Odluka o osnivanju Nacionalnog koordinacijskog odbora za europske strukturne i investicijske fondove u Republici Hrvatskoj

NN 83/2015 (28.7.2015.), Odluka o osnivanju Nacionalnog koordinacijskog odbora za europske strukturne i investicijske fondove u Republici Hrvatskoj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1592

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. srpnja 2015. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU NACIONALNOG KOORDINACIJSKOG ODBORA ZA EUROPSKE STRUKTURNE I INVESTICIJSKE FONDOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ

I.

Osniva se Nacionalni koordinacijski odbor za europske strukturne i investicijske fondove u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Nacionalni koordinacijski odbor) kao tijelo nadležno za osiguravanje sveukupne koordinacije i praćenja provedbe europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: ESI fondovi) te osiguravanje usklađenosti između različitih izvora financiranja i ulaganja koja se financiraju iz ESI fondova, drugih instrumenata i programa Europske unije, nacionalnih izvora i Europske investicijske banke.

II.

Nacionalni koordinacijski odbor čine:

– potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u svojstvu predsjednika Nacionalnog koordinacijskog odbora,

te članovi Nacionalnog koordinacijskog odbora:

– prva potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica vanjskih i europskih poslova,

– potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica socijalne politike i mladih,

– ministar financija,

– ministar gospodarstva,

– ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja,

– ministar poduzetništva i obrta,

– ministar poljoprivrede,

– ministar pomorstva, prometa i infrastrukture,

– ministar rada i mirovinskoga sustava,

– ministar uprave,

– ministar zaštite okoliša i prirode i

– ministar znanosti, obrazovanja i sporta.

Članovi Nacionalnog koordinacijskog odbora iz stavka 1. ove točke imaju svoje zamjenike, koji se imenuju iz redova državnih dužnosnika.

Predsjednik Nacionalnog koordinacijskog odbora na sjednice može po potrebi pozivati i predstavnike drugih nadležnih tijela i institucija, pored tijela navedenih u ovoj točki Odluke.

III.

Zadaće Nacionalnog koordinacijskog odbora su:

– sveukupna koordinacija provedbe ESI fondova u Republici Hrvatskoj;

– strateško usmjeravanje ulaganja na temelju strateškog okvira Republike Hrvatske i Europske unije, rezultata provedbe ulaganja koja se financiraju iz ESI fondova, reformskih procesa i Europskog semestra, pogotovo u smislu određivanja prioriteta i ciljeva ulaganja te raspodjele dostupnih sredstava za ulaganja;

– praćenje provedbe ESI fondova, uključujući praćenje provedbe Sporazuma o partnerstvu i pojedinačnih programa koji proizlaze iz njega;

– osiguravanje usklađenosti različitih izvora financiranja ulaganja u Republici Hrvatskoj – ESI fondova planiranih kroz programe s mjerama financiranim iz drugih izvora, uključujući druge instrumente, inicijative i programe Europske unije, državni proračun Republike Hrvatske i ostale međunarodne programe, kao i usklađenost s financiranjem iz Europske investicijske banke;

– usvajanje komunikacijske strategije za ESI fondove i praćenje njezine provedbe;

– praćenje razine rashoda koji se odnose na provedbu ESI fondova u Republici Hrvatskoj;

– davanje mišljenja i preporuka o mjerama koje se odnose na poboljšanje provedbe programa;

– davanje mišljenja i preporuka, vezano uz prijedloge izmjene programa u pogledu raspodjele dostupnih sredstava;

– praćenje ostvarivanja ciljanih vrijednosti pokazatelja u okviru programa nužnih za dodjelu Pričuve za ostvarenje postignuća te davanje mišljenja i preporuka, vezano uz poboljšanje ostvarivanja potrebnih ciljeva i moguće izmjene raspodjele sredstava iz Pričuve za ostvarenje postignuća;

– nadziranje odgovarajućeg funkcioniranja sustava upravljanja i kontrole pojedinih programa koji se financiraju iz ESI fondova i

– praćenje poštivanja horizontalnih načela ravnopravnosti, jednakih mogućnosti, nediskriminacije i održivog razvoja u kontekstu ESI fondova.

Nacionalni koordinacijski odbor također može obavljati i druge poslove koji su nužni za uspješnu provedbu Sporazuma o partnerstvu i programa iz financijske perspektive 2014. – 2020.

IV.

Ovom Odlukom uspostavlja se Pododbor za koordinaciju i praćenje provedbe ESI fondova, kao tematski pododbor Nacionalnog koordinacijskog odbora.

V.

Članovi Pododbora za koordinaciju i praćenje provedbe ESI fondova su predstavnici:

– Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske,

– Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, predsjedatelj Pododbora,

– Ministarstva rada i mirovinskoga sustava,

– Ministarstva poljoprivrede,

– Ministarstva financija,

– Ministarstva gospodarstva,

– Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja,

– Ministarstva kulture,

– Ministarstva poduzetništva i obrta,

– Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture,

– Ministarstva socijalne politike i mladih,

– Ministarstva turizma,

– Ministarstva uprave,

– Ministarstva vanjskih i europskih poslova,

– Ministarstva zaštite okoliša i prirode,

– Ministarstva zdravlja,

– Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta,

– Ureda za udruge,

– Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije,

– Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju,

– Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih,

– Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske,

– Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije,

– Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,

– Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva,

– Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,

– društva HŽ infrastruktura d.o.o. i

– društva Hrvatske vode.

Članovi Pododbora za koordinaciju i praćenje provedbe ESI fondova mogu se imenovati isključivo iz redova državnih dužnosnika, ravnatelja, člana uprave ili direktora. Predsjedatelj i članovi Pododbora iz stavka 1. ove točke imaju svoje zamjenike.

Predsjedatelj Pododbora na sjednice može po potrebi pozivati i predstavnike drugih nadležnih tijela i institucija, pored tijela navedenih u ovoj točki Odluke.

VI.

Zadaće Pododbora za koordinaciju i praćenje provedbe ESI fondova su:

– redovito obavljati poslove nužne za ispunjenje zadaća Nacionalnog koordinacijskog odbora navedenih u točki III. ove Odluke;

– kontinuirano pratiti i ocjenjivati pripremu i provedbu projekata financiranih iz ESI fondova, s naglaskom na velike investicijske projekte;

– kontinuirano pratiti izvršenje EU stavki u državnom proračunu;

– kontinuirano pratiti i ocjenjivati djelovanje sustava upravljanja i korištenja ESI fondova;

– donositi prijedloge s ciljem otklanjanja administrativnih i drugih poteškoća za učinkovitu provedbu projekata financiranih iz ESI fondova, postizanja što većeg stupnja iskorištenosti ESI fondova i učinkovitog, kvalitetnog i održivog ostvarenja zadanih ciljeva i

– predlagati Nacionalnom koordinacijskom odboru i Vladi Republike Hrvatske zakonska i druga rješenja kojima će se omogućiti učinkovito korištenje ESI fondova.

VII.

Predsjedatelj Pododbora za koordinaciju i praćenje provedbe ESI fondova radi učinkovitijeg rada Pododbora može po potrebi imenovati radne skupine za različita tematska područja iz djelokruga rada Pododbora.

Za članove radnih skupina mogu biti imenovani predstavnici i drugih državnih i javnopravnih tijela pored tijela navedenih u točki V. ove Odluke.

VIII.

Ovom Odlukom uspostavlja se Pododbor za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u programima europske teritorijalne suradnje te makroregionalnim strategijama Europske unije, kao tematski pododbor Nacionalnog koordinacijskog odbora.

IX.

Članovi Pododbora za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u programima europske teritorijalne suradnje te makroregionalnim strategijama Europske unije su:

– predstavnik Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, predsjedatelj Pododbora;

– predstavnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova, supredsjedatelj Pododbora;

– predstavnik Ministarstva gospodarstva;

– predstavnik Ministarstva poduzetništva i obrta;

– predstavnik Ministarstva zaštite okoliša i prirode;

– predstavnik Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture;

– predstavnik Ministarstva rada i mirovinskoga sustava;

– predstavnik Ministarstva uprave;

– predstavnik Ministarstva poljoprivrede;

– predstavnik Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja;

– predstavnik Ministarstva kulture;

– predstavnik Ureda za udruge;

– predstavnik Savjeta za nacionalne manjine;

– predstavnik Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije;

– predstavnik Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske;

– predstavnik organizacija civilnog društva na prijedlog Savjeta za razvoj civilnog društva;

– dva predstavnika s područja NUTS 2 Jadranske Hrvatske;

– četiri predstavnika s područja NUTS 2 Kontinentalne Hrvatske;

– predstavnik Udruge gradova u Republici Hrvatskoj;

– predstavnik Udruge općina u Republici Hrvatskoj;

– predstavnik Hrvatske gospodarske komore;

– predstavnik Hrvatske obrtničke komore i

– predstavnik Hrvatske udruge poslodavaca.

U Pododbor za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u programima europske teritorijalne suradnje te makroregionalnim strategijama, ministarstva mogu imenovati članove isključivo iz redova državnih dužnosnika. Ostala tijela članove imenuju na razini koja može zastupati i donositi odluke u ime tijela koje predstavlja. Svaki član Pododbora ima svog zamjenika koji na isti način kao i član djeluje i zastupa tijelo koje predstavlja u slučajevima odsutnosti imenovanoga člana.

O predstavnicima NUTS 2 razine, zajednički, konsenzusom odlučuju jedinice područne (regionalne) samouprave s područja pojedine NUTS 2 regije.

Predsjedatelj Pododbora na sjednice može po potrebi pozivati i predstavnike drugih nadležnih tijela i institucija, pored tijela navedenih u ovoj točki Odluke.

X.

Zadaće Pododbora za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u programima europske teritorijalne suradnje te makroregionalnim strategijama Europske unije odnose se na:

– utvrđivanje načina suradnje i koordinacije partnera u programima europske teritorijalne suradnje;

– utvrđivanje ciljeva i prioriteta te ostalih strateških pitanja od nacionalnog/subnacionalnog značenja za pojedine programe europske teritorijalne suradnje za Republiku Hrvatsku, a koje tijekom izrade, odnosno provedbe pojedinih programa, zastupaju hrvatski predstavnici u zajedničkim programskim tijelima, uspostavljenima za potrebe njihove izrade i provedbe;

– aktivnosti za provedbu programa na nacionalnoj/subnacionalnoj razini;

– provedbu i rezultate praćenja i vrednovanja programa europske teritorijalne suradnje;

– koordinaciju pripreme, revizije i provedbe makroregionalnih strategija Europske unije u kojima sudjeluje Republika Hrvatska;

– sudjelovanje hrvatskih regionalnih predstavnika u organiziranim programskim odborima te drugim radnim tijelima programa i/ili makroregionalnih strategija, gdje je potrebno i

– sva druga pitanja tijekom izrade i/ili provedbe programa europske teritorijalne suradnje i makroregionalnih strategija u kojima sudjeluje Republika Hrvatska, a za koja se pokaže opravdanim raspravljati u okviru Pododbora.

Komunikacija s inozemnim partnerima vezano uz makroregionalne strategije obavlja se putem nacionalnog koordinatora za Dunavsku i Jadransko-jonsku strategiju.

XI.

Administrativno-tehničke poslove za potrebe rada Nacionalnog koordinacijskog odbora obavlja Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Administrativno-tehničke poslove za potrebe rada Pododbora za koordinaciju i praćenje provedbe ESI fondova obavlja Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Administrativno-tehničke poslove za potrebe rada Pododbora za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u programima europske teritorijalne suradnje te makroregionalnim strategijama Europske unije obavlja Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

XII.

Nacionalni koordinacijski odbor, Pododbor za koordinaciju i praćenje provedbe ESI fondova te Pododbor za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u programima europske teritorijalne suradnje te makroregionalnim strategijama Europske unije donijet će Poslovnike o radu na prvim sjednicama. Poslovnici o radu definiraju način rada te prava i obaveze članova Nacionalnog koordinacijskog odbora i Pododbora.

XIII.

Nacionalni koordinacijski odbor prema potrebi osniva i druge tematske pododbore s ciljem učinkovitog obavljanja zadaća Nacionalnog koordinacijskog odbora, definira njihov opseg poslova te imenuje predsjedatelje, članove i tijela koja će obavljati administrativno-tehničke poslove.

XIV.

Nadležna državna tijela i pravne osobe iz točaka II., V. i IX. ove Odluke, u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, pisano izvješćuju Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije o imenovanim članovima i zamjenicima članova Nacionalnog koordinacijskog odbora, Pododbora za koordinaciju i praćenje provedbe ESI fondova te Pododbora za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u programima europske teritorijalne suradnje te makroregionalnim strategijama Europske unije.

XV.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o osnivanju Koordinacijskog povjerenstva za pripremu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2014. – 2020. i određivanju odgovornosti i zadataka tijela uključenih u rad Koordinacijskog povjerenstva (»Narodne novine«, broj 102/2012), Odluka o osnivanju radne skupine za fondove Europske unije, klase: 022-03/13-04/04, urbroja: 50301-25/25-13-3, od 3. siječnja 2013. godine, klase: 022-03/13-04/19, urbroja: 50301-05/25-13-2, od 24. siječnja 2013. godine, klase: 022-03/13-04/306, urbroja: 50301-05/25-13-1, od 4. srpnja 2013. godine, klase: 022-03/14-04/192, urbroja: 50301-05/05-14-2, od 29. svibnja 2014. godine i klase: 022-03/15-04/63, urbroja: 50301-05/05-15-1, od 19. veljače 2015. godine i Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u programima transnacionalne i međuregionalne suradnje te makroregionalnim strategijama Europske unije za Republiku Hrvatsku, za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 60/2013).

XVI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-04/305

Urbroj: 50301-05/05-15-2

Zagreb, 23. srpnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.