Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu

NN 84/2015 (29.7.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu

84 29.07.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

1637

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014, 118/2014 i 154/2014) ministar nadležan za rad donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OVLAŠTENJIMA ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU

Članak 1.

U Pravilniku o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (»Narodne novine«, broj 112/2014.), u članku 1. stavku 1. na kraju stavka se briše zarez i dodaju riječi: »i rješenja o prestanku ovlaštenja.«.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

(1) Poslovi zaštite na radu za koje se izdaje ovlaštenje su:

1) obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca,

2) osposobljavanje za zaštitu na radu (osposobljavanje radnika za rad na siguran način te osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu),

3) izrada procjene rizika,

4) ispitivanje radne opreme,

5) ispitivanja fizikalnih, kemijskih i bioloških čimbenika u radnom okolišu.

(2) Poslodavac može obavljati poslove zaštite na radu iz stavka 1. podstavka 1., 2. i 3. ovoga članka za svoje potrebe, bez ovlaštenja.

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

(1) Poslodavac fizička ili pravna osoba može dobiti ovlaštenje za obavljanje poslova iz članka 2. stavka 1. podstavka 1. i 2. ovoga Pravilnika, ako ima zaposlenu osobu s najmanje završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem odnosno najmanje završenim specijalističkim diplomskim stručnim studijem iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti ili ako kao fizička osoba koja sama obavlja poslove, ispunjava navedene uvjete.

(2) Zaposlena osoba i fizička osoba koja sama obavlja poslove, iz stavka 1. ovoga članka, mora biti stručnjak zaštite na radu s najmanje dvije godina radnog iskustva u zaštiti na radu.

(3) Poslodavac fizička ili pravna osoba može dobiti ovlaštenje za obavljanje poslova zaštite na radu iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika, ako ispunjava kadrovske uvjete propisane člancima 4. do 8. ovoga Pravilnika.

Članak 4.

U članku 4. brišu se riječi: »iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika«, a riječi: »stavka 2.« se mijenjaju riječima: »stavka 1.«.

Članak 5.

U članku 5. stavku 1., brišu se riječi: »iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika«, a riječi: »stavka 2.« se mijenjaju riječima: »stavka 1.«.

U stavku 2. riječi: »stavka 2.«, mijenjaju se riječima: »stavka 1.«.

Članak 6.

U članku 6. stavku 1,, brišu se riječi: »iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika«, a riječi: »stavka 2.« se mijenjaju riječima: »stavka 1.«.

U stavku 2. riječi: »stavka 2.«, mijenjaju se riječima: »stavka 1.«.

U stavku 3. brišu se riječi: » iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika«, a riječi: »stavka 2.« se mijenjaju riječima: »stavka 1.«.

U stavku 4. riječi: »stavka 2.« se mijenjaju riječima: »stavka 1.« .

Članak 7.

U članku 7. stavku 3., riječ: »tri« se mijenja riječju »dvije«.

Članak 8.

Naslov iznad članka 10. mijenja se i glasi:

» IV. POSTUPAK ZA DOBIVANJE, PRESTANAK I ODUZIMANJE OVLAŠTENJA«

Članak 9.

U članku 12. stavku 4. riječ »pet«, mijenja se riječju » tri«.

Članak 10.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»(1) Ravnatelj Zavoda će, na temelju nepravilnosti utvrđenih zapisnikom iz članka 12. stavka 5. ovoga Pravilnika, donijeti rješenje o prestanku ovlaštenja ako ovlaštena osoba ne ispunjava neki od uvjeta iz članka 3. do 9. ovoga Pravilnika,

(2) Ravnatelj Zavoda će, na temelju nepravilnosti utvrđenih zapisnikom iz članka 12. stavka 5. ovoga Pravilnika, donijeti rješenje o oduzimanju ovlaštenja u sljedećim slučajevima:

1) ako se utvrdi da je ovlaštenje izdano na temelju neistinitih podataka,

2) ako se utvrdi da se poslovi obavljaju nestručno i suprotno propisima zaštite na radu i poslovniku o postupcima, uvjetima i metodama obavljanja poslova zaštite na radu za koje je dano ovlaštenje,

3) na temelju pravomoćne presude suda kojoj je utvrđeno da poslove zaštite na radu ne obavlja u skladu s propisima zaštite na radu.

(3) Protiv rješenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka može se izjaviti žalba ministarstvu.«

Članak 11.

U članku 15. stavku 1. iza riječi »prestanku« dodaju se riječi »odnosno oduzimanju«.

Stavak 2. se briše, a stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/78

Urbroj: 524-03-02-01/1-15-5

Zagreb, 23. srpnja 2015.

Ministar
prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.