Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba

NN 83/2015 (28.7.2015.), Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1596

Na temelju članka 19. stavka 3. i članka 31. stavka 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. srpnja 2015. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA ŠKOLJAKA I RIBA

I.

U Odluci o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba (»Narodne novine«, br. 66/2005, 127/2007, 77/2008, 15/2009, 36/2009, 48/2009, 96/2009, 102/2009, 140/2009, 33/2010, 131/2010, 126/2013, 122/2014 i 137/2014), u točki I. polje 56. mijenja se i glasi:

»

Red. br.

Ovlaštenik
koncesije

Svrha koncesije

Površina koncesije (m2)

Koordinate

56.

Ivica Glavor, vl. obrta Đido

uzgoj riba

10.760

A – X 4751852.00 Y 6458992.00

B – X 4751857.00 Y 6459004.00

C – X 4751909.00 Y 6458984.00

D – X 4751915.00 Y 6458991.00

E – X 4751840.46 Y 6458964.31

F – X 4752015.82 Y 6458898.27

G – X 4752045.60 Y 6458969.74

H – X 4751984.39 Y 6458992.79

I – X 4751955.93 Y 6458965.59

«

II.

Točka II.a mijenja se i glasi:

»U zoni 1. dopušteno je uzgajati 2,5 kg školjaka i 6,0 kg ribe godišnje po metru kvadratnom koncesionirane površine.

U zoni 2. dopušteno je uzgajati 2,5 kg školjaka i 6,0 kg ribe godišnje po metru kvadratnom koncesionirane površine.

U zoni 3. dopušteno je uzgajati 2,5 kg školjaka i 6,0 kg ribe godišnje po metru kvadratnom koncesionirane površine.«.

III.

U točki V.a brojevi: »19, 20, i 21« brišu se, a iza brojeva: »30« i »33« dodaje se slovo: »A«.

IV.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i infrastrukture potpisati Dodatak ugovoru o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja ribe s Ovlaštenikom koncesije iz točke I. ove Odluke, u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i infrastrukture sporazumno raskinuti ugovore o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka s Ovlaštenicima koncesije za polja pod rednim brojem 19, 20, 21, 30 B i 33 B.

V.

Zadužuje se Ovlaštenik koncesije Ivica Glavor, vlasnik obrta Đido, da u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke dostavi ovjerenu zadužnicu na iznos od dvije godišnje naknade za stalni dio koncesijske naknade, u ukupnom iznosu od 10.760,00 kuna, u korist Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, kao instrument osiguranja naplate naknade za koncesiju, a koja zadužnica čini prilog Dodatku ugovora o koncesiji iz točke IV. stavka 1. ove Odluke.

Ako Ovlaštenik koncesije Ivica Glavor, vlasnik obrta Đido, ne dostavi ovjerenu zadužnicu u iznosu i u roku iz stavka 1. ove točke, neće se potpisati Dodatak ugovoru o koncesiji iz točke IV. stavka 1. ove Odluke te gubi sva prava utvrđena ovom Odlukom.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-022-03/15-04/11

Urbroj: 50301-05/05-15-5

Zagreb, 23. srpnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

83 28.07.2015 Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba