Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca

NN 82/2015 (24.7.2015.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca

HRVATSKI SABOR

1577

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 10. srpnja 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/79

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 15. srpnja 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA

Članak 1.

U Zakonu o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (»Narodne novine«, br. 86/08. i 80/13.), članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim se Zakonom utvrđuju pravna pravila o zaštiti materijalnih prava iz radnih odnosa radnika u slučaju stečaja poslodavca i u slučaju blokade računa poslodavca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće odnosno naknade plaće, vrste i opseg zaštićenih prava, osniva se Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca (u daljnjem tekstu: Agencija), utvrđuje njezina djelatnost i način upravljanja i obavljanja djelatnosti te određuju uvjeti, postupak i izvori sredstava za ostvarenje zaštite prava.«.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»U smislu ovoga Zakona pojedini izrazi imaju sljedeća značenja:

poslodavac u stečaju je fizička ili pravna osoba sukladno općem propisu o radu nad kojom je otvoren stečaj prema posebnim propisima kojima se uređuje stečajni postupak,

poslodavac kojem je blokiran račun je fizička ili pravna osoba sukladno općem propisu o radu kojemu su temeljem evidentirane i neizvršene osnove za plaćanje iz ovoga Zakona blokirani svi računi i zabranjeno raspolaganje oročenim novčanim sredstvima prema posebnom propisu zbog nemogućnosti izvršenja zahtjeva za prisilnu naplatu neisplaćene plaće odnosno naknade plaće koja radniku pripada za prethodni mjesec,

plaća odnosno naknada plaće je ukupan primitak koji sadrži iznose doprinosa iz osnovice, iznose poreza i prireza porezu na dohodak i neto iznos za isplatu, a koji je poslodavac ili druga osoba umjesto poslodavca dužna isplatiti radniku po osnovi radnog odnosa u visini, za razdoblje i pod uvjetima utvrđenim kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu odnosno posebnim propisom,

radnik je fizička osoba sukladno općem propisu o radu koja je u vrijeme otvaranja stečajnog postupka u radnom odnosu kod poslodavca, kao i osoba kojoj je radni odnos kod poslodavca prestao unutar zaštićenog razdoblja,

zaštićeno razdoblje je razdoblje za koje se provodi zaštita i osiguranje prava u slučaju stečaja poslodavca, a predstavlja razdoblje posljednja tri mjeseca prije otvaranja stečaja, odnosno posljednja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa ako je isti prestao unutar tri mjeseca prije otvaranja stečaja,

minimalna plaća je mjesečni iznos bruto plaće koji radniku pripada za rad u punom radnom vremenu sukladno posebnom propisu.«.

Članak 3.

Iza članka 2. dodaju se članci 2.a, 2.b i 2.c koji glase:

»Članak 2.a

Zaštita materijalnih prava iz radnog odnosa radnika u slučaju stečaja poslodavca provodi se osiguranjem i isplatom dijela stečajnih potraživanja iz sredstava Agencije te preuzimanjem svih procesnih prava stečajnog vjerovnika za isplaćena sredstva po iznosu i namjeni.

Članak 2.b

Zaštita prava na isplatu plaće i naknade plaće iz radnog odnosa radnika u slučaju blokade računa poslodavca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće odnosno naknade plaće provodi se osiguranjem i isplatom iz sredstava Agencije dijela dospjelog potraživanja radnika po osnovi neisplaćene plaće i naknade plaće koju je bio dužan isplatiti poslodavac iz svojih sredstava te preuzimanjem prava ovrhovoditelja u postupku ovrhe na novčanim sredstvima.

Članak 2.c

Postupak osiguranja potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca i u slučaju blokade računa poslodavca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće odnosno naknade plaće je hitan i provodi se po pravilima općeg upravnog postupka.«.

Članak 4.

U nazivu glave II. iza riječi: »RADNIKA« dodaju se riječi: »U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA«.

Članak 5.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»(1) Prema ovom Zakonu, radnici u slučaju stečaja poslodavca ostvaruju pravo na isplatu:

1) neisplaćene plaće odnosno naknade plaće, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec zaštićenog razdoblja,

2) neisplaćene naknade plaće za bolovanje u zaštićenom razdoblju koju je prema propisima o zdravstvenom osiguranju bio dužan isplatiti poslodavac iz svojih sredstava, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec proveden na bolovanju,

3) neisplaćene naknade za neiskorišteni godišnji odmor na koji je radnik stekao pravo do otvaranja stečajnog postupka pod uvjetima utvrđenim zakonom, u visini do iznosa minimalne plaće, kao ekvivalenta mjesečnoj plaći iz točke 1. ovoga stavka,

4) otpremnine pod uvjetima utvrđenim zakonom, u visini polovice otpremnine utvrđene u stečajnom postupku, a najviše do polovice najvišeg iznosa zakonom propisane otpremnine,

5) pravomoćno dosuđene naknade štete zbog pretrpljene ozljede na radu ili profesionalne bolesti, u visini do jedne trećine pravomoćno dosuđene naknade štete.

(2) Primanja iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka u cijelosti su izuzeta od ovrhe.«.

Članak 6.

Iza članka 3. dodaje se članak 3.a koji glasi:

»Članak 3.a

U slučaju ostvarivanja prava iz članka 3. stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona u trajanju kraćem od mjesec dana, najviši mjesečni iznos pojedinog prava preračunava se u dnevni iznos dijeljenjem s brojem 30 kao prosječnim brojem dana u mjesecu te se dobiveni iznos množi s brojem dana za koji je radnik stekao to pravo.«.

Članak 7.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) Kod isplate prava iz članka 3. stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona Agencija je dužna obračunati i uplatiti doprinose za obvezna osiguranja koji se obračunavaju na osnovicu.

(2) Ako je u stečajnom postupku utvrđeno potraživanje iz članka 3. stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona u visini osnovice iz stavka 1. ovoga članka, a potraživanje za doprinose iz stavka 1. ovoga članka bude utvrđeno u korist središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije, za iznos doprinosa koji obračuna i uplati Agencija umanjit će se utvrđeno potraživanje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, prijedlog za umanjenje utvrđenog potraživanja središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije podnosi stečajni upravitelj nakon što izvrši obračun i uplatu doprinosa iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Odredbe stavaka 2. i 3. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i kada je u stečajnom postupku potraživanje iz članka 3. stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona utvrđeno u neto iznosu, a potraživanje za poreze i doprinose iz osnovice i na osnovicu bude utvrđeno u korist središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije.«.

Članak 8.

Iza članka 4.b dodaje se glava II.a i članci 4.c, 4.d i 4.e koji glase:

»II.a PRAVA RADNIKA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA

Članak 4.c

(1) Prema ovom Zakonu, radnici u slučaju blokade računa poslodavca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće odnosno naknade plaće ostvaruju pravo na isplatu:

1) do tri neisplaćene plaće odnosno naknade plaće, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec za koji plaća odnosno naknada plaće nije isplaćena i

2) do tri neisplaćene naknade plaće za bolovanje koju je prema propisima o zdravstvenom osiguranju bio dužan isplatiti poslodavac iz svojih sredstava, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec proveden na bolovanju.

(2) U slučaju ostvarivanja prava na neisplaćenu plaću i naknadu plaće iz stavka 1. ovoga članka u trajanju kraćem od mjesec dana najviši mjesečni iznos pojedinog prava preračunava se u dnevni iznos dijeljenjem s brojem 30 kao prosječnim brojem dana u mjesecu te se dobiveni iznos množi s brojem dana za koji je radnik to pravo stekao.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako je poslodavac djelomično isplatio plaću radniku u iznosu koji je manji od minimalne plaće, radnik za taj mjesec ostvaruje pravo na isplatu iznosa minimalne plaće umanjenog za iznos koji mu je po osnovi te plaće odnosno naknade plaće isplaćen.

(4) Primanja iz stavka 1. ovoga članka u cijelosti su izuzeta od ovrhe.

Članak 4.d

Kod isplate plaće i naknade plaće Agencija je dužna obračunati i uplatiti doprinose za obvezna osiguranja koji se obračunavaju na osnovicu.

Članak 4.e

Iznimno, prava osigurana u slučaju blokade računa poslodavca iz članka 4.c stavka 1. ovoga Zakona ne ostvaruje radnik koji je ujedno i jedini član pravne osobe poslodavca.«.

Članak 9.

U članku 6. stavku 1. točki 1. iza riječi: »pravima radnika« dodaju se riječi: »u slučaju stečaja poslodavca«.

Iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:

»2) rješavanje o pravima radnika u slučaju blokade računa poslodavca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće odnosno naknade plaće utvrđenim ovim Zakonom i obavljanje uplate na temelju donesenih rješenja na račun radnika,«.

Dosadašnje točke 2. − 7. postaju točke 3. − 8.

Iza dosadašnje točke 7., koja postaje točka 8., dodaje se točka 9. koja glasi:

»9) ostvarivanje prava ovrhovoditelja u ovršnom postupku, u visini isplaćenih sredstava,«.

Dosadašnja točka 8. postaje točka 10.

Članak 10.

U nazivu glave IV. iza riječi: »PRAVA« dodaju se riječi: »U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA«.

Članak 11.

U članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Kada je stečajni postupak otvoren i provodi se, prava propisana u slučaju stečaja poslodavca radnik može ostvariti ako mu je potraživanje utvrđeno u stečajnom postupku i ako zahtjev za osiguranje svoga potraživanja podnese u roku i na način utvrđen ovim Zakonom.«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Kada se otvoreni stečajni postupak ne provodi, prava propisana u slučaju stečaja poslodavca radnik može ostvariti ako zahtjev za osiguranje svoga potraživanja podnese u roku i na način utvrđen ovim Zakonom.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Dosadašnji stavak 3., koji postaje stavak 4., mijenja se i glasi:

»(4) Iznimno od odredbi stavaka 1. i 2. ovoga članka, prava propisana ovim Zakonom ne mogu ostvariti članovi uprave trgovačkog društva, član upravnog odbora i izvršni direktor, bez obzira na vrijeme kada su te poslove obavljali.«.

Članak 12.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»(1) Postupak za ostvarenje prava iz članka 3. ovoga Zakona pokreće se na zahtjev radnika.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se izravno Agenciji ili područnom uredu Zavoda prema mjestu sjedišta poslodavca, odnosno njegove registrirane poslovne jedinice, u roku od 30 dana.

(3) Rok iz stavka 2. ovoga članka počinje teći:

1) kada je stečajni postupak otvoren i provodi se, od isteka osmoga dana od dana objave sudskog rješenja o utvrđivanju tražbina na mrežnoj stranici e-stečajna oglasna ploča sudova,

2) kada se otvoreni stečajni postupak ne provodi, od isteka osmoga dana od dana objave sudskog rješenja o zaključenju stečajnog postupka na mrežnoj stranici e-stečajna oglasna ploča sudova ili

3) kada je vjerovnik na ispitnom ročištu upućen na parnicu za utvrđivanje potraživanja, od dana primitka pravomoćne presude kojom je utvrđena visina potraživanja i isplatni red.

(4) Iznimno, radnici koji se prema ovom Zakonu smatraju radnicima stranog poslodavca zahtjev podnose izravno Agenciji ili područnom uredu Zavoda prema mjestu rada ili uobičajenom mjestu rada u roku od 30 dana od dana kada se prema nadležnom nacionalnom zakonodavstvu smatra izvršenom dostava akta o utvrđivanju tražbina ili kada se smatra izvršenom dostava akta kojim je nadležno tijelo utvrdilo da je posao poslodavca definitivno zatvoren, a dostupna imovina nije dovoljna za pokretanje postupka.«.

Članak 13.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»(1) Zahtjev iz članka 17. ovoga Zakona podnosi se na posebnom obrascu.

(2) Sadržaj obrasca iz stavka 1. ovoga članka i dodatnu dokumentaciju koju je potrebno priložiti obrascu propisuje pravilnikom ministar nadležan za rad.

(3) Stečajni upravitelji, poslodavci i fizičke osobe dužni su Agenciji na njezin zahtjev dostaviti sve podatke potrebne za provedbu postupka osiguranja potraživanja u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.«.

Članak 14.

U članku 19. stavak 5. briše se.

Članak 15.

U članku 20. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Najkasnije u roku od osam dana nakon uplate iz stavka 2. ovoga članka stečajni upravitelj je dužan dostaviti Agenciji dokaze o izvršenoj uplati, i to izvadak o promjenama na transakcijskom računu iz kojega je vidljiv iznos i namjena uplaćenih sredstava te izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja na obrascu JOPPD koje je potvrdilo središnje tijelo državne uprave nadležno za financije iz kojega je vidljiva poimenična isplata i namjena sredstava.«.

Dosadašnji stavci 3. − 5. postaju stavci 4. − 6.

Članak 16.

Iza članka 20. dodaje se glava IV.a i članci 20.a, 20.b, 20.c i 20.d koji glase:

»IV.a POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA

Članak 20.a

(1) Poslodavac koji do zadnjeg dana u mjesecu nije isplatio plaću odnosno naknadu plaće koja radniku pripada za prethodni mjesec dužan je za svakog radnika prvog sljedećeg radnog dana dostaviti Financijskoj agenciji zahtjev za prisilnu naplatu uz obračun neisplaćene plaće odnosno naknade plaće prema posebnom propisu kojim se propisuje sadržaj obračuna neisplaćene plaće, a kojim zahtijeva provedbu ovrhe na svojim novčanim sredstvima za iznos obračuna neisplaćene plaće odnosno naknade plaće u korist radnika, uvećan za zakonsku zateznu kamatu koja na taj iznos teče od dospijeća pa do isplate sukladno propisima kojima se uređuje provedba ovrhe na novčanim sredstvima.

(2) Zahtjev za prisilnu naplatu i obračun neisplaćene plaće odnosno naknade plaće iz stavka 1. ovoga članka poslodavac je dužan dostaviti Financijskoj agenciji za svaki mjesec za koji nije isplatio plaću odnosno naknadu plaće.

(3) Zahtjev za prisilnu naplatu smatra se osnovom za plaćanje sukladno propisu kojim se uređuje provedba ovrhe na novčanim sredstvima i dostavlja se uz obračun neisplaćene plaće odnosno naknade plaće Financijskoj agenciji s učinkom pravomoćnog rješenja o ovrsi, uz primjenu odredbe posebnog propisa kojom se uređuje redoslijed naplate tražbine iz obračuna poslodavca o neisplati dospjelog iznosa plaće, naknade plaće ili otpremnine.

(4) Zahtjev za prisilnu naplatu može povući s prisilne naplate samo Agencija.

(5) U slučaju blokade računa zbog neizvršene osnove za plaćanje iz stavka 3. ovoga članka poslodavac je dužan odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana kada je utvrđena nemogućnost izvršenja osnove za plaćanje zbog nedostatka novčanih sredstava na računima, podnijeti Agenciji zbirni zahtjev za isplatu plaće odnosno naknade plaće u visini minimalne plaće za sve radnike kojima za taj mjesec nije isplaćena plaća odnosno naknada plaće.

(6) Uz zahtjev iz stavka 5. ovoga članka poslodavac je dužan priložiti:

1) poimenični popis radnika kojima nije isplatio plaću odnosno naknadu plaće, sa specifikacijom iznosa minimalne plaće za svakog pojedinačnog radnika i rasporedom te plaće i pripadajućih poreza i doprinosa na taj iznos s odgovarajućim uplatnim računima, modelima i pozivima plaćanja,

2) poimenični popis radnika kojima je djelomično isplatio plaću odnosno naknadu plaće u iznosu manjem od minimalne plaće, sa specifikacijom iznosa razlike između minimalne plaće i djelomično isplaćene plaće odnosno naknade plaće za svakog pojedinačnog radnika i rasporedom te plaće i pripadajućih poreza i doprinosa na taj iznos s odgovarajućim uplatnim računima, modelima i pozivima plaćanja,

3) naloge za prijenos ispunjene prema specifikaciji iz točaka 1. i 2. ovoga stavka i JOPPD obrasce s potvrdom elektroničkog sustava središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije o uspješnoj provjeri,

4) podatke o isplaćenoj plaći odnosno naknadi plaće za mjesec za koji se traži isplata minimalne plaće, ako je plaća odnosno naknada plaće djelomično isplaćena i

5) potvrdu Financijske agencije da ima evidentiranu i neizvršenu osnovu za plaćanje iz stavka 1. ovoga članka i da su mu računi blokirani, s podacima o svim neizvršenim osnovama za plaćanje iz stavka 1. ovoga članka iz očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija.

(7) Na zahtjev poslodavca, Financijska agencija dužna je izdati potvrdu da poslodavac ima neizvršenu osnovu za plaćanje iz stavka 1. ovoga članka te da su mu računi blokirani, s podacima o svim neizvršenim osnovama za plaćanje iz očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje.

(8) Zahtjevi iz stavaka 1. i 5. ovoga članka podnose se na posebnim obrascima.

(9) Sadržaj obrazaca iz stavka 8. ovoga članka i način podnošenja propisuje pravilnikom ministar nadležan za rad.

(10) Poslodavac iz stavka 1. ovoga članka dužan je Agenciji na njezin zahtjev dostaviti sve podatke potrebne za provedbu postupka osiguranja potraživanja u roku od osam dana od dana primitka zahtjeva.

(11) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na poslodavca koji je djelomično isplatio plaću određenom radniku za određeni mjesec u iznosu jednakom ili većem od iznosa minimalne plaće.

Članak 20.b

(1) O zahtjevu iz članka 20.a stavka 5. ovoga Zakona Agencija odlučuje rješenjem o pravu na isplatu neisplaćenih plaća odnosno naknada plaća iz članka 4.c ovoga Zakona, prema popisu radnika iz članka 20.a stavka 6. ovoga Zakona.

(2) Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se da Agencija po uplati iznosa iz rješenja preuzima potraživanje radnika prema poslodavcu za uplaćeni iznos te se nalaže poslodavcu isplatiti Agenciji taj iznos u roku od sedam dana od dana uplate Agencije.

(3) Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka nalaže se poslodavcu isplatiti Agenciji uplaćeni iznos doprinosa za obvezna osiguranja iz članka 4.d ovoga Zakona koji se obračunavaju na osnovicu u tri mjesečna obroka, počevši od dana deblokade računa.

(4) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi Agencija u roku od sedam dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva iz članka 20.a stavka 5. ovoga Zakona.

(5) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka Agencija dostavlja poslodavcu.

(6) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka dostavit će se poslodavcu na adresu sjedišta, a ako dostava ne uspije na toj adresi, obavit će se stavljanjem rješenja na oglasnu ploču Agencije.

(7) O žalbi protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka odlučuje središnje tijelo državne uprave nadležno za rad u roku od 30 dana od dana podnošenja žalbe.

(8) Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

(9) Protiv rješenja središnjeg tijela državne uprave nadležnog za rad iz stavka 7. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(10) Agencija je dužna u roku od sedam dana od dana izvršnosti rješenja izvršiti uplatu iznosa utvrđenih rješenjem na račun radnika.

(11) Agencija je dužna na prikladan način obavijestiti poslodavca o danu uplate iz stavka 10. ovoga članka na radni dan koji prethodi danu uplate, radi predaje izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja prema posebnom propisu.

(12) Poslodavac je dužan obavijestiti Agenciju o eventualnom namirenju potraživanja iz obračuna neisplaćene plaće odnosno naknade plaće iz članka 20.a stavka 1. ovoga Zakona.

(13) Agencija je dužna prije uplate iznosa utvrđenih rješenjem iz stavka 1. ovoga članka kod Financijske agencije provjeriti podatke o tome je li i u kojem iznosu namirena tražbina iz zahtjeva za prisilnu naplatu iz članka 20.a stavka 1. ovoga Zakona.

Članak 20.c

(1) Agencija je dužna rješenje iz članka 20.b stavka 1. ovoga Zakona dostaviti Financijskoj agenciji odmah nakon izvršnosti dijela rješenja iz članka 20.b stavka 2. ovoga Zakona kojim se nalaže poslodavcu isplatiti Agenciji iznos koji je uplatila, uz zahtjev za izravnu naplatu.

(2) Uz rješenje iz članka 20.b stavka 1. ovoga Zakona Agencija će dostaviti Financijskoj agenciji nalog za povlačenje s naplate dijela zahtjeva za prisilnu naplatu za iznos tražbine koji je namirila umjesto poslodavca, uz specifikaciju iznosa poimenično za svakog radnika i obračun, odnosno vrstu tražbine za koju je potrebno obustaviti provedbu ovrhe.

(3) Sadržaj obrasca naloga iz stavka 2. ovoga članka i način podnošenja propisuje pravilnikom ministar nadležan za rad.

Članak 20.d

(1) Središnje tijelo državne uprave nadležno za financije dužno je o činjenici neisplate plaće odnosno naknade plaće do petog u mjesecu za prethodni mjesec po dospijeću obveze doprinosa prema neisplaćenoj plaći obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za nadzor primjene propisa o radu, uz broj i poimenični popis radnika kojima nije isplaćena plaća odnosno naknada plaće.

(2) Agencija je dužna obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za nadzor primjene propisa o radu o činjenici da je poslodavac kojem je blokiran račun podnio Agenciji zahtjev iz članka 20.a stavka 5. ovoga Zakona najkasnije prvog sljedećeg radnog dana od dana zaprimanja zahtjeva.

(3) Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za nadzor primjene propisa o radu zaprimi obavijest iz stavka 1. ovoga članka, a utvrdi da nije podnesen zahtjev iz članka 20.a stavka 5. ovoga Zakona, rješenjem će po službenoj dužnosti utvrditi obvezu iz članka 20.a stavka 1. ovoga Zakona i odlučiti o privremenom osiguranju naplate utvrđene obveze pljenidbom i zabranom raspolaganja novčanim sredstvima koje poslodavac ima na bilo kojem računu kod banke, za iznos koji čini umnožak propisanog iznosa minimalne plaće i broja radnika kojima nije isplaćena plaća odnosno naknada plaće za određeni mjesec.

(4) Ako poslodavac nije podnio Agenciji zahtjev iz članka 20.a stavka 5. ovoga Zakona, smatra se da je time učinjena vjerojatnom opasnost da će poslodavac spriječiti ili znatno otežati izvršenje utvrđene obveze iz članka 20.a stavka 1. ovoga Zakona.

(5) Rješenje iz stavka 3. ovoga članka središnje tijelo državne uprave nadležno za nadzor primjene propisa o radu dostavit će Financijskoj agenciji i poslodavcu, uz poimenični popis radnika kojima nije isplaćena plaća odnosno naknada plaće iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Rješenje iz stavka 3. ovoga članka dostavit će se poslodavcu na adresu sjedišta, a ako dostava ne uspije na toj adresi, obavit će se stavljanjem rješenja na oglasnu ploču središnjeg tijela državne uprave nadležnog za nadzor primjene propisa o radu.

(7) Rješenje iz stavka 3. ovoga članka je ovršna isprava.

(8) Žalba protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

(9) Sadržaj obavijesti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka propisuje pravilnikom ministar nadležan za rad uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za financije.

(10) Poslodavac je dužan obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za nadzor primjene propisa o radu o činjenici da je Financijskoj agenciji podnio zahtjev za prisilnu naplatu iz članka 20.a stavka 1. ovoga Zakona poimenično u korist svih radnika s popisa iz stavka 5. ovoga članka kojima nije isplaćena plaća odnosno naknada plaće prema stavku 1. ovoga članka te priložiti potvrdu Financijske agencije.

(11) Nakon utvrđenja činjenice iz stavka 10. ovoga članka središnje tijelo državne uprave nadležno za nadzor primjene propisa o radu rješenjem će ukinuti rješenje iz stavka 3. ovoga članka i obustaviti postupak, a rješenje dostaviti poslodavcu i Financijskoj agenciji.«.

Članak 17.

U nazivu glave V. iza riječi: »POTRAŽIVANJA« dodaju se riječi: »U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA«.

Članak 18.

U članku 22. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom od 3.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se poslodavac koji na zahtjev Agencije ne dostavi zatraženu dokumentaciju (članak 18. stavak 3.).«.

Članak 19.

Iza članka 22. dodaje se članak 22.a koji glasi:

»Članak 22.a

(1) Novčanom kaznom od 3.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se poslodavac koji na zahtjev Agencije ne dostavi zatraženu dokumentaciju (članak 20.a stavak 10.).

(2) Novčanom kaznom od 1.000,00 do 3.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba poslodavca.«.

Članak 20.

U članku 25. stavku 2. riječi: »stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »stavka 2.«.

Članak 21.

Postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (»Narodne novine«, br. 86/08. i 80/13.).

Članak 22.

Prava iz članka 4.c stavka 1. koji je dodan člankom 8. ovoga Zakona radnici će moći ostvariti za neisplaćene plaće, odnosno naknade plaće nakon stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 23.

Pravilnike iz članka 16. i to dodanog članka 20.a stavka 9., dodanog članka 20.c stavka 3. i dodanog članka 20.d stavka 9. će ministar nadležan za rad donijeti u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 24.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. rujna 2015.

Klasa: 022-03/15-01/79

Zagreb, 10. srpnja 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

82 24.07.2015 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca