Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)

NN 84/2015 (29.7.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1642

Na temelju članka 9. stavka 1. točaka 1., 2., 4., 5., 7., 8. i 10. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 81/2013, 14/2014 i 152/2014) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ULOVU, UZGOJU I PROMETU TUNE (Thunnus thynnus), IGLUNA (Xiphias gladius) I IGLANA (Tetrapturus belone)

Članak 1.

(1) U Pravilniku o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) (»Narodne novine« br. 3/2015, 11/2015 i 44/2015) u članku 6. nakon stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Ribolov tune u rekreacijskom ribolovu dozvoljen je od 16. lipnja do 14. listopada.«

(2) Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 2.

U članku 12. stavku 8. briše se »152/2011).« i zamjenjuje tekstom: »155/2014, 37/2015 i 59/2015)«.

Članak 3.

U članku 13. stavku 2. riječi »do 10. ožujka tekuće godine« zamjenjuju se riječima: »najkasnije 7 dana prije početka sezone ribolova tune u športskom ribolovu iz članka 6. stavka 2. ovog Pravilnika u tekućoj godini.«

Članak 4.

U članku 14. stavku 1. nakon točke dodaje se rečenica koja glasi: »U rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka dozvoljeno je zadržati na plovilu i iskrcati najviše jedan primjerak tune minimalne veličine 30 kg po plovilu na dan.«

Članak 5.

Članak 15. briše se i zamjenjuje se novim člankom 15. koji glasi:

»(1) Kvota za rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus) iz članka 4. stavka 3. dodjeljuje se temeljem provedenog Javnog natječaja za dodjelu kvote po principu najviše ponude.

(2) Otvaranje ponuda i odabir najboljeg ponuditelja provodi Povjerenstvo koje Rješenjem imenuje ministar.

(3) Povjerenstvo će o odabiru obavijestiti najboljeg ponuditelja u roku od 5 radnih dana od završetka natječaja.

(4) Nakon provedenog Javnog natječaja, na prijedlog Povjerenstva ministar donosi odluku o odabiru najboljeg ponuditelja te Ministarstvo s njim sklapa Ugovor o zakupu dijela državne kvote za ulov trofejnih primjeraka tune u okviru rekreacijskog ribolova u 2015. godini kojim će biti definirana prava i obveze ugovornih strana.

(5) Uvjeti kojima odabrani ponuđač mora udovoljiti prije sklapanja Ugovora iz stavka 4. ovog članka, a najkasnije 5 radnih dana od dana primitka obavijesti iz stavka 3. ovog članka su:

a) pravo raspolaganja plovilom/plovilima koja će sudjelovati u ribolovu trofejnih primjeraka tune za koje mora podnijeti zahtjev o upisu što dokazuje plovidbenom dozvolom ili Ugovorom o najmu plovila ili Izjavom o suglasnosti korištenja plovila od strane vlasnika.

b) da je za plovilo ili plovila iz točke a) ovog stavka podnesen zahtjev o upisu plovila u Registar plovila koja sudjeluju u ribolovu trofejnih primjeraka tune u tekućoj kalendarskoj godini kojeg vodi Uprava ribarstva, a u Zahtjevu je potrebno navesti sljedeće podatke:

1. Naziv ili registarska oznaka plovila

2. Tip plovila

3. Bruto tonaža plovila (GT)

4. Nominalna snaga motora (kW)

5. Vlasnik plovila

6. Odgovorne osobe

c) da je na plovilo/plovila iz točke a) ovog stavka ugrađen VMS uređaj o čemu ribarski inspektor sastavlja inspekcijski zapisnik,

d) da je u Državni proračun izvršio uplatu iznosa navedenog u ponudi u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate.

(6) Prije izvršenja uplate, odabrani ponuditelj može odustati od nastavka procedure o čemu se mora pismeno izjasniti. Odustajanjem od procedure smatrat će se i neispunjavanje bilo kojeg od uvjeta navedenih u stavku 5. ovog članka u zadanom roku. U slučaju odustajanja odabranog ponuditelja, Povjerenstvo će obavijestiti sljedećeg ponuditelja na listi.

(7) Tijekom rekreacijskog ribolova trofejnih primjeraka, na plovilu treba biti prisutna odgovorna osoba iz stavka 5. točke b) podtočke 6.

(8) Sukladno članku 12. stavku 1. svaka osoba na plovilu koja obavlja rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka tune mora imati dozvolu za lov tuna, igluna i iglana.

(9) Odgovorna osoba na plovilu obvezna je Ministarstvu najmanje sat vremena prije očekivanog iskrcaja dostaviti elektronski na obrascu Obavijest o iskrcaju trofejnih primjeraka tune (Prilog 20. ovoga Pravilnika).

(10) Iskrcaj tuna može se obavljati radnim danom u vremenu od 7:30 do 22:00 sata te subotom, nedjeljom, praznikom i blagdanom u vremenu od 10:00 do 22:00 sati.

(11) Za svaki iskrcaj tune potrebno je prethodno odobrenje Ministarstva.

(12) Za trofejne primjerke tune koji se namjeravaju iskrcati, odgovorna osoba na plovilu za rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus) obvezna je Ministarstvu u roku od 24 sata po ostvarenom ulovu trofejnog primjerka tune dostaviti prijavu ulova na posebnom Obrascu prijave ulova tune u rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Prilog 21. ovoga Pravilnika) na kojemu je potrebno navesti ime ovlaštenika dozvole koji je ostvario ulov.

(13) Ispunjeni obrazac mora pratiti ulovljenu tunu nakon iskrcaja.

Članak 6.

U članku 26. stavku 8. brojka »5« briše se i zamjenjuje brojkom »0,5«.

Članak 7.

Pravilnik stupa na snagu dan nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/75

Urbroj: 525-13/1282-15-48

Zagreb, 23. srpnja 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG 20.


PRILOG 21.

OBRAZAC PRIJAVE ULOVA TUNE (Thunnus thynnus) U REKREACIJSKOM RIBOLOVU TROFEJNIH PRIMJERAKA TUNE

Ovlaštenik dozvole za lov tune

____________________________________________________
                              (ime, prezime, adresa)

Dozvola serijski broj: _____________, izdana dana ____________

Registracijska oznaka plovila ______________________________

Odgovorna osoba na plovilu ______________________________
                                                         (ime, prezime, adresa)

Ribolovni alat kojim je ostvaren ulov (zaokruži jedan alat):

a) odmet

b) panula

Ulov tune ostvaren dana ___________________, u ________ sati

Masa tune: _____________ kg. Dužina tune _____________ cm.

Pozicija ulova: φ ______º ______’ ______" N ; λ _____º ______’

______" E

____________________                        ___________________
   (Potpis odgovorne osobe)                                   (Potpis ovlaštenika dozvole)


____________________________________________________
Ova prijava ispunjava se u skladu s člankom 15. stavkom 12. ovog Pravilnika
i dostavlja se Ministarstvu poljoprivrede, Upravi ribarstva na broj telefaksa
01 6443 200.

84 29.07.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)