Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima

NN 85/2015 (1.8.2015.), Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima

85 01.08.2015 Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

1662

Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (»Narodne novine« br. 78/15.), ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O POTREBNIM ZNANJIMA IZ PODRUČJA UPRAVLJANJA PROJEKTIMA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju međunarodno priznati sustavi ovjere sposobnosti upravljanja projektima i obrazovni programi koji osiguravaju potrebna znanja iz područja upravljanja projektima.

Članak 2.

Međunarodno priznati sustavi ovjere sposobnosti upravljanja projektima su:

– sustav ovjere sposobnosti Međunarodne organizacije za upravljanje projektima (International Project Management Association, IPMA), sa sjedištem u Švicarskoj i

– sustav ovjere sposobnosti Instituta za upravljanje projektima (Project Management Institute, PMI) sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama.

Članak 3.

Dokazom o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima smatra se:

– dokument o ovjeri sposobnosti (certifikat) koji je izdan od nacionalne članice Međunarodne organizacije za upravljanje projektima iz članka 2. ovoga Pravilnika, neovisno o stupnju ovjere sposobnosti za koji je dokument izdan, odnosno

– dokument o ovjeri sposobnosti (certifikat) koji je izdan od Instituta za upravljanje projektima iz članka 2. ovoga Pravilnika, neovisno o stupnju ovjere sposobnosti za koji je dokument izdan.

Članak 4.

Obrazovni programi koji osiguravaju potrebna znanja iz upravljanja projektima u području arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva su oni programi koji uključuju predmete iz:

– planiranja i kontrole projekata

– upravljanja građevinskim projektima (projektima gradnje)

– ugovornog prava građenja

– građevinske regulative

– upravljanja ljudskim potencijalima

– organizacije poslovnih sustava u graditeljstvu

– organizacije građenja.

Članak 5.

Dokazom o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima smatra se ovjerena kopija dopunske isprave o studiju ili prijepisa ocjena studija izdana prema posebnom propisu, u kojem su popisani kao odslušani i položeni svi ili neki od predmeta iz područja određenih člankom 4. ovoga Pravilnika.

Ukupni zbroj ECTS bodova za predmete iz stavka 1. ovoga članka mora iznositi najmanje 30 bodova.

Za studije za koje se prema ranijim propisima nisu utvrđivali ECTS bodovi, ukupni zbroj nastavnih sati za predmete iz stavka 1. ovoga članka mora iznositi najmanje 360 sati.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima (»Narodne novine«, br. 45/09.).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/15-04/8

Urbroj: 531-01-15-01

Zagreb, 27. srpnja 2015.

Ministrica
Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.