Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudo­vima

NN 82/2015 (24.7.2015.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudo­vima

HRVATSKI SABOR

1574

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 10. srpnja 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/76

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 15. srpnja 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA

Članak 1.

U Zakonu o sudovima (»Narodne novine«, br. 28/13. i 33/15.) u članku 34. stavku 2. iza riječi: »spajanja« stavlja se zarez i dodaju riječi: »pripajanja ili razdvajanja«, a riječi: »spojenog suda« zamjenjuju se riječima: »suda nastalog spajanjem, pripajanjem odnosno razdvajanjem«.

Članak 2.

U članku 108. stavku 2. iza riječi: »u sudu,« dodaju se riječi: »obavljanje vježbeničke prakse, postupak i način te program polaganja državnog stručnog ispita,«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Ministar pravosuđa pravilnikom će propisati potreban stupanj obrazovanja sudskih službenika i namještenika.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Postupci polaganja državnog stručnog ispita za sudske službenike provodit će se sukladno odredbama članaka 19. − 56. Pravilnika o sudskim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, br. 63/97., 140/99., 55/01., 156/04.) do stupanja na snagu posebnog propisa o postupku, načinu polaganja i programu državnog stručnog ispita kojim će se propisati program polaganja državnog stručnog ispita za sudske službenike.

Postupci polaganja državnog stručnog ispita za sudske službenike koji budu započeti, a ne budu dovršeni do stupanja na snagu posebnog propisa iz stavka 1. ovog članka dovršit će se prema odredbama Pravilnika iz stavka 1. ovog članka.

Položeni ili priznati ispiti za sudske službenike na temelju propisa koji su se primjenjivali prije stupanja na snagu ovog Zakona te ispiti položeni sukladno stavcima 1. i 2. ovog članka smatraju se položenim ili priznatim ispitima prema propisima o državnim službenicima i namještenicima.

Članak 4.

Ministar pravosuđa će pravilnik iz članka 2. kojim je izmijenjen stavak 5. članka 108. donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 5.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. rujna 2015.

Klasa: 022-03/15-01/82

Zagreb, 10. srpnja 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

82 24.07.2015 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudo­vima