Uredba o izmjeni Uredbe o visini vodnoga dopri­nosa

NN 83/2015 (28.7.2015.), Uredba o izmjeni Uredbe o visini vodnoga dopri­nosa

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1588

Na temelju članka 11. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 153/2009, 56/2013 i 154/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. srpnja 2015. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O VISINI VODNOGA DOPRINOSA

Članak 1.

U Uredbi o visini vodnoga doprinosa (»Narodne novine«, br. 78/2010, 76/2011, 19/2012 i 151/2013), u članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Visina vodnoga doprinosa određuje se u kunama po jedinici prikazanoj u tablici kako slijedi:

Tarifni broj

Osnovica

Jedinica

Zona A

Zona B

Zona C

1.

Poslovne građevine

16,73

10,05

5,03

2.

Stambene građevine za stalno stanovanje

2a.

Obiteljske kuće do 400 m²

8,44

5,63

2,10

2b.

Ostale stambene građevine za stalno stanovanje

11,81

7,88

2,96

3.

Stambene građevine za povremeno stanovanje

15,75

9,86

4,95

4.

Objekti društvenog standarda i religijski objekti

4,91

2,96

0,98

5.

Proizvodne građevine

3,00

1,80

0,60

6.

Prometne građevine

1,39

0,41

0,23

7.

Produktovodi

m

2,96

1,99

0,98

8.

Kabelska kanalizacija

m

5,93

3,94

1,99

9.

Otvorene građevine

4,91

2,96

0,98

«.

Članak 2.

Svi postupci obračuna vodnoga doprinosa na građevine za koje je postupak ishođenja akta za građenje i akta za ozakonjenje pokrenut prije stupanja na snagu ove Uredbe, provest će se prema odredbama i odgovarajućom primjenom Uredbe o visini vodnoga doprinosa (»Narodne novine«, br. 78/2010, 76/2011, 19/2012 i 151/2013).

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

Klasa: 022-03/15-03/64

Urbroj: 50301-05/25-15-3

Zagreb, 23. srpnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

83 28.07.2015 Uredba o izmjeni Uredbe o visini vodnoga dopri­nosa