodnji, proizvodnjom, trženjem i zaštitom okoliša

(b) budu članovi samo jedne proizvođače organizacije za pojedini proizvod na gospodarstvu osim kada poljoprivrednici imaju dvije različite proizvodne jedinice smještene na različitim zemljopisnim područjima

(c) pružaju informacije koje proizvođačka organizacija traži za potrebe statistike.

(2) Statut proizvođačke organizacije uređuje:

(a) postupke za utvrđivanje, donošenje i izmjenu pravila iz stavka 1. podstavka (a) ovoga članka

(b) obvezu članova na financijske doprinose nužne za financiranje proizvođačke organizacije

(c) pravila koja članovima proizvođačke organizacije omogućuju da na demokratičan način nadziru svoju organizaciju i njezine odluke

(d) kazne za kršenje statutarnih obveza, posebno za neplaćanje financijskih doprinosa ili za kršenje pravila koja je utvrdila proizvođačka organizacija

(e) pravila o primanju novih članova, a posebno minimalno trajanje članstva koje ne može biti kraće od godine dana

(f) računovodstvena i proračunska pravila nužna za funkcioniranje proizvođačke organizacije.

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda statut uređuje uvjete prema kojima proizvođačke organizacije:

(a) moraju ispunjavati uvjete iz članka 4. stavka 2. podstavaka (b) i (c) točaka 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika

(b) na području na kojem djeluju imaju minimalan broj članova i/ili pokrivaju minimalan obujam utržive proizvodnje

(c) imaju dokaze da mogu pravilno obavljati svoje aktivnosti, kako u određenom periodu, tako i u pogledu učinkovitosti i količine ponude.

Vanjski suradnici

Članak 6.

Priznate proizvođačke organizacije ili priznata udruženja proizvođačkih organizacija u sektorima iz članka 4. stavka 4. ovoga Pravilnika mogu bilo koju od svojih djelatnosti, osim proizvodnje, povjeriti vanjskim suradnicima, uključujući društva kćeri, pod uvjetom da je proizvođačka organizacija ili udruženje proizvođačkih organizacija odgovorno za provođenje tih djelatnosti i za opću kontrolu upravljanja i nadzor poslovnog dogovora za provođenje djelatnosti.

Udruženje proizvođačkih organizacija

Članak 7.

(1) Ministarstvo će na temelju podnesenog Zahtjeva, u skladu s člankom 156. Uredbe (EU) br. 1308/2013, priznati udruženja proizvođačkih organizacija:

(a) u sektorima poljoprivrednih proizvoda iz članka 4. stavka 4. ovoga Pravilnika, koja su osnovana na inicijativu najmanje dvije priznate proizvođačke organizacije

(b) u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda ako je udruženje sposobno učinkovito obavljati bilo koju od aktivnosti priznate proizvođačke organizacije i ispunjava uvjete iz članka 161. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(2) Priznate proizvođačke organizacije dostavit će Ministarstvu Zahtjev za priznavanje udruženja proizvođačkih organizacija iz Priloga I ovoga Pravilnika.

Međugranska organizacija

Članak 8.

(1) Ministarstvo će na temelju podnesenog Zahtjeva za priznavanje međugranske organizacije, u skladu s člankom 157. Uredbe (EU) br. 1308/2013, priznati međugransku organizaciju iz jednog ili više sektora poljoprivrednih proizvoda iz članka 4. stavka 4. ovoga Pravilnika u jednoj ili više regija na određenom području.

(2) Međugranske organizacije dostavit će Ministarstvu Zahtjev iz Priloga II koji je sastavni dio ovoga Pravilnika uz koji će priložiti dokaze da:

(a) su sastavljene od predstavnika gospodarskih djelatnosti povezanih s proizvodnjom i najmanje jednom od sljedećih faza lanca opskrbe: preradom ili trgovinom, uključujući distribuciju proizvoda u jednom ili više sektora

(b) su osnovane na inicijativu svih ili nekih proizvođačkih organizacija ili udruženja proizvođačkih organizacija koja ih sačinjavaju

(c) uzimajući u obzir interese svojih članova i potrošača, djeluju na postizanju posebnog cilja koji može uključivati jedan ili više ciljeva iz članka 157. stavka 1. podstavka (c) Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(3) U sektorima maslinovog ulja i stolnih maslina te duhana, posebni cilj za međugransku organizaciju iz članka 157. stavka 1. točke (c) može uključiti i jedan od sljedećih ciljeva:

(a) koncentraciju i usklađivanje ponude te stavljanje na tržište proizvoda svojih članova

(b) zajedničko prilagođavanje proizvodnje i prerade zahtjevima tržišta i poboljšanje proizvoda

(c) promicanje racionalizacije i unapređenja proizvodnje i prerade.

(4) Ministarstvo će priznati međugransku organizaciju u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda pod uvjetom da ispunjava uvjete iz članka 163. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

Potpore za proizvođačke organizacije

Članak 9.

(1) Proizvođačkim organizacijama priznatim na temelju članka 4. ovoga Pravilnika koju su osnovali proizvođači u sektorima iz članka 4. stavka 4. ovoga Pravilnika može se dodijeliti potpora iz:

(a) Državnog proračuna Republike Hrvatske u skladu s člankom 19. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 ili

(b) Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u skladu s člankom 27. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

(2) Proizvođačkim organizacijama priznatim na temelju članka 4. ovoga Pravilnika koje su osnovali proizvođači u sektoru voća i povrća osim potpora iz stavka 1. podstavaka (a) i (b) ovoga članka može se dodijeliti potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za jamstva u skladu sa člancima 32., 33., 34., 35. i 36. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

Potpora za početak rada proizvođačkih organizacija

Članak 10.

(1) Potpora iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za početak rada proizvođačke organizacije može se dodijeliti proizvođačkoj organizaciji koju je, na temelju članka 4. ovoga Pravilnika, Ministarstvo priznalo i odobrilo joj poslovni plan.

(2) Potpora će se dodijeliti u skladu s člankom 19. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014, a namijenjena je proizvođačkim organizacijama iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Poslovni plan sastavlja se u skladu s Prilogom III ovoga Pravilnika i dostavlja Ministarstvu na odobravanje.

(4) Za potporu su prihvatljivi:

(a) najam prostora

(b) nabava uredske opreme, uključujući računalni hardver i softver

(c) plaća administrativnog osoblja

(d) režije

(e) pravne usluge i troškovi upravnih postupaka.

(5) U slučaju kupnje prostora prihvatljivi troškovi ograničeni su na troškove najma tog prostora po tržišnim cijenama.

(6) Prilikom dostavljanja poslovnog plana proizvođačka organizacija će dostaviti i prikaz troškova za svaku nabavu opreme, plaću, najam i uslugu. Prikaz mora biti u tabličnom obliku, a iznos troškova mora biti izražen u hrvatskim kunama (HRK).

(7) Prikaz troškova iz stavka 1. ovoga članka mora biti u skladu s troškovima koji se nalaze na Listi prihvatljivih troškova iz Priloga V koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(8) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) radi provjeru iznosa troškova u dostavljenim prikazima troškova na način da ih uspoređuje s referentnim iznosima koje je odredila. Ukoliko su iznosi iz dostavljenih prikaza troškova viši od referentnih, Agencija za plaćanja će umanjiti iznos potpore. Ukoliko su iznosi niži od referentnih, prihvaća se iznos iz ponude.

(9) Intenzitet potpore ograničen je na 100 % prihvatljivih troškova.

(10) Proizvođačke organizacije kojima je dodijeljena potpora za početak rada proizvođačkih organizacija u skladu s člankom 9. točkom (a) ovoga Pravilnika ne mogu koristiti potporu u skladu s člankom 9. točkom (b) ovoga Pravilnika.

Prihvatljivost za potporu

Članak 11.

(1) Proizvođačkim organizacijama iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika može se dodijeliti potpora do 750.000 HRK.

(2) Iznos potpore postupno se smanjuje po godinama na sljedeći način:

– u 1. godini stopa potpore iznosi 100 %

– u 2. godini stopa potpore iznosi 95 %

– u 3. godini stopa potpore iznosi 90 %

– u 4. godini stopa potpore iznosi 85 %

– u 5. godini stopa potpore iznosi 80 %.

(3) Agencija za plaćanja će obaviti kontrolu iz članka 17. ovoga Pravilnika kako bi provjerila jesu li ciljevi iz poslovnog plana iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika postignuti u roku od pet godina od datuma službenog priznavanja proizvođačke organizacije i o tome u roku od 15 dana od dana završetka kontrole obavijestiti Ministarstvo.

Neprihvatljivost za potporu

Članak 12.

Za potporu nisu prihvatljive/a:

(a) proizvođačke organizacije čiji je cilj upravljanje sa jednim poljoprivrednim gospodarstvom ili sa više njih i koje se mogu smatrati jednim proizvođačem

(b) udruženja koja obavljaju zadatke kao što su uzajamna pomoć te usluge zamjene na gospodarstvu i upravljanja gospodarstvom članova, a da ona nisu uključena u zajedničku prilagodbu ponude tržištu

(c) proizvođačke organizacije čiji ciljevi nisu u skladu s člankom 152. stavkom 1. točkom (c) i stavkom 3. te člankom 156. Uredbe (EU) br. 1308/2013

(d) proizvođačke organizacije u poteškoćama

(e) proizvođačke organizacije koje podliježu neizvršenom nalogu za povrat sredstava na temelju prethodne odluke Europske komisije kojom se potpora ocjenjuje nezakonitom i nesukladnom s unutarnjim tržištem.

Zahtjev za potporu

Članak 13.

(1) Proizvođačka organizacija podnosi pisani Zahtjev za potporu Agenciji za plaćanja.

(2) Zahtjev za potporu proizvođačka organizacija podnosi prije početka provedbe poslovnog plana ili poslovnih aktivnosti iz poslovnog plana, a nakon dobivanja rješenja Ministarstva o odobravanju poslovnog plana.

(3) Zahtjev za potporu mora sadržavati sljedeće informacije:

(a) naziv i veličinu pravnog subjekta

(b) opis djelatnosti, uključujući datume početka i dovršetka

(c) mjesto obavljanja djelatnosti

(d) popis prihvatljivih troškova

(e) vrstu (bespovratna sredstva, zajam, jamstvo, povratni predujam ili drugo) i iznos javnog financiranja potrebnog za obavljanje djelatnosti.

(4) Uz Zahtjev za potporu proizvođačka organizacija prilaže:

(a) pisanu izjavu prema kojoj će u skladu s ovim Pravilnikom, koristiti potporu za početak rada proizvođačke organizacije

(b) presliku rješenja Ministarstva kojim je o odobren poslovni plan

(c) račune kao dokaz troškova za prethodnu godinu u drugoj, trećoj, četvrtoj i petoj godini.

(5) Zahtjev za potporu podnosi se za svaku godinu provedbe poslovnog plana.

(6) Popunjen i potpisan Zahtjev za potporu dostavlja se neposredno ili poštom Agenciji za plaćanja.

(7) Obrazac Zahtjeva za potporu iz stavka 1. ovoga članka nalazi se u Prilogu IV koji je sastavni dio ovoga Pravilnika i na internetskoj stranici www.apprrr.hr.

Odobravanje i isplata potpore

Članak 14.

(1) Na temelju pisanog Zahtjeva za potporu i odobrenog poslovnog plana Agencija za plaćanja donosi odluku o dodjeli potpore za godinu za koju je podnesen Zahtjev za potporu.

(2) Potpora se isplaćuje kao paušalna potpora u godišnjim obrocima za prvih pet godina od dana kada je Ministarstvo odobrilo poslovni plan.

(3) U prvoj godini proizvođačkoj organizaciji će se isplatiti potpora na temelju procijenjenih troškova iz poslovnog plana.

(4) Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu u drugoj, trećoj, četvrtoj i petoj godini proizvođačka organizacija dostavlja i račune kojima dokazuje troškove iz prethodne godine.

(5) Ukoliko proizvođačka organizacija ne dokaže računima troškove u iznosu koji joj je dodijeljen u prethodnoj godini procijenjeni iznos za slijedeću godinu umanjit će se za dio financijskih sredstava koji je preostao iz prethodne godine.

(6) Zadnji obrok isplatit će se nakon što se administrativnom kontrolom i kontrolom na terenu potvrdi da je poslovni plan proveden u cijelosti.

(7) Potpora iz stavka 1. ovoga članka isplatit će se u skladu sa raspoloživim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske u roku od mjesec dana od dana zaprimanja pravilno ispunjenog i potpunog Zahtjeva za potporu.

(9) Na kraju svake godine Agencija za plaćanja dostavlja Ministarstvu godišnje izvješće o dodjeli potpore iz stavka 1. ovoga članka.

(10) Ukoliko zahtjevi za potporu premaše iznos raspoloživih sredstava u Državnom proračunu Republike Hrvatske, iznos potpore proporcionalno će se smanjiti.

Povrat potpore

Članak 15.

(1) U slučaju da se u inspekcijskom nadzoru, administrativnoj kontroli ili kontroli na terenu utvrdi da proizvođačka organizacija ne ispunjava uvjete ili ne poštuje odredbe propisane u ovom Pravilniku i Glavi II Poglavlja III Uredbe (EU) br. 1308/2013, dužna je u roku od 30 dana od dana zaprimanja Odluke o povratu vratiti iznos isplaćene potpore sa zakonskim zateznim kamatama.

(2) Ukoliko povrat sredstava nije izvršen u roku iz stavka 1. ovoga članka, na iznos glavnice zaračunat će se zakonska zatezna kamata od prvog dana kašnjenja do uplate sredstava.

(3) Kamatna stopa obračunava se i ne smije biti niža od kamatne stope u skladu sa zakonodavstvom kojim se uređuju kamatne stope.

Inspekcijski nadzor

Članak 16.

(1) Poljoprivredna inspekcija će najmanje jednom godišnje obaviti inspekcijski nadzor kako bi se utvrdilo jesu li priznate proizvođačke organizacije u skladu sa kriterijima za priznavanje iz Glave II Poglavlja III Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(2) Ukoliko poljoprivredna inspekcija utvrdi da proizvođačka organizacija ne ispunjava sve uvjete ili u slučaju utvrđenih nepravilnosti u primjeni mjera iz Glave II Poglavlja III Uredbe (EU) br. 1308/2013 predložit će Ministarstvu povlačenje priznavanja proizvođačke organizacije.

(3) Odredba stavka 2. ovoga članka primijenit će se i na udruženja proizvođačkih organizacija i međugranske organizacije.

Administrativna kontrola i kontrola na terenu

Članak 17.

(1) Svi zahtjevi za potporu podliježu administrativnoj kontroli Agencije za plaćanja.

(2) Agencija za plaćanja provodi najmanje jednom godišnje kontrolu na terenu proizvođačke organizacije koja je podnijela Zahtjev za potporu u skladu s člankom 13. ovoga Pravilnika.

(3) Nakon provedene kontrole iz stavka 1. i 2. ovoga članka Agencija za plaćanja dostavlja Ministarstvu izvješće o kontroli.

Povlačenje priznavanja

Članak 18.

(1) U slučaju da proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija i međugranske organizacije ne ispunjavaju sve uvjete ili u slučaju utvrđenih nepravilnosti u primjeni mjera iz članka 16. stavka 2. ovoga Pravilnika Ministarstvo može povući priznanje u skladu s člankom 154. stavkom 4. podstavkom (c) i člankom 163. stavkom 3. podstavkom (d) Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(2) Proizvođačka organizacija je dužna u skladu s člankom 15. ovoga Pravilnika vratiti iznos isplaćene potpore sa zakonskim zateznim kamatama u slučaju povlačenja priznanja iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka primijenit će se i na udruženje proizvođačkih organizacija te međugranske organizacije.

Privremeno obustavljanje priznavanja

Članak 19.

(1) Ministarstvo će privremeno obustaviti priznavanje proizvođačke organizacije ako je propust u poštivanju kriterija za priznavanje značajan, ali privremen.

(2) Tijekom razdoblja obustave iz stavka 1. ovoga članka ne isplaćuje se potpora, a obustava priznavanja stupa na snagu od dana izvršenja inspekcijskog nadzora ili kontrole na terenu i završava na dan inspekcijskog nadzora ili kontrole na terenu koja pokazuje da su kriteriji za priznavanje ispunjeni.

(3) Razdoblje obustave priznavanja iz stavka 1. ovoga članka ne smije prijeći 12 mjeseci. Ako se kriteriji za priznavanje ne ispune niti nakon isteka 12 mjeseci, Ministarstvo će povući priznavanje proizvođačke organizacije.

(4) U drugim slučajevima propusta poštivanja kriterija za priznavanje, poljoprivredna inspekcija ili kontrola na terenu šalje dopis u kojemu navodi korektivne mjere koje treba poduzeti i rok u kojem ih je potrebno provesti. Isplata potpore odgađa se sve dok se ne izvrše korektivne mjere.

(5) Propust u poduzimanju korektivnih mjera u razdoblju unutar 12 mjeseci smatrat će se značajnim propustom u odnosu na poštivanje kriterija i slijedom toga povući će se priznavanje.

(6) Poljoprivredna inspekcija ili kontrola na terenu Agencije za plaćanja će izvijestiti Ministarstvo u roku 7 dana od poduzimanja radnji iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka.

(7) Odredbe ovoga članka primijenit će se i na udruženje proizvođačkih organizacija te međugranske organizacije.

Nepoštivanje pravila

Članak 20.

(1) Ministarstvo će povući priznavanje proizvođačke organizacije ako se utvrdi da su izvršile prijevaru u vezi potpora iz članka 9. ovoga Pravilnika.

(2) Agencija za plaćanja će obustaviti isplatu potpora ako se sumnja da su proizvođačke organizacije izvršile prijevaru u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.

(3) Odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka primijenit će se i na udruženje proizvođačkih organizacija te međugranske organizacije.

Sprečavanje kontrole na terenu

Članak 21.

(1) Ako član ili osoba ovlaštena za zastupanje proizvođačke organizacije spriječi izvršenje kontrole na terenu Agencija za plaćanja će odbiti Zahtjev za potporu iz članka 13. ovoga Pravilnika za dio izdataka koji su predmet toga Zahtjeva.

(2) Ukoliko je proizvođačkoj organizaciji prethodno isplaćena potpora temeljem Zahtjeva za potporu podnesenog u skladu s člankom 13. ovoga Pravilnika proizvođačka organizacija će, u skladu s člankom 15. ovoga Pravilnika, vratiti iznos isplaćene potpore sa zakonskim zateznim kamatama.

Obavještavanje

Članak 22.

Ministarstvo će o svakoj odluci o dodjeli, odbijanju ili povlačenju priznavanja proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija i međugranske organizacije tijekom prethodne kalendarske godine obavijestiti Europsku komisiju do 31. ožujka svake godine.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

(1) Proizvođačke organizacije priznate na temelju Pravilnika o proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća (»Narodne novine«, br. 4/2010 i 120/2010) i Pravilnika o priznavanju proizvođačkih i međusektorskih organizacija te o uređenju ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (»Narodne novine«, br. 67/2013) ostaju priznate ako ispunjavaju uvjete iz članka 4. ovoga Pravilnika.

(2) Proizvođačkim organizacijama iz stavka 1. ovoga članka može se dodijeliti potpora u skladu s člankom 19. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 na temelju poslovnog plana odobrenog od Ministarstva.

Članak 24.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća (»Narodne novine« br. 4/2010, 120/2010), Pravilnik o priznavanju proizvođačkih organizacija u sektoru maslinovog ulja i stolnih maslina (»Narodne novine« br. 3/2011) i članci 6., 8., 9., 10., 13., 14. i 15. stavak 1. Pravilnika o priznavanju proizvođačkih i međusektorskih organizacija te o uređenju ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (»Narodne novine« br. 67/2013).

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana njegove objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/50

Urbroj: 525-07/0004-15-19

Zagreb, 14. srpnja 2015.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOZI I – V


81 22.07.2015 Pravilnik o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija 81 22.07.2015 Pravilnik o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija 81 22.07.2015 Pravilnik o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija 81 22.07.2015 Pravilnik o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija