Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sportu

NN 85/2015 (1.8.2015.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sportu

HRVATSKI SABOR

1650

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPORTU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sportu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/88

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 20. srpnja 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPORTU

Članak 1.

U Zakonu o sportu (»Narodne novine«, br. 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12. i 94/13.) naslov iznad članka 13. mijenja se i glasi: »Pravne posljedice pravomoćne osude, vođenja kaznenog i prekršajnog postupka«.

U članku 13. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Osoba kojoj je posljednje tri godine pravomoćno kažnjena za prekršaj u sportu i na sportskim natjecanjima prema odredbama ovoga Zakona i posebnih propisa kojima se propisuju prekršaji u sportu i na sportskim natjecanjima, ne može organizirati i voditi sportska natjecanja, obavljati stručne poslove u sportu, sudjelovati u radu skupštine ili tijela upravljanja sportske udruge ili trgovačkog društva niti može biti ovlaštena za zastupanje te pravne osobe.«.

Članak 2.

U članku 46. iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) Skupština je najviše tijelo županijskoga sportskog saveza, odnosno Sportskog saveza Grada Zagreba, u kojoj svaki član ima pravo na najmanje jedna glas, na način utvrđen statutom.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, skupštinu županijskoga sportskog saveza, odnosno Sportskoga saveza Grada Zagreba osnovanog u sportu u kojem najmanje polovina sportskih klubova koji sudjeluju u najvišem stupnju nacionalnoga sportskog natjecanja imaju profesionalni status u smislu članka 24. ovoga Zakona, čine:

– predstavnici sportskih klubova koji sudjeluju u nacionalnim sportskim natjecanjima na način da sportski klub koji sudjeluje u najnižem rangu nacionalnoga sportskog natjecanja ima jedan glas, a svaki sportski klub koji sudjeluje u neposredno višem rangu nacionalnoga sportskog natjecanja ima pravo na dvostruko više glasova od sportskoga kluba koji sudjeluje u neposredno nižem rangu nacionalnoga sportskog natjecanja tog sporta i

– predstavnik udruženja sportaša i trenera na način uređen statutom županijskoga sportskog saveza, odnosno Sportskog saveza Grada Zagreba.«.

Članak 3.

U članku 47. iza stavka 6. dodaju se novi stavak 7. i stavak 8. koji glase:

»(7) Skupština je najviše tijelo nacionalnoga sportskog saveza u kojem svaki član ima pravo na najmanje jedan glas, na način utvrđen statutom.

(8) Iznimno, skupštinu nacionalnoga sportskog saveza osnovanog u sportu u kojem najmanje polovina sportskih klubova koji sudjeluju u najvišem stupnju nacionalnoga sportskog natjecanja imaju profesionalni status u smislu članka 24. ovoga Zakona, čine:

– predstavnik pojedinoga županijskoga sportskog saveza odnosno Sportskoga saveza Grada Zagreba s jednim glasom,

– predstavnik pojedinoga sportskoga kluba koji sudjeluje u najvišem stupnju nacionalnoga sportskog natjecanja s dva glasa,

– predstavnici sportskih klubova koji sudjeluju u nižim stupnjevima natjecanja od najvišega stupnja nacionalnoga sportskog natjecanja, na način utvrđen statutom i

– predstavnik udruženja sportaša i trenera koji sudjeluju u najvišem stupnju nacionalnoga sportskog natjecanja, na način utvrđen statutom.«

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 9.

Članak 4.

Naslov iznad članka 74. mijenja se i glasi: »X. Financiranje sporta i objava financijskih izvješća«.

Članak 5.

U članku 75. iza stavka 8. dodaju se stavci 9., 10.,11., 12. i 13. koji glase:

»(9) Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor, Hrvatski sportski savez gluhih i Hrvatski akademski sportski savez prijedloge svojih programa javnih potreba i financijske planove koji se odnose na izvršenje programa javnih potreba dostavljaju na suglasnost ministarstvu u rokovima utvrđenim Pravilnikom iz stavka 13. ovoga članka.

(10) Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor, Hrvatski sportski savez gluhih, Hrvatski akademski sportski savez i Hrvatski školski sportski savez svoje programe javnih potreba i financijske planove koji se odnose na izvršenje programa javnih potreba ne mogu mijenjati i/ ili dopunjavati tijekom poslovne godine bez suglasnosti ministarstva.

(11) Planirani godišnji iznos financiranja programa javnih potreba i financijske planove koji se odnose na izvršenje programa javnih potreba u sportu iz ovoga članka za Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor, Hrvatski sportski savez gluhih, Hrvatski akademski sportski savez i Hrvatski školski sportski savez ministar utvrđuje Odlukom nakon donošenja Državnog proračuna.

(12) Nakon donošenja Odluke iz stavka 11. ovoga članka korisnici sredstava iz stavka 11. ovoga članka sklopit će s ministarstvom ugovore kojima će biti definirana međusobna prava i obveze.

(13) Ministar Pravilnikom, uz prethodno mišljenje Ministarstva financija, detaljnije propisuje metodologiju i rokove za izradu i dostavu Programa javnih potreba, način izvršavanja Programa javnih potreba, način i rokove izvještavanja o provedbi Programa javnih potreba te metodologiju izrade financijskog plana.«.

Članak 6.

U članku 76. iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb mogu općim aktom detaljnije propisati metodologiju i rokove za izradu i dostavu Programa javnih potreba, način izvršavanja Programa javnih potreba, način i rokove izvještavanja o provedbi Programa javnih potreba te metodologiju izrade financijskog plana iz ovoga članka.«.

Članak 7.

Iza članka 76. dodaje se članak 76.a koji glasi:

»Članak 76.a

(1) Pravne osobe u sustavu sporta obvezne su javno objavljivati godišnje financijske izvještaje sukladno odredbama ovoga Zakona te posebnih propisa kojima je uređeno područje financijskog poslovanja i računovodstva.

(2) Pravna osoba u sustavu sporta obvezna je objaviti godišnje financijske izvještaje na svojim mrežnim stranicama, u roku od petnaest dana od dana predaje financijskog izvještaja Ministarstvu financija, odnosno drugoj instituciji koju Ministarstvo financija ovlasti za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja, ako njezin godišnji proračun iznosi najmanje pet milijuna kuna u poslovnoj godini za koju se godišnji financijski izvještaji sastavljaju.

(3) Odredbe ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju na sve oblike udruživanja određene Zakono.«.

Članak 8.

Naslov iznad članka 86. mijenja se i glasi: »XIV. Prekršajne odredbe«.

U članku 86. stavku 1. iza točke 8. dodaje se točka 9. koja glasi:

»9. koja ne objavi godišnji financijski izvještaj sukladno članku 76.a ovoga Zakona.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

(1) Županijski sportski savezi, odnosno sportski savez Grada Zagreba i nacionalni sportski savezi osnovani u sportu u kojem najmanje polovina sportskih klubova koji sudjeluju u najvišem rangu nacionalnog sportskog natjecanja imaju profesionalni status u smislu članka 24. Zakonu o sportu (»Narodne novine«, br. 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12. i 94/13.), dužni su u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti izbore za skupštinu i sazvati skupštinu županijskih sportskih saveza, odnosno sportskog saveza Grada Zagreba i nacionalnih sportskih saveza u skladu s odredbama članka 2. i 3. ovoga Zakona.

(2) Protekom roka iz stavka 1. ovoga članka županijski sportski savezi, odnosno sportski savez Grada Zagreba i nacionalni sportski savezi osnovani u sportu u kojem najmanje polovina sportskih klubova koji sudjeluju u najvišem rangu nacionalnog sportskog natjecanja imaju profesionalni status u smislu članka 24. Zakona o sportu (»Narodne novine«, br. 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12. i 94/13.) neće se financirati iz sredstava javnih potreba u sportu dok ne provedu usklađenje s odredbama iz članaka 2. i 3. ovoga Zakona.

Članak 10.

Ministar nadležan za sport donijet će pravilnik iz članka 5. ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 620-01/15-01/01

Zagreb, 15. srpnja 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.