Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji

NN 82/2015 (24.7.2015.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji

HRVATSKI SABOR

1576

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 10. srpnja 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/78

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 15. srpnja 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI

Članak 1.

U Zakonu o Pravosudnoj akademiji (»Narodne novine«, br. 153/09. i 127/10.) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim se Zakonom osniva Pravosudna akademija (u daljnjem tekstu: Akademija) i uređuje njezino ustrojstvo, tijela upravljanja, djelatnost, sredstva za rad, kao i način, vrste i trajanje stručnog usavršavanja vježbenika i savjetnika u pravosudnim tijelima te drugih službenika iz područja pravosuđa, kandidata za pravosudne dužnosnike i pravosudnih dužnosnika.«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. iza riječi: »vježbenika« stavlja se zarez, a riječi: »i sudskih savjetnika« zamjenjuju se riječima: »savjetnika u pravosudnim tijelima i drugih službenika iz područja pravosuđa«.

U stavku 2. riječi: »surađuje s pravnim fakultetima« zamjenjuju se riječima: »može surađivati s pravosudnim i drugim tijelima i institucijama«.

U stavku 3. riječi: »pravnih fakulteta« zamjenjuju se riječima: »tijela te institucija iz stavka 2. ovog članka«.

Članak 3.

U članku 7. stavku 1. podstavku 2. iza riječi: »tijelima« dodaju se riječi: »te drugih službenika iz područja pravosuđa«.

U stavku 2. iza riječi: »vježbenika« briše se zarez i dodaje riječ: »i«, a iza riječi: »savjetnika« dodaju se riječi: »u pravosudnim tijelima te drugih službenika iz područja pravosuđa«.

Članak 4.

U članku 9. stavku 1. broj: »11« zamjenjuje se riječju: »devet«, a riječi: »šest ih je imenovano« zamjenjuju se riječima: »četiri se imenuju«.

U stavku 3. riječi: »Šest članova Upravnog vijeća koji« zamjenjuju se riječima: »Četiri člana Upravnog vijeća koja«.

U podstavku 3. riječi: »dva predstavnika« zamjenjuju se riječima: »jedan predstavnik«.

U podstavku 4. riječi: »dva predstavnika« zamjenjuju se riječima: »jedan predstavnik«.

Članak 5.

U članku 10. riječi: »zamjenika Glavnog državnog odvjetnika« zamjenjuju se riječima: »Državnog odvjetništva«, a riječ: »dva« briše se.

Članak 6.

U članku 13. podstavci 3., 4., 5. i 6. mijenjaju se i glase:

»– donosi pravilnik o načinu rada Povjerenstva za provedbu natječaja za upis u Državnu školu za pravosudne dužnosnike,

− donosi pravilnik o sadržaju, načinu provedbe i ocjenjivanju na pismenoj provjeri znanja i sposobnosti te na razgovoru u postupku upisa u Državnu školu za pravosudne dužnosnike,

− donosi pravilnik o načinu rada mentora polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike,

− donosi pravilnik o načinu rada Povjerenstva za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike,«.

Iza podstavka 6. dodaje se novi podstavak 7. koji glasi:

»− donosi pravilnik o sadržaju, vremenu i načinu polaganja završnog ispita te sadržaju potvrde o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike,«.

Dosadašnji podstavci 7., 8. i 9. postaju podstavci 8., 9. i 10.

Iza podstavka 10. dodaju se novi podstavci 11. i 12. koji glase:

»− imenuje i razrješava članove Povjerenstva za provedbu natječaja za upis u Državnu školu za pravosudne dužnosnike,

− imenuje i razrješava članove Povjerenstva za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike,«.

Dosadašnji podstavci 10. i 11. postaju podstavci 13. i 14.

U dosadašnjem podstavku 12., koji postaje podstavak 15., riječi: »stalne i povremene« brišu se.

Dosadašnji podstavak 13. postaje podstavak 16.

Članak 7.

U članku 15. stavku 4. iza riječi: »vježbenika« briše se zarez i dodaje riječ: »i«, a iza riječi: »savjetnika« dodaju se riječi: »u pravosudnim tijelima te drugih službenika iz područja pravosuđa«.

Članak 8.

U članku 16. podstavku 5. riječ: »Upravnog« zamjenjuje se riječima: »Visokog upravnog«.

Članak 9.

U članku 17. riječi: »zamjenika Glavnog državnog odvjetnika« zamjenjuju se riječima: »Državnog odvjetništva«.

Članak 10.

U članku 18. podstavku 4. riječ: »ocjenjivanja« zamjenjuje se riječju: »rada«.

U podstavku 6. riječi: »stalnih i povremenih« brišu se.

U podstavku 7. iza riječi: »vježbenika« briše se zarez i dodaje riječ: »i«, a iza riječi: »savjetnika« dodaju se riječi: »u pravosudnim tijelima te drugih službenika iz područja pravosuđa«.

Članak 11.

U članku 19. riječi: »materijalne troškove nastale« zamjenjuju se riječima: »naknadu materijalnih troškova nastalih«.

Članak 12.

U članku 21. stavci 2. i 3. brišu se.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 2., riječi: »Povremeni predavači« zamjenjuju se riječju: »Predavači«.

Članak 13.

U članku 22. stavku 2. riječ: »pravosudne« briše se, a iza riječi: »dužnosti« dodaju se riječi: »suca općinskog, trgovačkog, upravnog i prekršajnog suda odnosno zamjenika općinskog državnog odvjetnika«.

Članak 14.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»Upravno vijeće Akademije raspisuje natječaj u »Narodnim novinama« za prijam kandidata u Školu.

Natječaj se raspisuje na temelju plana potrebnoga broja sudaca i zamjenika državnih odvjetnika, koji donosi Ministarstvo pravosuđa.

U natječaju se naznačuju slobodna radna mjesta savjetnika u pravosudnim tijelima na koja će kandidati koji su primljeni u Školu, a nisu savjetnici na neodređeno vrijeme u pravosudnim tijelima, biti raspoređeni na rad.

Kandidati koji nisu savjetnici na neodređeno vrijeme u pravosudnim tijelima imaju pravo izbora gdje će biti raspoređeni na rad, sukladno rezultatima s liste prvenstva iz članka 29. ovog Zakona.

Kada prijavu na natječaj za prijam u Školu podnose osobe koje prema odredbama posebnog zakona ostvaruju pravo prednosti, u prijavi se imaju pravo pozvati na ostvarivanje prava koja im sukladno odredbama tog zakona pripadaju.«.

Članak 15.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»Postupak upisa kandidata u Školu provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja za upis u Državnu školu za pravosudne dužnosnike (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za provedbu natječaja).

Povjerenstvo za provedbu natječaja ima pet članova, i to dva člana iz reda sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske, dva člana iz reda zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske i jednog člana iz reda Ministarstva pravosuđa.

Članove Povjerenstva za provedbu natječaja iz reda sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske predlaže Opća sjednica Vrhovnog suda Republike Hrvatske, članove iz reda zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske predlaže Kolegij Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, a člana iz reda Ministarstva pravosuđa predlaže ministar pravosuđa.

Povjerenstvo za provedbu natječaja ima tajnika koji za potrebe Povjerenstva obavlja stručne i administrativne poslove. Tajnik Povjerenstva je zaposlenik Akademije.

Članove i tajnika Povjerenstva za provedbu natječaja imenuje Upravno vijeće Akademije na vrijeme od četiri godine. Članovi Upravnog vijeća ne mogu biti članovi Povjerenstva.

Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za provedbu natječaja donosi Upravno vijeće.«.

Članak 16.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»Kandidati za upis u Školu pristupaju pismenoj provjeri znanja i sposobnosti koju provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

Pismenom provjerom znanja i sposobnosti provjerava se pravno znanje te opće znanje kandidata.

Pravilnik o sadržaju, načinu provedbe i ocjenjivanju pismene provjere znanja i sposobnosti donosi Upravno vijeće.«.

Članak 17.

Članak 27. briše se.

Članak 18.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»Svi kandidati koji na pismenoj provjeri znanja i sposobnosti ostvare najmanje 156 bodova pozivaju se na razgovor s Povjerenstvom za provedbu natječaja.

Na razgovoru se ocjenjuje:

– motiviranost kandidata za rad u pravosuđu,

– sposobnost za pregovaranje i mirenje,

– sposobnost za rješavanje sukoba i donošenje odluka,

– spremnost na suradnju,

– osjećaj za pravdu,

– odgovorno obnašanje vlasti,

– socijalno razumijevanje.

Pravilnik o sadržaju, načinu provedbe i ocjenjivanju razgovora donosi Upravno vijeće.«.

Članak 19.

Članak 29. mijenja se i glasi:

»Nakon ocjenjivanja razgovora Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje listu prvenstva za upis u Školu.

Lista prvenstva utvrđuje se na temelju zbroja bodova koje su kandidati ostvarili na pismenoj provjeri znanja i sposobnosti te na razgovoru.

Broj bodova ostvarenih na pismenoj provjeri znanja i sposobnosti može iznositi najviše 240 u ukupnom zbroju bodova, a broj bodova ostvarenih na razgovoru najviše 60 u ukupnom zbroju bodova.

Lista prvenstva objavljuje se na internetskim stranicama Akademije.

U Školu se primaju kandidati prema redoslijedu na listi prvenstva, do popune predviđenog broja kandidata. Ako na listi prvenstva kandidati imaju isti broj bodova, prednost ima kandidat koji sukladno odredbama posebnog zakona ostvaruje pravo prednosti.

Na temelju utvrđene liste prvenstva Akademija donosi odluku o upisu kandidata. Protiv odluke o upisu kandidati imaju pravo pokrenuti upravni spor.«.

Članak 20.

Članak 30. mijenja se i glasi:

»Kandidati koji su primljeni u Školu, a savjetnici su na neodređeno vrijeme u pravosudnim tijelima, nastavljaju s radom u tim pravosudnim tijelima na radnim mjestima na kojima su raspoređeni.

Kandidati koji su primljeni u Školu, a nisu savjetnici na neodređeno vrijeme u pravosudnim tijelima, danom prijma u Školu zasnivaju radni odnos kao savjetnici na vrijeme od tri godine u pravosudnom tijelu sukladno članku 23. stavku 4. ovog Zakona.«.

Članak 21.

U članku 31. stavku 1. riječi: »dvije godine« zamjenjuju se riječima: »jednu godinu«.

Članak 22.

U članku 32. stavku 1. riječ: »nadziru« zamjenjuje se riječju: »prate«, a riječi: »ocjenjuju ih, a ovlašteni su obavljati poslove sukladno Zakonu o sudovima i Zakonu o državnom odvjetništvu« zamjenjuju se riječima: »pripremaju ih za samostalno, odgovorno, neovisno i nepristrano obnašanje pravosudne dužnosti«.

U stavku 2. riječ: »ocjenjivanja« zamjenjuje se riječju: »rada«.

Članak 23.

Članak 33. mijenja se i glasi:

»Završni ispit polaže se pred Povjerenstvom za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za polaganje završnog ispita). Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela.

Povjerenstvo za polaganje završnog ispita ima pet članova, i to dva člana iz reda sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske, dva člana iz reda zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske i jednog člana iz reda Ministarstva pravosuđa.

Članove Povjerenstva za polaganje završnog ispita iz reda sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske predlaže Opća sjednica Vrhovnog suda Republike Hrvatske, članove iz reda zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske predlaže Kolegij Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, a člana iz reda Ministarstva pravosuđa predlaže ministar pravosuđa.

Povjerenstvo za polaganje završnog ispita ima tajnika koji za potrebe Povjerenstva obavlja stručne i administrativne poslove. Tajnik Povjerenstva je zaposlenik Akademije.

Članove i tajnika Povjerenstva za polaganje završnog ispita imenuje Upravno vijeće na vrijeme od četiri godine. Članovi Upravnog vijeća ne mogu biti članovi Povjerenstva.

Članovi Povjerenstva za polaganje završnog ispita ne mogu istodobno biti i članovi Povjerenstva za provedbu natječaja.

Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za polaganje završnog ispita donosi Upravno vijeće.

Na završnom ispitu kandidat može ostvariti najviše 300 bodova.

Pravilnik o sadržaju, vremenu i načinu polaganja završnog ispita donosi Upravno vijeće.«.

Članak 24.

Iza članka 33. dodaje se članak 33.a koji glasi:

»Članak 33.a

Polaganju završnog ispita u Školi mogu pristupiti i osobe koje nisu pohađale Školu, a koje su nakon položenog pravosudnog ispita najmanje četiri godine radile na pravnim poslovima.

Odluku kojom se utvrđuje ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovog članka donosi Akademija na temelju prethodnog mišljenja Povjerenstva za polaganje završnog ispita, a protiv koje odluke osobe iz stavka 1. ovog članka imaju pravo pokrenuti upravni spor.

Osobe iz stavka 1. ovog članka snose troškove polaganja završnog ispita.«.

Članak 25.

U članku 34. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Akademija odlukom utvrđuje završnu ocjenu koja odgovara broju bodova na završnom ispitu.«.

Stavci 2., 3. i 4. brišu se.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 2., riječi: »podnijeti tužba Upravnom sudu Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »pokrenuti upravni spor«.

Članak 26.

Članak 35. mijenja se i glasi:

»Smatra se da su završni ispit položile osobe koje na završnom ispitu ostvare najmanje 225 bodova. Osobe koje ne polože završni ispit imaju pravo još jedanput pristupiti ispitu, u roku od jedne godine od dana kada su pristupile završnom ispitu.

Polazniku Škole iz članka 30. stavka 2. Zakona koji ne položi završni ispit državna služba prestaje istekom roka iz stavka 1. ovog članka.

