Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom

NN 85/2015 (1.8.2015.), Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

1666

Na temelju članka 59. stavka 1. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 22/13), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. srpnja 2015. godine donijela

OPĆE UVJETE

ZA KORIŠTENJE MREŽE I OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se:

– međusobni ugovorni odnosi između energetskih subjekata i korisnika mreže,

– uvjeti za sklapanje i sadržaj ugovora o opskrbi krajnjeg kupca,

– obveze i odgovornosti energetskih subjekata i korisnika mreže,

– postupak promjene opskrbljivača prilikom promjene vlasništva građevine,

– međusobni odnosi operatora prijenosnog sustava i operatora distribucijskog sustava,

– pravila i uvjeti kojima se uređuje odnos između opskrbljivača i operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava (u daljnjem tekstu: operator sustava),

– kategorije potrošnje i tarifni modeli za korištenje mreže,

– prikupljanje i obrađivanje mjernih podataka s obračunskih mjernih mjesta korisnika mreže,

– uvjeti mjerenja, obračuna potrošnje električne energije (u daljnjem tekstu: obračun) i naplate isporučene električne energije i snage,

– standardni načini obračuna,

– postupanje s mjernim podacima s obračunskih mjernih mjesta te točaka razdvajanja između susjednih sustava,

– pravila u slučaju postojanja više obračunskih mjernih mjesta krajnjeg kupca,

– održavanje mjernih uređaja,

– postupci utvrđivanja i obračuna neovlaštene potrošnje električne energije,

– uvjeti za primjenu postupka ograničenja ili privremene obustave isporuke električne energije i

– mjere zaštite krajnjih kupaca.

II. DEFINICIJE OSNOVNIH IZRAZA

Članak 2.

(1) Izrazi koji se koriste u ovim Općim uvjetima imaju značenje utvrđeno zakonima kojima se uređuje energetski sektor, regulacija energetskih djelatnosti i tržište električne energije, kao i propisima donesenim na temelju tih zakona.

(2) U ovim Općim uvjetima koriste se i izrazi koji u smislu ovih Općih uvjeta imaju sljedeće značenje:

1. brojilo električne energije (u daljnjem tekstu: brojilo) – uređaj koji mjeri i registrira parametre radne i/ili jalove električne energije na obračunskom mjernom mjestu u svrhu obračuna i naplate potrošnje električne energije,

2. brojilo s daljinskim očitanjem – brojilo koje omogućava daljinsko očitanje stanja brojila,

3. daljinsko očitanje stanja brojila (u daljnjem tekstu: daljinsko očitanje) – očitanje stanja brojila putem opreme za daljinsku komunikaciju,

4. elektroenergetska mreža (u daljnjem tekstu: mreža) – sustav povezanih postrojenja i vodova koji su namijenjeni prijenosu ili distribuciji električne energije,

5. elektroenergetska postrojenja i instalacije korisnika mreže (u daljnjem tekstu: postrojenja i instalacije) – elektroenergetski objekti (vodovi, trafostanice, postrojenja, elektrane i rezervni izvori električne energije) i instalacije (električne instalacije, zaštitni uređaji i trošila) korisnika mreže koji se nalaze na jednoj lokaciji kao građevina ili dio građevine priključene na mrežu preko obračunskog mjernog mjesta,

6. elektroenergetska suglasnost – upravni akt kojim operator sustava određuje posebne uvjete odnosno lokacijske uvjete i uvjete priključenja za građevinu ili dio građevine koja je priključena ili se planira priključiti na mrežu operatora sustava,

7. građevinska lokacija – jedna katastarska čestica ili više katastarskih čestica nastalih njenim dijeljenjem i/ili spajanjem,

8. isporuka električne energije – isporuka električne energije iz mreže krajnjem kupcu ili predaja proizvedene električne energije u mrežu,

9. iznimni događaj – poremećeni ili izvanredni pogon mreže nastao zbog ispada elementa mreže uslijed preopterećenja ili poremećaja frekvencije ili ograničenja i/ili privremene obustave isporuke električne energije u uvjetima manjka električne energije u elektroenergetskom sustavu,

10. jedinstveni račun – račun koji izdaje opskrbljivač električnom energijom (u daljnjem tekstu: opskrbljivač), a koji se sastoji od troška opskrbe električnom energijom i naknade za korištenje mreže te ostalih naknada i davanja određenih posebnim propisima,

11. korisnik mjernih podataka – opskrbljivač, otkupljivač električne energije i operator tržišta električne energije,

12. korištenje mreže – usluga koju pruža operator sustava korisniku mreže kojom se omogućuje prijenos električne energije prijenosnom mrežom i/ili distribucija električne energije distribucijskom mrežom te korištenje usluga sustava,

13. korisnik mreže – pravna ili fizička osoba koja koristi prijenosnu i/ili distribucijsku mrežu na temelju sklopljenog ugovora o korištenju mreže,

14. kupac s vlastitom proizvodnjom električne energije (u daljnjem tekstu: kupac s vlastitom proizvodnjom) – krajnji kupac koji unutar svojih postrojenja i instalacija ima postrojenje za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe i koji može isporučivati višak proizvedene električne energije u mrežu na temelju ugovora o korištenju mreže,

15. kvaliteta napona – usklađenost izmjerenih značajki napona na mjestu preuzimanja i/ili predaje električne energije s vrijednostima navedenim u hrvatskoj normi HRN 50160,

16. kvaliteta usluga – razina pružanja usluga koju je operator sustava i opskrbljivač dužan osigurati korisniku mreže u skladu s ovim Općim uvjetima i propisima kojima se uređuje kvaliteta opskrbe električnom energijom,

17. mjesečna novčana obveza krajnjeg kupca iz kategorije kućanstvo – novčani iznos procijenjen na temelju mjesečne potrošnje električne energije,

18. mjesto preuzimanja i/ili predaje električne energije – mjesto u mreži na kojem se električna energija preuzima iz mreže i/ili predaje u mrežu te na kojem prestaje odgovornost operatora sustava i započinje odgovornost korisnika mreže ili drugog operatora sustava,

19. mrežna pravila operatora sustava – mrežna pravila prijenosnog sustava odnosno mrežna pravila distribucijskog sustava,

