Pravilnik o mjerilima za prijam specijalizanata

NN 83/2015 (28.7.2015.), Pravilnik o mjerilima za prijam specijalizanata

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

1617

Na temelju članka 140. stavka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 12/2012, 35/2012, 70/2012, 82/2013, 159/2013, 22/2014 i 154/2014) ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O MJERILIMA ZA PRIJAM SPECIJALIZANATA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se mjerila za prijam zdravstvenih radnika sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja – specijalizanata u zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: županija) te način njihova izbora.

Članak 2.

Opći uvjeti koje pristupnik za odobravanje specijalizacije (u daljnjem tekstu: pristupnik) mora ispunjavati jesu:

– zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomiskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja,

– odobrenje za samostalan rad.

Članak 3.

Mjerila za utvrđivanje redoslijeda pristupnika su:

Red.
broj

MJERILO

BODOVI

1.

Duljina trajanja studija

Najveći mogući broj bodova: 6 bodova

Produžetak studija:

– za svaku godinu produžetka studija – minus 1 bod

Za produljenje studija uslijed komplikacija u trudnoći, rodiljnoga dopusta, duže bolesti (uz predočenje liječničkog nalaza) ili nekog drugog razloga koji predstavlja višu silu (uz priloženi pisani dokaz), ne dodjeljuju se negativni bodovi.

2.

Opći prosjek ocjena studija

Opći prosjek ocjena studija = broj bodova (na dvije decimale)

3.

Nagrade za vrijeme studija

– nagrada rektora Sveučilišta,

– nagrada dekana medicinskog, stomatološkog, farmaceutsko-biokemijskog fakulteta

1 bod po nagradi (najveći mogući broj bodova – 2 boda) 

4.

Poslijediplomski studij:

– doktorski studij

Upis

Upis 2. godine

Upis 3. godine

Doktor znanosti

(najveći mogući broj bodova – 2 boda)

0,5 bodova

1 bod

1,5 bodova

2 boda

5.

Stručna i znanstvena aktivnost:

(najveći mogući broj bodova – 3 boda)


a) radovi u indeksiranim časopisima CC, SCI, SSCI

– ako je pristupnik prvi autor

– ako je pristupnik koautor

1 bod

0,4 boda


b) radovi objavljeni »in extenso«

– ako je pristupnik prvi autor

– ako je pristupnik koautor

0,4 boda

0,2 boda


c) ostali radovi i sažeci – ako je pristupnik prvi autor

– ako je pristupnik koautor

0,2 boda

0,1 bod

6.

Rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

(najveći mogući broj bodova – 4 boda)


a) za svaki navršeni mjesec rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (u općoj/obiteljskoj medicini ili u hitnoj medicini)

0,1 bod


b) za svaki navršeni mjesec rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (u općoj/obiteljskoj medicini ili u hitnoj medicini) na otocima i/ili na području Republike Hrvatske čiji je indeks razvijenosti ispod 100%

0,2 boda

7.

Rad doktora medicine bez specijalizacije u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi

(najveći mogući broj bodova – 2 boda)


Za svakih šest mjeseci rada

0,5 bodova

Članak 4.

Prijedlog za izbor specijalizanata utvrđuje Povjerenstvo koje ima pet članova (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), a čine ga:

1.) predstojnik klinike ili kliničkog zavoda ili pročelnik zavoda ili voditelj odjela za koji je odobrena specijalizacija,

2.) tri člana šireg stručnog kolegija klinike ili kliničkog zavoda ili zavoda ili odjela za koji je odobrena specijalizacija,

3.) ravnatelj zdravstvene ustanove ili član ovlašten od ravnatelja.

Povjerenstvo imenuje Upravno vijeće zdravstvene ustanove.

Članak 5.

Natječaj za prijam specijalizanata obvezno se objavljuje u jednom dnevnom listu koji se prodaje na cijelom području Republike Hrvatske, na mrežnoj stranici zdravstvene ustanove i na mrežnoj stranici Ministarstva zdravlja.

Cjelokupni natječajni materijal (sve ponude s prilozima i dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja) dostavlja se Povjerenstvu.

Dokaze iz stavka 2. ovoga članka čine:

– preslik odobrenja za samostalan rad,

– preslik prijepisa položenih ispita na studiju,

– preslik potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija,

– preslik nagrada za vrijeme studija,

– preslik potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija,

– popis objavljenih radova i kopije radova,

– preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Obveznu dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka čine i preslici rezultata psihološkog testiranja, a za kirurške grane i preslik rezultata testiranja manualne spretnosti koje se provodi sukladno posebnim propisima o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu, ako je takvo testiranje zatražilo Povjerenstvo.

Bodovanje i razgovor obavlja se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka.

Povjerenstvo je obvezno objaviti na oglasnoj ploči zdravstvene ustanove listu pristupnika s istaknutim bodovima, koje su stekli prema pojedinom mjerilu iz članka 3. ovoga Pravilnika, u roku od 15 dana od dana završetka roka za prijavu na natječaj, a prije provođenja razgovora s pristupnicima.

