Pravilnik o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom

NN 84/2015 (29.7.2015.), Pravilnik o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1641

Na temelju članka 26. stavka 1. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, zdravlju i dobrobiti životinja (»Narodne novine«, br. 82/13, 14/14 i 56/15), članka 92. podstavaka 1., 2., 3. i 8. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13 i 148/13) te članka 4. stavka 1. i članka 9. stavka 2. Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (»Narodne novine«, br. 81/13) ministar poljoprivrede uz suglasnost ministra zdravlja donosi

PRAVILNIK

O REGISTRACIJI SUBJEKATA TE REGISTRACIJI I ODOBRAVANJU OBJEKATA U POSLOVANJU S HRANOM

Poglavlje I.

OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje:

(a) postupak registracije subjekata u poslovanju s hranom te postupci registracije, odobravanja pod posebnim uvjetima i odobravanja objekta u poslovanju s hranom

(b) način vođenja upisnika objekata i subjekata u poslovanju s hranom

(c) uvjete kojima moraju udovoljavati objekti u poslovanju s hranom

(d) posebna pravila o izravnoj opskrbi malim količinama primarnih proizvoda životinjskog podrijetla kojima proizvođač opskrbljuje krajnjeg potrošača ili lokalni objekt u maloprodaji koji izravno opskrbljuje krajnjeg potrošača.

Pojmovnik

Članak 2.

Za potrebe ovoga Pravilnika koriste se pojmovi iz Uredbe (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30. 4. 2004., kako je posljednji put izmijenjena i dopunjena Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 19/2009 – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 852/2004) i Uredba (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30. 4. 2004., kako je posljednji put izmijenjena i dopunjena Uredbom Komisije (EU) br. 218/2014 – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 853/2004) i Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 208/2013 od 11. ožujka 2013. o zahtjevima za sljedivošću klica i sjemena namijenjenog proizvodnji klica te sljedeći pojmovi:

(a) »mljekomat« – stacionarni ili pokretni uređaj namijenjen za izravnu prodaju sirovog mlijeka krajnjem potrošaču

(b) »mesnica« – maloprodajni objekt za prodaju pretežito svježeg neupakiranog mesa

(c) »objekt za klanje peradi i lagomorfa na gospodarstvu podrijetla« – objekt koji se nalazi na gospodarstvu gdje su perad ili lagomorfi uzgojeni i u kojima se kolje do 5000 jedinica životinja godišnje. Jedinica životinje određuje se po sljedećem izračunu:

– pilići, kokoši i uzgojena pernata divljač predstavljaju 1 jedinicu

– patke predstavljaju 2 jedinice

– pure, guske i lagomorfi predstavljaju 3 jedinice

– ostala perad predstavlja 1 jedinicu

(d) »objekt za primarnu proizvodnju pčelinjih proizvoda« – objekt u kojemu se pčelinji proizvodi podrijetlom iz vlastitog pčelinjaka sakupljaju, vrcaju, pune, pakiraju i skladište, a namijenjeni su stavljanju na tržište

(e) »objekt za punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda« – objekt u kojemu se pčelinji proizvodi, bez obzira na podrijetlo, pune i pakiraju ili se pune i pakiraju iz usluge, a namijenjeni su stavljanju na tržište

(f) »objekt za proizvodnju jaja« – objekt u primarnoj proizvodnji hrane životinjskog podrijetla u kojem se proizvodi do 350 jaja dnevno radi stavljanja na tržište

(g) »službena osoba« – osoba ovlaštena za obavljanje službenih kontrola iz područja svoje nadležnosti

(h) »pčelinji proizvodi« – med, med u saću, matična mliječ, cvjetni prah i propolis

(i) »primarni biljni proizvod« – kako je propisano člankom 2. stavkom 1. točkom b) Uredbe (EZ) br. 852/2004

(j) »priprema proizvoda ribarstva« – djelatnost u maloprodaji pri kojoj se svježi proizvodi ribarstva podvrgavaju postupku koji utječe na njihovu anatomsku cjelovitost (uklanjanje glave, vađenje utrobe, rezanje na odreske, filetiranje i rezanje na komadiće)

(k) »rasijecanje i mljevenje mesa iz usluge« – rasijecanje i/ili mljevenje mesa u maloprodajnom objektu na zahtjev kupca

(l) »ribarnica« – maloprodajni objekt koji može uključivati više odvojenih jedinica (npr. štandovi i klupe) u kojima se prodaju proizvodi ribarstva, živi školjkaši, živi bodljikaši, živi plaštenjaci i živi morski puževi te obavlja djelatnost pripreme proizvoda ribarstva na zahtjev kupca

(m) »sabirališta divljači« – objekti u kojima se odstrijeljena divljač skladišti i/ili obrađuje

(n) »objekt za klanje malih papkara na gospodarstvu podrijetla« – objekt koji se nalazi na gospodarstvu gdje su mali papkari (svinja, ovca, koza, uzgojena divljač) uzgojeni/boravili najmanje 3 mjeseca, a ako se radi o prasadi i janjadi/jaradi do 20 kg težine da su rođeni na gospodarstvu, te u kojima se kolje do 12 uvjetnih grla godišnje namijenjenih isključivo za pripremu hrane u vlastitoj turističkoj ponudi

(o) »uvjetno grlo« – jedno uvjetno grlo je ekvivalent 500 kg tjelesne mase žive životinje

(p) »lokalna maloprodaja« – prodavaonica udaljena najviše 60 km od proizvođača hrane u kojoj se ta hrana prodaje izravno krajnjem potrošaču

(r) »vlastita turistička ponuda« – pružanje ugostiteljskih usluga na vlastitom poljoprivrednom gospodarstvu

(s) »lokalna turistička ponuda« – prodaja proizvoda objektu koji se bavi pružanjem turističkih usluga udaljenom najviše 60 km od proizvođača

(t) »sabirnice jaja« – objekti za prikupljanje i isporuku jaja, u skladu s člankom 1. točkom (c) Uredbe (EZ) 589/2008.

Nadležna tijela

Članak 3.

Nadležna tijela za provedbu ovoga Pravilnika su:

(a) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu, uprava nadležna za poslove veterinarstva i sigurnost hrane (u daljnjem tekstu: Uprava nadležna za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane) za Poglavlje II. ovoga Pravilnika

(b) Ministarstvo nadležno za zdravlje, uprava nadležna za poslove sanitarne inspekcije (u daljnjem tekstu: Uprava nadležna za poslove sanitarne inspekcije) za Poglavlje III. ovoga Pravilnika

(c) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu, uprava nadležna za poslove poljoprivrede i prehrambene industrije (u daljnjem tekstu: Uprava nadležna za poslove poljoprivrede i prehrambene industrije) za Poglavlje IV. ovoga Pravilnika.

Upisnici

Članak 4.

(1) Nadležna tijela iz članka 3. ovoga Pravilnika vode upisnike objekata i subjekata u poslovanju s hranom, svako iz svoje nadležnosti.

(2) Upisnici iz stavka 1. ovoga članka vode se u elektroničkom obliku.

(3) Središnju evidenciju registriranih subjekata i objekata te odobrenih objekata u poslovanju s hranom vodi Uprava nadležna za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane.

(4) U svrhu vođenja središnje evidencije registriranih subjekata i objekata u poslovanju s hranom Uprava nadležna za poslove sanitarne inspekcije i Uprava nadležna za poslove poljoprivrede i prehrambene industrije dužne su Upravi nadležnoj za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane dostavljati podatke iz upisnika iz stavka 1. ovoga članka.

(5) U svrhu vođenja središnje evidencije odobrenih objekata u poslovanju s hranom Uprava nadležna za poslove poljoprivrede i prehrambene industrije je dužna, najmanje jednom mjesečno, dostavljati Upravi nadležnoj za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane podatke iz upisnika iz članka 46. ovoga Pravilnika.

Poglavlje II.

POSEBNE ODREDBE ZA OBJEKTE KOJI PODLIJEŽU NADZORU VETERINARSKE INSPEKCIJE

Odjeljak 1.

REGISTRACIJA OBJEKATA

Objekti koji podliježu registraciji

Članak 5.

Registraciji u skladu s odredbama ovoga Poglavlja podliježu sljedeći objekti:

1. objekti u primarnoj proizvodnji hrane životinjskog podrijetla koja je namijenjena za javnu potrošnju:

– objekti za proizvodnju jaja

– objekti za primarnu proizvodnju pčelinjih proizvoda

– objekti u kojima se proizvodi sirovo mlijeko

– uzgajališta riba, školjkaša i ostali objekti akvakulture

– farme puževa

– drugi objekti u kojima se obavlja djelatnost primarne proizvodnje hrane životinjskog podrijetla

2. objekti koji se primarno koriste kao privatni stambeni prostori, u kojima se priprema svježi sir i vrhnje radi stavljanja na tržište

3. objekti u kojima se obavlja djelatnost uskladištenja hrane životinjskog podrijetla koji ne podliježu odobravanju u skladu s Uredbom (EZ) br. 853/2004

4. sabirališta mlijeka od dva ili više proizvođača u sustavu otkupa od jednog objekta odobrenog za preradu mlijeka

5. objekti u kojima se obavlja djelatnost punjenja i pakiranja pčelinjih proizvoda

6. mesnice

7. ribarnice

8. automati putem kojih se prodaje hrana životinjskog podrijetla iz primarne proizvodnje:

– mljekomati i

– ostali automati za prodaju hrane životinjskog podrijetla iz primarne proizvodnje

9. prodajna vozila iz kojih se prodaje hrana životinjskog podrijetla:

– pokretne mesnice i

– pokretne ribarnice

10. sabirališta divljači

11. objekti za klanje peradi i lagomorfa na gospodarstvu podrijetla

12. objekti za klanje malih papkara na gospodarstvu podrijetla

13. sabirnice jaja.

Članak 6.

Iznimno od članka 5. ovoga Pravilnika, obvezi registracije ne podliježu sljedeći objekti:

1. objekti koji izravno opskrbljuju krajnjeg potrošača na mjestu proizvodnje malom količinom primarnih proizvoda i to:

– objekt za primarnu proizvodnju pčelinjih proizvoda, a koji obuhvaća cjelokupnu količinu pčelinjih proizvoda proizvedenih na vlastitom pčelinjaku

– objekt u kojem se proizvodi do 20.000 litara sirovog mlijeka godišnje

– uzgajališta riba koja uzgajaju do 3.000 kg ribe godišnje

2. objekti za proizvodnju jaja u kojima se proizvodi do 50 jaja dnevno kojima se izravno opskrbljuju krajnji potrošači na mjestu proizvodnje i/ili u vlastitoj turističkoj ponudi

3. sabirališta divljači u kojem se meso odstrijeljene divljači skladišti i/ili obrađuje isključivo za osobnu upotrebu sudionika lova.

Zahtjev za registraciju objekta

Članak 7.

(1) Subjekt u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla podnosi zahtjev za registraciju objekta iz članka 5. ovoga Pravilnika Upravi nadležnoj za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane prije početka obavljanja djelatnosti.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. ime/naziv i adresa/sjedište subjekta u poslovanju s hranom, osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt podaci

2. adresa objekta

3. djelatnost/i koje namjerava obavljati u objektu.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti svaka fizička ili pravna osoba koja je upisana u Upisnik poljoprivrednika odnosno sudski ili obrtni registar.

(4) Prije podnošenja zahtjeva za registraciju uzgajališta riba, školjkaša i ostalih objekata akvakulture, podnositelj je dužan pribaviti važeću Povlasticu za uzgoj ribe i drugih morskih organizama ili Povlasticu za akvakulturu.

(5) U slučaju kada ribarnica uključuje više odvojenih jedinica (npr. štandova i klupa), ribarnica je odgovorna za infrastrukturu i opremu, a zakupoprimci za zdravstvenu ispravnost hrane.

(6) Na zahtjev Uprave nadležne za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane, subjekt u poslovanju s hranom dužan je, bez odgode, dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavaka 3. i 4. ovoga članka. Dokaze može dostaviti u obliku preslika ili ispisa elektroničke isprave.

Izvod iz Upisnika registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla

Članak 8.

(1) Na temelju urednog zahtjeva za registraciju objekta iz članka 7. ovoga Pravilnika, Uprava nadležna za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane upisuje objekt u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla i subjektu u poslovanju s hranom izdaje izvod iz upisnika.

(2) Izvod iz Upisnika registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. ime/naziv i adresa/sjedište subjekta u poslovanju s hranom, OIB osobni identifikacijski broj (OIB)

2. evidencijski broj

3. adresa objekta

4. registrirana djelatnost u objektu.

(3) Izvod iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se podnositelju zahtjeva bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana provedenog upisa u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla.

(4) Izvod iz stavka 1. ovoga članka izdaje se bez roka važenja i vrijedi kao potvrda o registraciji objekta u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla.

(5) U pravnom prometu nije dozvoljeno koristiti izvod koji ne sadrži posljednje važeće podatke upisane u Upisniku registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla.

(6) U slučaju dvojbe između sadržaja izvoda i podataka iz upisnika iz stavka 1. ovoga članka, valjanim se smatraju podaci iz Upisnika registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, osim ako se ne dokaže suprotno.

Promjena podataka i prestanak rada

Članak 9.

(1) Subjekt u poslovanju s hranom dužan je podnijeti Upravi nadležnoj za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane zahtjev za promjenu podataka u Upisniku registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, najkasnije u roku od 30 dana od dana nastale promjene.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka uz podatke navedene u članku 7. stavku 2. ovoga Pravilnika mora sadržavati i evidencijski broj te opis promjene.

(3) Ako se promjena odnosi na podatke iz izvoda iz Upisnika registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla iz članka 8. stavka 2. podstavaka 1. i 3. ovoga Pravilnika, subjekt u poslovanju s hranom dužan je uz zahtjev dostaviti i dokaz kojim se potvrđuje nastala promjena.

(4) Na temelju urednog zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka te preslika dokumenta iz stavka 3. ovoga članka ako je primjenjivo, Uprava nadležna za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane unosi promjenu u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla i subjektu u poslovanju s hranom izdaje novi izvod.

Prestanak obavljanja djelatnosti

Članak 10.

(1) U slučaju prestanka obavljanja svih registriranih djelatnosti, subjekt u poslovanju s hranom koji posluje u objektu iz članka 5. ovoga Pravilnika, mora u roku od 30 dana Upravi nadležnoj za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane podnijeti zahtjev za brisanje iz Upisnika registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. ime/naziv i adresa/sjedište subjekta u poslovanju s hranom

2. adresa registriranog objekta

3. evidencijski broj.

(3) Na temelju urednog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, Uprava nadležna za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane briše objekt iz Upisnika registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla i o tome, pisanim putem, obavještava podnositelja zahtjeva.

(4) Službena osoba podnosi prijedlog za brisanje djelatnosti/objekta ako tijekom službene kontrole utvrdi da se više od godinu dana ne obavljaju registrirane djelatnosti poslovanja s hranom životinjskog podrijetla te se djelatnost/objekt, po službenoj dužnosti, rješenjem briše iz Upisnika registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla.

Rok obavljanja prve službene kontrole

Članak 11.

(1) Službena osoba obavlja prvu službenu kontrolu u objektima iz članka 5. ovoga Pravilnika najkasnije u roku od godine dana od dana izdavanja izvoda iz Upisnika registriranih objekata u poslovanju s hranom.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u registriranim objektima za klanje peradi i lagomorfa na gospodarstvu podrijetla i objektima za klanje malih papkara na gospodarstvu podrijetla službena osoba obavlja prvu službenu kontrolu najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana izdavanja izvoda iz Upisnika registriranih objekata u poslovanju s hranom.

Isticanje evidencijskog broja

Članak 12.

Isticanje evidencijskog broja na proizvodima proizvedenim u registriranim objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla nije obvezno, osim u slučaju proizvoda koji potječu iz objekata za klanje peradi i lagomorfa na gospodarstvu podrijetla.

UVJETI KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI OBJEKTI U PRIMARNOJ PROIZVODNJI HRANE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

Objekt za proizvodnju jaja

Članak 13.

(1) Subjekt u poslovanju s hranom koji posluje u objektu za proizvodnju jaja dužan je osigurati da objekt ispunjava zahtjeve propisane odredbama Priloga I. Uredbe (EZ) br. 852/2004 i da su ispunjeni sljedeći zahtjevi:

1. da se jaja drže u prostorima namijenjenima za uskladištenje jaja sve do trenutka prodaje krajnjem potrošaču

2. da se jaja skladište na ujednačenoj temperaturi, ne nižoj od 5°C i ne višoj od 18°C, sve do trenutka prodaje krajnjem potrošaču

3. da se jaja stavljaju na tržište najkasnije 21. dana od dana nesenja

4. da ima dostupne rezultate analiza na Salmonellu spp. u skladu s godišnjom Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju

(2) Jaja koja potječu iz registriranog objekta iz stavka 1. ovoga članka moraju biti označena brojem farme i mogu se stavljati u promet :

1. na mjestu proizvodnje

2. na tržnicama ili prodajnim izložbama

3. u vlastitoj ili lokalnoj turističkoj ponudi

4. dostavom krajnjem potrošaču (prodajom od vrata do vrata) na području iste ili susjedne županije

5. u sabirnice jaja.

Objekt za primarnu proizvodnju pčelinjih proizvoda

Članak 14.

Subjekt u poslovanju s hranom koji posluje u objektu za primarnu proizvodnju pčelinjih proizvoda dužan je osigurati da objekt ispunjava zahtjeve propisane odredbama Priloga I. Uredbe (EZ) br. 852/2004 i da objekt ima najmanje prostoriju namijenjenu isključivo rukovanju s pčelinjim proizvodima koja uključuje prostor za skladištenje pčelinjih proizvoda i prostor za materijal za pakiranje pčelinjih proizvoda.

Objekt u kojem se proizvodi sirovo mlijeko

Članak 15.

(1) Subjekt u poslovanju s hranom koji posluje u objektu u kojem se proizvodi sirovo mlijeko dužan je osigurati da objekt ispunjava zahtjeve propisane odredbama Priloga I. Uredbe (EZ) br. 852/2004 kao i da su ispunjeni zahtjevi propisani odredbama stavaka 2. do 7. ovoga članka.