20. naknada za korištenje mreže – novčani iznos koji krajnji kupac plaća za uslugu korištenja mreže,

21. negativni povratni utjecaj na mrežu – pogonsko stanje odnosno događaj u postrojenjima i instalacijama korisnika mreže koji uzrokuje poremećaj i smetnju u mreži operatora sustava,

22. obračunski mjerni interval – vremenski interval u kojem se mjere parametri električne energije unutar obračunskog razdoblja, u pravilu 15 minuta ili višekratnik od 15 minuta (primjerice jedan sat),

23. odvojeni računi – račun koji izdaje opskrbljivač za trošak opskrbe električnom energijom i račun koji izdaje operator prijenosnog sustava i/ili operator distribucijskog sustava za naknadu za korištenje mreže, a koji sadrži i naknade i davanja određene posebnim propisima,

24. obračunska vršna radna snaga – tarifni element za obračun radne snage koji se određuje na temelju vršne radne snage, broja obračunskih mjernih mjesta i planirane vršne radne snage,

25. obračunsko mjerno mjesto – mjesto u mreži na kojem se pomoću brojila i ostale mjerne opreme mjere parametri električne energije radi obračuna, koje je u pravilu mjesto preuzimanja i/ili predaje električne energije,

26. obračunsko razdoblje – vremensko razdoblje na koje se odnosi obračun,

27. ograničavalo strujnog opterećenja – uređaj koji ograničava strujno opterećenje na obračunskom mjernom mjestu do razine priključne snage iz elektroenergetske suglasnosti,

28. otkupljivač električne energije (u daljnjem tekstu: otkupljivač) – pravna ili fizička osoba koja ima sklopljen ugovor o otkupu električne energije s proizvođačem električne energije ili s kupcem s vlastitom proizvodnjom,

29. planirana vršna radna snaga – planirana vrijednost vršne radne snage koju krajnji kupac na mreži visokog i vrlo visokog napona te na mreži srednjeg napona prijavljuje operatoru sustava,

30. pouzdanost napajanja – stalnost napajanja korisnika mreže električnom energijom,

31. prekid napajanja – stanje pri kojemu je iznos napona na mjestu preuzimanja i/ili predaje električne energije niži od 5% nazivnog napona,

32. priključak – priključak postrojenja i/ili instalacije građevine ili dijela građevine na mrežu, koji obuhvaća mjernu opremu i obračunsko mjerno mjesto, a koji je sastavni dio mreže,

33. priključna snaga – najveća dopuštena vrijednost snage trajnog preuzimanja električne energije iz mreže i/ili najveća dopuštena vrijednost snage trajne predaje električne energije u mrežu, koja je korisniku mreže za obračunsko mjerno mjesto odobrena elektroenergetskom suglasnošću,

34. proizvođač električne energije (u daljnjem tekstu: proizvođač) – pravna ili fizička osoba koja proizvodi električnu energiju i koristi mrežu na temelju ugovora o korištenju mreže,

35. samoočitanje stanja brojila – očitanje stanja brojila koje provodi krajnji kupac iz kategorije kućanstvo i dostavlja operatoru distribucijskog sustava radi obračuna,

36. smetnja – događaj ili pojava koja uzrokuje neusklađenost značajki napona s vrijednostima navedenim u hrvatskoj normi HRN 50160,

37. stanje brojila – vrijednost mjernih podataka u trenutku očitanja stanja brojila,

38. tarifne stavke – komponente tarifnog sustava za obračun,

39. tarifni elementi – elementi tarifnog sustava za koje se određuju tarifne stavke,

40. tarifni modeli – kombinacije tarifnih elemenata i pripadajućih tarifnih stavki, koje mogu sadržavati i jamstvo podrijetla električne energije,

41. upravljana potrošnja – potrošnja električne energije prema tarifnom modelu Crni za krajnje kupce iz kategorije kućanstvo kojima se jamči opskrba električnom energijom osam sati dnevno, u pravilu tijekom niže dnevne tarife,

42. uređaj za upravljanje tarifama – mrežni tonfrekvencijski prijemnik ili uklopni sat, koji može biti poseban uređaj ili uređaj u sklopu brojila.

III. UGOVORNI ODNOSI IZMEĐU ENERGETSKIH SUBJEKATA I KORISNIKA MREŽE

Članak 3.

(1) Odnosi između energetskih subjekata i korisnika mreže u smislu ovih Općih uvjeta uređuju se sljedećim ugovorima:

– ugovorom o korištenju mreže i

– ugovorom o opskrbi krajnjeg kupca.

(2) Osim ugovora iz stavka 1. ovoga članka, proizvođač ili kupac s vlastitom proizvodnjom sklapa s otkupljivačem ugovor o otkupu električne energije.

(3) Ugovori iz stavaka 1. i 2. ovoga članka sklapaju se u pisanom obliku.

Ugovor o korištenju mreže

Članak 4.

(1) Vlasnik ili nositelj nekog drugog stvarnog prava na građevini ili dijelu građevine koja se priključuje na mrežu podnosi operatoru sustava zahtjev za sklapanje ugovora o korištenju mreže.

(2) U slučaju suvlasništva na građevini ili dijelu građevine koja se priključuje na mrežu zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi jedan od suvlasnika na temelju pisane suglasnosti svih ostalih suvlasnika ovjerene kod javnog bilježnika.

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, zahtjev za sklapanje ugovora o korištenju mreže može podnijeti i posjednik građevine ili dijela građevine koja se priključuje na mrežu ako ima valjanu pravnu osnovu za posjed izdanu od ovlaštenog tijela te suglasnost za sklapanje ugovora o korištenju mreže toga tijela ili suglasnost vlasnika građevine ili dijela građevine koja se priključuje na mrežu.

(4) U slučaju zajedničke potrošnje električne energije u stambenim i/ili poslovnim zgradama zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi ovlašteni predstavnik suvlasnika.

(5) Podnositelj zahtjeva iz stavaka 1. do 4. ovoga članka dužan je uz zahtjev za sklapanje ugovora o korištenju mreže priložiti:

– dokaz o vlasništvu odnosno nekom drugom stvarnom pravu na građevini ili dijelu građevine koja se priključuje na mrežu,

– dokaz o ispravnosti postrojenja i instalacije,

– elektroenergetsku suglasnost i

– dokaz o uplati ukupnog iznosa troškova priključenja.

