Pravilnik o visini pristojbi i naknada za službene kontrole

NN 84/2015 (29.7.2015.), Pravilnik o visini pristojbi i naknada za službene kontrole

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1639

Na temelju članka 25. stavka 6. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (»Narodne novine«, broj 81/2013 i 14/2014) te članka 62. stavka 8. i članka 132. stavka 4. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/2013 i 148/2013), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O VISINI PRISTOJBI I NAKNADA ZA SLUŽBENE KONTROLE

Područje primjene

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje:

– visina pristojbi i naknada za financiranje troškova službenih kontrola koje se provode u objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, hrane za životinje, nusproizvodima (u daljnjem tekstu: službene kontrole),

– način obračunavanja i plaćanja pristojbi i naknada za provedene službene kontrole u objektima (u daljnjem tekstu: objekti) u kojima se provode službene kontrole iz alineje 1. ovoga članka te službene kontrole prema zahtjevima zemlje uvoznice,

– učestalost službenih kontrola u objektima u kojima se provode službene kontrole,

– način obračunavanja i plaćanja pristojbi i naknada kod izdavanja i postupanja s certifikatima za pošiljke živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla te hrane za životinje neživotinjskog podrijetla.

Pojmovnik

Članak 2.

Pojedini pojmovi koji se koriste u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Ante mortem pregled – pregled životinja namijenjenih klanju u skladu s odredbama Uredbe (EZ) broj 854/2004 o utvrđivanju posebnih pravila organizacije službenih kontrola hrane životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi,

2. Mala klaonica:

– za kopitare, papkare i nojeve je klaonica koja godišnje zakolje manje od 1.000 uvjetnih grla životinja, ili ona koja započinje s radom u toj kalendarskoj godini,

– za perad i lagomorfe je klaonica koja godišnje zakolje manje od 150.000 komada peradi ili lagomorfa ili ona koja započinje s radom u toj kalendarskoj godini,

3. Mali objekt za preradu mlijeka – objekt u kojem se godišnje preradi manje od 500 t mlijeka ili onaj koji započinje s radom u toj kalendarskoj godini,

4. Mali objekt za proizvodnju mljevenog mesa, mesnih pripravaka i strojno otkoštenog mesa, preradu mesa – objekt u kojem se godišnje preradi manje od 250 t mesa, ili onaj koji započinje s radom u toj kalendarskoj godini,

5. Mali objekt za rasijecanje mesa – objekt u kojem se godišnje rasijeca manje od 250 t mesa, ili onaj koji započinje s radom u toj kalendarskoj godini,

6. Mali objekt za preradu proizvoda ribarstva – objekt u kojem se godišnje preradi manje od 100 t proizvoda ribarstva, ili onaj koji započinje s radom u toj kalendarskoj godini,

7. Mali objekt za punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda – objekt u kojem se godišnje preradi manje od 50 t pčelinjih proizvoda, ili onaj koji započinje s radom u toj kalendarskoj godini,

8. Mesnica – maloprodajni objekt ili dio maloprodajnog objekta u kojem se prodaje (pretežito) svježe nezapakirano meso, uključujući mesne pripravke i mesne proizvode, te obavlja djelatnost rasijecanja i/ili mljevenja mesa na zahtjev kupca,

9. Mješoviti proizvod – su proizvodi namijenjeni za prehranu ljudi koji u svom sastavu sadrže prerađene (toplinski ili na sličan način tretirane) proizvode životinjskog podrijetla (mesne proizvode, mliječne i proizvode od jaja, meda, prerađene proizvode ribarstva i ostale proizvode životinjskog podrijetla),

10. Ribarnica – maloprodajni objekt u kojemu se prodaju proizvodi ribarstva, živi školjkaši, živi bodljikaši, živi plaštenjaci i živi morski puževi te obavlja djelatnost pripreme proizvoda ribarstva na zahtjev kupca,

11. Ribarnica velikog kapaciteta – samostojeći objekt koji može uključivati više maloprodajnih objekata, odvojenih jedinica (štandovi i klupe) u kojima se prodaju proizvodi ribarstva, živi školjkaši, živi bodljikaši, živi plaštenjaci i živi morski puževi, te obavlja djelatnost pripreme proizvoda ribarstva na zahtjev kupca,

12. Nadležno tijelo – Ministarstvo poljoprivrede,

13. Noćni rad – rad u vremenu između 22 sata uvečer i 6 sati ujutro sljedećeg dana,

14. Post mortem pregled – pregled trupova zaklanih ili odstrijeljenih životinja u skladu s odredbama Uredbe (EZ) broj 854/2004 o utvrđivanju posebnih pravila organizacije službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi,

15. Postupanje po certifikatima – službena kontrola koja uključuje dokumentacijski, identifikacijski i fizički pregled pošiljke na mjestu odredišta,

16. Rad neradnim danima – rad nedjeljom, rad blagdanima i rad praznicima,

17. Serija hrane životinjskog podrijetla – jedinica hrane životinjskog podrijetla stavljena na tržište, koja je prerađena, proizvedena ili pakirana u gotovo jednakim uvjetima,

18. Skladište velikog kapaciteta – samostojeći objekt koji može uključivati više odvojenih jedinica (prostora za skladištenje) u kojima se skladište hrana i/ili sirovina životinjskog podrijetla,

19. Subjekt – fizička ili pravna osoba obveznik plaćanja pristojbi prema odredbama ovoga Pravilnika,

20. Uvjetno grlo – za potrebe ovoga Pravilnika, sukladno Uredbi komisije br. 1200/2009 Prilog I, uvjetno grlo predstavlja za:

– GOVEDA: 1 govedo / 1 june / 3 teleta,

– SVINJE: 3 krmače/nerasta / 5 tovljenika / 25 odojaka,

– OVCE: 10 ovaca/ovnova / 25 janjadi,

– KOZE: 10 koza/jarca / 25 jaradi,

– KONJE: 1 kobila/kastrat/pastuh / 3 ždrebadi,

– MAGARCE: 5 magarica/magaraca / 25 puladi

Obveznik pristojbi

Članak 3.

1) Subjekt koji posluje u objektu (u daljnjem tekstu: subjekt) u kojemu se provode propisane službene kontrole obvezan je plaćati pristojbe propisane odredbama ovoga Pravilnika.