(2) Objekti koji proizvode sirovo mlijeko i oprema koja dolazi u dodir s mlijekom moraju udovoljavati zahtjevima propisanim Prilogom III. Odjeljkom IX. Poglavljem I. Dijelom II. A. Uredbe (EZ) br. 853/2004.

(3) Sirovo mlijeko mora udovoljavati zahtjevima propisanim Prilogom III. Odjeljkom IX. Poglavljem II. Dijelovima I. i III. Uredbe (EZ) br. 853/2004.

(4) Sirovo mlijeko mora potjecati od vlastitih životinja s gospodarstva koje ima status stada krava, ovaca i koza službeno slobodnih od bruceloze i tuberkuloze ili za druge vrste životinja izvršene mjere vezane za brucelozu i tuberkulozu sukladno posebnim propisima.

(5) Prijevozna sredstva za isporuku mlijeka krajnjem potrošaču moraju udovoljavati odredbama Priloga II. Poglavlja IV. Uredbe (EZ) br. 852/2004 te moraju imati opremu za održavanje temperature.

(6) Mužnja, sakupljanje i prijevoz mlijeka mora se obavljati u skladu s Prilogom III. Odjeljkom IX. Poglavljem I. Dijelom II. B. Uredbe (EZ) br. 853/2004.

(7) Higijena osoblja koje obavlja mužnju propisana je Prilogom III. Odjeljkom IX. Poglavljem I. Dijelom II. C. Uredbe (EZ) br. 853/2004.

(8) Sirovo mlijeko kopitara može se zamrznuti, pritom je potrebno voditi evidencije o održavanju hladnog lanca.

(9) Izravna opskrba sirovog mlijeka krajnjem potrošaču iz registriranog objekta u kojem se proizvodi sirovo mlijeko dozvoljena je:

1. na mjestu proizvodnje

2. dostavom krajnjem potrošaču u krugu do 50 km od mjesta proizvodnje i

3. putem mljekomata.

Uzgajališta riba, školjkaša i ostali objekti akvakulture

Članak 16.

(1) Uzgajališta riba, školjkaša i ostali objekti akvakulture moraju udovoljavati zahtjevima propisanim odredbama Priloga I. Uredbe (EZ) br. 852/2004.

(2) Subjekt u poslovanju s hranom koji posluje u objektima iz stavka 1. ovoga članka obvezan je osigurati:

1. da se proizvodi ribarstva skladište na temperaturi koja je približna temperaturi otapanja leda ili u posebnim uređajima za hlađenje u slučaju da se isti ne prevoze neposredno po izlovu

2. da je led koji se koristi za hlađenje ribe proizveden od čiste vode ili vode za piće na higijenski način te da se s njim rukuje i skladišti na higijenski način

3. prostor za evisceraciju i odstranjivanje ljuski ako se ti postupci obavljaju po izlovu ribe.

ZAHTJEVI KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI OSTALI OBJEKTI ZA PROIZVODNJU HRANE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA KOJI PODLIJEŽU REGISTRACIJI

Objekt koji se primarno koristi kao privatni stambeni prostor, u kojem se redovito priprema svježi sir i vrhnje radi stavljanja na tržište

Članak 17.

(1) U objektu koji se primarno koristi kao privatni stambeni prostor, u kojem se od najviše 50 litara mlijeka dnevno, priprema svježi sir i vrhnje radi stavljanja na tržište potrebno je osigurati udovoljavanje odgovarajućim zahtjevima propisanim Prilogom II. Poglavljem III. Uredbe (EZ) br. 852/2004 te propisu o kontroli sirovog mlijeka namijenjenog za javnu potrošnju.

(2) Za pripremu svježeg sira i vrhnja u količini većoj od 50 litara mlijeka dnevno, potrebno je osigurati posebnu prostoriju namijenjenu isključivo tom poslovanju.

(3) Mlijeko mora potjecati od vlastitih životinja s gospodarstva koje ima status stada krava, ovaca i koza službeno slobodnih od bruceloze i tuberkuloze ili za druge vrste životinja izvršene mjere vezane za brucelozu i tuberkulozu sukladno posebnim propisima.

(4) Prijevozna sredstava za dostavu svježeg sira i vrhnja krajnjem potrošaču moraju udovoljavati odredbama Priloga II. Poglavlja IV. Uredbe (EZ) br. 852/2004 te moraju imati opremu za održavanje temperature.

(5) Svježi sir i vrhnje proizvedeni u objektima iz ovoga članka mogu se stavljati na tržište:

1. na mjestu proizvodnje

2. na tržnicama ili prodajnim izložbama na području iste ili susjedne županije

3. u vlastitoj turističkoj ponudi

4. dostavom krajnjem potrošaču (prodajom od vrata do vrata) na području iste ili susjedne županije.

(6) Za potrebe ovoga članka, Grad Zagreb i Zagrebačka županija smatraju se jednom županijom.

Objekt u kojem se obavlja djelatnost uskladištenja hrane životinjskog podrijetla koji ne podliježu odobravanju u skladu s Uredbom (EZ) br. 853/2004

Članak 18.

Objekt u kojem se obavlja djelatnost uskladištenja hrane životinjskog podrijetla koji ne podliježe odobravanju u skladu s Uredbom (EZ) br. 853/2004, mora ispunjavati zahtjeve propisane Prilogom II. Poglavljem I. Uredbe (EZ) br. 852/2004.

Objekt za punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda

Članak 19.

(1) Objekt za punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda mora ispunjavati zahtjeve propisane Prilogom II. Uredbe (EZ) br. 852/2004 i imati, najmanje, prostorije isključivo za:

1. punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda

2. uskladištenje sirovine i gotovih pčelinjih proizvoda

3. garderobu i sanitarne prostorije.

(2) Iznimno od stavka 1. točke 3. ovog članka u objektima koji su smješteni u istom krugu gdje je i privatni stambeni objekt i ako su u objektu zaposleni članovi kućanstva, kao garderobni i sanitarni prostor može se koristiti privatni.

(3) Subjekt u poslovanju s hranom koji posluje u objektu iz stavka 1. ovoga članka mora osigurati da pčelinji proizvodi podrijetlom iz otkupa potječu od registriranih primarnih proizvođača pčelinjih proizvoda.

Mesnice i ribarnice

Članak 20.

(1) Mesnice i ribarnice moraju ispunjavati zahtjeve propisane odgovarajućim odredbama Priloga II. Uredbe (EZ) br. 852/2004.

(2) U mesnicama se obavlja djelatnost rasijecanja mesa, a na zahtjev kupca i mljevenje mesa.

(3) U mesnicama se ne može obavljati proizvodnja mesnih proizvoda.

(4) Ukoliko se u mesnicama proizvode i mljeveno meso i mesni pripravci osim zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka objekt mora udovoljiti i zahtjevima propisanim Prilogom III. Odjeljkom I. Poglavljima III. i V. te Odjeljkom V. Uredbe (EZ) br. 853/2004 i sljedeće zahtjeve:

– prostorija ili odgovarajući prostor za uskladištenje sirovine

– prostorija za pripremu proizvoda

– prostor za uskladištenje materijala za pakiranje

– prostor za pakiranje

– prostor za skladištenje gotovih proizvoda

– opremu za prikupljanje i čuvanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi

– sanitarni prostor za radnike te prostor za sredstva za čišćenje i dezinfekciju proizvodnog pogona može biti dislociran od radnog dijela ako se nalazi unutar kruga objekta.

(5) Proizvodima proizvedenima u objektima iz stavka 4. ovoga članka mogu se opskrbljivati i drugi subjekti u poslovanju s hranom, a koji opskrbljuju krajnjeg potrošača u količini do 25% od ukupne sirovine.

(6) Ukupnom sirovinom iz stavka 5. ovoga članka smatra se količina mesa dopremljena za potrebe objekta tijekom jedne godine.

Mljekomati

Članak 21.

(1) Mljekomati moraju ispunjavati zahtjeve propisane odredbama Priloga II. Poglavlja III. Uredbe (EZ) br. 852/2004 i sljedećim zahtjevima:

1. temperatura mlijeka u mljekomatu mora biti vidljivo istaknuta na ekranu (engl. display)

2. ako je primjenjivo, materijal za pakiranje mora biti u skladu s propisanim uvjetima za tu vrstu hrane.

(2) Sirovo mlijeko koje se stavlja na tržište putem mljekomata mora udovoljavati odgovarajućim zahtjevima propisanim u Pravilniku o pregledu sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji, Prilogu III. Odjeljku IX. Poglavlju I. Dijelovima I. i III. Uredbe (EZ) br. 853/2004: te sljedećim zahtjevima:

1. sirovo mlijeko u mljekomatu ne smije biti starije od 24 sata od mužnje

2. sirovo mlijeko prije otpreme s gospodarstva podrijetla mora biti ohlađeno na temperaturu od 6-8°C

3. sirovo mlijeko u mljekomatu mora se održavati na temperaturi od 0 – 4°C

4. sirovo mlijeko mora potjecati od vlastitih životinja s gospodarstva koje ima status stada krava, ovaca i koza službeno slobodnih od bruceloze i tuberkuloze ili za druge vrste životinja izvršene mjere vezane za brucelozu i tuberkulozu sukladno posebnim propisima

5. sirovo mlijeko koje nije prodano putem mljekomata može se koristiti za proizvodnju mliječnih proizvoda ili za hranu za životinje, na istom gospodarstvu sukladno posebnim propisima.

(3) Spremnik koji se koristi za prijevoz sirovoga mlijeka, potrebno je nakon svake upotrebe očistiti i dezinficirati.

(4) Prostori i oprema na gospodarstvu podrijetla moraju udovoljavati odgovarajućim zahtjevima propisa o pregledu sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji te zahtjevima iz članka 15. stavaka 2. do 6. ovoga Pravilnika.

(5) Na mljekomatu moraju biti dostupne najmanje sljedeće informacije:

1. opis proizvoda (»sirovo mlijeko«) i upozorenje o mogućem štetnom utjecaju na određene kategorije ljudi s preporukom o toplinskoj obradi prije konzumacije

2. ime, adresa i kontakt podaci proizvođača i evidencijski broj mljekomata s Izvoda iz Upisnika registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla

3. datum mužnje

4. datum i sat punjenja mljekomata.

(6) Prodaju sirovog mlijeka na jednom automatu može obavljati samo jedan proizvođač mlijeka.

Ostali automati za prodaju primarnih proizvoda životinjskog podrijetla, pokretne mesnice i pokretne ribarnice

Članak 22.

(1) Automati za prodaju primarnih proizvoda životinjskog podrijetla, pokretne mesnice i pokretne ribarnice moraju udovoljavati odredbama Priloga II. Poglavlja III. Uredbe (EZ) br. 852/2004.

(2) U pokretnim mesnicama se:

1. obavlja djelatnost rasijecanja mesa, a na zahtjev kupca i mljevenje mesa

2. ne smiju proizvoditi mesni pripravci i mesni proizvodi.

(3) U pokretnoj ribarnici može se na zahtjev kupca obavljati priprema proizvoda ribarstva ukoliko pokretna ribarnica udovoljava odgovarajućim odredbama Priloga II. Poglavlja II. Uredbe (EZ) br. 852/2004 i osigurano je da se nusproizvodi zbrinjavaju sukladno posebnim propisima.

Sabiralište odstrijeljene divljači

Članak 23.

(1) Sabiralište odstrijeljene divljači mora udovoljavati odredbama Priloga I. Uredbe (EZ) br. 852/2004 i imati:

1. rashladnu komoru za uskladištenje trupova

2. umivaonik s toplom i hladnom vodom

3. ako obavlja djelatnost obrade, mora imati i:

– prostor namijenjen za skidanje kože

– opremu za skidanje kože u visećem položaju

– sterilizator za dezinfekciju alata i opreme

– odvojene rashladne komore za otkožene trupove i neotkožene trupove, opremu za rasijecanje trupa u najviše šest dijelova ako se ta djelatnost obavlja u objektu

– hlađeni spremnik za nusproizvode životinjskog podrijetla kategorije 1. i 2. koji nisu namijenjeni prehrani ljudi (u daljnjem tekstu: nusproizvodi).

(2) Prvi pregled odstrijeljene divljači obavlja educirana osoba za prvi pregled odstrijeljene divljači u skladu s Prilogom III. Odjeljkom IV. Poglavljima II. i III. Uredbe 853/2004.

(3) Post mortem pregled mesa odstrijeljene divljači namijenjenog krajnjem potrošaču ili za lokalne maloprodajne objekte koji opskrbljuju krajnjeg potrošača/ugostiteljske objekte, obavlja službena osoba u skladu s Uredbom (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju posebnih pravila organizacije službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (SL L 139, 30. 4. 2004., kako je posljednji put izmijenjena i dopunjena Uredbom Komisije (EU) br. 219/2014.

(4) Meso odstrijeljene divljači u sabiralištima odstrijeljene divljači namijenjeno krajnjem potrošaču ili za lokalne maloprodajne objekte koji opskrbljuju krajnjeg potrošača/ugostiteljske objekte ne označava se oznakom zdravstvene ispravnosti.

(5) Količina mesa divljači koja se stavlja na tržište na način iz stavka 4. ovoga članka može iznositi najviše 30% godišnjeg propisa izlučenja prema važećoj lovnogospodarskoj osnovi lovišta.

(6) Meso odstrijeljene divljači podrijetlom iz sabirališta odstrijeljene divljači namijenjeno krajnjem potrošaču ili za maloprodajne objekte koji opskrbljuju krajnjeg potrošača/ugostiteljske objekte može se stavljati na tržište samo na području Republike Hrvatske.

(7) Meso odstrijeljene divljači namijenjeno krajnjem potrošaču ili lokalnim maloprodajnim objektima koji opskrbljuju krajnjeg potrošača/ugostiteljske objekte mora pratiti dokumentacija o sljedivosti koja sadržava najmanje sljedeće podatke:

1. broj i naziv lovišta iz kojega divljač potječe

2. ime i adresu krajnjeg potrošača ili naziv i adresu maloprodajnog objekta

3. broj evidencijske markice za obilježavanje krupne divljači

4. datum odstrela i isporuke/otpreme

5. vrstu divljači i ukupnu količinu isporučenih/otpremljenih trupova i/ili mesa

6. redni broj službene evidencije na liniji klanja (Knjiga 2).

(8) Ako se meso iz sabirališta odstrijeljene divljači otprema u odobreni objekt post mortem pregled se obavlja u odobrenom objektu.

(9) Subjekt u poslovanju s hranom koji posluje u objektu iz stavka 1. ovoga članka mora voditi i čuvati dokumentaciju i evidencije sukladno posebnom propisu o uspostavi sustava temeljenih na načelima HACCP sustava te evidencije o:

1. provedenim pregledima divljači

2. provedenim mjerama vezanim za propise o zdravlju životinja

3. sljedivosti koja mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

– broj i naziv lovišta iz kojega divljač potječe

– ime i adresu krajnjeg potrošača ili naziv i adresu maloprodajnog objekta

– broj evidencijske markice za obilježavanje krupne divljači

– datum odstrela i isporuke/otpreme

– ukupnu količinu isporučenih/otpremljenih trupova i/ili mesa

– ime i broj iskaznice osobe ovlaštene za prvi pregled odstrijeljene divljači koja je obavila prvi pregled.

Objekti za klanje peradi i lagomorfa na gospodarstvu podrijetla

Članak 24.

(1) Objekt za klanje peradi i lagomorfa na gospodarstvu podrijetla mora udovoljavati odredbama Priloga II. Poglavlja I. Uredbe (EZ) br. 852/2004 te imati najmanje:

1. prostoriju za obavljanje omamljivanja, klanja, čerupanja/skidanja kože, evisceriranja u kojoj je osigurana vremenska odvojenost između pojedinih radnji na način da se spriječi kontaminacija hrane

2. rashladnu komoru ili uređaj za hlađenje odgovarajućeg kapaciteta

3. sudoper s toplom i hladnom pitkom vodom.

(2) Trupovi zaklanih životinja moraju se držati na temperaturi ne višoj od 4°C.

(3) Perad i lagomorfi iz članka 1. ovoga Pravilnika moraju se klati sukladno posebnim propisima o dobrobit životinja pri klanju.

(4) Nusproizvodi se moraju zbrinjavati sukladno posebnim propisima.

(5) Trupovi zaklanih životinja koji potječu iz objekta za klanje peradi i lagomorfa na gospodarstvu podrijetla moraju biti označeni evidencijskim brojem na pakiranju i mogu se stavljati na tržište:

1. krajnjem potrošaču na gospodarstvu podrijetla

2. u lokalnim maloprodajnim objektima koji izravno opskrbljuju krajnjeg potrošača koji:

– se nalaze na području iste ili susjedne županije i

– nisu udaljeni više od 50 km od objekta za klanje peradi i lagomorfa na gospodarstvu podrijetla

3. u vlastitoj ili lokalnoj turističkoj ponudi.

(6) Subjekt u poslovanju s hranom mora imati dokumentaciju i evidencije sukladno posebnom propisu o uspostavi sustava temeljenih na načelima HACCP-a te evidenciju o provedenim mjerama vezanim za propise o zdravlju životinja.

Objekti za klanje malih papkara na gospodarstvu podrijetla

Članak 25.

(1) Objekt za klanje malih papkara na gospodarstvu podrijetla mora udovoljavati odredbama Priloga II. Poglavlja I. Uredbe (EZ) br. 852/2004 te imati najmanje:

(a) prostoriju u kojoj se klanje i klaonička obrada može obaviti na higijenski način

(b) sterilizator za dezinfekciju alata i opreme ili drugi sustav s jednakim učinkom

(c) odgovarajući spremnik za nusproizvode

(d) rashladnu komoru ili uređaj za hlađenje odgovarajućeg kapaciteta

(e) sudoper s toplom i hladnom pitkom vodom

(f) spremnik za želuce i crijeva izrađen na način da omogućava veterinarski pregled i njihovo uklanjanje iz prostorije

(g) opremu za skidanje kože u visećem položaju.

(2) Prostorija u kojoj se obavlja klanje i klaonička obrada može se koristiti za obradu i rasijecanje mesa ako je prije toga očišćena i dezinficirana te za čišćenje želudaca i crijeva kada se ista ne koristi za klanje i u njoj se ne nalaze trupovi ili meso. Nakon čišćenja želudaca prostoriju je potrebno temeljito očistiti i dezinficirati.

(3) Meso zaklanih životinja mora se ohladiti tako da temperatura u svim dijelovima trupa ne prelazi 7°C.

(4) Mali papkari iz članka 2. ovoga Pravilnika moraju se klati sukladno posebnim propisima o zaštiti životinja pri klanju.

(5) Nusproizvodi se moraju zbrinjavati sukladno posebnim propisima.

(6) Subjekt u poslovanju s hranom mora najmanje 48 sati prije klanja obavijestiti nadležni veterinarski Ured veterinarske inspekcije/kontrolno tijelo radi obavljanja ante i post mortem pregleda.

(7) Subjekt u poslovanju s hranom mora osigurati da su trupovi svinja pregledani na prisutnost Trichinella u mesu u skladu s Uredbom (EZ) br. 2075/2005.

(8) Subjekt u poslovanju s hranom moraju voditi evidenciju o broju i vrsti zaklanih životinja i datumu klanja.

(9) Subjekt u poslovanju s hranom mora imati dokumentaciju i evidencije sukladno posebnom propisu o uspostavi sustava temeljenih na načelima HACCP sustava te evidenciju o provedenim mjerama vezanim za propise o zdravlju životinja.

(10) Meso zaklanih životinja koje potječe iz objekta za klanje malih papkara na gospodarstvu podrijetla može se koristiti isključivo za pripremu hrane gostima u vlastitoj turističkoj ponudi.

Sabirnice jaja

Članak 26.

(1) Sabirnice jaja moraju udovoljavati zahtjevima propisanim odredbama Priloga I. Uredbe (EZ) br. 852/2004 i voditi evidencije o:

(a) količini prikupljenih jaja, načinu uzgoja, podacima o proizvođaču, nazivu, adresi i šifri proizvođača te datumu ili razdoblju nesenja

(b) količini isporučenih jaja, načinu uzgoja, podacima o proizvođaču, nazivu, adresi te datumu ili razdoblju nesenja.

(2) U sabirnici jaja se moraju držati na ujednačenoj temperaturi ne nižoj od 5°C i ne višoj od 18°C, sve do trenutka prodaje.

(3) Jaja iz sabirnice mogu se isporučiti subjektima u poslovanju s hranom koji imaju odobren pakirni centar ili subjektima u prehrambenoj ili neprehrambenoj industriji.

Odjeljak 2.

ODOBRAVANJE OBJEKATA I ODOBRAVANJE OBJEKATA POD POSEBNIM UVJETIMA

ODOBRAVANJE OBJEKATA

Objekti koji podliježu odobravanju

Članak 27.

Odobravanje, u skladu s odredbama ovoga Poglavlja, obavezno je za sljedeće:

(a) objekte koji obavljaju djelatnosti za koje su propisani zahtjevi u Prilogu III. Uredbe (EZ) br. 853/2004 i to:

1. objekte za klanje i rasijecanje mesa domaćih papkara i kopitara te pokretne klaonice domaćih papkara i kopitara

2. objekte za klanje i rasijecanje mesa peradi i lagomorfa te pokretne klaonice peradi i lagomorfa

3. objekte za klanje i rasijecanje mesa divljači iz uzgoja te pokretne klaonice divljači iz uzgoja

4. objekte za obradu i rasijecanje divljači

5. objekte za proizvodnju mljevenog mesa, mesnih pripravaka i strojno otkoštenog mesa (SOM)

6. objekte za preradu mesa

7. objekte za žive školjkaše:

– centri za pročišćavanje

– otpremni centri

8. objekte za proizvode ribarstva:

– brodovi tvornice

– brodovi hladnjače

– objekti za uskladištenje svježih proizvoda ribarstva

– prerada ribe

– veletržnica ribe

– aukcijska tržnica

9. objekte za mlijeko i mliječne proizvode:

– sabirališta sirovog mlijeka za više od jednog otkupljivača

– prerada mlijeka

10. objekte za jaja:

– pakirni centri

– proizvodnja tekućih jaja

– prerada jaja

11. objekte za preradu žaba i puževa

12. objekte za topljenu životinjsku mast i čvarke:

– sabiralište

– prerada

13. objekte za preradu želudaca, mjehura i crijeva

14. objekte za proizvodnju želatine

15. objekte za proizvodnju kolagena

16. objekte za proizvodnju pčelinjih proizvoda – izvozni objekti

(b) objekte koji obavljaju opće djelatnosti i to:

1. uskladištenje hrane životinjskog podrijetla u uvjetima kontrolirane temperature

2. samostojeći objekti za prepakiravanje hrane životinjskog podrijetla

3. veleprodaja mesa, mljevenog mesa, mesnih pripravaka, strojno otkoštenog mesa, mesnih proizvoda, proizvoda ribarstva, živih školjkaša, sirovog mlijeka i mliječnih proizvoda, jaja i proizvoda od jaja, žabljih krakova i puževa, topljene životinjske masti i čvaraka, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva, prerađene želatine i kolagena

4. brodovi za uskladištenje hrane životinjskog podrijetla u uvjetima kontrolirane temperature.

(c) izvozne objekte koji posluju s hranom životinjskog podrijetla, a nisu navedeni u Uredbi (EZ) br. 853/2004 u skladu sa zahtjevima trećih zemalja.

(d) objekte opskrbljivače brodova koji posluju s hranom životinjskog podrijetla koji se odobravaju u skladu s člancima 13. i 14. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 113/13).

Postupak odobravanja

Članak 28.

(1) Subjekt u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla prije početka obavljanja djelatnosti podnosi Upravi nadležnoj za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane zahtjev za odobravanje objekta iz članka 27. ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. ime/naziv i adresa/sjedište subjekta u poslovanju s hranom, OIB, kontakt podaci

2. adresa objekta

3. djelatnost.

(3) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka subjekt u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla mora dostaviti odgovarajući tlocrt objekta s ucrtanom opremom i tehnološkim putovima proizvodnje.

(4) Nakon zaprimanja urednog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka Uprava nadležna za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane donosi rješenje o osnivanju stručnog povjerenstva koje obavlja pregled objekta. Stručno povjerenstvo sastoji se od tri člana, djelatnika Uprave nadležne za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane, od kojih najmanje dvoje mora biti prisutno pri obavljanju pregleda objekta, a najmanje jedan član povjerenstva mora biti mjesno nadležni veterinarski inspektor.

(5) U slučaju ako objekt udovoljava odredbama članka 30. ovoga Pravilnika u pogledu dokumentacije, infrastrukture i opreme, stručno povjerenstvo dostavlja Upravi nadležnoj za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane zapisnik o nalazu na licu mjesta u objektu s prijedlogom za izdavanje uvjetnog odobrenja. Subjekt u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla mora osigurati odgovarajući tlocrt objekta s ucrtanom opremom i tehnološkim putovima proizvodnje, tako da raspored prostorija i opreme bude jasno vidljiv te isti dati stručnom povjerenstvu koje ga mora priložiti zapisniku.

(6) Uprava nadležna za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane na temelju zapisnika i prijedloga iz stavka 5. ovoga članka donosi rješenje o uvjetnom odobrenju na rok od tri mjeseca, objektu se dodjeljuje odobreni broj te se upisuje u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla. Uz rješenje o uvjetnom odobrenju, subjektu se dostavlja i izvod iz Upisnika odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla.

(7) Prije isteka roka na koje je izdano uvjetno odobrenje stručno povjerenstvo na licu mjesta obavlja ponovni pregled objekta za vrijeme obavljanja odobrene djelatnosti i kontrolu provedbe sustava samokontrola subjekta u poslovanju s hranom.

(8) Uprava nadležna za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane donosi rješenje o odobrenju na temelju zapisnika stručnog povjerenstva ako objekt udovoljava svim odredbama propisa o hrani.

(9) Ako je tijekom ponovnog pregleda utvrđeno da objekt udovoljava propisima o hrani, ali sustav samokontrola subjekta u poslovanju s hranom ne udovoljava u potpunosti propisima o hrani, Uprava nadležna za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane donosi rješenje kojim se produžuje uvjetno odobrenje za rad na najviše još tri mjeseca.

(10) Kada objekt pri ponovnom pregledu ne udovoljava svim propisanim zahtjevima, osim u slučaju iz stavka 9. ovoga članka, Uprava nadležna za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane ga na temelju zapisnika stručnog povjerenstva rješenjem briše iz Upisnika odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla.

(11) Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i u slučaju dopune ili promjene djelatnosti u odobrenom objektu te rekonstrukcije objekta, uz iznimku da u slučaju rekonstrukcije objekta Uprava nadležna za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane izdaje rješenje o odobrenju nakon samo jednog pregleda objekta.

Pregled objekta

Članak 29.

(1) Pregled objekta iz članka 28. ovoga Pravilnika u postupku odobravanja obuhvaća:

1. utvrđivanje ispunjavanja zahtjeva glede infrastrukture i opreme u objektu

2. pregled plana sustava samokontrola, vezano uz tehnološke postupke, koji će se obavljati u objektu.

(2) Za utvrđivanje usklađenosti sustava samokontrola subjekt u poslovanju s hranom mora predočiti dokumentaciju, koja sadrži barem:

1. plan čišćenja i dezinfekcije objekta i održavanja osobne higijene

2. plan kontrole štetočina

3. plan kontrole vode za piće

4. dokaze o zdravlju zaposlenika za osobe koje pri radu u proizvodnji i prometu s hranom dolaze u dodir s hranom

5. plan edukacije djelatnika

6. plan utvrđivanja ispunjavanja mikrobioloških i drugih propisanih kriterija

7. plan postupaka samokontrole razvijen u skladu s načelima sustava HACCP-a, u skladu s posebnim propisom

8. plan utvrđivanja/provođenja sljedivosti sirovine i hrane

9. plan rukovanja s nusproizvodima koje objekt zaprimi ili koji nastanu u njemu.

(3) Planovi iz stavka 2. ovoga članka moraju sadržavati opis rada i postupaka, učestalost provođenja i korektivne mjere u slučaju utvrđenih nesukladnosti tijekom procesa proizvodnje.

Podaci u Upisniku odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla

Članak 30.

(1) U Upisniku odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla vode se najmanje sljedeći podaci:

1. ime/naziv i adresa/sjedište subjekta u poslovanju s hranom

2. adresa odobrenog objekta

3. odobreni broj

4. odobrene djelatnosti.

(2) Subjekt u poslovanju s hranom mora u roku od 30 dana od nastale promjene koja se odnosi na neki od podataka iz točke 1. stavka 1. ovoga članka podnijeti Upravi nadležnoj za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane zahtjev za upis promjene podataka koje se vode u Upisniku odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla i o tome dostaviti odgovarajuće dokaze odnosno dokumentaciju. Dokaze može dostaviti u neovjerenom presliku ili neovjerenom ispisu elektroničke isprave.

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. ime/naziv i adresa/sjedište subjekta u poslovanju s hranom

2. adresa odobrenog objekta

3. odobreni broj

4. opis promjene.

(4) U slučaju da subjekt u poslovanju s hranom koji posluje u objektu privremeno obustavlja obavljanje neke (jedna ili više) od odobrenih djelatnosti, dužan je u roku od 15 dana o tome obavijestiti nadležni veterinarski ured koji o tome obavještava Upravu nadležnu za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane.

(5) Subjekt u poslovanju s hranom iz stavka 4. ovoga članka mora, najmanje 15 dana prije planiranog početka ponovnog obavljanja djelatnosti, o tome obavijestiti nadležni veterinarski ured koji o tome obavještava Upravu nadležnu za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane.

(6) Ukoliko obustava iz stavka 4. ovoga članka traje duže od šest mjeseci, prije ponovnog početka obavljanja djelatnosti, radi provjere ispunjavanja propisanih uvjeta službena osoba obavlja pregled objekta te dostavlja obavijest o ponovnom početku obavljanju djelatnosti Upravi nadležnoj za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane.

(7) Ako se u objektu djelatnost ne obavlja duže od dvanaest mjeseci, djelatnost/objekt se, po službenoj dužnosti, briše iz Upisnika odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla.

Brisanje objekta ili djelatnosti u objektu na zahtjev subjekta u poslovanju s hranom

Članak 31.

(1) U slučaju kada ovlaštena osoba subjekta u poslovanju s hranom podnosi zahtjev za brisanje objekta ili djelatnosti u objektu iz Upisnika odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla mora dostaviti Upravi nadležnoj za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane najmanje sljedeće podatke:

1. ime/naziv i adresa/sjedište subjekta u poslovanju s hranom, OIB

2. odobreni broj objekta

3. djelatnost/objekt koja se briše

4. adresa objekta.

(2) Ovlaštena osoba subjekta u poslovanju s hranom mora Upravi nadležnoj za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane podnijeti zahtjev iz stavka 1. ovoga članka najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana prestanka obavljanja djelatnosti/rada objekta.

(3) Po zaprimanju urednog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka Uprava nadležna za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane donosi rješenje o brisanju objekta ili djelatnosti u objektu iz Upisnika odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla.

Privremena zabrana rada ili brisanje djelatnosti/objekta

Članak 32.

(1) U slučaju da službena osoba prilikom provođenja službenih kontrola u objektu utvrdi značajno neudovoljavanje propisanim zahtjevima, može zabraniti obavljanje odobrene djelatnosti u objektu ili rad objekta te odrediti rok za otklanjanje nedostataka.

(2) U slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u zadanom roku, odnosno ako se nedostaci koji ugrožavaju javno zdravlje uzastopno ponavljaju, ili se utvrdi da se u objektu ne obavlja odobrena djelatnost duže od godine dana, službena osoba dostavlja Sektoru Uprave nadležne za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane nadležnom za vođenje Upisnika odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla prijedlog za brisanje djelatnosti ili objekta iz stavka 1. ovoga članka iz Upisnika.

(3) U slučaju iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, službena osoba dostavlja Sektoru Uprave nadležne za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane nadležnom za vođenje Upisnika odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, u roku od 8 dana:

1. dokumentaciju o privremenoj zabrani rada u objektu ili

2. prijedlog i dokumentaciju na temelju koje se predlaže brisanje djelatnosti ili objekta.

(4) U slučajevima iz stavaka 2. i 3. točke 2. ovoga članka Uprava nadležna za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane donosi rješenje o brisanju objekta iz Upisnika odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla.

ODOBRAVANJE POD POSEBNIM UVJETIMA

Objekti koji podliježu odobravanju pod posebnim uvjetima

Članak 33.

(1) Odobravanju pod posebnim uvjetima podliježu objekti koji u sklopu maloprodaje, isključujući ugostiteljstvo, obavljaju djelatnost za koje su propisani uvjeti u Prilogu III. Uredbe (EZ) br. 853/2004.

(2) Objekti iz stavka 1. ovoga članka su:

1. objekti u kojima se obavlja rasijecanje mesa, proizvodnja mesnih proizvoda, mljevenog mesa i mesnih pripravaka za potrebe maloprodajnog objekta koji opskrbljuje krajnjeg potrošača, istog subjekta u poslovanju s hranom

2. objekti za preradu mlijeka na gospodarstvu podrijetla.

(3) Objekti iz stavka 2. točke 2. ovoga članka koji prodaju i drugu vrstu hrane osim navedene podliježu postupcima registracije prema Poglavlju III. ovoga Pravilnika za djelatnosti koje nisu obuhvaćene navedenim točkama.

(4) Za odobravanje pod posebnim uvjetima, subjekt u poslovanju s hranom dužan je Upravi nadležnoj za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane dostaviti zahtjev koji sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. ime/naziv i adresa/sjedište subjekta u poslovanju s hranom, OIB, kontakt podaci

2. adresa objekta

3. djelatnost.

(5) Nakon zaprimanja urednog zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka stručno povjerenstvo, koje rješenjem osniva čelnik Uprave nadležne za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane, obavlja pregled objekta. Ako objekt udovoljava propisanim uvjetima, stručno povjerenstvo dostavlja Upravi nadležnoj za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane zapisnik o nalazu na licu mjesta u objektu i prijedlog za izdavanje odobrenja.

(6) Na pregled objekta iz stavka 5. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 29. ovoga Pravilnika.

(7) Objekti iz stavka 2. ovoga članka moraju ispunjavati zahtjeve propisane pravilnikom koji propisuje posebne uvjete za objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji se odobravaju pod posebnim uvjetima.

(8) Objekti iz stavka 2. ovoga članka upisuju se u Upisnik objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla odobrenih pod posebnim uvjetima na temelju rješenja koje izdaje Uprava nadležna za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane.

(9) U slučaju promjene podataka, privremenog neobavljanja djelatnosti, zabrane rada i brisanja objekta iz upisnika, primjenjuju se na odgovarajući način odredbe članaka 30., 31. i 32. ovoga Pravilnika.

Upisnici i obrasci

Članak 34.

(1) Podaci o nazivu i sjedištu subjekta u poslovanju s hranom, lokaciji, evidencijskom odnosno odobrenom broju i djelatnosti objekta u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, a koji se vode u upisnicima iz članka 8. stavka 1., članka 28. stavka 6. i članka 33. stavka 8. ovoga Pravilnika, javno su dostupni na web stranici Uprave nadležne za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane.

(2) U slučajevima iz članka 7. stavka 2., članka 9. stavka 2., članka 10. stavka 2., članka 28. stavka 2., članka 30. stavka 3., članka 31. stavka 1. i članka 33. stavka 4. ovoga Pravilnika subjekt u poslovanju s hranom može koristiti preporučene obrasce zahtjeva koji se objavljuju na mrežnim stranicama Uprave nadležne za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane, a mogu se podići i u nadležnom veterinarskom uredu.

Poglavlje III.

POSEBNE ODREDBE ZA SUBJEKTE U POSLOVANJU S HRANOM I OBJEKTE U KOJIMA SE POSLUJE S HRANOM KOJI PODLIJEŽU NADZORU SANITARNE INSPEKCIJE

Objekti i subjekti koji podliježu registraciji

Članak 35.

Subjekti u poslovanju s hranom koji su prema Zakonu o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, zdravlju i dobrobiti životinja, u nadležnosti sanitarne inspekcije, dužni su provesti registraciju sukladno odredbama ovoga Poglavlja.

Članak 36.

Registracija u skladu s odredbama ovoga Poglavlja obvezna je za subjekte u poslovanju s hranom koji obavljaju sljedeće djelatnosti:

1. proizvodnja i prerada hrane neživotinjskog podrijetla i/ili hrane koja sadrži sastojke neživotinjskog podrijetla i prerađene sastojke životinjskog podrijetla, isključujući djelatnosti koje podliježu odredbama Poglavlja IV. ovoga Pravilnika

2. trgovina hranom, isključujući djelatnosti koje podliježu odredbama Poglavlja II. ovoga Pravilnika

3. ugostiteljstvo

4. priprema hrane i pružanje usluga prehrane u objektima ustanova socijalne skrbi, zdravstva, odgoja, obrazovanja i drugih sličnih ustanova

5. uvoz i distribucija hrane neživotinjskog podrijetla te hrane koja sadrži sastojke neživotinjskog podrijetla i prerađene sastojke životinjskog podrijetla

6. proizvodnja, distribucija i stavljanje na tržište dodataka prehrani, bez obzira na podrijetlo.

Članak 37.

Iznimno od članka 36. ovoga Pravilnika obvezi registracije prema odredbama ovoga Poglavlja ne podliježu:

1. prigodna prodaja organizirana u sklopu održavanja sajmova, priredaba i izložbi

2. obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja prodaju primarne proizvode na mjestu proizvodnje, na štandovima i klupama na tržnicama na malo, na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara i ustanova te pokretnom prodajom

3. subjekti u poslovanju s hranom koji na mjestu proizvodnje, na štandovima i klupama na tržnicama na malo, na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara i ustanova te pokretnom prodajom prodaju hranu životinjskog podrijetla i upisani su kao proizvođači u upisnike Uprave nadležne za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane

4. prodaja pčelinjih proizvoda na mjestu proizvodnje, na štandovima i klupama na tržnicama na malo, na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara i ustanova te pokretnom prodajom proizvođača iz članka 14. ovoga Pravilnika.

Registracija subjekta i objekata u poslovanju s hranom

Članak 38.

(1) Subjekti iz članka 36. ovoga Pravilnika upisuju se u Upisnik registriranih subjekata i objekata koji vodi Uprava nadležna za poslove sanitarne inspekcije.

(2) Subjekti iz članka 35. ovoga Pravilnika dužni su registrirati i svaki objekt koji je pod njihovim nadzorom, a u kojem se obavlja djelatnost u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i distribucije hrane.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, subjekt u poslovanju s hranom koji obavlja djelatnost trgovine na štandovima i klupama na tržnicama na malo, na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara i ustanova te pokretnom prodajom nije dužan registrirati svaki objekt (štand, klupu, objekt u kojem se automat nalazi, vozilo) već se navedena djelatnost upisuje prilikom registracije subjekta u poslovanju s hranom.

(4) Subjekt u poslovanju s hranom podnosi zahtjev za registraciju ministarstvu nadležnom za zdravlje.

(5) Subjekt u poslovanju s hranom u zahtjevu za registraciju iz stavka 1. ovoga članka navodi najmanje sljedeće podatke:

1. podaci o subjektu: naziv, sjedište i OIB pravne ili fizičke osobe koja obavlja djelatnost poslovanja s hranom, djelatnost poslovanja s hranom te kontakt podaci

2. u slučaju podnošenja zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka obavezno se navode i podaci o objektu: naziv, adresa i djelatnost objekta.

(6) Uz valjano ispunjen zahtjev subjekt u poslovanju s hranom Upravi nadležnoj za poslove sanitarne inspekcije dostavlja:

1. dokaz da je u Republici Hrvatskoj registriran za obavljanje djelatnosti i upisan u odgovarajući registar

2. preslik rješenja o ispunjavanju minimalno-tehničkih uvjeta ako objekt podliježe ishođenju temeljem propisa o ugostiteljstvu i trgovini.

(7) Obrazac zahtjeva objavljuje se na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za zdravlje.

Članak 39.

(1) Na temelju podnesenog zahtjeva u skladu s člankom 38. stavak 4. ovoga Pravilnika Uprava nadležna za poslove sanitarne inspekcije upisuje subjekt odnosno objekt u poslovanju s hranom u Upisnik registriranih subjekata i objekata koji vodi ministarstvo nadležno za zdravlje i subjektu u poslovanju s hranom izdaje rješenje o upisu te izvod iz Upisnika registriranih subjekata i objekata.

(2) Upisnik registriranih subjekata i objekata koji vodi ministarstvo nadležno za zdravlje sastavni je dio središnjega informacijskog sustava sanitarne inspekcije (SISSI).

(3) Uprava nadležna za poslove sanitarne inspekcije na zahtjev subjekta u poslovanju s hranom može omogućiti podnošenje zahtjeva za registraciju putem javnog portala središnjega informacijskog sustava sanitarne inspekcije (SISSI) kao i pristup vlastitim podacima u Upisniku registriranih subjekata i objekata.

Članak 40.

(1) Subjekti u poslovanju s hranom dužni su osigurati da objekti u poslovanju s hranom u kojima se obavljaju djelatnosti iz članka 36. ovoga Pravilnika, udovoljavaju odredbama propisa o hrani.

(2) Subjekti u poslovanju s hranom iz članka 37. stavka 3. ovoga Pravilnika dužni su voditi i dati na uvid prilikom provođenja službene kontrole, popis prodajnih mjesta na tržnici, popis prodajnih vozila sa lokacijama za prodaju te popis lokacija na kojima se nalaze automati za prodaju.

Promjena podataka

Članak 41.

(1) Subjekt u poslovanju s hranom mora u roku od 30 dana obavijestiti Upravu nadležnu za poslove sanitarne inspekcije o svakoj promjeni podataka iz članka 38. stavka 5. ovoga Pravilnika, osim u dijelu koji se odnosi na kontakt podatke.

(2) Za ažuriranje promjena koje se odnose na kontakt podatke u Upisniku registriranih subjekata i objekta odgovoran je sam subjekt u poslovanju s hranom, a pristup u isti ostvaruje se u skladu s člankom 38. stavkom 1. ovoga Pravilnika.

(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka ukoliko u registriranom objektu u poslovanju s hranom dođe do promjene subjekta u poslovanju s hranom, isti je dužan podnije novi zahtjev za registraciju sukladno članku 38. ovoga Pravilnika.

Brisanje iz Upisnika registriranih subjekata i objekata

Članak 42.

(1) U slučaju prestanka obavljanja djelatnosti službena osoba subjekta u poslovanju s hranom u roku od 8 dana mora Upravi nadležnoj za poslove sanitarne inspekcije podnijeti zahtjev za brisanje iz Upisnika registriranih subjekata i objekata.

(2) Ako službena osoba inspekcijskim nadzorom utvrdi nedostatke koji zahtijevaju trajno brisanje objekta koji posluje s hranom odnosno pouzdano zna/ima dokaze da u objektu ne posluje subjekt u poslovanju s hranom, dužna je prijedlog za brisanje dostaviti Upravi nadležnoj za poslove sanitarne inspekcije.

(3) Uz prijedlog o brisanju službena osoba dužna je dostaviti i svu dokumentaciju na temelju koje se predlaže brisanje.

Poglavlje IV.

POSEBNE ODREDBE ZA OBJEKTE NA RAZINI PRIMARNE PROIZVODNJE KOJI PODLIJEŽU NADZORU POLJOPRIVREDNE INSPEKCIJE

Članak 43.

Subjekti u poslovanju s hranom na razini primarne biljne proizvodnje, koji su prema Zakonu o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, zdravlju i dobrobiti životinja, u nadležnosti poljoprivredne inspekcije, dužni su provesti registraciju sukladno Uredbi (EZ) br. 852/2004 i odredbama ovoga Poglavlja.

REGISTRACIJA SUBJEKATA

Članak 44.

(1) Subjekti u poslovanju s hranom na razini primarne biljne proizvodnje obvezni su upisati se u Upisnik poljoprivrednika sukladno Zakonu o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15.)

(2) U smislu ovoga Poglavlja subjekti u poslovanju s hranom registrirani su ako su upisani u Upisnik poljoprivrednika.

(3) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu nadležno je za Upisnik poljoprivrednika, a poslovi njegovog vođenja povjereni su Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u skladu s odredbama Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15).

(4) Subjekt u poslovanju s hranom obavezan je podnijeti zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednika u roku od 30 dana od dana početka obavljanja djelatnosti.

Članak 45.

Subjekti u poslovanju s hranom, koji u primarnoj proizvodnji proizvode i stavljaju na tržište hranu i hranu za životinje biljnog podrijetla, moraju osigurati uvjete propisane Prilogom I. Dijelom A. Uredbe (EZ) br. 852/2004.

ODOBRAVANJE OBJEKATA

Postupak odobravanja

Članak 46.

(1) Subjekt u poslovanju s hranom podnosi zahtjev za odobravanje objekta za proizvodnju klica Upravi nadležnoj za poslove poljoprivrede i prehrambene industrije na obrascu koji je objavljen na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za poljoprivredu.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže se obrtnica ili izvod iz registra trgovačkog suda ili rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednika.

(3) Ako dokumentacija iz stavka 2. ovoga članka nije dostupna nadležnom tijelu, podnositelj zahtjeva je dužan istu dostaviti.

(4) Po podnesenom zahtjevu, Uprava nadležna za poslove poljoprivrede i prehrambene industrije donosi rješenje o osnivanju stručnog povjerenstva koje obavlja pregled objekta. Stručno povjerenstvo sastoji se od tri člana, djelatnika Uprave nadležne za poslove poljoprivrede i prehrambene industrije, od kojih najmanje dvoje mora biti prisutno pri obavljanju pregleda objekta.

(5) U postupku odobravanja stručno povjerenstvo obavlja pregled objekta koji mora udovoljavati odredbama članka 47. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika u pogledu dokumentacije, infrastrukture i opreme. Stručno povjerenstvo, iz stavka 4. ovoga članka, dostavlja Upravi nadležnoj za poslove poljoprivrede i prehrambene industrije zapisnik o nalazu na licu mjesta u objektu sa prijedlogom za izdavanje odobrenja.

(6) Uprava nadležna za poslove poljoprivrede i prehrambene industrije na temelju zapisnika i prijedloga za izdavanje odobrenja iz stavka 5. ovoga članka donosi rješenje o odobrenju i objekt upisuje u Upisnik odobrenih objekata za proizvodnju klica te mu se dodjeljuje odobreni broj.

(7) Ako objekt ne udovoljava propisanim zahtjevima, nadležno tijelo postupa u skladu s odredbama Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja.

(8) Upisnik odobrenih objekata za proizvodnju klica vodi Uprava nadležna za poslove poljoprivrede i prehrambene industrije i objavljuje se na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za poljoprivredu.

Objekti za proizvodnju klica koji podliježu odobravanju

Članak 47.

(1) Odobravanje u skladu s odredbama ovoga Pravilnika obvezna je za objekte u kojima se proizvode klice što uključuje proizvodnju, skladištenje, pakiranje i prijevoz na mjestu proizvodnje.

(2) Subjekti u poslovanju s hranom dužni su osigurati da objekti iz stavka 1. ovoga članka udovoljavaju odredbama Uredbe (EZ) br. 852/2004 i Uredbe Komisije (EU) br. 210/2013 od 11. ožujka 2013. o odobravanju objekata za proizvodnju klica u skladu s Uredbom (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 68, 12. 03. 2013.).

(3) Subjekti u poslovanju s hranom koji proizvode klice dužni su osim udovoljavanja odredbama Uredbi iz stavka 2. ovoga članka osigurati udovoljavanje i odredbama:

1. Provedbene uredba Komisije (EU) br. 208/2013 od 11. ožujka 2013. o zahtjevima za sljedivošću klica i sjemena namijenjenog proizvodnji klica (SL L 68, 12.03.2013.)

2. Uredbe Komisije (EU) br. 209/2013 od 11. ožujka 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2073/2005 u pogledu mikrobioloških kriterija za klice i pravila uzorkovanja za trupove peradi i svježe meso peradi (SL L 68, 12.03.2013.)

3. Uredbe Komisije (EU) br. 211/2013 od 11. ožujka 2013. o zahtjevima u pogledu certificiranja za uvoz u Uniju klica i sjemena namijenjenog za proizvodnju klica (SL L 68, 12.03.2013.).

Zabrana rada

Članak 48.

(1) Ako službena osoba prilikom provođenja službenih kontrola u objektu utvrdi nedostatke ili ne udovoljavanje propisanim zahtjevima, može zabraniti obavljanje odobrene djelatnosti u objektu te odrediti rok za otklanjanje nedostataka.

(2) U slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u zadanom roku, objekt se po službenoj dužnosti na prijedlog službene osobe briše iz Upisnika odobrenih objekata za proizvodnju klica.

(3) Službena osoba koja provodi službene kontrole, a radi evidentiranja u Upisniku odobrenih objekata za proizvodnju klica, dostavlja Upravi nadležnoj za poslove poljoprivrede i prehrambene industrije u roku od 8 dana presliku rješenja o zabrani rada u objektu.

Brisanje iz Upisnika odobrenih objekata za proizvodnju klica na zahtjev subjekta

Članak 49.

(1) U slučaju kada subjekt u poslovanju s hranom prestaje poslovati u objektu, službena osoba subjekta u poslovanju s hranom dostavlja Upravi nadležnoj za poslove poljoprivrede i prehrambene industrije zahtjev za brisanje objekata iz Upisnika odobrenih objekata za proizvodnju klica, najkasnije u roku 6 mjeseci od dana prestanka poslovanja u objektu o čemu Uprava nadležna za poslove poljoprivrede i prehrambene industrije donosi rješenje.

(2) U slučaju kada ovlaštena osoba subjekta u poslovanju s hranom podnosi zahtjev za brisanje objekta is stavka 1. ovoga članka iz Upisnika odobrenih objekata za proizvodnju klica mora dostaviti Upravi nadležnoj za poslove poljoprivrede i prehrambene industrije najmanje sljedeće podatke:

1. ime/naziv i adresa/sjedište subjekta u poslovanju s hranom

2. adresa odobrenog objekta

3. odobreni broj objekta.

Poglavlje V.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Objekti koji podliježu nadzoru veterinarske inspekcije

Članak 50.

(1) Objekti u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla iz članka 5. stavka 7. i članka 20. stavka 4. ovoga Pravilnika, koji su do stupanja na snagu ovoga Pravilnika bili odobreni pod posebnim uvjetima i upisani u Upisnik objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla odobrenih pod posebnim uvjetima, bit će po službenoj dužnosti upisani u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji vodi Uprava nadležna za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane.

(2) Subjekti u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji posluju u objektima iz članka 5. stavka 6. ovoga Pravilnika, a koji su prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika rješenjem ministarstva nadležnog za zdravlje bili upisani u Upisnik registriranih objekata koji vodi ministarstvo nadležno za zdravlje, dužni su u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika podnijeti zahtjev Upravi nadležnoj za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane, u skladu s člankom 7. ovoga Pravilnika.

(3) Subjekti u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji posluju u objektima iz članka 5. stavaka 8. i 9. ovoga Pravilnika, a koji su prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika rješenjem ministarstva nadležnog za zdravlje bili upisani u Upisnik registriranih objekata koji vodi ministarstvo nadležno za zdravlje, dužni su u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika podnijeti zahtjev Upravi nadležnoj za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane, u skladu s člankom 7. ovoga Pravilnika.

(4) Subjektima iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, ne dovodeći u pitanje odredbe članka 3. točke a. ovoga Pravilnika, rješenje ministarstva nadležnog za zdravlje bit će važeće do ishođenja rješenja Uprave nadležne za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane.

(5) Subjektima koji su podnijeli zahtjev za registraciju sukladno odredbama Pravilnika o vođenju upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom (»Narodne novine«, br. 125/08, 55/09 i 130/10), a do stupanja na snagu ovog Pravilnika nisu izdana rješenja o registraciji i upisu objekta u Upisnik registriranih objekata postupak će se završiti sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

(6) Objekti koji su prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika bili odobreni pod posebnim uvjetima za preradu mesa na gospodarstvu podrijetla bit će, po službenoj dužnosti, na temelju zapisnika nadležnog veterinarskog inspektora, upisani u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, u skladu s posebnim propisom o mjerama prilagodbe propisima o hrani životinjskog podrijetla, u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Objekti koji podliježu nadzoru sanitarne inspekcije

Članak 51.

1) Subjekti u poslovanju s hranom iz članka 36. ovoga Pravilnika koji sukladno Poglavlju III. Pravilnika o vođenju upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom (»Narodne novine«, br. 125/08, 55/09 i 130/10) nisu bili obvezni podnijeti zahtjev za registraciju objekta obvezni su podnijeti zahtjev za registraciju u skladu s odredbama ovoga Pravilnika u roku od jedne godine, od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

2) Subjekti iz članka 36. ovoga Pravilnika kojima su izdana rješenja o registraciji i upisu objekta u Upisnik registriranih objekata, nisu u obvezi podnositi novi zahtjev za upis sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

3) Subjektima koji su podnijeli zahtjev za registraciju sukladno odredbama Pravilnika o vođenju upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom (»Narodne novine«, br. 125/08, 55/09 i 130/10), a do stupanja na snagu ovog Pravilnika nisu izdana rješenja o registraciji i upisu objekta u Upisnik registriranih objekata postupak će se završiti sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 52.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vođenju upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom (»Narodne novine«, br. 125/08, 55/09 i 130/10).

Članak 53.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/117

Urbroj: 525-10/0260-15-11

Zagreb, 15. srpnja 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

84 29.07.2015 Pravilnik o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom 84 29.07.2015 Pravilnik o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom