Pravilnik o dopuni Pravilnika o plutajućim objek­tima

NN 83/2015 (28.7.2015.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o plutajućim objek­tima

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1616

Na temelju članka 38. stavka 4. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« broj 109/2007, 132/2007, 51A/2013 i 152/14) ministar pomorstva prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O PLUTAJUĆIM OBJEKTIMA

Članak 1.

U Pravilniku o plutajućim objektima (»Narodne novine« broj 72/2015) u članku 21. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o najmanjem broju stručnih radnika na plutajućim objektima na moru i unutarnjim vodama (»Narodne novine« broj 11/1970, 15/1970) u dijelu koji se odnosi na unutarnje vode.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-02/44

Urbroj: 530-03-3-1-15-4

Zagreb, 9. srpnja 2015.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.