Odluka o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija i sufinanciranju materijalnih troškova javnim visokim učilištima u Repub­lici Hrvatskoj u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018.

NN 83/2015 (28.7.2015.), Odluka o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija i sufinanciranju materijalnih troškova javnim visokim učilištima u Repub­lici Hrvatskoj u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1594

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014), a u vezi s člankom 86. stavkom 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/2003, 105/2004, 174/2004, 2/2007 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 60/2015 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. srpnja 2015. godine donijela

ODLUKU

O PUNOJ SUBVENCIJI PARTICIPACIJE REDOVITIH STUDENATA U TROŠKOVIMA STUDIJA I SUFINANCIRANJU MATERIJALNIH TROŠKOVA JAVNIM VISOKIM UČILIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ U AKADEMSKIM GODINAMA 2015./2016., 2016./2017. I 2017./2018.

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se sredstva potrebna za punu subvenciju participacije redovitih studenata u troškovima studija i sufinanciranje materijalnih troškova javnim sveučilištima, veleučilištima i visokim školama u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018.

II.

Ciljevi subvencioniranja participacije redovitih studenata u troškovima studija su:

1. Osiguravanje jednakog pristupa visokom obrazovanju svim redovitim studentima u Republici Hrvatskoj;

2. Poticanje završnosti visokog obrazovanja;

3. Poticanje visokih učilišta na povećanje broja upisanih u studijske programe i povećanje broja stečenih kvalifikacija u prirodnom, tehničkom, biomedicinskom i biotehničkom području.

III.

Pravo na punu subvenciju participacije u troškovima studija ostvaruju redoviti studenti akreditiranih preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih, diplomskih sveučilišnih, kratkih stručnih, preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija na javim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj:

1. koji u akademskoj godini 2015./2016. ili 2016./2017. ili 2017./2018. prvi put upisuju prvu godinu studija;

2. koji su na početku akademske godine 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. u prethodnoj akademskoj godini stekli najmanje 55 ECTS bodova na studijskom programu, odnosno najmanje 30 ECTS bodova u slučaju studenta s utvrđenim invaliditetom od 60% ili više.

IV.

Redoviti studenti, koji u skladu s točkom III. ove Odluke na vrijeme izvršavaju svoje obveze, oslobađaju se plaćanja participacije u troškovima studija do stjecanja jedne kvalifikacije na prvoj razini visokog obrazovanja i jedne kvalifikacije na drugoj razini visokog obrazovanja.

Pravo na subvenciju ostvaruje se na onaj broj godina koji odgovara propisanom vremenu trajanja studija.

V.

Ova Odluka ne odnosi se na studijske programe koji su akreditirani i u potpunosti se izvode kao programi na engleskom jeziku.

VI.

Subvencija participacije redovitih studenata u troškovima studija i sufinanciranje materijalnih troškova javnih sveučilišta, veleučilišta i visokih škola obračunava se na temelju iznosa za pojedinog studenta, ovisno o vrsti studijskog programa i znanstvenom ili umjetničkom području, i na temelju broja studenata koji ispunjavaju uvjete za oslobođenje od participacije u troškovima studija sukladno sljedećoj tablici:

PODRUČJE

STRUČNI STUDIJ

SVEUČILIŠNI STUDIJ

BIOMEDICINA

5.200,00 kn

6.000,00 kn

BIOTEHNIČKO

5.000,00 kn

5.600,00 kn

DRUŠTVENO

3.700,00 kn

4.300,00 kn

HUMANISTIČKO

3.900,00 kn

4.500,00 kn

INTERDISCIPLINARNO

3.900,00 kn

4.500,00 kn

PRIRODNO

5.200,00 kn

6.000,00 kn

TEHNIČKO

5.000,00 kn

5.600,00 kn

UMJETNIČKO

6.000,00 kn

7.500,00 kn

VII.

Sredstva potrebna za subvenciju participacije u troškovima studija iz točke III. podtočke 1. ove Odluke i sufinanciranje materijalnih troškova iz točke VI. ove Odluke planiraju se na temelju upisnih kvota redovitih studenata utvrđenih od javnih sveučilišta, veleučilišta i visokih škola za akademsku godinu 2015./2016.

Sredstva potrebna za subvenciju troškova iz točke III. podtočke 2. ove Odluke i sufinanciranje materijalnih troškova iz točke VI. ove Odluke planiraju se na temelju broja redovitih studenata koji nisu diplomirali i koji su stekli 55 ili više ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini uvećana za 5%.

VIII.

Ova Odluka odnosi se na javna sveučilišta, veleučilišta i visoke škole koja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta potpišu trogodišnje ugovore kojima se definiraju ciljevi subvencije, aktivnosti i rezultati za ostvarivanje ciljeva, indikatori praćenja provedbe te dinamika dostave izvještaja o provedbi ugovora.

IX.

Sredstva za subvencije participacije redovitih studenata u troškovima studija i sufinanciranje materijalnih troškova su sredstva namijenjena za pokrivanje svih troškova javnih sveučilišta, veleučilišta i visokih škola koji se odnose na izvođenje studijskih programa. Sveučilišta samostalno donose odluku na koji će način ukupna sredstva dodijeljena sveučilištu raspoređivati po sastavnicama.

X.

Ukupna godišnja sredstva za subvenciju participacije u troškovima studija i sufinanciranje materijalnih troškova ne mogu biti manja od 4.500.000,00 kuna za sveučilišta, odnosno 1.000.000,00 kuna za veleučilište ili visoku školu.

XI.

Za provedbu ove Odluke, sukladno točki VII. ove Odluke, potrebno je osigurati iznos od ukupno 1.000.000.000,00 kuna zaključno do i uključujući proračunsku godinu 2018.

Sredstva u iznosu od 50.000.000,00 kuna, potrebna za provedbu ove Odluke u 2015. godini, osigurana su u okviru razdjela Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Sredstva u iznosu od 300.000.000,00 kuna, potrebna za provedbu ove Odluke u 2016. godini, osigurana su u Projekciji državnog proračuna za 2016. godinu, u okviru razdjela Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Sredstva u iznosu od 315.000.000,00 kuna, potrebna za provedbu ove Odluke u 2017. godini, osigurana su u Projekciji državnog proračuna za 2017. godinu, u okviru razdjela Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Sredstva u iznosu od 335.000.000,00 kuna, potrebna za provedbu ove Odluke u 2018. godini, bit će osigurana u državnom proračunu za 2018. godinu, u okviru razdjela Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Sva sredstva za provedbu ove Odluke Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta osigurat će u okviru limita koje će Vlada Republike Hrvatske utvrditi smjernicama ekonomske i fiskalne politike.

XII.

Za provedbu ove Odluke zadužuju se Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Ministarstvo financija.

XIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-04/302

Urbroj: 50301-04/04-15-2

Zagreb, 23. srpnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

83 28.07.2015 Odluka o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija i sufinanciranju materijalnih troškova javnim visokim učilištima u Repub­lici Hrvatskoj u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018.