Na razgovoru iz stavka 5. ovoga članka pristupnici su obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike dokumenata iz stavka 2. ovoga članka.

Povjerenstvo je obvezno obaviti razgovor sa svim prijavljenim pristupnicima u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na natječaj.

O terminu razgovora s Povjerenstvom svaki se pristupnik izvješćuje pisanim putem ili putem elektroničke pošte.

Članak 6.

Povjerenstvo obavlja razgovor s pristupnicima u svrhu stjecanja uvida u opća znanja, znanja specifična za pojedinu specijalizaciju, motiviranost pristupnika, kvalitetu socijalnog kontakta, verbalne i neverbalne sposobnosti i opći dojam. Povjerenstvo može vlastitom odlukom ocijeniti pristupnike i u drugim kategorijama prilagođenim potrebama i naravi specijalizacije za koju se provodi natječaj.

Svaki od članova Povjerenstva nakon obavljenog razgovora s pristupnikom ocjenjuje ga s najviše 1,5 bodova, a obvezan je ocjenu obrazložiti na obrascu iz Priloga I. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Prijedlog kandidata za prijam na specijalizaciju utvrđuje se zbrajanjem bodova koje su pristupnici ostvarili na temelju provedenog bodovanja prema pojedinom mjerilu iz članka 3. ovoga Pravilnika i razgovora s Povjerenstvom, pod uvjetom da su rezultati psihološkog testiranja uspješni.

Članak 7.

Povjerenstvo dostavlja ravnatelju prijedlog kandidata za prijam na specijalizaciju na temelju provedenog bodovanja i razgovora s Povjerenstvom sukladno članku 6. stavku 3. ovoga Pravilnika u roku od 15 dana od obavljenih razgovora s pristupnicima.

Zdravstvena ustanova obvezna je svim prijavljenim pristupnicima istovremeno poslati obavijest o datumu kada će objaviti listu rezultata na oglasnoj ploči zdravstvene ustanove.

Ravnatelj objavljuje na oglasnoj ploči zdravstvene ustanove listu rezultata svih pristupnika s istaknutim ukupnim bodovima sukladno mjerilima iz članka 3. i bodovima iz članka 6. ovoga Pravilnika u roku od pet dana od dana dostave prijedloga odluke Povjerenstva.

Članak 8.

U slučaju kada dva pristupnika ostvaruju isti broj bodova sukladno mjerilima utvrđenim ovim Pravilnikom, prednost pri konačnom redoslijedu kandidata ima pristupnik koji je sudionik, dijete ili član obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja Domovinskog rata prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Članak 9.

Odluku o izboru specijalizanata sukladno redoslijedu kandidata iz članka 6. stavka 3. i članka 8. ovoga Pravilnika donosi ravnatelj zdravstvene ustanove.

Odluka o izboru specijalizanata iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici zdravstvene ustanove najkasnije u roku od 20 dana od dana razgovora s Povjerenstvom iz članka 6. ovoga Pravilnika. Odluka o izboru specijalizanta mora sadržavati datum donošenja i datum objavljivanja odluke.

Protiv odluke o izboru specijalizanata iz stavka 1. ovoga članka nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću zdravstvene ustanove u roku od 8 dana od dana objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na mrežnoj stranici zdravstvene ustanove.

Upravno vijeće zdravstvene ustanove obvezno je donijeti odluku o prigovoru iz stavka 3. ovoga članka u roku od 30 dana od dana primitka prigovora.

Ravnatelj zdravstvene ustanove nakon pravomoćnosti Odluke o izboru specijalizanta dostavlja Ministarstvu zdravlja zahtjev i dokumentaciju radi izdavanja rješenja o odobrenju specijalizacije.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjerilima za prijam specijalizanata (»Narodne novine«, br. 154/2008).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-04/23

Urbroj: 534-02-1-1/1-15-1

Zagreb, 21. srpnja 2015.

Ministar
prim. Siniša Varga, dr. med. dent., v. r.

PRILOG I.

Obrazac člana Povjerenstva radi ocjene razgovora pristupnika

Opća znanja

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Znanja i vještine specifične za specijalizaciju

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Motiviranost pristupnika

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Kvaliteta socijalnog kontakta (verbalna i
neverbalna komunikacija)

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Opći dojam

0,5  

1   

1,5 

2   

2,5 

3  

Ukupno


Konačan broj bodova (Ukupno/10)


Obrazloženje:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Uputa za dodjeljivanje bodova:

Član Povjerenstva dodjeljuje pristupniku bodove nakon obavljenog razgovora. Ukupan broj bodova člana Povjerenstva može iznositi 1,5 za pristupnika, a dobije se na način da se zbroje bodovi po kategorijama i podijele s 10. Ukupan broj bodova svih članova Povjerenstva nakon obavljenog razgovora može iznositi 7,5 bodova za pristupnika.

83 28.07.2015 Pravilnik o mjerilima za prijam specijalizanata 83 28.07.2015 Pravilnik o mjerilima za prijam specijalizanata