Pravila o izmjenama i dopunama Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema

NN 85/2015 (1.8.2015.), Pravila o izmjenama i dopunama Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1661

Na temelju članka 77. stavka 3. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/2004., 76/2007., 146/2008., 61/2011., 56/2013. i 26/2015.) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILA

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, POMORSKA OPREMA

Članak 1.

U Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema (»Narodne novine« broj 152/2014) u članku 1. stavak 3. zamjenjuje se novim stavkom 3. koji glasi:

»3. Oprema, navedena u stupcu 1. Priloga A.1 kao prenesena iz Priloga A.2, koja je proizvedena prije 14. kolovoza 2015. godine u skladu s homologacijskim postupcima koji su prije tog datuma bili na snazi, može biti stavljena na tržište Republike Hrvatske i/ili ugrađena na brodove hrvatske državne pripadnosti do 14. kolovoza 2017. godine.«

Članak 2.

U članku 2. na kraju podstavka 2. umjesto točke stavlja se zarez te se dodaje podstavak 3. koji glasi:

»– Direktiva Komisije 2014/93/EU od 18. srpnja 2014. o izmjeni Direktive Vijeća 96/98/EZ od 20. prosinca 1996. o pomorskoj opremi (tekst značajan za EGP) (SL L 220, 25. 7. 2014.).«

Članak 3.

U Prilogu 1. točka 1.2.2 briše se.

Prilozi A, A.1 i A.2 zamjenjuju se novim Prilozima A, A.1 i A.2.

Prilozi A, A.1 i A.2 iz stavka 2. ovoga članka daju se u prilogu ovih Pravila i njihov su sastavni dio.

Članak 4.

Ova Pravila objavljuju se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 14. kolovoza 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-02/80

Urbroj: 530-03-2-15-1

Zagreb, 20. srpnja 2015.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

PRILOG A

Opća napomena za Prilog A: Pravila SOLAS odnose se na pročišćenu inačicu SOLAS 2009.

Opća napomena za Prilog A: U sklopu određenih oznaka opreme, u stupcu 5. prikazane su moguće inačice proizvoda pod istom oznakom opreme. Inačice proizvoda navedene su neovisno i međusobno su odvojene istočkanom crtom. Za potrebe certificiranja odabire se samo odgovarajuća inačica proizvoda, prema potrebi (npr. A.1/3.3).

Popis korištenih kratica:

A.1, izmjena 1. za standardne dokumente osim dokumenata IMO-a.

A.2, izmjena 2. za standardne dokumente osim dokumenata IMO-a.

AC, izmjena ispravka za standardne dokumente osim dokumenata IMO-a.

CAT, kategorija radarske opreme, kako je određena u odjeljku 1.3 IEC 62388 (2007).

Circ., okružnica.

COLREG, Međunarodna pravila za izbjegavanje sudara na moru.

COMSAR, Pododbor IMO-a za radiokomunikacije i traganje i spašavanje.

EN, europska norma.

ETSI, Europski institut za telekomunikacijske norme.

FSS, Međunarodni kodeks za sustave protupožarne zaštite.

FTP, Međunarodni kodeks za primjenu postupaka protupožarnog ispitivanja.

HSC, Kodeks za brza plovila.

IBC, Međunarodni kodeks za prijevoz kemikalija u razlivenom stanju.

ICAO, Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva.

IEC, Međunarodna elektrotehnička komisija.

IGC, Međunarodni kodeks za gradnju i opremanje brodova za prijevoz ukapljenog plina u razlivenom stanju.

IMO, Međunarodna pomorska organizacija.

ISO, Međunarodna organizacija za normizaciju.

ITU, Međunarodna telekomunikacijska unija.

LSA, sredstva za spašavanje.

MARPOL, Međunarodna konvencija za sprečavanje onečišćenja s brodova.

MEPC, Odbor za zaštitu morskog okoliša.

MSC, Odbor za sigurnost plovidbe.

NOx, dušikovi oksidi.

Sustavi O2/HC: Sustavi kisik/ugljikovodici.

SOLAS, Međunarodna konvencija za zaštitu ljudskog života na moru.

SOx, sumporni oksidi.

Prav., pravilo.

Rez., rezolucija.

PRILOG A.1 - A.2


85 01.08.2015 Pravila o izmjenama i dopunama Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema 85 01.08.2015 Pravila o izmjenama i dopunama Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema 85 01.08.2015 Pravila o izmjenama i dopunama Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema 85 01.08.2015 Pravila o izmjenama i dopunama Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema 85 01.08.2015 Pravila o izmjenama i dopunama Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema 85 01.08.2015 Pravila o izmjenama i dopunama Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema