Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu

NN 82/2015 (24.7.2015.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu

HRVATSKI SABOR

1573

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 10. srpnja 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/75

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 15. srpnja 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU

Članak 1.

U Zakonu o državnom odvjetništvu (»Narodne novine«, br. 76/09., 153/09., 116/10., 145/10., 57/11., 130/11., 72/13., 148/13. i 33/15.) u članku 94. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Za županijskog državnog odvjetnika i općinskog državnog odvjetnika može se imenovati samo kandidat u odnosu na kojeg se u posebnom postupku utvrdi nepostojanje sigurnosnih zapreka.«.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

Članak 2.

U članku 96. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 3.

U članku 97. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 2., 3., 4. i 5.

Dosadašnji stavak 7., koji postaje stavak 6., mijenja se i glasi:

»(6) Nakon pribavljanja mišljenja iz stavaka 3. i 5. ovoga članka Glavni državni odvjetnik će Državnoodvjetničkom vijeću uz svoj prijedlog dostaviti prijave s dokazima i podacima koje su kandidati priložili te podatke o radu kandidata kojima raspolaže Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.«.

Iza dosadašnjeg stavka 8., koji postaje stavak 7. dodaju se novi stavci 8. i 9. i stavak 10. koji glase:

»(8) Za kandidata za kojeg je utvrdilo da je najbolji kandidat Državnoodvjetničko vijeće nadležnoj sigurnosno-obavještajnoj agenciji podnosi zahtjev za provedbu temeljne sigurnosne provjere.

(9) Na temelju izvješća o rezultatu sigurnosne provjere nadležne sigurnosno-obavještajne agencije Vijeće donosi ocjenu o postojanju sigurnosnih zapreka.

(10) Sigurnosna provjera provodi se sukladno Zakonu o sigurnosnim provjerama.«.

U dosadašnjem stavku 9., koji postaje stavak 11., iza riječi: »jednog kandidata« dodaju se riječi: »ili kandidat iz stavka 8. ovog članka odbije dati suglasnost za provođenje sigurnosne provjere ili se u odnosu na tog kandidata utvrdi postojanje sigurnosnih zapreka«.

Članak 4.

Članak 99. mijenja se i glasi:

»(1) Državnom odvjetniku prestaje dužnost:

1. prestankom državnoodvjetničke dužnosti, danom prestanka dužnosti,

2. izricanjem stegovne kazne, danom pravomoćnosti odluke,

3. razrješenjem.

(2) U slučaju spajanja, pripajanja ili razdvajanja državnih odvjetništava državnim odvjetnicima svih državnih odvjetništava obuhvaćenih ovim preustrojem prestaje dužnost danom spajanja, pripajanja odnosno razdvajanja.

(3) Odluku o prestanku dužnosti Glavnoga državnog odvjetnika u slučaju razrješenja donosi Hrvatski sabor, a odluku kojom se utvrđuje nastup okolnosti prestanka državnoodvjetničke dužnosti Državnoodvjetničko vijeće. Rješenje o prestanku dužnosti županijskog i općinskog državnog odvjetnika u slučaju razrješenja te odluku kojom se utvrđuje nastup okolnosti prestanka državnoodvjetničke dužnosti, pravomoćnosti izrečene stegovne kazne te spajanja, pripajanja ili razdvajanja državnog odvjetništva donosi Državnoodvjetničko vijeće.«.

Članak 5.

U članku 152. stavku 1. podstavci 8. i 9. brišu se.

Dosadašnji podstavci 10., 11. i 12. postaju podstavci 8., 9. i 10.

U stavku 2. riječi: »provođenja postupka upisa kandidata u Državnu školu za pravosudne dužnosnike i postupka polaganja završnog ispita, odlučivanja o prigovoru na završnu ocjenu kandidata u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike,« brišu se.

Članak 6.

U članku 156.a stavku 2. iza riječi: »spajanje« stavlja se zarez i dodaju riječ: »pripajanje«.

Članak 7.

U članku 157. stavku 3. iza riječi: »o svom radu« zarez i riječi: »te pisanu izjavu da pristaju na sigurnosne provjere koje se provode u skladu s posebnim propisom. Ako su zatražene provjere kandidat ima pravo upoznati se s rezultatima u skladu s posebnim propisima kojima je propisan postupak vršenja provjera« brišu se.

Članak 8.

U članku 158. stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4., koji postaje stavak 3., mijenja se i glasi:

»(4) Glavni državni odvjetnik dostavit će Vijeću prijave svih kandidata sa svim prikupljenim podacima.«.

Članak 9.

U članku 159. stavku 4. drugoj rečenici riječi: »koji ispunjavaju uvjete za zamjenika državnog odvjetnika,« brišu se.

Članak 10.

Članak 159.a mijenja se i glasi:

»(1) Kada Vijeće za zamjenika općinskog državnog odvjetnika imenuje kandidata koji je završio Državnu školu za pravosudne dužnosnike, izbor mora biti utemeljen na završnoj ocjeni koju je kandidat ostvario u Državnoj školi i ostvarenim bodovima na razgovoru s kandidatom, prema utvrđenoj listi prvenstva.

(2) Kada Vijeće za zamjenike općinskih državnih odvjetnika imenuje kandidate koji su završili Državnu školu za pravosudne dužnosnike, a završnu ocjenu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike su ostvarili temeljem različitih mjerila, vrijednost završne ocjene tih kandidata usklađuje se tako da se završna ocjena svakog kandidata pomnoži s koeficijentom.

(3) Koeficijent iz stavka 2. ovog članka za svakog kandidata izračunava se tako da se najviša moguća završna ocjena prema propisima koji su važili u vrijeme prijave na oglas o slobodnom mjestu zamjenika općinskog državnog odvjetnika podijeli s najvišom mogućom završnom ocjenom koju je prema važećim propisima kandidat mogao ostvariti u vrijeme svoga ocjenjivanja.

(4) Razgovoru iz stavka 1. ovog članka mogu pristupiti samo kandidati koji su zadovoljili na psihološkom testiranju na koje ih je uputilo Vijeće.

(5) Psihološkim testiranjem utvrđuje se sposobnost kandidata za obnašanje dužnosti zamjenika državnog odvjetnika, a provodi ga ovlaštena pravna osoba koju odredi Vijeće. Pravilnik o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja donosi Vijeće.

(6) Kandidati koji zadovolje na psihološkom testiranju pozivaju se na razgovor pred Vijećem.

(7) Na razgovoru kandidati mogu ostvariti najviše 30 bodova.«.

Članak 11.

Iza članka 161. dodaje se članak 161.a koji glasi:

»Članak 161.a

(1) Za kandidate koji u trenutku prijave na oglas o slobodnom mjestu zamjenika državnog odvjetnika ne obnašaju državnoodvjetničku dužnost i za koje je Državnoodvjetničko vijeće utvrdilo da su najbolji kandidati Vijeće nadležnoj sigurnosno-obavještajnoj agenciji podnosi zahtjev za provedbu temeljne sigurnosne provjere. Zahtjev se podnosi za onoliko kandidata koliko se zamjenika državnog odvjetnika imenuje.

(2) Na temelju izvješća o rezultatu sigurnosne provjere nadležne sigurnosno-obavještajne agencije Vijeće donosi ocjenu o postojanju sigurnosnih zapreka.

(3) Ako kandidat iz stavka 1. ovog članka odbije dati suglasnost za provođenje sigurnosne provjere ili se u odnosu na tog kandidata utvrdi postojanje sigurnosnih zapreka, Vijeće nadležnoj sigurnosno-obavještajnoj agenciji podnosi zahtjev za provedbu sigurnosne provjere sljedećeg najboljeg kandidata.

(4) Sigurnosna provjera provodi se sukladno Zakonu o sigurnosnim provjerama.«.

Članak 12.

U članku 182. stavku 2. iza riječi: »službenika i namještenika,« dodaju se riječi: »obavljanje vježbeničke prakse, postupak i način te program polaganja državnog stručnog ispita,«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ministar nadležan za poslove pravosuđa pravilnikom propisuje potreban stupanj obrazovanja službenika i namještenika u državnim odvjetništvima.«.

Stavak 5. briše se.

Članak 13.

Članak 185. briše se.

Članak 14.

Članak 191. mijenja se i glasi:

»(1) Državni odvjetnici u državnim odvjetništvima koja se spajaju, pripajaju ili razdvajaju danom spajanja, pripajanja odnosno razdvajanja tih državnih odvjetništava prestaju obnašati dužnost i nastavljaju s radom kao zamjenici državnog odvjetnika u državnom odvjetništvu nastalom spajanjem, pripajanjem odnosno razdvajanjem.

(2) Kada državni odvjetnici prestanu obnašati svoju dužnost radi spajanja, pripajanja ili razdvajanja državnih odvjetništava, državni odvjetnik neposredno višega državnog odvjetništva odredit će zamjenika državnog odvjetnika iz tih državnih odvjetništava odnosno zamjenika državnog odvjetnika iz neposredno višega državnog odvjetništva da obavlja poslove državnoodvjetničke uprave do imenovanja novoga državnog odvjetnika državnog odvjetništva nastalog spajanjem, pripajanjem odnosno razdvajanjem, ali najdulje do godinu dana.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Postupci imenovanja zamjenika državnih odvjetnika koji su u tijeku na dan stupanja na snagu ovog Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o državnom odvjetništvu (»Narodne novine«, br. 76/09., 153/09., 116/10., 145/10., 57/11., 130/11., 72/13., 148/13. i 33/15.).

Članak 16.

Postupci polaganja državnog stručnog ispita za službenike u državnim odvjetništvima provodit će se sukladno odredbama članaka 19. − 56. Pravilnika o sudskim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, br. 63/97., 140/99., 55/01. i 156/04.) do stupanja na snagu posebnog propisa o postupku, načinu polaganja i programu državnog stručnog ispita kojim će se propisati program polaganja državnog stručnog ispita za službenike u državnim odvjetništvima.

Postupci polaganja državnog stručnog ispita za službenike u državnim odvjetništvima koji budu započeti, a ne budu dovršeni do stupanja na snagu posebnog propisa iz stavka 1. ovog članka dovršit će se prema odredbama Pravilnika iz stavka 1. ovog članka.

Položeni ili priznati ispiti za službenike u državnim odvjetništvima na temelju propisa koji su se primjenjivali prije stupanja na snagu ovog Zakona te ispiti položeni sukladno stavcima 1. i 2. ovog članka smatraju se položenim ili priznatim ispitima prema propisima o državnim službenicima i namještenicima.

Članak 17.

Pravilnik o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja Vijeće će donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona, a ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će pravilnik iz članka 182. stavka 4. koji je izmijenjen člankom 12. ovoga Zakona.

Članak 18.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. rujna 2015.

Klasa: 022-03/15-01/48

Zagreb, 10. srpnja 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

82 24.07.2015 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu