Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom

NN 81/2015 (22.7.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom

81 22.07.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom

MINISTARSTVO ZNANOSTI OBRAZOVANJA I SPORTA

1560

Na temelju članka 79. stavka 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14), na prijedlog Upravnog vijeća Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNet, uz prethodnu suglasnost ministra mora, prometa i infrastrukture i ministra uprave, ministar znanosti obrazovanja i sporta donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USTROJSTVU I UPRAVLJANJU VRŠNOM NACIONALNOM INTERNETSKOM DOMENOM

Članak 1.

U Pravilniku o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom (»Narodne novine«, broj 38/10) u članku 2. točka 12. mijenja se i glasi:

»registrar je pravna ili fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost ovlaštena za registraciju i administraciju .hr domena u ime CARNeta u skladu s člankom 31. ovog Pravilnika«.

Točka 13. briše se, točka 14. postaje točka 13.

U dosadašnjoj točki 14. riječi i zarez »generičke domene,« brišu se.

Članak 2.

U članku 5. stavku 3. riječi: »generičkih domena i drugih« brišu se.

Članak 3.

U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

»CARNet ima pravo na registraciju i korištenje domena potrebnih za primjenu ovoga Pravilnika ili ostvarenje djelatnosti za koje je CARNet osnovan ili koje su mu stavljene u nadležnost.«

Članak 4.

U članku 13. stavku 4. riječ »osobni« briše se.

U stavku 4. točka se zamjenjuje točkom zarez te dodaje alineja šest koja glasi:

»– domenski poslužitelji nadležni za domenu.«

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»Korisnici pri registraciji domene daju privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka potrebnih za jedinstvenu identifikaciju korisnika i održavanje domenskog prostora (porezni identifikacijski broj i sl.). Ti podaci smiju se koristiti samo u svrhu obavljanja poslova propisanih ovim Pravilnikom te se ne objavljuju, a trećim osobama može ih se dati samo uz izričitu pisanu privolu korisnika.«

Članak 5.

U članku 15. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Iznimno od stavaka 1. do 3. ovog članka, može se dopustiti da uz plaćanje naknade u visini naknade predviđene za domene iz članka 17. stavak 1. točka 4. ovog Pravilnika, zahtjev za registracijom sekundarne domene može podnijeti strana pravna osoba koja ima registrirano predstavništvo, podružnicu ili drugi stalni organizacijski oblik u Republici Hrvatskoj ili pravne osobe koje svoje sjedište imaju u nekoj od država članica Europske unije.«.

Stavak 5. briše se.

Članak 6.

U članku 16. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Naziv domene sastoji se od niza od najmanje jednog, a najviše 63 znaka koje čine:

– slova hrvatske i engleske abecede, pri čemu nema razlike između velikih i malih slova;

– brojevi od 0 do 9;

– znak crtice (-) pri čemu crtica ne smije biti ni prvi ni posljednji znak u nazivu, niti se smije pojavljivati na dva uzastopna mjesta.

Odlukom Upravnog vijeća CARNeta, na prijedlog Povjerenstva, propisat će se postupak i uvjeti registracije domena sastavljenih od jednog ili dva alfanumerička znaka te domena s dijakritičkim znakovima.«

Članak 7.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»Podnositelj zahtjeva može istodobno registrirati i/ili koristiti veći broj dodatnih sekundarnih domena.«

Članak 8.

U članku 19. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Naziv domene iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati jednu od mogućnosti:

– registrirano ime ili

– registrirano skraćeno ime ili

– skraćenicu od početnih slova ili slogova višedijelnog registriranog imena.

Korisnik ima pravo ne koristiti dijakritičke znakove u nazivu domene.«

Članak 9.

U članku 20. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Naziv domene iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati jednu od mogućnosti:

– registrirano ime ili

– registrirano skraćeno ime ili

– skraćenicu od početnih slova ili slogova višedijelnog registriranog imena ili

– naznaku djelatnosti te ime, prezime ili ime i prezime.

Korisnik ima pravo ne koristiti dijakritičke znakove u nazivu domene.«

Članak 10.

U članku 21. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Državna tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj iznimno od ograničenja iz članka 6. stavka 2. ovog Pravilnika imaju pravo registrirati veći broj sekundarnih domena bez plaćanja naknade za ostvarivanje svog virtualnog identiteta te domene od posebnog značenja za nacionalni informacijski prostor.«

Članak 11.

U članku 22. stavku 1. iza riječi »sekundarne domene« stavlja se točka, a riječi »unutar ograničenja ukupnog broja iz članka 18. stavak 1. ovoga Pravilnika.« brišu se.

U stavku 3. riječi: »koje sadrže generičke nazive, kao ni domene kojima se namjerava« zamjenjuju se riječima: »kojima se mogu«.

Stavak 4. briše se.

Članak 12.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»Korisnik dodatne domene tijekom perioda registracije može zatražiti promjenu korisnika domene u korist treće fizičke ili pravne osobe. Odlukom Upravnog vijeća CARNeta, na prijedlog Povjerenstva, propisat će se postupak i uvjeti promjena korisnika domene.

Zahtjev za promjenom korisnika nije moguć istovremeno s promjenom registrara domene.

U slučaju smrti, prestanka postojanja, statusnih promjena ili drugih pravnih promjena u vezi s korisnikom domene ili pravom na sadržaj registrirane domene, na zahtjev korisnika ili njegovog pravnog sljednika provodi se postupak promjene korisnika. U tom postupku pravni sljednik korisnika ili osoba koju on naznači ima prvenstveno pravo na korištenje domene.«

Članak 13.

U članku 30. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Za registraciju i korištenje domena te promjenu korisnika dodatnih domena plaća se naknada prema cjeniku koji na prijedlog Povjerenstva donosi Upravno vijeće CARNeta.«

Članak 14.

U članku 31. stavak 1. mijenja se i glasi:

»CARNet može na temelju ugovora sklopljenog u skladu s javno objavljenim i u bitnome istovjetnim kriterijima i uvjetima pojedine poslove registracije domena iz svoga djelokruga prenijeti na pravne osobe i fizičke osobe sa samostalnom djelatnošću koje imaju registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj te registriranu samostalnu djelatnost u području računalne tehnologije.«

Članak 15.

Upravno vijeće donijet će Odluku o postupku i uvjetima registracije domena sastavljenih od jednog ili dva alfanumerička znaka, domena s dijakritičkim znakovima i promjenama korisnika domena u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 650-01/14-01/00063

Urbroj: 533-01-15-0007

Zagreb, 16. srpnja 2015.

Ministar
prof. dr. sc. Vedran Mornar, v. r.