Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana

NN 82/2015 (24.7.2015.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana

HRVATSKI SABOR

1578

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PUTNIM ISPRAVAMA HRVATSKIH DRŽAVLJANA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 10. srpnja 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/80

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 15. srpnja 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PUTNIM ISPRAVAMA HRVATSKIH DRŽAVLJANA

Članak 1.

U Zakonu o putnim ispravama hrvatskih državljana (»Narodne novine«, br. 77/99., 133/02., 48/05., 74/09. i 154/14.) u članku 2. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Iznimno od stavka 2. ovoga članka, građaninu se može izdati i druga putna isprava iste vrste ako mu je ona potrebna radi obavljanja gospodarskih, kulturnih ili sportskih djelatnosti u inozemstvu ili iz drugih opravdanih razloga.«.

Članak 2.

Članak 6. briše se.

Članak 3.

U članku 12. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Putne isprave s osnovnom kontrolom pristupa podacima na elektroničkom nosaču podataka (putne isprave 2. generacije) koje se izdaju od 1. siječnja 2015., a do početka izdavanja putnih isprava s dodatnom kontrolom pristupa podacima na elektroničkom nosaču podataka (putne isprave 3. generacije), važit će najduže do 31. prosinca 2024.«.

Članak 4.

U članku 20. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Ministar unutarnjih poslova pravilnikom će propisati postupak dostave i preuzimanja izrađenih putovnica.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. brišu se.

Članak 5.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»Građaninu koji boravi u inozemstvu putovnicu može izdati i diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske.

Građanin preuzima izrađenu putovnicu u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u kojem je podnio zahtjev za izdavanje putovnice.«.

Članak 6.

U članku 26. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Obrazac putne isprave sadrži: nazive: »Europska unija« i »Republika Hrvatska«, grb Republike Hrvatske, naziv vrste i broj putne isprave te prostor za upis nadležnog tijela koje je izdalo putnu ispravu, oznaku za putnu ispravu s elektroničkim nosačem podataka, datum izdavanja i rok važenja putne isprave.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Obrazac putne isprave sadrži prostor za upis: prezimena i imena, datuma rođenja, mjesta rođenja, a za osobe rođene u inozemstvu i države rođenja.«.

U stavku 4. riječi: »i prebivališta« brišu se.

Članak 7.

U članku 27. stavku 1. iza riječi: »poslova« dodaje se riječ: »pravilnikom«.

U stavku 2. iza riječi: »osobi« dodaju se riječi: »te troškovi uručenja podnositelju zahtjeva«.

Članak 8.

Članak 32. briše se.

Članak 9.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»Za dijete i osobu lišenu poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje putne isprave, zahtjev za izdavanje putne isprave podnosi zakonski zastupnik.

Zakonski zastupnik djeteta može biti roditelj, skrbnik ili osoba kojoj je odlukom suda povjereno ostvarivanje roditeljske skrbi nad djetetom u cijelosti ili u tom dijelu.

Ako roditelji djeteta zajednički ostvaruju roditeljsku skrb, zahtjev za izdavanje putne isprave podnose osobno oba roditelja.

Iznimno od stavka 3. ovoga članka, zahtjev za izdavanje putne isprave djetetu može podnijeti jedan od roditelja, uz izjavu da će drugi roditelj osobno preuzeti putnu ispravu.

Ako je drugi roditelj iz stavka 4. ovoga članka spriječen osobno preuzeti putnu ispravu, putnu ispravu može preuzeti roditelj koji je podnio zahtjev uz pisanu suglasnost drugog roditelja s potpisom ovjerenim kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela, odnosno u konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu ako se ne nalazi na području Republike Hrvatske.

Roditelj koji je spriječen osobno preuzeti putnu ispravu djeteta može dati suglasnost za preuzimanje putne isprave roditelju koji je podnio zahtjev i elektroničkim putem, korištenjem javnog servisa izdavatelja putne isprave za dostavu izjave o suglasnosti ovjerene elektroničkim potpisom.

Zahtjev za izdavanje putne isprave za dijete može samostalno podnijeti jedan od roditelja ako je drugi roditelj umro ili je proglašen umrlim, ako je lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje putne isprave, ako na temelju sudske odluke samostalno ostvaruje roditeljsku skrb u cijelosti ili u tom dijelu, odnosno ako drugom roditelju miruje ostvarivanje roditeljske skrbi na temelju sudske odluke.

Iznimno od stavaka 3. i 4. ovoga članka, u žurnim slučajevima, kada prijeti opasnost za dijete ili je izdavanje putne isprave u osobitom interesu djeteta, zahtjev za izdavanje putne isprave za dijete može podnijeti i izdanu putnu ispravu može preuzeti isti roditelj, uz pisanu suglasnost centra za socijalnu skrb nadležnog prema mjestu prebivališta odnosno boravišta djeteta, a ako dijete nema prebivalište odnosno boravište u Republici Hrvatskoj, centra za socijalnu skrb nadležnog prema sjedištu tijela kojem je podnesen zahtjev za izdavanje putne isprave.«.

Članak 10.

U članku 35. stavci 2. i 3. brišu se.

Članak 11.

U članku 42. stavak 4. briše se.

Članak 12.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»Protiv rješenja o odbijanju zahtjeva za izdavanje putne isprave i rješenja o oduzimanju putne isprave koje je donijelo nadležno tijelo ili diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske u inozemstvu nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 13.

U članku 46. stavci 3., 4. i 5. brišu se.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 3.

Članak 14.

U članku 47. stavku 2. točka 8. briše se.

Dosadašnje točke 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. i 17. postaju točke 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. i 16.

Članak 15.

U članku 49. stavku 1. riječi: »propisat će« zamjenjuju se riječima: »pravilnikom će propisati«.

Članak 16.

Članak 50. mijenja se i glasi:

»Ministar unutarnjih poslova, uz suglasnost ministra nadležnog za vanjske poslove, pravilnikom će propisati način vođenja evidencije o izdanim putnim ispravama u diplomatskim misijama ili konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu.«.

Članak 17.

U članku 51. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»Ministar nadležan za vanjske poslove, uz suglasnost ministra unutarnjih poslova, pravilnikom će propisati:«.

Članak 18.

Naziv glave IX. mijenja se i glasi: »IX. PREKRŠAJNE ODREDBE«.

Članak 19.

Članak 52. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj ovlaštena pravna osoba ako u roku od 30 dana nakon tehničke izrade putovnice, diplomatske ili službene putovnice iz svoje evidencije ne obriše osobne podatke građana koje je upisala i elektronički unijela u putovnice (članak 31. stavak 5.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 4.500,00 do 6.500,00 kuna i odgovorna osoba u ovlaštenoj pravnoj osobi.

U slučaju da ovlaštena pravna osoba ponovno počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka, odobrenja iz članka 28. stavka 3. ovoga Zakona će se ukinuti.«.

Članak 20.

U članku 53. stavku 1. točka 1. briše se.

Dosadašnje točke 2. i 3. postaju točke 1. i 2.

Članak 21.

U članku 55. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. tko putne isprave koristi u suprotnosti sa svrhom radi koje mu je izdana druga putna isprava iste vrste (članak 2. stavak 3.),«.

U stavku 2. iza riječi: »stavka 1.« dodaju se riječi: »točke 2.«.

Članak 22.

Članak 56. briše se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Ministar unutarnjih poslova donijet će pravilnik iz članka 4. ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 24.

U cijelom tekstu Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana (»Narodne novine«, br. 77/99., 133/02., 48/05. i 74/09.) riječi: »Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija« zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za vanjske poslove«, a riječi: »ministar vanjskih poslova i europskih integracija« zamjenjuju se riječima: »ministar nadležan za vanjske poslove«, u odgovarajućem padežu.

Članak 25.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o dopuni Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana (»Narodne novine«, br. 154/14.).

Članak 26.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 9. stavka 6. ovoga Zakona, koja stupa na snagu 1. studenoga 2015.

Klasa: 022-03/15-01/54

Zagreb, 10. srpnja 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.