Izmjene i dopune Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 83/2015 (28.7.2015.), Izmjene i dopune Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

83 28.07.2015 Izmjene i dopune Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1622

Na osnovi članka 103. stavka 1. točke 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 87. sjednici održanoj 3. srpnja 2015. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Statutu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13. i 1/14.) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovim se Statutom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2011/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti (SL L 88, 4. 4. 2011.).«

Članak 2.

Iza članka 9. dodaje se članak 9.a koji glasi:

»Članak 9.a

(1) U provođenju poslova iz članka 9. stavka 3. ovoga Statuta Zavod obavlja sljedeće poslove:

1. omogućava razmjenu informacija o svim elementima korištenja prava na prekograničnu zdravstvenu zaštitu

2. pruža pacijentima informacije o pružateljima zdravstvene zaštite, uključujući, na zahtjev, informacije o posebnom pravu pružatelja da pruži usluge ili primijeni bilo kakva ograničenja u svojoj djelatnosti

3. na zahtjev pacijenta pruža odgovarajuće informacije o normama i smjernicama o kvaliteti i sigurnosti utvrđenima zakonodavstvom Republike Hrvatske, uključujući odredbe o nadzoru i ocjeni pružatelja zdravstvene zaštite te informacije o tome koji pružatelji zdravstvene zaštite podliježu tim normama i smjernicama te informacije o dostupnosti bolnica za osobe s invaliditetom

4. pruža informacije o pravima pacijenata, postupcima podnošenja pritužbi i mehanizmima za traženje pravne zaštite prema zakonodavstvu Republike Hrvatske, kao i o pravnim i administrativnim mogućnostima koje su na raspolaganju za rješavanje sporova, uključujući i one u slučaju štete proizašle iz prekogranične zdravstvene zaštite

5. savjetuje se s organizacijama pacijenata, pružateljima zdravstvene zaštite i osiguravateljima zdravstvenog osiguranja

6. surađuje i pruža pomoć nacionalnim kontaktnim točkama u drugim državama članicama te surađuje s Europskom komisijom

7. pruža pacijentima na njihov zahtjev podatke za kontakt s nacionalnim kontaktnim točkama u drugim državama članicama

8. pruža pacijentima i zdravstvenim stručnjacima na njihov zahtjev informacije o pravima koja imaju u Republici Hrvatskoj u vezi s dobivanjem zdravstvene zaštite, posebno u pogledu odredaba i uvjeta za nadoknadu troškova i postupaka za dostupnost i utvrđivanje tih prava te za pritužbu ili žalbu i pravnu zaštitu ako pacijenti smatraju da se njihova prava ne poštuju

(2) Sve informacije iz stavka 1. ovoga članka Zavod, između ostalog, dostavlja prema potrebi elektroničkim sredstvima i u oblicima dostupnim osobama s invaliditetom.«.

Članak 3.

U članku 13. riječi: »Općim aktom o unutarnjem ustrojstvu« zamjenjuju se riječima: »Općim aktima o unutarnjem ustrojstvu i o sistematizaciji radnih mjesta«.

Članak 4.

U članku 14. stavku 1. u točki 14. riječi: »putem državne riznice« brišu se.

Članak 5.

Članak 15. stava 1. mijenja se i glasi:

»U regionalnim uredima Zavoda obavljaju se poslovi u provedbi obveznog zdravstvenog osiguranja koji obuhvaćaju koordinaciju, nadzor i edukaciju područnih službi regionalnih ureda Zavoda u obavljanju poslova iz nadležnosti utvrđenih člankom 15. a. ovoga Statuta«.

Članak 6.

U članku 15.a stavku 1. u točki 3. iza riječi: »osoba« dodaju se riječi: »na području za koji je nadležna područna služba regionalnog ureda Zavoda«.

U točki 5. iza riječi: »pomagala« dodaju se riječi: »na području za koji je nadležna područna služba regionalnog ureda Zavoda«.

U točki 8. iza riječi: »radnika« dodaju se riječi: »na području za koji je nadležna područna služba regionalnog ureda Zavoda«.

Iza točke 8. dodaju se točke 9., 10., 11., 12., 13. i 14. koje glase:

»9. sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za provođenje zdravstvene zaštite na primarnoj razini zdravstvene zaštite i za opskrbu osiguranih osoba lijekovima na recept te za izvanbolničku specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu sa sjedištem na području za koje je nadležna područna služba regionalnog ureda Zavoda, osnovom ovlasti ravnatelja Zavoda

10. pravni poslovi obveznog zdravstvenog osiguranja, imovinsko-pravni poslovi, poslovi regresnog postupka, poslovi zastupanja u sporovima iz ugovornih odnosa i drugo za koje je nadležna područna služba regionalnog ureda Zavoda osnovom ovlasti ravnatelja Zavoda

11. provođenje nadzora nad izvršavanjem ugovornih obveza zdravstvenih ustanova, odnosno privatnih zdravstvenih radnika te isporučitelja ortopedskih i drugih pomagala sa sjedištem na području za koje je nadležna područna služba regionalnog ureda Zavoda

12. nadzor i kontrola usklađenosti propisivanja lijekova prema medicinskim indikacijama iz lista lijekova Zavoda, uključujući i primjenu posebno skupih lijekova

13. provođenje nadzora korištenja privremene nesposobnosti za rad osiguranika

14. kontrola i evidencija plaćanja računa za ugovorenu i izvršenu zdravstvenu zaštitu, lijekove izdane na recept i izdana ugovorena ortopedska i druga pomagala, kontrola i evidencija plaćanja računa za podmirenje sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite ugovornih subjekata Zavoda, provoditelja zdravstvene zaštite koji imaju sjedište na području za koji je nadležna područna služba regionalnog ureda Zavoda«.

Dosadašnja točka 9. postaje točka 15.

U stavku 3. iz točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»4. knjigovodstveni poslovi i statistički poslovi vezani uz dopunsko zdravstveno osiguranje na području za koji je nadležna područna služba regionalnog ureda Zavoda«.

Dosadašnja točka 4. postaje točka 5.

Članak 7.

U članku 28. u stavku 1. iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi »Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta«.

Dosadašnje točke 3. i 4. postaju točke 4. i 5.

Članak 8.

U članku 35. u točki 12. riječi: »dopunskom i« brišu se.

Članak 9.

U članku 36. stavak 5. mijenja se i glasi:

»Odredbe stavka 2. i 3. ovog članka ne primjenjuju se na pravne poslove vezane uz sklapanje ugovora sa provoditeljima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom i općim aktima Zavoda, provoditeljima zdravstvene zaštite u dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju u skladu sa Zakonom o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, sklapanje ugovora za provođenje usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, kao i na poslove vezane uz izvršenja rješenja o pravima osiguranih osoba na liječenje u inozemstvu.«

Članak 10.

U članku 38. stavku 2. riječi: »Pojedina svoja ovlaštenja« zamjenjuju se riječima: »pojedine svoje ovlasti«.

Članak 11.

U članku 48. stavku 7. riječi: »zaštitu zdravlja na radu« zamjenjuju se riječima: »medicinske poslove«.

Članak 12.

U članku 59. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za poslovanje Zavoda za kalendarsku godinu i njihov raspored utvrđuje se financijskim planom Zavoda.«

U stavku 2. riječi: »proračunsku godinu utvrđuju de državnim proračunom Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »kalendarsku godinu utvrđuje se financijskim planom Zavoda«.

Članak 13.

Članak 60. mijenja se i glasi.

»Financijski plan Zavoda, uravnoteženje i preraspodjelu unutar kalendarske godine donosi Upravno vijeće Zavoda u skladu s člankom 24. točkama 3. i 6. ovoga Statuta.«.

Članak 14.

U članku 61. riječi: »u državnom proračunu za svaku proračunsku« zamjenjuje se riječima: »u financijskom planu Zavoda za svaku kalendarsku«.

Članak 15.

U članku 62. riječi: »državnog proračuna« zamjenjuju se riječima: »Zavoda u Hrvatskoj narodnoj banci«.

Članak 16.

Ove Dopune Statuta stupaju na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/15-01/183

Urbroj: 338-01-01-15-01

Zagreb, 3. srpnja 2015.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.