Polaznici Škole koji bez opravdanog razloga napuste Školu, ne pristupe završnom ispitu ili ga ne polože u roku iz stavka 1. ovog članka dužni su Akademiji vratiti sredstva koja su utrošena u njihovo školovanje.

Nakon imenovanja na dužnost suca ili zamjenika državnoga odvjetnika polaznici Škole dužni su dužnost u sudu ili državnom odvjetništvu obnašati najmanje tri godine.

Suci i zamjenici državnih odvjetnika koji bez opravdanog razloga prestanu obnašati dužnost prije vremena navedenog u stavku 4. ovoga članka, o kojoj činjenici Akademiju izvješćuju Državno sudbeno vijeće i Državnoodvjetničko vijeće, Akademiji su dužni vratiti sredstva koja su utrošena u njihovo školovanje.

Odluku o visini troškova iz članka 33.a stavka 3. ovog Zakona i o visini sredstava iz stavka 5. ovoga članka donosi Upravno vijeće.«.

Članak 27.

U članku 36. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»Smatra se da su Školu završile osobe koje su položile završni ispit.«.

U dosadašnjem stavku 1., koji postaje stavak 2., riječi: »polazniku Škole« zamjenjuju se riječima: »osobi koja je položila završni ispit«.

U dosadašnjem stavku 2., koji postaje stavak 3., broj: »1.« zamjenjuje se brojem: »2.«.

Članak 28.

Naslov iznad članka 37. mijenja se i glasi:

»VI. STALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE VJEŽBENIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA TE DRUGIH SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA I PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA«.

Članak 29.

U članku 38. iza riječi: »tijelima« dodaju se riječi: »i drugih službenika iz područja pravosuđa«.

Članak 30.

U članku 40. stavku 1. iza riječi: »državnim odvjetništvima« dodaju se riječi: »te na svojim internetskim stranicama objaviti«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Članovi Upravnog vijeća imenovani sukladno odredbama Zakona o Pravosudnoj akademiji (»Narodne novine«, br. 153/09. i 127/10.) i čiji je mandat u tijeku ostaju članovi Upravnog vijeća do isteka mandata.

Članak 32.

Upravno vijeće donijet će pravilnike iz članka 6. ovog Zakona najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Članak 33.

Upravno vijeće imenovat će članove i tajnika Povjerenstva za provedbu natječaja te članove i tajnika Povjerenstva za polaganje završnog ispita najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Članak 34.

Postupci upisa kandidata u Državnu školu za pravosudne dužnosnike koji su u tijeku dovršit će se prema odredbama Zakona o Pravosudnoj akademiji (»Narodne novine«, br. 153/09. i 127/10.), a provest će ih Povjerenstvo za provedbu natječaja za upis u Državnu školu za pravosudne dužnosnike iz članka 15. ovog Zakona.

Stručno usavršavanje polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike koji do dana stupanja na snagu ovog Zakona nisu završili stručno usavršavanje dovršit će se prema odredbama Zakona o Pravosudnoj akademiji (»Narodne novine«, br. 153/09. i 127/10.).

Polaznici Državne škole za pravosudne dužnosnike koji do dana stupanja na snagu ovog Zakona nisu položili završni ispit i kojima nije utvrđena završna ocjena ispit će polagati i završna ocjena će im se utvrditi prema odredbama Zakona o Pravosudnoj akademiji (»Narodne novine«, br. 153/09. i 127/10.), a ispit će provesti i završnu ocjenu utvrditi Povjerenstvo za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike iz članka 23. ovog Zakona.

Suci i zamjenici državnih odvjetnika koji su imenovani nakon završene Državne škole za pravosudne dužnosnike prema odredbama Zakona o Pravosudnoj akademiji (»Narodne novine«, br. 153/09. i 127/10.) dužni su u sudu odnosno državnom odvjetništvu na dužnosti provesti vrijeme utvrđeno u članku 35. Zakona o Pravosudnoj akademiji (»Narodne novine«, br. 153/09. i 127/10.).

Osobe koje su danom stupanja na snagu ovog Zakona zatečene na radnom mjestu višeg sudskog savjetnika i višeg savjetnika u državnom odvjetništvu na koje su raspoređene kao polaznici Državne škole za pravosudne dužnosnike prema odredbama Zakona o Pravosudnoj akademiji (»Narodne novine«, br. 153/09. i 127/10.) za vrijeme trajanja državne službe u određenom pravosudnom tijelu zadržavaju pravo rasporeda na ista radna mjesta.

Članak 35.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. rujna 2015.

Klasa: 022-03/15-01/46

Zagreb, 10. srpnja 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

82 24.07.2015 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji