Pravilnik o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini

NN 82/2015 (24.7.2015.), Pravilnik o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

1580

Na temelju članka 45. stavka 6. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12 i 147/14), potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I KRITERIJIMA DODJELJIVANJA SREDSTAVA FONDA ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom ministarstvo nadležno za koordinaciju europskih strukturnih i investicijskih fondova (u nastavku teksta: Ministarstvo) utvrđuje uvjete i kriterije na temelju kojih će dodjeljivati sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (u nastavku teksta: Fond), prihvatljive korisnike sredstava Fonda, kriterije raspodjele sredstava Fonda, područja sufinanciranja sredstvima Fonda, visinu sufinanciranja sredstvima Fonda i postupak dodjeljivanja sredstava Fonda.

Članak 2.

Fond je uspostavljen radi povećanja apsorpcije sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (u nastavku teksta: EU fondovi) koja su na raspolaganju Republici Hrvatskoj te pridonošenja jačanju konkurentnosti regija i uravnoteženom regionalnom razvoju.

II. SREDSTVA FONDA

Članak 3.

Sredstva Fonda osiguravaju se u skladu s člankom 45. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz prihoda ostvarenih od poreza na dohodak u visini od 1,5% koja se uplaćuju u državni proračun.

III. NAMJENA SREDSTAVA FONDA

Članak 4.

(1) Sredstva Fonda se koriste za pomoći projektima sufinanciranim sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova (u nastavku teksta: EU projekti) čiji su nositelji općine, gradovi i županije, odnosno pravne osobe u njihovom većinskom vlasništvu ili suvlasništvu i ustanove čiji su osnivači (u nastavku teksta: Korisnici).

(2) Sredstva Fonda Korisniku izravno dodjeljuje Ministarstvo kao bespovratna sredstva u skladu s pravilima i kriterijima utvrđenim ovim Pravilnikom i Javnim pozivom za dodjelu sredstava Fonda.

(3) Sredstva Fonda dodjeljuju se Korisniku koji je sklopio ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu EU projekta za programsko razdoblje Europske unije 2007. – 2013. i 2014. – 2020. (u nastavku teksta: Ugovor o EU projektu).

(4) Sredstvima Fonda mogu se sufinancirati svi troškovi provedbe EU projekta utvrđeni Ugovorom o EU projektu, vodeći pri tome računa o poštivanju načela izbjegavanja dvostrukog financiranja.

(5) Sredstva Fonda dodjeljuju se Korisniku isključivo radi sufinanciranja dijela sredstava koje je Korisnik na temelju Ugovora o EU projektu dužan osigurati iz vlastitih izvora (učešće Korisnika) u provedbi EU projekta.

(6) Pravo na sufinanciranje učešća Korisnik ostvaruje samo za troškove vlastitog učešća u EU projektu ovjerene nakon 1. siječnja 2015. godine od relevantnog tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja EU fondova u Republici Hrvatskoj nadležnog za kontrolu prihvatljivosti izdataka u okviru Ugovora o EU projektu.

(7) Neiskorištena sredstva Fonda u prethodnoj proračunskoj godini prenose se u sljedeću proračunsku godinu.

IV. PRIHVATLJIVI KORISNICI SREDSTAVA FONDA

Članak 5.

(1) Korisnici sredstava Fonda su:

– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

– pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

– ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(2) U okviru operativnih programa »Promet«, »Zaštita okoliša«, »Regionalna konkurentnost« i »Razvoj ljudskih potencijala« financiranih iz fondova EU u programskom razdoblju 2007. – 2013. te operativnih programa »Konkurentnost i kohezija«, »Učinkoviti ljudski potencijali«, »Program ruralnog razvoja« i operativnog programa za ribarstvo kojim se podržavaju ciljevi Zajedničke ribarstvene politike i Integrirane pomorske politike financiranih fondovima EU u programskom razdoblju 2014. – 2020., zahtjev za dodjelu sredstava Fonda mogu podnijeti Korisnici ako:

– su nositelji EU projekta

– ulažu vlastita sredstva u provedbu EU projekta, s time da za programsko razdoblje 2007. – 2013. minimalno zajedničko učešće Korisnika i partnera mora biti 15%

– nisu dobili bespovratna sredstva iz drugih javnih nacionalnih izvora sa središnje razine (državni proračun: od proračunskih i izvanproračunskih korisnika) za sufinanciranje EU projekta za koja traže sredstva Fonda

– za EU projekt za koji se traži sufinanciranje sredstvima Fonda nije odobreno završno izvješće do dana podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda.

(3) U okviru programa Europske teritorijalne suradnje u kojima sudjeluje Republika Hrvatska (prekogranični, transnacionalni i međuregionalni programi), navedenih u Zakonima u članku 6. ovoga Pravilnika, zahtjev za dodjelu sredstava Fonda mogu podnijeti Korisnici ako:

– su vodeći partneri ili partneri na projektu sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

– ulažu vlastita sredstva u provedbu EU projekta, s time da za programsko razdoblje 2007. – 2013. minimalno učešće Korisnika i partnera mora biti 15%

– nisu dobili bespovratna sredstva iz drugih javnih nacionalnih izvora sa središnje razine (državni proračun: od proračunskih i izvanproračunskih korisnika) za sufinanciranje EU projekta za koja traže sredstva Fonda

– za EU projekt za koji se traži sufinanciranje sredstvima Fonda nije odobreno završno izvješće do dana podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda.

(4) Korisnik koji je nositelj projekta iz stavka 2. podstavka 1. ovog članka ili je vodeći partner sa sjedištem u Republici Hrvatskoj iz stavka 3. podstavka 1. ovog članka, u zahtjevu za dodjelu sredstava Fonda iskazuje vrijednost vlastitih sredstava koja ulaže u provedbu EU projekta kao i vrijednost sredstava koja ulažu svi partneri koji ispunjavaju uvjete koji su propisani za Korisnika.

(5) Po dobivanju sredstava Fonda, obveza je Korisnika partnerima iz stavka 4. ovog članka isplatiti sredstva u odgovarajućim iznosima.

(6) Korisnik koji je projektni partner sa sjedištem u Republici Hrvatskoj iz stavka 3. podstavka 1. ovog članka, u kojemu vodeći partner nije iz Republike Hrvatske, u zahtjevu za dodjelu sredstava Fonda iskazuje samo vrijednost vlastitih sredstava koje ulaže u projekt.

V. PODRUČJA SUFINANCIRANJA

Članak 6.

Prihvatljivi EU projekti za sufinanciranje sredstvima Fonda su svi projekti Korisnika koji udovoljavaju uvjetima iz članka 5. ovog Pravilnika ugovoreni na temelju provedenih natječaja u sklopu programa za korištenje sredstava strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2007. – 2013. utvrđenih u Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 78/12, 143/13 i 157/13) odnosno u sklopu programa za korištenje sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014. – 2020. utvrđenih u Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020 (»Narodne novine«, broj 92/14).

VI. KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE VISINE SUFINANCIRANJA PROVEDBE EU PROJEKATA SREDSTVIMA FONDA

Članak 7.

Udio sredstava Fonda u sufinanciranju učešća Korisnika iz članka 4. stavka 5. ovoga Pravilnika u provedbi EU projekata određuje se prema indeksu razvijenosti jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave prema mjestu ulaganja za koja se dodjeljuju sredstva, u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (»Narodne novine« broj 158/13).

Članak 8.

(1) Kada je Korisnik jedinica lokalne samouprave, pravna osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne samouprave ili ustanova čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, udjel u sufinanciranju učešća Korisnika iz sredstava Fonda, što uključuje i učešće prihvatljivih partnera iz članka 5. stavka 4. ovoga Pravilnika bit će:

– 90% za projekt s područja I. skupine jedinica lokalne samouprave

– 80% za projekt s područja II. skupine jedinica lokalne samouprave

– 70% za projekt s područja III. skupine jedinica lokalne samouprave

– 60% za projekt s područja IV. skupine jedinica lokalne samouprave

– 50% za projekt s područja V. skupine jedinica lokalne samouprave, osim Grada Zagreba.

(2) Ako se projekt provodi na području dvije ili više jedinica lokalne samouprave, za potrebe utvrđivanja udjela sufinanciranja učešća Korisnika iz sredstava Fonda, uzima se skupina kojoj pripada jedinica lokalne samouprave na kojoj se provodi financijski najveći udjel aktivnosti projekta.

Članak 9.

(1) Kada je Korisnik jedinica područne (regionalne) samouprave, pravna osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica područne (regionalne) samouprave ili ustanova čiji su osnivači jedinice područne (regionalne) samouprave, udjel u sufinanciranju učešća Korisnika iz sredstava Fonda, što uključuje i učešće prihvatljivih partnera iz članka 5. stavka 4. ovoga Pravilnika, bit će:

– 80% za projekt s područja I. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave

– 60% za projekt s područja II. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave

– 50% za projekt s područja III. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave

– 40% za projekt s područja IV. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb.

(2) Ako se projekt provodi na području dvije ili više jedinica područne (regionalne) samouprave, za potrebe utvrđivanja udjela sufinanciranja učešća Korisnika iz sredstava Fonda, uzima se skupina kojoj pripada jedinica područne (regionalne) samouprave na kojoj se provodi financijski najveći udjel aktivnosti projekta.

Članak 10.

(1) Maksimalni iznos sredstava koji se može u bilo kojem razdoblju od tri uzastopne fiskalne godine isplatiti Korisnicima na području pojedine jedinice područne (regionalne) samouprave utvrđen je kako slijedi:

– za jedinice područne (regionalne) samouprave s brojem stanovnika manjim od 100.000 maksimalni iznos je 30.000.000,00 kuna

– za jedinice područne (regionalne) samouprave s brojem stanovnika većim od 100.000 do 200.000 maksimalni iznos je 40.000.000,00 kuna

– za jedinice područne (regionalne) samouprave s brojem stanovnika većim od 200.000 do 300.000 maksimalni iznos je 50.000.000,00 kuna

– za jedinice područne (regionalne) samouprave s brojem stanovnika većim od 300.000 maksimalni iznos je 60.000.000,00 kuna

– za Grad Zagreb maksimalni iznos je 75.000.000 kuna.

(2) Maksimalni iznos sredstava iz stavka 1. ovoga članka može se uvećati za 25% za jedinicu područne (regionalne) samouprave koja je iskoristila sredstva Fonda više od 90% maksimalnog iznosa sredstava iz stavka 1. ovog članka, pod uvjetom da postoji dovoljno raspoloživih sredstava u Fondu.

Članak 11.

Ako se dodjela bespovratnih sredstava za EU projekte temelji na programima dodjele državnih potpora, uključujući i potpore male vrijednosti, ili dodjeli pojedinačnih državnih potpora, sredstva Fonda koja se dodjeljuju Korisniku pribrajaju se sredstvima dodijeljenih državnih potpora i ne smiju prelaziti dopušteni intenzitet/iznos državne potpore odnosno potpore male vrijednosti.

VII. POSTUPAK DODJELE SREDSTAVA FONDA

Članak 12.

(1) Radi ostvarivanja sredstava Fonda objavljuje se Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda (u nastavku teksta: Poziv).

(2) Poziv objavljuje Ministarstvo na temelju odluke ministra.

(3) Odlukom iz stavka 2. ovog članka utvrđuje se vrijeme trajanja Poziva, rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda (u nastavku teksta: Zahtjev) te ukupan iznos sredstava Fonda koji će se dodijeliti prihvatljivim Korisnicima.

(4) U Pozivu se, u skladu s odredbama ovog Pravilnika, utvrđuju prihvatljivi Korisnici, prihvatljiva područja sufinanciranja za koja se dodjeljuju sredstva, visina sredstava koja se mogu dodijeliti pojedinom Korisniku, kriteriji po kojima se sredstva dodjeljuju te dokumentacija koju podnosi potencijalni Korisnik prilikom prijave na Poziv.

(5) Uz Zahtjev Korisnik je obvezan priložiti Ugovor o EU projektu i financijski plan povlačenja sredstava te ostalu dokumentaciju navedenu u Pozivu.

Članak 13.

(1) Po objavi Poziva, Korisnik podnosi Zahtjev.

(2) Minimalna vrijednost Zahtjeva po pojedinačnom EU projektu ne smije biti niža od 75.000,00 kuna.

(3) Maksimalna vrijednost Zahtjeva po pojedinačnom EU projektu može iznositi 7.500.000,00 kuna.

Članak 14.

(1) Obradu Zahtjeva obavljaju stručne službe Ministarstva.

(2) Zahtjevi se obrađuju prema redoslijedu zaprimanja potpune dokumentacije.

(3) Obrada Zahtjeva provodi se u roku 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva.

(4) U iznimnim i opravdanim slučajevima kada je potrebno uključivanje drugih institucija i neovisnih stručnjaka izvan Ministarstva, rok za obradu Zahtjeva može trajati i dulje od roka utvrđenog u stavku 3. ovog članka, a najviše 90 dana.

(5) Na temelju provedene obrade Zahtjeva, ministar na prijedlog stručne službe u roku 10 dana od podnošenja prijedloga stručne službe donosi Odluku o odobravanju sredstava za sufinanciranje provedbe EU projekta.

(6) Korisnicima čiji Zahtjevi ne ispunjavaju uvjete za dodjelu sredstava Fonda bit će dostavljena obavijest.

(7) Ministarstvo obavještava Korisnika o donesenoj odluci iz stavka 5. ovoga članka u roku pet dana od dana njenog donošenja.

(8) Odluka o odobravanju sredstava Fonda iz stavka 5. ovoga članka temelj je za sklapanje ugovora o dodjeli sredstava Fonda (u nastavku teksta: Ugovor) koji sklapaju Ministarstvo i Korisnik.

(9) Ugovor se sklapa u roku 15 dana od donošenja Odluke o odobravanju sredstava za sufinanciranje provedbe EU projekta.

(10) Prije potpisivanja Ugovora Korisnik je dužan dostaviti zadužnicu u visini vrijednosti Zahtjeva kao jamstvo za uredno izvršenje ugovornih obveza.

(11) Zaprimljeni Zahtjevi za koje se nakon obrade utvrdi da udovoljavaju uvjetima Fonda, a kojima zbog nedostatka sredstava u tekućem Pozivu nije moguće dodijeliti bespovratna sredstva Fonda, prenose se prema slijedu zaprimanja u sljedeći Poziv kada isti bude raspisan.

Članak 15.

Ministarstvo će sredstva Fonda dodijeljena Ugovorom staviti na raspolaganje Korisniku na temelju ovjerenih troškova od strane relevantnog tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja EU fondova u Republici Hrvatskoj nadležnog za kontrolu prihvatljivosti izdataka u okviru Ugovora o EU projektu.

Članak 16.

U slučaju nenamjenskog korištenja sredstava Fonda, Korisnik je dužan iznos nenamjenski utrošenih sredstava vratiti Ministarstvu zajedno s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom koja teče od dana uplate sredstava do dana vraćanja sredstava na račun Ministarstva.

Članak 17.

Korisnik sredstava Fonda dodijeljenih Ugovorom dužan je bez odgađanja izvijestiti Ministarstvo:

– o svim mogućim odstupanjima od ugovorenog projekta

– o promjeni zakonskog zastupnika

– o drugim pitanjima utvrđenim Ugovorom.

Članak 18.

Ministarstvo može otkazati ili obustaviti plaćanje ugovorenih sredstava Korisniku te zahtijevati vraćanje sredstava ako Korisnik odstupa od preuzetih ugovorenih obveza.

VIII. KONTROLA I NADZOR NAD KORIŠTENJEM SREDSTAVA FONDA

Članak 19.

Ministarstvo prati i kontrolira namjensko korištenje sredstava Fonda dodijeljenih Korisniku Ugovorom.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 402-07/15-02/2

Urbroj: 538-05-1/0124-15-1

Zagreb, 16. srpnja 2015.

Potpredsjednik

Vlade Republike Hrvatske

i ministar regionalnoga razvoja

i fondova Europske unije

prof. dr. sc. Branko Grčić, v. r.