Pravilnik o kriterijima za određivanje visine naknada i načinu njihovog obračunavanja i plaćanja za pokrivanje troškova službenih kontrola hrane i predmeta opće uporabe koje se uvoze u Republiku Hrvatsku

NN 85/2015 (1.8.2015.), Pravilnik o kriterijima za određivanje visine naknada i načinu njihovog obračunavanja i plaćanja za pokrivanje troškova službenih kontrola hrane i predmeta opće uporabe koje se uvoze u Republiku Hrvatsku

85 01.08.2015 Pravilnik o kriterijima za određivanje visine naknada i načinu njihovog obračunavanja i plaćanja za pokrivanje troškova službenih kontrola hrane i predmeta opće uporabe koje se uvoze u Republiku Hrvatsku

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

1663

Na temelju članka 25. stavka 6. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (»Narodne novine«, broj 81/2013 i 14/2014) i članka 46. stavka 6. Zakona o sanitarnoj inspekciji (»Narodne novine«, broj 113/2008 i 88/2010), ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADA I NAČINU NJIHOVOG OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA ZA POKRIVANJE TROŠKOVA SLUŽBENIH KONTROLA HRANE I PREDMETA OPĆE UPORABE KOJE SE UVOZE U REPUBLIKU HRVATSKU

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom, u smislu članka 28. Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. godine o službenom nadzoru koji se provodi radi provjere pridržavanja propisa o hrani i hrani za životinje te pravila o zdravlju i dobrobiti životinja (Sl L 165, 30. 4. 2004.) – dalje u tekstu: Uredba (EZ) br. 882/2004) određuju troškovi službenih kontrola nad hranom te materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom koje provode sanitarni inspektori na granici, a za koje se obračunavaju i naplaćuju naknade.

(2) Ovim Pravilnikom pobliže se određuju i troškovi nadzora predmeta opće uporabe (izuzev materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom) u smislu članka 3. Zakona o predmetima opće uporabe (»Narodne novine«, broj 39/2013 i 47/2014) koje provode sanitarni inspektori na granici.

(3) Ovim Pravilnikom propisuje se način obračunavanja i naplaćivanja naknada za pošiljke hrane i predmeta opće uporabe koje se uvoze u Republiku Hrvatsku (dalje u tekstu: pošiljke koje se uvoze), koje sanitarni inspektori na granici naplaćuju od uvoznika na granici i drugim mjestima gdje se obavlja službena kontrola.

(4) Naknade naplaćene provedbom ovoga Pravilnika prihod su Državnog proračuna.

Obveza plaćanja naknada

Članak 2.

(1) Troškove službenih kontrola pošiljki koje se uvoze snosi uvoznik.

(2) Uvoznik ili njegov ovlašteni predstavnik obvezan je sanitarnom inspektoru na granici koji obavlja pregled pošiljke koja se uvozi prije pregleda predočiti dokaz da je uplatio naknadu u propisanom iznosu sukladno članku 6. ovoga Pravilnika, dužni iznos troškova nadzora kroz uplatu propisane naknade u skladu s člankom 6. ovoga Pravilnika.

Kriteriji za obračun visine naknade

Članak 3.

(1) Troškovima službenih kontrola smatraju se svi troškovi koji su nastali radi provedbe službene kontrole, a naplaćuju se od uvoznika hrane ili uvoznika predmeta opće uporabe, uplatom u Državni proračun naknade iz članka 4. ovoga Pravilnika.

(2) Troškovi iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju: troškove radnih sati službenih osoba koje provode nadzor, troškove provedbe dokumentacijskog, identifikacijskog i fizičkog pregleda na granici, troškove materijala za uzorkovanje, transportne troškove dostave uzoraka do laboratorija, troškove repromaterijala za nadzor kao i putne troškove, a iskazuju se kroz zbirne paušalne naknade propisane člankom 4. ovoga Pravilnika.

Zbirne paušalne naknade

Članak 4.

(1) U smislu provedbe članka 27. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 882/2004 te članka 32. Zakona o predmetima opće uporabe (»Narodne novine» broj 39/2013 i 47/2014) naknade za provedbu službenih kontrola koje provodi sanitarni inspektor na granici utvrđene su u paušalu.

(2) Visina naknade iz stavka 1. ovoga članka koja se odnose na pošiljke iz uvoza ovisi o vrsti i količini pošiljke, njezinoj rizičnosti te o načinu prijevoza pošiljke.

(3) Visina naknade iz stavka 1. ovoga članka za hranu i predmete opće uporabe, koji po posebnim propisima Europske unije ne podliježu pojačanom nadzoru pri uvozu, iznosi:

1. pošiljke do 100 kg – 50,00 kuna (sve vrste prijevoza)

2. avionske, kamionske i pošiljke u kontejnerima do 5 tona – 150,00 kuna

3. avionske, kamionske i pošiljke u kontejnerima iznad 5 tona – 200,00 kuna

4. brodske pošiljke do 1000 tona 1.000,00 kuna, za brodske pošiljke od 1.000 do 10.000 tona naknada iznosi 2.000,00 kuna, a za brodske pošiljke preko 10.000 tona naknada iznosi 4.000,00 kuna.

5. vagonske pošiljke: za prvi vagon 100,00 kuna, za svaki sljedeći vagon naknada iznosi 50,00 kuna, ali ukupni iznos naknade ne može biti veći od 2.000,00 kuna.

(4) Visina naknade iz stavka 1. ovoga članka za hranu i predmete opće uporabe koji po posebnim propisima Europske unije podliježu pojačanom nadzoru pri uvozu iznose:

a) 1. pošiljke do 50 tona – 350,00 kuna

2. pošiljke od 50 do 500 tona – 700,00 kuna

3. pošiljke iznad 500 tona – 3.000,00 kuna

b) pošiljke koje se prevoze kao rasuti teret:

1. po brodu s teretom do 500 tona – 1.000,00 kuna

2. po brodu s teretom od 500 do 2000 tona – 2.000,00 kuna

3. po brodu s teretom iznad 2000 tona – 3.500,00 kuna.

(5) Naknade iz stavka 3. i 4. ovoga članka koje se odnose na troškove pri uvozu, uvoznik uplaćuje novčanom uplatnicom u korist sredstava Državnog proračuna u skladu s člankom 6. ovoga Pravilnika.

(6) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, za pošiljke koje su upućene iz nekih država članica Europske unije u Republiku Hrvatsku, a koje su odobrene kao »daljnji prijevoz pošiljke«, a radi se o pošiljci koja čeka rezultate fizičkih pregleda koje je provela druga država članica i uvoznik pri uvozu posjeduje ovjerenu presliku izvornog CED-a, naknada se ne naplaćuje.

Troškovi provedbe analize

Članak 5.

Troškove provedbe analize uzorka hrane i predmeta opće uporabe koji su uzeti prilikom službene kontrole uvoza snosi uvoznik pošiljke. Troškovi se plaćaju izravno laboratoriju, na temelju izdanog računa od strane laboratorija u smislu članka 25. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (»Narodne novine«, broj 81/2013 i 14/2014) te članka 32. Zakona o predmetima opće uporabe (»Narodne novine«, broj 39/2013 i 47/2014).

Članak 6.

Naknade utvrđene ovim Pravilnikom, osim naknade iz članka 5. ovoga Pravilnika, uplaćuju se novčanom uplatnicom u korist sredstava Državnog proračuna na račun broj: HR1210010051863000160, model HR62 s pozivom na broj: 7005-47107-100650.

Članak 7.

Neovisno o odredbama ovoga Pravilnika, upravne pristojbe naplaćuju se sukladno odredbama posebnog propisa koji uređuje naplatu upravnih pristojbi.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknade za pokrivanje troškova nadzora i utvrđivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe koji se uvoze u Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, broj 7/1994 i 2/2000).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/33

Urbroj: 534-02-1-1/3-14-5

Zagreb, 27. srpnja 2015.

Ministar
prim. Siniša Varga, dr. med. dent., v. r.