2) Pristojbe iz stavka 1. ovoga članka subjekt uplaćuje u državni proračun Republike Hrvatske.

3) Pristojbe iz ovoga članka koriste se za financiranje troškova službenih kontrola.

Obračunavanje pristojbi

Članak 4.

1) Pristojbe iz članka 3. ovoga Pravilnika obračunavaju se subjektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji su upisani u Upisnike Nadležnog tijela sukladno propisima o registriranju i odobravanju objekata u poslovanju s hranom, u kojima se obavlja:

1. djelatnost:

– klanje životinja – papkara, kopitara, peradi, lagomorfa i uzgajane divljači,

– rasijecanje mesa,

– obrada trupova (odstrijeljene) divljači.

2. djelatnost:

– proizvodnja topljenje životinjske masti i čvaraka,

– obrada želudaca, mjehura i crijeva,

– proizvodnja želatine,

– proizvodnja kolagena,

– proizvodnja mljevenog mesa, mesnih pripravaka i strojno otkoštenog mesa,

– prerada mesa (kobasice, suhomesnati proizvodi, polugotova i gotova jela od mesa, konzerve, slanina i ostali mesni proizvodi),

– prodaja nezapakiranog mesa, uključujući mesnih pripravaka i mesnih proizvoda, te rasijecanje i/ili mljevenje mesa na zahtjev kupca (mesnice);

– prerada mlijeka,

– proizvodnja tekućih jaja,

– prerada jaja,

– punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda,

– prerada puževa i žaba,

– prerada proizvoda ribarstva,

– uskladištenje hrane životinjskog podrijetla u uvjetima kontrolirane temperature (uključujući veleprodaju),

– prepakiravanje hrane životinjskog podrijetla,

– sortiranje i pakiranje konzumnih jaja,

– pročišćavanje živih školjkaša,

– sortiranje i pakiranje živih školjkaša,

– uskladištenje svježih proizvoda ribarstva,

– veleprodaja svježih proizvoda ribarstva,

3. djelatnost

– proizvodnja mljevenog mesa i mesnih pripravaka u sklopu maloprodajnog objekta za opskrbu krajnjeg potrošača,

– prerada mesa (mljeveno meso, mesni pripravci, mesni proizvodi, slanina, mast, čvarci i ostali mesni proizvodi) isključivo za potrebe maloprodajnog/ih objek(a)ta, koji opskrbljuje krajnjeg potrošača, istog subjekta u poslovanju s hranom,

– prerada mesa na gospodarstvu podrijetla,

– prerada mlijeka u objektu na gospodarstvu podrijetla,

– stavljanje na tržište proizvoda ribarstva (ribarnice),

4. djelatnost

– uskladištenje hrane životinjskog podrijetla u registriranim objektima, koju nije potrebno skladištiti u uvjetima kontrolirane temperature,

5. djelatnost

– u registriranim objektima u kojima se obavlja djelatnost punjenja i pakiranja pčelinjih proizvoda,

6. djelatnost

– u registriranim objektima za proizvodnju svježeg sira i vrhnja od vlastite sirovine, koji se u prvom redu koriste kao privatni stambeni prostori.

2) Pristojbe iz članka 3. ovoga Pravilnika obračunavaju se subjektima u poslovanju s hranom za životinje koji su upisani u Upisnike Nadležnog tijela sukladno propisima o registriranju i odobravanju objekata u poslovanju s hranom za životinje koji obavljaju:

1. djelatnost

– proizvodnja hrane za životinje za koje je potrebno odobravanje objekata,

– proizvodnja hrane za životinje u registriranim objektima,

2. djelatnost

– stavljanje na tržište i/ili skladištenje hrane za životinje za koje je potrebno odobravanje objekata,

– stavljanje na tržište i/ili skladištenje hrane za životinje u registriranim objektima,

3. djelatnost

– poslovanje s hranom za životinje na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (dalje u tekstu: OPG) koji obavljaju djelatnosti označene kodom O9, R3-1, R3-2, P-1, R5-1, R5-2 i R6.

3) Pristojbe iz članka 3. ovoga Pravilnika obračunavaju se subjektima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, a koji su upisani u Upisnike Nadležnog tijela sukladno članku 99. i članku 100. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 82/2013, 148/2013) u kojima se obavlja:

– odobrena djelatnost

– registrirana djelatnost.

4) Pristojbe iz članka 3. ovoga Pravilnika obračunavaju se za poslove certificiranja pošiljaka za koje se u skladu s europskim ili nacionalnim veterinarskim propisima zahtijeva izdavanje certifikata, postupanje s certifikatima ili drugim veterinarskim dokumentima na mjestu odredišta, službeno uzorkovanje kod poslova certificiranja pošiljaka te obavljanje poslova službenih kontrola kod veterinarskog pregleda pošiljke. Obveznici plaćanja pristojbi su pravne i fizičke osobe (stranke), vlasnici životinja, subjekti u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, hrane za životinje te nusproizvodima životinjskog podrijetla.

Računalna aplikacija

Članak 5.

1) Putem računalne aplikacije Nadležnog tijela subjekt je obvezan:

a) za objekte iz članka 4. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika u kojima se obavlja djelatnost klanja, 24 sata prije klanja odnosno obrade u objektu, upisati podatke o vrsti i broju životinja namijenjenih klanju odnosno obradi,

b) za objekte iz članka 4. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika, najkasnije 24 sata po dopremi u objekt, upisati podatke o primitku ulazne količine sirovine/hrane životinjskog podrijetla iz objekata koji nisu na području Republike Hrvatske, odnosno upisati podatke o primitku ulazne količine sirovine/hrane životinjskog podrijetla upućene iz objekta iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika,

c) za objekte iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika, najkasnije 24 sata po dopremi u objekt, upisati podatke o primitku ulazne količine sirovine za proizvodnju/gotove hrane za životinje iz objekata koji nisu na području Republike Hrvatske, odnosno upisati podatke o primitku ulazne količine sirovine za proizvodnju/gotove hrane životinjskog podrijetla upućene iz objekta iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika,

d) za objekte iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika, najkasnije 24 sata po dopremi u objekt, upisati podatke o primitku ulazne količine sirovine za proizvodnju iz objekata koji nisu na području Republike Hrvatske, odnosno upisati podatke o primitku ulazne količine sirovine za proizvodnju upućene iz objekta iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika.

2) Za točnost i ažurnost upisanih odnosno potvrđenih podataka odgovoran je subjekt.

3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka u slučaju nemogućnosti pristupa računalnoj aplikaciji, subjekti moraju podatke iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Nadležnom tijelu na odgovarajućem obrascu iz Priloga I. ovoga Pravilnika, a po zaprimanju podataka Nadležno tijelo će iste upisati u računalnu aplikaciju najkasnije do kraja radnog dana, odnosno sljedećeg radnog dana.

4) Na temelju podataka iz stavaka 1. i 3. ovoga članka putem računalne aplikacije obračunavaju se pristojbe iz članka 3. ovoga Pravilnika.

5) Nadležno tijelo upisuje u računalnu aplikaciju podatke o subjektu i podatke o objektu i djelatnostima koje obavlja objekt, sukladno podacima navedenim u upisnicima koje vodi Nadležno tijelo.

6) Po provedenom postupku upisa objekta iz stavka 5. ovoga članka Nadležno tijelo dodjeljuje odgovornoj osobi subjekta korisničko ime i lozinku za pristup računalnoj aplikaciji.

7) Subjekt je obavezan u računalnoj aplikaciji upisivati i ažurirati podatke o osobama koje upisuju podatke iz stavka 1. ovoga članka.

Kriteriji za izračun visine pristojbi i naknada

Članak 6.

Visina pristojbi i naknada propisanih ovim Pravilnikom određena je na temelju sljedećih kriterija:

– plaće osoba koje sudjeluju u službenim kontrolama, uključujući troškove naknada za rad djelatnika kontrolnih tijela,

– troškova osoba koje sudjeluju u službenim kontrolama uključujući prostor, alat, opremu, izobrazbu, putne i druge troškove, troškovi akreditacije,

– troškova uzorkovanja i laboratorijskih analiza.

Visina pristojbi za službene kontrole u objektima za klanje životinja (papkara, kopitara, peradi, lagomorfa i uzgajane divljači)

Članak 7.

1) Objekti za klanje životinja (papkara, kopitara, peradi, lagomorfa i uzgajane divljači), obračun pristojbe jednom mjesečno po komadu zaklane životinje, sukladno Prilogu IV. Odjeljku B Poglavlju I. Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja (SL L 165, 30. 4. 2004.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 882/2004) iznosi:

(a)

Goveda:– starosti 6 tjedana i više,

40,00 kn


– do 6 tjedana

16,00 kn

(b)

Kopitari:

32,00 kn

(c)

Svinje – uzimajući u obzir komercijalni naziv zaklane životinje:


– odojci

4,00 kn


– tovljenici i svinje (svinje ostalih težinskih kategorija)

8,00 kn

(d)

Ovce i koze – uzimajući u obzir komercijalni naziv zaklane životinje:


– janjad / jarad

1,20 kn


– ovce / koze

2,00 kn

(e)

Perad i lagomorfi:– perad roda Gallus ili biserka

0,04 kn


– patke i guske

0,08 kn


– pure

0,20 kn


– lagomorfi iz uzgoja i uzgajana pernata divljač

0,04 kn

(f)

Divljač uzgojena za klanje:– krupna

25,00 kn


– sitna

10,00 kn


– pernata

1,00 kn

(g)

Nojevi:

30,00 kn.

2) U visinu pristojbi iz stavka 1. točke (a) i (d) ovoga članka uključeni su troškovi uzorkovanja na goveđu spongiformnu encefalopatiju (GSE) i uzorkovanja za Scrapie;

3) U slučaju životinja iz stavka 1. točaka (b) i (c) ovoga članka, troškovi pretrage na trihinelu podmiruju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske, u iznosu od 8,00 kn po životinji.

4) Ukoliko je za životinje iz stavka 1. točke (f) ovoga članka propisan pregled na trihinelu, troškovi pretrage na trihinelu podmiruju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 8,00 kn po životinji.

Visina pristojbi za službene kontrole u objektima za obradu trupova odstrijeljene divljači

Članak 8.

1) Objekti za obradu trupova odstrijeljene divljači, obračun pristojbe jednom mjesečno po komadu odstrijeljene divljači, sukladno Prilogu IV. Odjeljku B Poglavlju III. Uredbe (EZ) br. 882/2004 iznosi

(a)

sitna pernata divljač

0,04 kn

(b)

sitna dlakava divljač

0,08 kn

(c)

bezgrebenke

4,00 kn

(d)

krupna divljač


divlja svinja

12,00 kn

divlji preživači

4,00 kn

ostala divljač

20,00 kn.

2) Ukoliko je za životinje iz stavka 1. točke (b) i točke (d) ovoga članka propisan pregled na trihinelu, troškove pretrage podmiruje subjekt u poslovanju s hranom prema cjeniku laboratorija koji obavlja pregled na trihinelu dostavljenog uzorka.

Visina pristojbi za službene kontrole u objektima za rasijecanje mesa, objektima za proizvodnju mljevenog mesa, mesnih pripravaka i strojno otkoštenog mesa, objektima za preradu mesa, u objektima za preradu mesa u mesne proizvode na gospodarstvu podrijetla i mesnicama

Članak 9.

1) Objekti za rasijecanje mesa, objekti za proizvodnju mljevenog mesa, mesnih pripravaka i strojno otkoštenog mesa, objekti za preradu mesa, objekti za preradu mesa u mesne proizvode na gospodarstvu podrijetla, obračun pristojbe jednom mjesečno, po količini ulazne sirovine, sukladno Prilogu IV. Odjeljku B Poglavlju II. Uredbe (EZ) br. 882/2004, za svaku započetu tonu iznosi:

(a)

meso goveda, svinja, kopitara, ovaca i koza

16,00 kn

(b)

meso peradi i lagomorfa iz uzgoja

12,00 kn

(c)

meso odstrijeljene divljači i divljači uzgojene za klanje:


– sitna pernata divljač i sitna dlakava divljač

12,00 kn

– bezgrebenke (noj, emu, nandu)

24,00 kn

– divlje svinje, preživači i meso ostale divljači

16,00 kn.

2) U slučaju da je objekt istovremeno odobren za obavljanje djelatnosti iz članka 7. i djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, pristojbe za ulazne količine naplaćuju se jedino po zaklanoj životinji u skladu s člankom 7. ovoga Pravilnika.

3) U slučaju da objekt, odobren za obavljanje djelatnosti iz članka 7. i članka 8., obavlja i djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka sa sirovinom koja se doprema iz drugih odobrenih objekata, pristojba mu se naplaćuje po količini ulazne sirovine koja se doprema iz drugih objekata.

Visina pristojbi za službene kontrole u objektima za preradu mlijeka, preradu mlijeka u objektima na gospodarstvu podrijetla

Članak 10.

1) Objekti za preradu mlijeka, obračun pristojbe jednom mjesečno po količini ulazne sirovine sukladno Prilogu IV. Odjeljku B Poglavlju IV. Uredbe (EZ) br. 882/2004:

(a)

za prvih 30 tona u mjesecu, po toni

8,00 kn


za svaku sljedeću tonu, po toni

4,00 kn.

2) Objekti za preradu mlijeka na gospodarstvu podrijetla, obračun pristojbe jednom mjesečno po količini ulazne sirovine

(a)

za svaku tonu sirovog mlijeka u mjesecu

4,00 kn.

Visina pristojbi za službene kontrole u objektima za preradu proizvoda ribarstva, objektima za uskladištenje svježih proizvoda ribarstva, objektima za stavljanje na tržište svježih proizvoda ribarstva (ribarnice i veletržnice), otpremnim centrima i centrima za pročišćavanja živih školjkaša

Članak 11.

1) Objekti za preradu proizvoda ribarstva, obračun pristojbe jednom mjesečno po količini ulazne sirovine sukladno Prilogu IV. Odjeljku B Poglavlju V. Uredbe (EZ) br. 882/2004

za svaku započetu tonu proizvoda ribarstva

4,00 kn.

2) Objekti za uskladištenje svježih proizvoda ribarstva, obračun pristojbe jednom mjesečno po količini ulazne sirovine sukladno Prilogu IV. Odjeljku B Poglavlju V. Uredbe (EZ) br. 882/2004:

za prvih 50 tona u mjesecu, po toni

4,00 kn

za svaku sljedeću tonu, po toni

8,00 kn.

3) Objekti za stavljanje na tržište svježih proizvoda ribarstva (ribarnice i veletržnice), obračun pristojbe jednom mjesečno po količini ulazne sirovine sukladno Prilogu IV. Odjeljku B Poglavlju V. Uredbe (EZ) br. 882/2004:

za prvih 50 tona u mjesecu, po toni

4,00 kn

za svaku sljedeću tonu, po toni

2,00 kn.

4) Otpremni centri i centri za pročišćavanje živih školjkaša, obračun pristojbe godišnje prema ulaznoj količini živih školjkaša:

do 50 tona

800,00 kn

preko 50 tona

1.500,00 kn.

Visina pristojbi za službene kontrole u objektima za proizvodnju topljene životinjske masti i čvaraka, objektima za proizvodnju obrađenih želudaca, mjehura i crijeva, objektima za proizvodnju želatine i kolagena

Članak 12.

1) Objekti za proizvodnju topljene životinjske masti i čvaraka, obračun pristojbe jednom mjesečno po količini ulazne sirovine (životinjskih masnoća):


za svaku započetu tonu

10,00 kn

2) Objekti za proizvodnju obrađenih želudaca, mjehura i crijeva, obračun pristojbe jednom mjesečno po količini ulazne sirovine:


za svaku započetu tonu

10,00 kn

3) Objekti za proizvodnju želatine i kolagena, obračun pristojbe jednom mjesečno po količini ulazne sirovine (kože namijenjene za proizvodnju želatine i/ili kolagena):


za svaku započetu tonu

10,00 kn.

4) U slučaju da je objekt, istovremeno odobren za obavljanje djelatnosti iz članka 7., 9. i djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, pristojbe se naplaćuju jedino po zaklanoj životinji odnosno ulaznoj količini u skladu s člankom 7. ovoga Pravilnika.

5) U slučaju da je objekt odobren za obavljanje djelatnosti iz članka 7. i 9., obavlja i djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka sa sirovinom koja se doprema iz drugih objekata, pristojba mu se naplaćuje po količini ulazne sirovine koja se doprema iz drugih objekata.

Visina pristojbi za službene kontrole u objektima za preradu žaba i puževa, preradu jaja, objektima za proizvodnju tekućih jaja, objektima za sortiranje i pakiranje konzumnih jaja

Članak 13.

1) Objekti za preradu žaba i puževa, obračun pristojbe jednom mjesečno po količini ulazne sirovine (žabe i puževi za preradu):


za svaku započetu tonu

10,00 kn

2) Objekti za preradu jaja i proizvodnju tekućih jaja, obračun pristojbe jednom mjesečno po količini ulazne sirovine (jaja za preradu (nerazbijena ili tekuća):


za svaku započetu tonu

10,00 kn.

3) Objekti za sortiranje i pakiranje konzumnih jaja, obračun pristojbe jednom mjesečno po količini ulazne sirovine (nesortirana jaja):


za svaku započetu tonu

10,00 kn.

Visina pristojbi za službene kontrole u odobrenim objektima za punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda, registriranim objektima za punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda namijenjenih stavljanju na tržište i objektima za proizvodnju svježeg sira i vrhnja u primarno stambenom prostoru

Članak 14.

1) Odobreni objekti za punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda, obračun pristojbe jednom mjesečno po količini ulazne sirovine:


za svaku započetu tonu

10,00 kn.

2) Registrirani objekti za punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda namijenjenih stavljanju na tržište, obračun pristojbe u mjesecu nakon obavljene službene kontrole:

za svaku izvršenu službenu kontrolu

190,00 kn.

3) Registrirani objekti za proizvodnju svježeg sira i vrhnja u primarno stambenom prostoru, obračun pristojbe u mjesecu nakon obavljene službene kontrole:

za svaku izvršenu službenu kontrolu

190,00 kn.

Visina pristojbi za službene kontrole u odobrenim i registriranim objektima za obavljanje djelatnosti uskladištenja hrane životinjskog podrijetla i objektima za prepakiravanje hrane životinjskog podrijetla

Članak 15.

1) Odobreni objekti za uskladištenje u uvjetima kontrolirane temperature i objekti za prepakiravanje hrane životinjskog podrijetla obračun pristojbe jednom mjesečno po količini ulazne sirovine/hrane životinjskog podrijetla, za svaku započetu tonu:

a)

svježeg ili zamrznutog mesa

10,00 kn

b)

proizvoda od mesa

10,00 kn

c)

proizvoda od mlijeka

10,00 kn

d)

proizvoda od jaja

10,00 kn

e)

prerađenih proizvoda ribarstva

10,00 kn

f)

mješovitih proizvoda

10,00 kn

g)

ostalih proizvoda

10,00 kn.

2) Registrirani objekti za uskladištenje, bez uvjeta kontrolirane temperature, obračun pristojbe jednom mjesečno po količini ulazne sirovine/hrane životinjskog podrijetla, za svaku započetu tonu:

a)

proizvodi od mesa (trajni suhomesnati proizvodi, trajne konzerve)

0,05 kn

b)

termički obrađeno mlijeko

0,05 kn

c)

proizvodi od mlijeka

0,05 kn

d)

sortirana jaja

0,05 kn

e)

proizvodi od jaja

0,05 kn

f)

prerađeni proizvodi ribarstva (trajni proizvodi, trajne konzerve)

0,05 kn

g)

pčelinjih proizvoda

0,05 kn

h)

mješovitih proizvoda

0,05 kn

i)

ostalih proizvoda

0,05 kn.

3) U slučaju da je objekt istovremeno odobren za bilo koju od djelatnosti iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika te se u njega doprema ulazna sirovina odnosno hrana životinjskog podrijetla iz drugog objekta iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika, pristojba se naplaćuje po količini ulazne sirovine iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

Visina pristojbi za službene kontrole u odobrenim i registriranim objektima za proizvodnju hrane za životinje i objektima za stavljanje na tržište i/ili skladištenje hrane za životinje

Članak 16.

1) Odobreni i registrirani objekti za proizvodnju hrane za životinje, obračun pristojbe jednom mjesečno po ulaznoj količini sirovine za proizvodnju hrane za životinje, za svaku započetu tonu:

a)

sirovine za proizvodnju hrane za životinje (krmiva)

0,05 kn

b)

dodaci hrani za životinje

0,05 kn

c)

predsmjese (premiksi)

0,05 kn.

2) Odobreni i registrirani objekti za stavljanje na tržište i/ili skladištenje hrane za životinje, obračun pristojbe jednom mjesečno, po ulaznoj količini sirovine za proizvodnju hrane za životinje odnosno ulaznoj količini gotove hrane za životinje, za svaku započetu tonu:

a)

sirovine za proizvodnju hrane za životinje (krmiva)

0,05 kn

b)

dodaci hrani za životinje

0,05 kn

c)

predsmjese (premiksi)

0,05 kn

d)

potpuna hrana za životinje

0,05 kn

e)

potpuna hrana za životinje – ljekovita hrana za životinje

0,05 kn

f)

potpuna hrana za životinje – hrana za kućne ljubimce

0,05 kn

g)

hrana za životinje za posebne prehrambene potrebe

0,05 kn.

3) Posrednici i zastupnici koji posluju sa sirovinama ili dodacima za proizvodnju hrane za životinje ili predsmjesama i potpunom hranom za životinje, obračun pristojbe po obavljenoj službenoj kontroli:

za svaku izvršenu službenu kontrolu

300,00 kn.

Visina pristojbi za službene kontrole u objektima na
OPG-ima koji obavljaju djelatnosti označene kodom O9,
R3-1, R3-2, P-1, R5-1, R5-2 i R6

Članak 17.

Objekti na OPG-u koji obavljaju djelatnosti označene kodom 09, R3-1, R3-2, P-1, R5-1, R5-2 i R6, obračun pristojbe u mjesecu nakon izvršene službene kontrole:


za svaku izvršenu službenu kontrolu

190,00 kn.

Visina pristojbi za službene kontrole u objektima u kojima obavljaju djelatnost subjekti u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi

Članak 18.

1) Odobreni objekti koji posluju s nusproizvodima koji nisu za prehranu ljudi, obračun pristojbe po obavljenoj službenoj kontroli:


za svaku izvršenu službenu kontrolu

300,00 kn.

2) Registrirani objekti koji posluju s nusproizvodima koji nisu za prehranu ljudi, obračun pristojbe po obavljenoj službenoj kontroli:


za svaku izvršenu službenu kontrolu

190,00 kn.

3) Posrednici, zastupnici i prijevoznici koji posluju s nusproizvodima koji nisu za prehranu ljudi, obračun pristojbe po obavljenoj službenoj kontroli:


za svaku izvršenu službenu kontrolu

190,00 kn.

Visina pristojbi za obavljanje službenih kontrola pošiljaka u međunarodnom i prometu između država članica

Članak 19.

1) Visina pristojbe za poslove certificiranja pošiljaka za koje se u skladu s veterinarskim propisima zahtijeva izdavanje veterinarskog certifikata i/ili drugog veterinarskog dokumenta iznosi 150,00 kn po pošiljci.

2) Visina pristojbe za potvrđivanje prispijeća pošiljke na mjestu odredišta u TRACES-sustavu i obavljanje dokumentacijskog pregleda iznosi 100,00 kn po pošiljci:

– za pošiljke životinja i proizvoda / nusproizvoda životinjskog podrijetla iz uvoza koje se u skladu s veterinarskim propisima nadziru od mjesta dolaska na graničnu veterinarsku postaju, pa do objekta ili gospodarstva u mjestu odredišta, osim životinja dopremljenih u klaonicu;

– za pošiljke životinja i proizvoda / nusproizvoda životinjskog podrijetla koje se dopremaju iz drugih država članica za koje se u skladu s veterinarskim propisima zahtijeva da ih prati veterinarski certifikat u prometu, osim životinja dopremljenih u klaonicu.

3) Visina pristojbe za utrošeno vrijeme pri obavljanju veterinarskog pregleda pošiljke koji prethodi izdavanju certifikata iz stavka 1. ovoga članka ili kada se u skladu s veterinarski propisima zahtijeva obavljanje potpunog veterinarskog pregleda pošiljke na mjestu odredišta iz stavka 2. ovoga članka, iznosi 150,00 kn po svakom započetom satu obavljanja pregleda.

4) Ako provođenje poslova iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka, zahtijeva prijevoz od radnog mjesta i natrag osobe koja obavlja certificiranje do objekta u kojem se provodi certificiranje, pristojba se uvećava za iznos putnih troškova.

5) Kad se provođenje službenog uzorkovanja pošiljaka životinja i proizvoda / nusproizvoda životinjskog podrijetla u trgovini između država članica na mjestu odredišta odvija u skladu s Planom uzorkovanja i analiza pošiljaka u trgovini između država članica ili se službeno uzorkovanje hrane za životinje neživotinjskog podrijetla iz uvoza na mjestu unosa odvija u skladu s Planom uzorkovanja i analiza pošiljaka iz uvoza, troškove službenog uzorkovanja, laboratorijskih analiza i putne troškovi ne snosi subjekt već se oni podmiruju iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Provođenje službenih kontrola

Članak 20.

1) Učestalost provođenja službenih kontrola koje obavljaju ovlašteni veterinari Kontrolnog tijela u objektima, aktivnosti službene kontrole i najduže trajanje službenih kontrola određena je Prilogom III. ovoga Pravilnika.

2) Službene kontrole koje provode ovlašteni veterinari Kontrolnog tijela izvršavaju se u radno vrijeme Nadležnog tijela.

3) Učestalost službenih kontrola definirana je brojem službenih kontrola u vremenskom razdoblju koje počinje danom upisa objekta u računalnu aplikaciju te se službene kontrole provode u približno jednakim vremenskim razmacima.

4) Ako službene kontrole provodi Nadležno tijelo, učestalost službenih kontrola propisana je Prilogom VI. ovoga Pravilnika.

Povećana učestalost službenih kontrola kod utvrđenih nesukladnosti u objektu

Članak 21.

1) Kada se službenom kontrolom propisanom odredbama ovoga Pravilnika utvrdi ponavljanje istih nesukladnosti od strane subjekta, Nadležno tijelo određuje povećanu učestalost službenih kontrola u objektu na temelju provedenog postupka pokrenutog odredbama članka 32. stavak 2. ovoga Pravilnika.

2) Službenu kontrolu zbog povećane učestalosti na temelju provedenog postupka pokrenutog odredbama članka 32. stavak 2. provodi Nadležno tijelo.

3) Visina pristojbe za provedenu službenu kontrolu iz stavka 2. ovoga članka iznosi 190,00 kn po satu za utrošeno vrijeme provođenja službene kontrole za svaku osobu koja provodi službenu kontrolu.

4) Troškovi provođenja službenih kontrola nakon provedenog postupka iz stavka 1. ovoga članka obračunavaju se na temelju podataka koji su upisani u računalnu aplikaciju iz članka 5. ovoga Pravilnika, sukladno odredbama ovoga Pravilnika, te se ispisuju iz računalne aplikacije do 10. u mjesecu, za protekli mjesec, u kojem roku Nadležno tijelo subjektu dostavlja račun, za svaki pojedini objekt.

Provođenje dodatnih službenih kontrola prema zahtjevima zemlje uvoznice

Članak 22.

1) Na temelju zahtjeva subjekta u poslovanju s hranom u objektu se provode dodatne službene kontrole prema zahtjevima zemlje uvoznice, sukladno članku 12. Uredbe (EZ) br. 178/2002.

2) Aktivnosti dodatne službene kontrole i trajanje pojedinih faza službenih kontrola popisan je u Prilogu IV. ovoga Pravilnika.

3) Visina pristojbe za obavljenu dodatnu službenu kontrolu prema zahtjevima zemlje uvoznice iznosi 100,00 kn po satu za utrošeno vrijeme provođenja službene kontrole za svaku osobu koja provodi službenu kontrolu.

4) Ako provođenje službenih kontrola iz stavka 1. ovoga članka zahtijeva prijevoz od radnog mjesta i natrag osobe koja obavlja službenu kontrolu do objekta u kojem se provodi službena kontrola, pristojba se uvećava za iznos putnih troškova.

5) Troškovi provođenja službenih kontrola iz stavka 1. ovoga članka obračunavaju se na temelju podataka koji su upisani u računalnu aplikaciju iz članka 5. ovoga Pravilnika, sukladno odredbama ovoga Pravilnika, te se ispisuju iz računalne aplikacije do 10. u mjesecu, za protekli mjesec, u kojem roku Nadležno tijelo subjektu dostavlja račun, za svaki pojedini objekt.

Obračunavanje i plaćanje pristojbi

Članak 23.

1) Pristojbe propisane člancima 7., 8., 9., 10., člankom 11. stavkom 1., 2. i 3., člancima 12., 13, člankom 14. stavkom 1., člancima 15., 16. stavkom 1. i 2., 19., 21. i 22. ovoga Pravilnika, obračunavaju se na temelju podataka koji su upisani u računalnu aplikaciju iz članka 5. ovoga Pravilnika, sukladno odredbama ovoga Pravilnika, te ispisuju iz računalne aplikacije do 10. u mjesecu, za protekli mjesec, u kojem roku Nadležno tijelo subjektu dostavlja račun, za svaki pojedini objekt.

2) Ukoliko visina pristojbi propisana člancima 7., 8., 9., 10., člankom 11. stavkom 1., 2. i 3. člancima 12., 13., člankom 14. stavkom 1., člancima 15. i 16. Stavak 1. i 2. ovoga Pravilnika za objekte iznosi manje od 50,00 kn mjesečno, objektu se obračunava pristojba u iznosu od 50,00 kn.

3) Ukoliko za objekt upisan u računalnu aplikaciju, nije evidentiran ni jedan podatak za mjesečni obračun pristojbi, objektu se obračunava pristojba u iznosu od 50,00 kn.

4) Pristojbe propisane člancima 11. stavkom 4., te člankom 14. stavkom 2. i 3., člankom 16. stavkom 3., člancima 17. i 18. ovoga Pravilnika obračunavaju se na temelju upisanih podataka u računalnu aplikaciju sukladno odredbama ovoga Pravilnika, te se ispisuju iz računalne aplikacije jedanput godišnje, za proteklu godinu do 15. siječnja tekuće godine u kojem roku Nadležno tijelo subjektu dostavlja račun, za svaki pojedini objekt.

5) Pristojba propisana člankom 21. i člankom 22. ovoga Pravilnika obračunava se na temelju upisanih podataka u računalnu aplikaciju, te ispisuje do 10. u mjesecu, za protekli mjesec, u kojem roku Nadležno tijelo subjektu dostavlja račun, za svaki pojedini objekt.

6) U slučaju iz članka 5. stavka 3. ovoga Pravilnika, objektu se obračunava pristojba u iznosu od 50,00 kn, po svakome upisu podataka u računalnu aplikaciju.

Vrijeme potrebno za provođenje ante mortem i post mortem pregleda

Članak 24.

1) Vrijeme potrebno za provođenje ante mortem i post mortem pregleda, uzimajući u obzir vrstu životinja, propisano je Prilogom II. ovoga Pravilnika.

2) Vremenu potrebnom za provođenje pregleda iz stavka 1. ovoga članka, u jednom danu, za svaku vrstu životinja jednokratno se dodaje 10 minuta koje su potrebne za pripremu osoba ovlaštenih za provođenje pregleda iz stavka 1. ovoga članka.

3) Osoba ovlaštena za provođenje pregleda iz stavka 1. ovoga članka preglede iz stavka 1. ovoga članka, uključujući i pregled na trihinelu, smije obavljati najduže 8 sati dnevno.

Izvješće o klanju

Članak 25.

1) Osoba ovlaštena za provođenje pregleda iz stavka 1. članka 24. u objektu ispunjava i potpisuje sva izvješća sukladno Pravilniku o sadržaju, obliku i načinu podnošenja izvješća o obavljanju poslova veterinarske djelatnosti te o načinu vođenja i sadržaju službene evidencije i izvješća u klaonici (»Narodne novine« 84/2011) te ispunjena i potpisana Izvješća daje na uvid i na ovjeru pečatom i potpisom od subjekta ovlaštenoj osobi.

2) Primjedbe od subjekta ovlaštene osobe evidentiraju se u Izvješću iz stavka 1. ovoga članka.

3) Osoba iz stavka 1. ovoga članka obvezna je podatke iz Izvješća iz stavka 1. ovoga članka upisati u računalnu aplikaciju, najkasnije 24 sata od provedenih pregleda iz stavka 1. članka 24 te je odgovorna za točnost i ažurnost upisanih odnosno potvrđenih podataka.

Naknade za provođenje prenesenih poslova

Članak 26.

1) Pojedine poslove službenih kontrola propisanih odredbama ovoga Pravilnika provode ovlašteni veterinari Kontrolnog tijela u skladu s Ugovorom o povjeravanju poslova sklopljenim s Nadležnim tijelom.

2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka visina naknada za:

a) provođenje pregleda iz članka 24. stavak 1. ovoga Pravilnika iznosi 100,00 kn po satu,

b) provođenje službenih kontrola iz članka 20. ovoga Pravilnika iznosi 190,00 kn po satu,

c) provođenje službenih kontrola iz članka 22. stavka 1. ovoga Pravilnika, istovjetna je visini pristojbe iz članka 22. stavka 3. ovoga Pravilnika,

d) provođenje poslova iz članka 19. stavaka 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika istovjetna je visini pristojbe iz članka 19. stavaka 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika

e) troškove prijevoza od radnog mjesta osobe do objekta gdje se obavljaju poslovi iz stavka 2. točke a), b), c) i d) ovoga članka i natrag, iznosi 2,00 kn po kilometru.

3) Naknade propisane stavkom 2. ovoga članka Kontrolno tijelo naplaćuje od Nadležnog tijela:

a) u slučaju iz stavka 2. točke a) ovoga članka, na temelju podataka iz računalne aplikacije upisanih iz zapisnika iz članka 25. stavka 1. ovoga Pravilnika,

b) u slučaju iz stavka 2. točke b), c) i e) ovoga članka, na temelju podataka iz računalne aplikacije upisanih iz zapisnika iz članka 31. stavka 1. ovoga Pravilnika,

c) u slučaju iz stavka 2. točke d) i e) ovoga članka, na temelju podataka iz računalne aplikacije upisanih iz izvješća iz članka 31. stavka 4. ovoga Pravilnika.

Uvećanje naknada (posebna tarifa, vrijeme preko normativa)

Članak 27.

1) Ako se pregled iz članka 24. stavka 1. u objektima iz članka 7. i članka 8. provodi nedjeljom, ili u dane državnog blagdana, te u slučaju noćnog rada, naknada za provođenje pregleda iz članka 24. stavka 1., propisana člankom 26. stavkom 2. točkom a), uvećava se za 50%.

2) Ako djelatnici objekta ili tehničke nesukladnosti pri provođenju pregleda iz članka 24. stavka 1. ovoga Pravilnika koji se obavljaju u objektima iz članka 7. i članka 8. uzrokuju kašnjenje u obavljanju pregleda u predviđeno vrijeme, ili je vrijeme utrošeno za provođenje pregleda iz članka 24. stavka 1. veće od vremena propisanog Prilogom II. ovoga Pravilnika, objektu se obračunava pristojba za utrošeno vrijeme koje je potrebno za provođenje pregleda iz članka 24. stavka 1. ovoga Pravilnika u iznosu od 100,00 kn po satu.

Obračunavanje putnih troškova

Članak 28.

1) Kada se pregled iz članka 24. stavka 1. obavlja puno radno vrijeme u trajanju od 8 sati u objektima iz članka 7. i članka 8., Kontrolno tijelo nema pravo na naknadu propisanu člankom 26. stavkom 2. točkom e).

2) Kada se pregled iz članka 24. stavka 1. ne obavlja puno radno vrijeme u trajanju od 8 sati u objektima iz članka 7. i članka 8., kao i u slučajevima kada se pregled iz članka 24. stavka 1. obavlja po pozivu subjekta, Kontrolno tijelo ima pravo na naknadu propisanu člankom 26. stavkom 2. točkom e), za utrošenu kilometražu od radnog mjesta osobe koja obavlja poslove do objekta gdje se obavljaju poslovi i natrag.

3) Za provođenje poslova službene kontrole iz članka 20. stavka 1. i članka 22. Kontrolno tijelo ima pravo na naknadu propisanu člankom 26. stavkom 2. točkom e), za utrošenu kilometražu od radnog mjesta i natrag osobe koja obavlja službenu kontrolu do objekta u kojem se provodi službena kontrola.

4) Za provođenje poslova certificiranja iz članka 19. stavaka 1., 2., 3. i 4. Kontrolno tijelo ima pravo na naknadu propisanu člankom 26. stavkom 2. točkom e), za utrošenu kilometražu od radnog mjesta i natrag osobe koja obavlja službenu kontrolu do objekta u kojem se provodi službena kontrola.

Obračunavanje naknada

Članak 29.

Kontrolno tijelo na temelju odobrene specifikacije ispisane iz računalne aplikacije dostavlja Nadležnom tijelu jedanput mjesečno, do 15. u mjesecu, za protekli mjesec, račun za naknade iz članka 26. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Obračunavanje pristojbe za certificiranje

Članak 30.

Iznos pristojbe za provođenje poslova certificiranja iz članka 19. stavaka 1., 2., 3. i 4. obračunava se na temelju podataka koji su upisani u računalnu aplikaciju iz članka 5. ovoga Pravilnika, sukladno odredbama ovoga Pravilnika, te se ispisuju iz računalne aplikacije do 10. u mjesecu, za protekli mjesec, u kojem roku Nadležno tijelo subjektu dostavlja račun, za svaki pojedini objekt.

Zapisnik o izvršenoj službenoj kontroli i izvješće o poslovima certificiranja

Članak 31.

1) Po završetku službene kontrole, osoba ovlaštena za službene kontrole u objektu potpisuje zapisnik o izvršenoj službenoj kontroli te ispunjen i potpisani zapisnik daje na uvid i na ovjeru pečatom i potpisom od subjekta ovlaštenoj osobi.

2) U slučaju utvrđivanja nesukladnosti tijekom službene kontrole, koja nije otklonjena, osoba ovlaštena za službene kontrole u objektu obvezna je obavijest o nesukladnostima utvrđenim u službenoj kontroli, koje se evidentiraju u računalnoj aplikaciji, na najbrži način u pismenom obliku zajedno s preslikom zapisnika o izvršenoj službenoj kontroli dostaviti mjesno nadležnoj ispostavi Veterinarskog ureda.

3) Osoba ovlaštena za obavljanje službene kontrole u objektu obvezna je podatke iz zapisnika iz stavka 1. ovoga članka upisati u računalnu aplikaciju najkasnije 24 sata od završetka službene kontrole.

4) Osoba ovlaštena za obavljanje poslova certificiranja po završetku poslova certificiranja pošiljaka za koje je propisano izdavanje certifikata ili je propisano postupanje s certifikatom koji prati pošiljku, potpisuje izvješće o izdanim certifikatima iz Priloga V. ovoga Pravilnika, te ispunjeno i potpisano izvješće daje na uvid i na ovjeru pečatom i potpisom od subjekta ovlaštenoj osobi.

5) Osoba ovlaštena za obavljanje poslova certificiranja obvezna je podatke iz certifikata upisati u računalnu aplikaciju najkasnije 24 sata od završetka poslova certificiranja.

6) Za točnost i ažurnost upisanih odnosno potvrđenih podataka odgovorna je osoba koja upisuje podatke u računalnu aplikaciju.

7) Kontrolno tijelo obvezno je mjesno nadležnoj ispostavi Veterinarskog ureda dostaviti godišnji plan službenih kontrola po objektima.

Nadzor

Članak 32.

1) Veterinarski inspektori provode nadzor nad izvršavanjem poslova službenih kontrola i poslovima certificiranja od strane ovlaštenih veterinara Kontrolnog tijela sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

2) Inspekcijski nadzor iz stavka 1. ovoga članka provodi se i pregledom računalne aplikacije iz članka 5. ovoga Pravilnika i ostalih propisanih aplikacija (TRACES, VETI-KOLK, VETI2, NUSPROIZVODI).

3) Ako veterinarski inspektor provođenjem nadzora iz stavka 1. ovoga članka utvrdi nesukladnosti povezane s upisanim podacima u računalnoj aplikaciji ima pravo i obvezu vršiti ispravke, odnosno postupiti sukladno utvrđenom činjeničnom stanju.

4) Nadležno tijelo po ukazanoj potrebi, a najmanje jednom godišnje provodi kontrolu procjene rizika svakog pojedinog objekta i vrši ispravke sukladno propisanoj proceduri.

Članak 33.

Prilozi I. – VI. tiskani su kao dodatak ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 34.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o visini pristojbi i naknada za službene kontrole hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje (»Narodne novine« broj 79/2009, 93/2009, 107/2009), te članak 2. stavak 2. Pravilnika o dopunama pravilnika o izdavanju certifikata za žive životinje i proizvode životinjskog podrijetla u međunarodnom prometu (»Narodne novine« broj 97/2009).

Članak 35.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. kolovoza 2015. godine, osim odredbi članka 15. stavka 2. i članka 16. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika koje stupaju na snagu 1. veljače 2016. godine.

Klasa: 011-02/13-01/109

Urbroj: 525-10/0589-15-17

Zagreb, 18. lipnja 2015.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG 1 - PRILOG 6

84 29.07.2015 Pravilnik o visini pristojbi i naknada za službene kontrole 84 29.07.2015 Pravilnik o visini pristojbi i naknada za službene kontrole 84 29.07.2015 Pravilnik o visini pristojbi i naknada za službene kontrole 84 29.07.2015 Pravilnik o visini pristojbi i naknada za službene kontrole