(6) Na temelju urednog zahtjeva iz stavaka 1. do 4. ovoga članka operator sustava i podnositelj zahtjeva sklapaju ugovor o korištenju mreže.

(7) Nakon sklopljenog ugovora o korištenju mreže, korisnik mreže može operatoru sustava podnijeti zahtjev za početak korištenja mreže, uz koji je dužan priložiti ugovor o opskrbi krajnjeg kupca i/ili ugovor o otkupu električne energije.

(8) Korištenje mreže može započeti uz prisustvo korisnika mreže ili njegovog predstavnika.

(9) Iznimno od stavka 8. ovoga članka, korištenje mreže može započeti i bez prisustva korisnika mreže, uz pisanu suglasnost operatoru sustava za početak korištenja mreže bez prisustva korisnika mreže.

(10) Zahtjev za početak korištenja mreže iz stavka 7. ovoga članka sadrži:

– očekivani dan i vrijeme početka korištenja mreže,

– izjavu o prisustvu korisnika mreže odnosno njegovog predstavnika kod početka korištenja mreže ili suglasnost operatoru sustava za početak korištenja mreže bez prisustva korisnika mreže,

– kontakt podatke korisnika mreže odnosno njegovog predstavnika.

(11) Korištenje mreže može započeti tek nakon sklapanja ugovora o korištenju mreže, ugovora o opskrbi krajnjeg kupca i/ili ugovora o otkupu električne energije, pri čemu se korisniku mreže izdaje potvrda o početku korištenja mreže s početnim stanjem brojila, koju potpisuju operator sustava i korisnik mreže odnosno njegov predstavnik.

(12) Kada korisnik mreže odnosno njegov predstavnik na temelju izjave iz stavka 10. podstavka 2. ovoga članka nije prisutan kod početka korištenja mreže, operator sustava dužan je u roku od 30 dana od dana početka korištenja mreže korisniku mreže dostaviti potvrdu o početku korištenja mreže s početnim stanjem brojila.

(13) Operator sustava dužan je u roku od osam dana od dana početka korištenja mreže dostaviti korisniku mjernih podataka podatke o početnom stanju brojila.

Članak 5.

(1) Ugovor o korištenju mreže sklapa se na neodređeno vrijeme, osim u slučaju iz članka 4. stavka 3. i članka 31. stavka 4. ovih Općih uvjeta kada se sklapa na određeno vrijeme.

(2) Ugovor o korištenju mreže sadrži:

– podatke o ugovornim stranama,

– predmet ugovora,

– broj elektroenergetske suglasnosti i dan izdavanja,

– podatke o priključnoj snazi i ostalim elektroenergetskim veličinama obračunskog mjernog mjesta,

– obvezu dostave podataka planiranih vršnih radnih snaga ili planirane proizvodnje na obračunskom mjernom mjestu, za korisnika mreže na vrlo visokom, visokom te srednjem naponu,

– uvjete korištenja snage, kod krajnjeg kupca s mjerenjem snage i proizvođača,

– razinu kvalitete opskrbe električnom energijom,

– razinu dopuštenog negativnog povratnog utjecaja na mrežu,

– uvjete pristupa obračunskom mjernom mjestu i uvjete očitanja,

– uvjete korištenja mreže,

– način prikupljanja obračunskih podataka,

– način obračuna naknade za korištenje mreže,

– uvjete kod kojih je korisnik mreže dužan pristupiti ograničenju potrošnje i/ili isporuke ugovorene električne energije i snage,

– opis i vrstu poslovnih podataka koji podliježu obvezi osiguranja tajnosti,

– način informiranja o važećim cijenama, naknadama i davanjima te standardnim rokovima i uvjetima, osobito u pogledu pristupa mreži i korištenja usluga,

– način izvještavanja i razmjene podataka te način utvrđivanja i obračuna štete u slučaju neizvršenja ili neurednog izvršenja ugovora,

– uvjete za raskid i otkaz ugovora,

– ostale međusobne obveze i

– način rješavanja sporova.

(3) Ugovor o korištenju mreže može na zahtjev operatora sustava sadržavati i upute za vođenje pogona postrojenja i instalacija korisnika mreže, kojima se uređuju odnosi na sučelju s mrežom.

(4) Prije sklapanja ugovora o korištenju mreže operator sustava dužan je korisnika mreže upoznati s njegovim pravima i obvezama iz ovih Općih uvjeta.

(5) Ugovor o korištenju mreže sklapa se za svako obračunsko mjerno mjesto, a može se sklopiti i za više obračunskih mjernih mjesta istog korisnika mreže.

Članak 6.

(1) Operator sustava može korisniku mreže na njegov zahtjev omogućiti prijenos ugovora o korištenju mreže trećoj osobi.

(2) Operator sustava je dužan o prijenosu ugovora iz stavka 1. ovoga članka bez odgađanja obavijestiti opskrbljivača i/ili otkupljivača.

(3) U slučaju prijenosa ugovora iz stavka 1. ovoga članka korisnik mreže je dužan podnijeti zahtjev opskrbljivaču za prijenos ugovora o opskrbi krajnjeg kupca i/ili otkupljivaču za prijenos ugovora o otkupu električne energije.

Članak 7.

(1) U slučaju privremene obustave isporuke električne energije iz članaka 95., 96. i 103. ovih Općih uvjeta, koja traje dulje od pet godina, korisnik mreže gubi pravo na korištenje mreže.

(2) U razdoblju privremene obustave isporuke električne energije iz članaka 95., 96. i 103. ovih Općih uvjeta, koja traje dulje od tri mjeseca, korisnik mreže ne plaća naknadu za obračunsko mjerno mjesto.

(3) Operator sustava dužan je najkasnije 60 dana prije isteka razdoblja iz stavka 1. ovoga članka pisanim putem upozoriti korisnika mreže na mogućnost otkaza ugovora o korištenju mreže i gubitka prava na korištenje mreže.

(4) Priključak obračunskog mjernog mjesta na kojem je izgubljeno pravo na korištenje mreže može se demontirati, a ponovno priključenje na mrežu provodi se u skladu s propisom kojim se utvrđuju pojedinačni uvjeti priključenja novog korisnika mreže na mrežu operatora sustava.

Ugovor o otkupu električne energije

Članak 8.

(1) Proizvođač ili kupac s vlastitom proizvodnjom ne smije isporučivati električnu energiju u mrežu bez sklopljenog ugovora o otkupu električne energije.

(2) Ukoliko proizvođač ili kupac s vlastitom proizvodnjom nema sklopljen ugovor o otkupu električne energije tijekom pokusnog rada ili redovnog pogona postrojenja za proizvodnju električne energije, operator sustava nema financijskih obveza vezanih za proizvedenu i u mrežu isporučenu električnu energiju.

(3) U slučaju raskida ili prestanka važenja ugovora o otkupu električne energije, proizvođač ili kupac s vlastitom proizvodnjom dužan je o tome obavijestiti operatora sustava najkasnije osam dana prije dana raskida odnosno prestanka važenja ugovora o otkupu električne energije.

(4) U slučaju raskida ili prestanka važenja ugovora o otkupu električne energije, proizvođač ili kupac s vlastitom proizvodnjom dužan je operatoru sustava dostaviti novi ugovor o otkupu električne energije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora, u protivnom će operator sustava proizvođaču ili kupcu s vlastitom proizvodnjom privremeno obustaviti isporuku proizvedene električne energije u mrežu.

Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca

Članak 9.

Uvjetima opskrbljivača za opskrbu električnom energijom osobito se uređuju:

– načini ugovaranja,

– sklapanje i sadržaj ugovora o opskrbi krajnjeg kupca,

– modeli isporuke i jedinične cijene električne energije za krajnje kupce iz kategorije kućanstvo,

– izbor načina plaćanja i uvjeti plaćanja,

– način informiranja o potrošnji električne energije i troškovima te davanju obavijesti o svim pravima koja se odnose na javne usluge,

– rokovi na koje se sklapa ugovor o opskrbi krajnjeg kupca te uvjeti obnove, promjene i raskida ugovora,

– uvjeti prekida usluge opskrbe električnom energijom,

– pravo korištenja podataka krajnjeg kupca i o krajnjem kupcu,

– prava i obveze opskrbljivača,

– prava i obveze krajnjeg kupca,

– način obračuna i naplate električne energije,

– ugovorna kazna,

– način podnošenja prigovora,

– način rješavanja sporova,

– način donošenja izmjena i dopuna uvjeta opskrbljivača za opskrbu električnom energijom.

Članak 10.

(1) Prava i obveze između opskrbljivača i krajnjeg kupca uređuju se ugovorom o opskrbi krajnjeg kupca.

(2) Sklapanje ugovora o opskrbi krajnjeg kupca mora biti utemeljeno na pravičnim i unaprijed poznatim uvjetima.

(3) Odredbe ugovora o opskrbi krajnjeg kupca moraju biti poštene te na jasan, jednostavan i nedvojben način obuhvaćati prava i obveze opskrbljivača i krajnjeg kupca, a opskrbljivač mora osigurati da su njegovom krajnjem kupcu uvjeti ugovora poznati unaprijed.

(4) Obavijesti o uvjetima ugovora o opskrbi krajnjeg kupca trebaju biti pružene prije njegovog sklapanja, a o svakoj promjeni uvjeta ugovora opskrbljivač je dužan obavijestiti krajnjeg kupca najkasnije 15 dana prije primjene.

(5) Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca ne smije obvezivati krajnjeg kupca na čuvanje bilo kakvih podataka iz tog ugovora, obračuna i računa kao tajnih podataka.

Članak 11.

(1) Opskrbljivaču nije dopušten nepošten i/ili zavaravajući način prodaje.

(2) Opskrbljivač je odgovoran za:

– postupanje svojih zaposlenika i/ili prodajnih predstavnika koji nude opskrbu električnom energijom i sklapaju ugovore o opskrbi krajnjeg kupca, izvan ili unutar poslovnih prostorija,

– pružanje informacija krajnjem kupcu u postupku promjene opskrbljivača.

(3) Opskrbljivaču nije dopušteno posredno ili neposredno odgovaranje krajnjih kupaca od promjene opskrbljivača te sprečavanje ili ometanje procedure promjene opskrbljivača.

(4) U ponudama i/ili oglasima u kojima se nudi opskrba električnom energijom nije dopušteno navoditi cijene drugih opskrbljivača, osim ako su javno objavljene.

(5) Prilikom davanja ponuda o opskrbi električnom energijom, a prije sklapanja ugovora o opskrbi krajnjeg kupca, opskrbljivač i/ili njegov predstavnik osobito je dužan:

– predočiti krajnjem kupcu službenu iskaznicu, te na zahtjev krajnjeg kupca omogućiti provjeru identiteta,

– iznijeti osnovne informacije o opskrbljivaču i njegovoj djelatnosti,

– informirati krajnjeg kupca o cijeni električne energije i mogućnostima njezine promjene u ugovorenom razdoblju,

– pojasniti krajnjem kupcu dinamiku, uvjete plaćanja i način plaćanja,

– informirati krajnjeg kupca o roku na koji se sklapa ponuđeni ugovor,

– informirati krajnjeg kupca o mogućnostima i posljedicama otkaza i raskida ugovora,

– upoznati krajnjeg kupca s uvjetima pod kojima opskrbljivač može zahtijevati privremenu obustavu isporuke električne energije od operatora sustava,

– postupati na način kojim se ponuđenim uvjetima prodaje ili cijenama ne narušava tržišno natjecanje i ravnopravan položaj krajnjih kupaca na tržištu električne energije,

– upoznati krajnjeg kupca s obvezom podmirenja iznosa dospjele novčane obveze za električnu energiju i dospjele novčane obveze za naknadu za korištenje mreže, u slučaju odvojenih računa, kao i u slučaju jedinstvenog računa i

– upoznati krajnjeg kupca s obvezom podmirenja ostalih naknada i davanja propisanih posebnim propisima.

(6) Prilikom davanja ponuda o opskrbi električnom energijom i sklapanja ugovora o opskrbi krajnjeg kupca opskrbljivaču i/ili njegovom predstavniku osobito nije dopušteno:

– lažno predstavljanje i neovlaštena uporaba tvrtke drugog energetskog subjekta,

– sklapanje ugovora o opskrbi krajnjeg kupca koje nije utemeljeno na pravičnim i unaprijed poznatim uvjetima,

– dovođenje krajnjeg kupca u zabludu, s namjerom da ga se time navede na sklapanje ugovora,

– lažno pozivanje na odobrenje nekog javnopravnog ili drugog tijela,

– davanje netočnih informacija o podrijetlu električne energije, na koje se odnosi ponuda odnosno ugovor,

– korištenje uznemiravajućih i agresivnih postupaka ponude i ugovora i

– korištenje zavaravajućeg oglašavanja.

Članak 12.

(1) Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca sadrži:

– podatke o ugovornim stranama,

– predmet ugovora,

– razvidne podatke o važećim iznosima tarifnih stavki i o standardnim uvjetima korištenja usluga,

– usluge koje pruža opskrbljivač, uključujući vrijeme početka i kvalitetu opskrbe,

– vrste ponuđenih usluga održavanja, ako se nude,

– elektroenergetske veličine potrebne za obračun,

– podatke o obračunskom mjernom mjestu,

– podatke o kategoriji potrošnje odnosno tarifnom modelu za korištenje mreže,

– način obračuna,

– model plaćanja naknade za korištenje mreže, u ovisnosti o ugovoru o međusobnim odnosima operatora sustava i opskrbljivača,

– odgovornost za štetu u slučaju neizvršenja ili neurednog izvršenja ugovora,

– način informiranja o promjeni cijene električne energije koja se određuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje energetski sektor,

– način informiranja o važećim cijenama, naknadama i davanjima,

– rok na koji se sklapa ugovor, uvjete za obnovu i raskid ugovora ili prestanak pružanja usluga,

– pravo na raskid odnosno otkaz ugovora te duljinu raskidnog odnosno otkaznog roka,

– način utvrđivanja naknade u slučaju nepoštivanja ugovorene razine kvalitete usluga, uključujući netočan i zakašnjeli obračun,

– način promjene ugovorenih uvjeta opskrbe,

– način rješavanja sporova kada Hrvatska energetska regulatorna agencija (u daljnjem tekstu: Agencija) odlučuje o prigovorima krajnjih kupaca u slučaju obustave isporuke električne energije,

– ostale međusobne obveze i

– način rješavanja sporova.

(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sklapa se za svako obračunsko mjerno mjesto, a može se sklopiti za dva ili više odnosno za sva obračunska mjerna mjesta krajnjeg kupca.

(3) Za krajnje kupce iz kategorije poduzetništvo izvan okvira zajamčene opskrbe ugovor iz stavka 1. ovoga članka sklapa se na određeno vrijeme, sukladno uvjetima opskrbljivača za opskrbu električnom energijom.

(4) Za krajnje kupce s pravom na opskrbu električnom energijom koja se obavlja kao javna usluga, ugovor iz stavka 1. ovoga članka sklapa se na neodređeno vrijeme, uz pravo krajnjeg kupca na jednostrani raskid ugovora bez ugovorne kazne.

(5) Za krajnje kupce iz kategorije kućanstvo izvan okvira univerzalne usluge, ugovor iz stavka 1. ovoga članka sklapa se na neodređeno vrijeme, uz pravo krajnjeg kupca na jednostrani raskid ugovora bez ugovorne kazne.

(6) Opskrbljivač je dužan obavijestiti krajnjeg kupca o promjeni cijene i drugih uvjeta opskrbe najkasnije 15 dana prije primjene nove cijene ili uvjeta opskrbe, uključujući i davanje obavijesti o pravu krajnjeg kupca na raskid ugovora, osim u slučaju snižavanja cijene ili pružanja povoljnijih uvjeta opskrbe krajnjem kupcu.

(7) Opskrbljivač je dužan osigurati da krajnji kupac može slobodno i bez naknade raskinuti ugovor u slučaju neprihvaćanja novih uvjeta opskrbe iz stavka 6. ovoga članka.

(8) Opskrbljivač je dužan najkasnije 30 dana prije isteka ugovorenog roka iz stavka 3. ovoga članka pisanim putem obavijestiti krajnjeg kupca o prestanku ugovora te o posljedicama nesklapanja novog ugovora o opskrbi krajnjeg kupca.

Članak 13.

(1) Opskrbljivač može krajnjem kupcu na njegov zahtjev omogućiti prijenos ugovora o opskrbi krajnjeg kupca trećoj osobi.

(2) Opskrbljivač je dužan o prijenosu ugovora iz stavka 1. ovoga članka bez odgađanja obavijestiti operatora sustava.

(3) U slučaju prijenosa ugovora iz stavka 1. ovoga članka krajnji kupac je dužan operatoru sustava podnijeti zahtjev za prijenos ugovora o korištenju mreže.

IV. OBVEZE I ODGOVORNOSTI ENERGETSKIH SUBJEKATA I KORISNIKA MREŽE

Kvaliteta opskrbe električnom energijom

Članak 14.

(1) Kvaliteta opskrbe električnom energijom sastoji se od kvalitete napona, pouzdanosti napajanja i kvalitete usluga.

(2) Operator sustava dužan je trajno održavati i poboljšavati razinu kvalitete opskrbe električnom energijom na mjestu preuzimanja i/ili predaje električne energije, u skladu s propisima kojima se uređuje kvaliteta opskrbe električnom energijom.

(3) Korisnik mreže koji zahtijeva razinu kvalitete opskrbe električnom energijom višu od one određene propisima kojima se uređuje kvaliteta opskrbe električnom energijom dužan je podmiriti stvarne troškove povećanja razine kvalitete opskrbe električnom energijom.

Kvaliteta napona

Članak 15.

(1) Operator sustava dužan je u roku propisanom uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom korisniku mreže na pisani zahtjev dostaviti izvješće o kvaliteti napona na mjestu preuzimanja i/ili predaje električne energije u skladu s propisima kojima se uređuje kvaliteta opskrbe električnom energijom.

(2) U slučaju da je kvaliteta napona iz stavka 1. ovoga članka u skladu s propisima kojima se uređuje kvaliteta opskrbe električnom energijom, troškove izrade izvješća iz stavka 1. ovoga članka snosi korisnik mreže u skladu s pravilima i cjenikom nestandardnih usluga, u protivnom troškove snosi operator sustava.

Pouzdanost napajanja

Članak 16.

(1) Pouzdanost napajanja odnosi se na stalnost isporuke električne energije korisniku mreže.

(2) Korisnik mreže dužan je poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurao zaštitu svojih postrojenja i instalacija od posljedica prekida napajanja.

(3) Operator sustava dužan je nakon saznanja o prekidu napajanja u najkraćem mogućem roku ponovno uspostaviti napajanje.

(4) Ukoliko operator sustava procijeni da će prekid napajanja trajati dulje od dva sata dužan je putem medija i svoje internetske stranice bez odgađanja obavijestiti korisnike mreže i korisnike mjernih podataka o procijenjenom trajanju prekida napajanja.

(5) Ukoliko prekid napajanja u mreži operatora prijenosnog sustava uzrokuje prekid napajanja u mreži operatora distribucijskog sustava, operator prijenosnog sustava dužan je bez odgađanja obavijestiti operatora distribucijskog sustava o procijenjenom trajanju prekida napajanja te mu u najkraćem roku dostaviti pisano izvješće s analizom uzroka prekida napajanja.

Članak 17.

(1) Operator sustava može privremeno prekinuti napajanje dulje od tri minute radi planiranih radova u mreži te je o istom prethodno dužan obavijestiti:

– korisnike mreže na vrlo visokom naponu, visokom naponu i srednjem naponu te korisnike mreže na niskom naponu s priključnom snagom većom od 20 kW, elektroničkom poštom najkasnije 48 sati prije planiranog prekida napajanja ili, ukoliko to nije moguće, drugim izravnim načinom komunikacije (telefonom, sms porukom i/ili telefaksom, itd.),

– korisnike mreže na niskom naponu s priključnom snagom do uključivo 20 kW, putem medija i internetske stranice operatora distribucijskog sustava najkasnije 24 sata prije planiranog prekida napajanja,

– korisnike mjernih podataka, kao i s njima povezane korisnike mreže, na isti način i u istim rokovima iz podstavaka 1. i 2. ovoga stavka.

(2) Prekid napajanja smatra se planiranim prekidom napajanja ukoliko je najavljen na način i u rokovima iz stavka 1. ovoga članka, u protivnom smatra se neplaniranim prekidom napajanja.

Standardne i nestandardne usluge

Članak 18.

(1) Standardne usluge su usluge operatora sustava čiji se troškovi pružanja podmiruju iz propisanih naknada za korištenje mreže te iz naknada za priključenje i za povećanje priključne snage.

(2) Nestandardne usluge operatora sustava su usluge koje se obračunavaju i naplaćuju na temelju odredbi pravila i cjenika nestandardnih usluga operatora sustava.

Priključak i obračunsko mjerno mjesto

Članak 19.

Korisnik mreže dužan je omogućiti operatoru sustava pristup priključku, obračunskom mjernom mjestu i mjernoj opremi.

Članak 20.

(1) Mjesto preuzimanja i/ili predaje električne energije nalazi se na mjestu razgraničenja vlasništva između operatora sustava i korisnika mreže.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, zbog tehničkih i drugih razloga, mjesto preuzimanja i/ili predaje električne energije može se nalaziti i na drugom mjestu u mreži ili na postrojenjima i instalacijama korisnika mreže, u skladu s mrežnim pravilima operatora sustava i ugovorom o korištenju mreže.

Članak 21.

(1) Obračunsko mjerno mjesto je mjesto preuzimanja i/ili predaje električne energije.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, zbog tehničkih i drugih razloga, obračunsko mjerno mjesto može se nalaziti i na drugom mjestu u mreži ili na postrojenjima i instalacijama korisnika mreže, u skladu s mrežnim pravilima operatora sustava i ugovorom o korištenju mreže.

(3) Operator sustava dužan je na zahtjev proizvođača ili kupca s vlastitom proizvodnjom ugraditi obračunsko mjerno mjesto za jednu ili više proizvodnih jedinica u postrojenju za proizvodnju električne energije, u skladu s mrežnim pravilima operatora sustava i ugovorom o korištenju mreže.

Korištenje priključne snage

Članak 22.

Priključna snaga može se koristiti samo na lokaciji određenoj u pripadajućoj elektroenergetskoj suglasnosti i neprenosiva je na drugu lokaciju.

Članak 23.

(1) Operator sustava nadzire korištenje priključne snage iz elektroenergetske suglasnosti te u slučaju prekoračenja iznosa priključne snage poduzima propisane mjere u skladu s ovim Općim uvjetima i mrežnim pravilima operatora sustava.

(2) Krajnjem kupcu s priključnom snagom do uključivo 20 kW priključna snaga se ograničava ograničavalom strujnog opterećenja ili brojilom s funkcijom ograničenja snage.

(3) Ako je korisnik mreže u obračunskom razdoblju koristio snagu veću od priključne snage, operator sustava dužan ga je pisanim putem pozvati da svede korištenje snage u granice priključne snage ili da podnese zahtjev za povećanje priključne snage odnosno izdavanje nove elektroenergetske suglasnosti.

(4) Ako korisnik mreže nije nakon pisane obavijesti iz stavka 3. ovoga članka sveo korištenje snage u granice priključne snage odnosno nije podnio zahtjev za izdavanje nove elektroenergetske suglasnosti, operator sustava dužan je korisniku mreže ograničiti korištenje snage na bilo koji tehnički izvediv način, a kao krajnju mjeru može korisniku mreže privremeno obustaviti isporuku električne energije.

(5) Ako je krajnji kupac na niskom naponu bez mjerenja snage utjecao na ograničavalo strujnog opterećenja koje je bilo plombirano ili na glavne osigurače koji su bili plombirani, omogućujući time korištenje snage veće od priključne snage, operator distribucijskog sustava dužan je krajnjem kupcu onemogućiti korištenje snage veće od priključne snage na bilo koji tehnički izvediv način, a kao krajnju mjeru može krajnjem kupcu privremeno obustaviti isporuku električne energije.

(6) Troškove ograničenja korištenja snage iz stavaka 4. i 5. ovoga članka snosi korisnik mreže.

Postrojenja i instalacije korisnika mreže

Članak 24.

(1) Korisnik mreže odgovoran je za sigurnost, pogon i tehničku ispravnost svojih postrojenja i instalacija te usklađenost djelovanja njegovih zaštitnih uređaja sa zaštitnim uređajima u mreži.

(2) Ako operator sustava utvrdi neispravnost unutrašnjeg dijela priključka koja bi mogla dovesti do opasnosti za život i zdravlje ljudi i/ili oštećenja imovine i/ili štetnog utjecaja na okoliš, dužan je o tome pisanim putem obavijestiti korisnika mreže u čijem je vlasništvu unutrašnji dio priključka i odrediti mu primjeren rok za otklanjanje utvrđene neispravnosti, u skladu s mrežnim pravilima operatora sustava.

(3) Ako korisnik mreže u ostavljenom roku ne dovede unutrašnji dio priključka u ispravno stanje, operator sustava će mu privremeno obustaviti isporuku električne energije i o tome obavijestiti opskrbljivača i elektroenergetskog inspektora.

(4) Nakon što korisnik mreže otkloni nedostatke i dovede unutrašnji dio priključka u ispravno stanje te o tome dostavi pisanu obavijest operatoru sustava, operator sustava dužan je bez odgađanja nastaviti s isporukom električne energije te o tome obavijestiti opskrbljivača.

Članak 25.

(1) Operator distribucijskog sustava dužan je najkasnije dvije godine prije početka primjene nazivnog napona 20 kV pisanim putem obavijestiti korisnika mreže o početku primjene nazivnog napona 20 kV.

(2) Troškove usklađenja postrojenja i instalacija korisnika mreže s promjenom nazivnog napona iz stavka 1. ovoga članka snosi operator distribucijskog sustava, osim u slučaju kada su postrojenja i instalacije ili njihov dio stariji od 30 godina, kada troškove snosi korisnik mreže.

(3) U slučaju da nije moguće utvrditi starost postrojenja i instalacija korisnika mreže, starost postrojenja i instalacija korisnika mreže utvrđuje se od dana priključenja postrojenja i instalacija korisnika mreže na distribucijsku mrežu.

(4) Korisnik mreže priključen na 10 kV distribucijsku mrežu dužan je u slučaju zamjene opreme u svojim postrojenjima i instalacijama ugraditi opremu dimenzioniranu za nazivni napon mreže 20 kV.

Posredno korištenje mreže

Članak 26.

(1) Korisnik mreže nema pravo omogućiti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi priključenje građevine ili dijela građevine preko svog obračunskog mjernog mjesta.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, korisnik mreže može preko svog obračunskog mjernog mjesta u okviru svoje građevine ili dijela građevine omogućiti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi napajanje niskonaponskih električnih uređaja i njima pripadajućih instalacija (antenski sustavi, bazne stanice, video kamere, reklamni panoi i sl.), u skladu s uvjetima iz elektroenergetske suglasnosti i ugovorom o korištenju mreže.

(3) Korisnik mreže i pravna ili fizička osoba iz stavka 2. ovoga članka dužni su urediti svoje međusobne odnose ugovorom koji obvezno uključuje odgovornost za tehničku ispravnost niskonaponskih električnih uređaja i njima pripadajućih instalacija iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 27.

(1) Pravna ili fizička osoba čija su postrojenja i instalacije uslijed statusnih ili organizacijskih promjena priključena preko obračunskog mjernog mjesta korisnika mreže dužna je urediti korištenje mreže s operatorom sustava, u skladu s odredbama važećih propisa kojima se uređuje priključenje građevine ili dijela građevine na mrežu.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju da operator sustava utvrdi da korištenje mreže nije moguće urediti na racionalan tehnički ili ekonomski način, postrojenja i instalacije pravne ili fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka mogu ostati priključena preko obračunskog mjernog mjesta korisnika mreže samo uz suglasnost korisnika mreže.

(3) Korisnik mreže i pravna ili fizička osoba iz stavka 2. ovoga članka dužni su urediti svoje međusobne odnose ugovorom kojim se obvezno uređuje i odgovornost za tehničku ispravnost postrojenja i instalacija iz stavka 2. ovoga članka.

Zatvoreni distribucijski sustav

Članak 28.

(1) Sustav koji distribuira električnu energiju unutar zemljopisno zatvorene industrijske i/ili komercijalne lokacije ili lokacije zajedničkih usluga može steći status zatvorenog distribucijskog sustava ako:

– je obračunsko mjerno mjesto vlasnika sustava priključeno na mrežu visokog ili vrlo visokog napona,

– ne distribuira električnu energiju kućanstvima, uz iznimku kućanstava koja se nalaze na području koje obuhvaća sustav,

– su zbog posebnih tehničkih ili sigurnosnih razloga, poslovanje ili proizvodni procesi korisnika takve mreže integrirani,

– taj sustav distribuira električnu energiju primarno vlasniku ili operatoru zatvorenog distribucijskog sustava i/ili njegovim vlasnički povezanim subjektima, pri čemu je taj uvjet ispunjen ako barem 80% potrošnje električne energije otpada na vlasnika ili operatora zatvorenog distribucijskog sustava i/ili njegove vlasnički povezane subjekte.

(2) Agencija može odobriti status zatvorenog distribucijskog sustava na zahtjev vlasnika sustava ukoliko je udovoljeno uvjetima iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Vlasnik sustava iz stavka 1. ovoga članka dužan je Agenciji uz zahtjev za stjecanje statusa zatvorenog distribucijskog sustava dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka te dokaze o području koje obuhvaća zatvoreni distribucijski sustav, jasno odvojenom od ostalog područja.

(4) Prije donošenja odluke o zahtjevu za stjecanje statusa zatvorenog distribucijskog sustava Agencija će zatražiti mišljenje operatora prijenosnog sustava i operatora distribucijskog sustava.

(5) Distribucija električne energije u zatvorenom distribucijskom sustavu iz stavka 2. ovoga članka ne obavlja se kao javna usluga.

(6) Korisnik zatvorenog distribucijskog sustava plaća vlasniku zatvorenog distribucijskog sustava naknadu za korištenje mreže u skladu s odredbama ugovora o međusobnim odnosima, a najviše do iznosa tarifnih stavki za energetske djelatnosti prijenosa električne energije i distribucije električne energije.

(7) Agencija će ukinuti status zatvorenog distribucijskog sustava iz stavka 2. ovoga članka na zahtjev vlasnika zatvorenog distribucijskog sustava ili po službenoj dužnosti, ako više nisu ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka.

(8) Vlasnik zatvorenog distribucijskog sustava dužan je o svakoj promjeni koja se odnosi na ispunjavanje uvjeta iz stavaka 1. i 3. ovoga članka bez odgađanja obavijestiti Agenciju.

Naknada štete

Članak 29.

(1) Korisnik mreže ima pravo na naknadu štete od operatora sustava zbog privremene obustave isporuke električne energije bez opravdanog razloga.

(2) U slučaju štete na postrojenjima i instalacijama korisnika mreže uzrokovanih namjerom ili krajnjom nepažnjom operatora sustava, operator sustava dužan je korisniku mreže naknaditi prouzročenu štetu.

(3) Korisnik mreže i korisnik mjernih podataka nemaju pravo na naknadu štete ukoliko je ona nastala zbog više sile, iznimnog događaja ili prekida napajanja.

V. POSTUPAK PROMJENE OPSKRBLJIVAČA PRILIKOM PROMJENE VLASNIŠTVA GRAĐEVINE

Članak 30.

(1) Krajnji kupac vlasnik građevine ili dijela građevine koji prenese vlasničko pravo na građevini ili dijelu građevine na novog vlasnika dužan je u roku od 30 dana od dana promjene vlasništva obavijestiti operatora sustava i opskrbljivača o nastaloj promjeni te podnijeti operatoru sustava zahtjev za raskid ugovora o korištenju mreže i opskrbljivaču zahtjev za raskid ugovora o opskrbi krajnjeg kupca, a novi vlasnik dužan je u istom roku podnijeti zahtjev za sklapanje novih ugovora, uz predočenje odgovarajuće isprave o promjeni vlasništva.

(2) Na temelju zahtjeva krajnjeg kupca iz stavka 1. ovoga članka, operator sustava dužan je u roku od osam dana od dana zaprimanja zahtjeva očitati stanje brojila i dostaviti ga opskrbljivaču.

(3) Na temelju očitanja stanja brojila iz stavka 2. ovoga članka, opskrbljivač je dužan izvršiti obračun troška opskrbe električnom energijom, a operator sustava obračun naknade za korištenje mreže radi razgraničenja ugovornih obveza krajnjeg kupca i novog vlasnika, nakon čega se pristupa sklapanju ugovora.

(4) Ako se s novim vlasnikom iz stavka 1. ovoga članka ne sklopi ugovor o korištenju mreže i ugovor o opskrbi krajnjeg kupca s danom očitanja stanja brojila iz stavka 3. ovoga članka, operator sustava ima pravo privremeno obustaviti isporuku električne energije na tom obračunskom mjernom mjestu.

(5) Ako krajnji kupac iz stavka 1. ovoga članka nije u roku od 30 dana od dana promjene vlasništva podnio zahtjev za raskid ugovora, operator sustava će, nakon isteka toga roka, na zahtjev novog vlasnika građevine ili dijela građevine, uz predočenje odgovarajuće isprave o promjeni vlasništva, očitati stanje brojila i izvršiti obračun te s novim vlasnikom s danom obračuna sklopiti novi ugovor o korištenju mreže, a opskrbljivač novi ugovor o opskrbi krajnjeg kupca.

(6) Obračun iz stavaka 3. ili 5. ovoga članka temelj je razgraničenja prava i obveza između krajnjeg kupca i novog vlasnika te njihovih odnosa s operatorom sustava i opskrbljivačem.

(7) Sklapanje ugovora o korištenju mreže i sklapanje ugovora o opskrbi krajnjeg kupca s novim vlasnikom nije uvjetovano podmirenjem dugovanja krajnjeg kupca iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 31.

(1) U slučaju smrti fizičke osobe ili prestanka pravne osobe, fizička ili pravna osoba pravni sljednik koja je u posjedu građevine ili dijela građevine dužna je u roku od 90 dana od dana smrti fizičke osobe ili prestanka pravne osobe o tome obavijestiti operatora sustava i opskrbljivača.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka operator sustava i opskrbljivač može nastaviti isporuku električne energije fizičkoj ili pravnoj osobi koja je u posjedu građevine ili dijela građevine do saznanja za novog vlasnika, uz uvjet urednog podmirivanja svih dospjelih novčanih obveza za to obračunsko mjerno mjesto.

(3) Pravni sljednik krajnjeg kupca ima pravo na sklapanje novog ugovora o korištenju mreže i novog ugovora o opskrbi krajnjeg kupca nakon podmirenja dospjelih novčanih obveza za to obračunsko mjerno mjesto.

(4) Ukoliko se iz bilo kojega razloga ne može sklopiti novi ugovor o korištenju mreže i novi ugovor o opskrbi krajnjeg kupca s pravnim sljednikom iz stavka 3. ovoga članka, operator sustava može s fizičkom ili pravnom osobom koja je u posjedu građevine ili dijela građevine sklopiti novi ugovor o korištenju mreže, a opskrbljivač novi ugovor o opskrbi krajnjeg kupca, na određeno vrijeme do jedne godine, uz uvjet da su do dana sklapanja navedenih ugovora podmirene sve dospjele novčane obveze za to obračunsko mjerno mjesto.

(5) Ako se ne sklope ugovori iz stavaka 3. ili 4. ovoga članka u roku od 90 dana od dana saznanja za smrt fizičke osobe ili prestanak pravne osobe, operator sustava ima pravo privremeno obustaviti isporuku električne energije na tom obračunskom mjernom mjestu.

VI. MEĐUSOBNI ODNOSI OPERATORA SUSTAVA

Članak 32.

(1) Odnosi između operatora prijenosnog sustava i operatora distribucijskog sustava uređuju se posebnim ugovorima o međusobnim odnosima.

(2) Ugovorima iz stavka 1. ovoga članka osobito se uređuje:

– naplata naknade za korištenje prijenosne i distribucijske mreže,

– razmjena mjernih podataka i

– vođenje pogona mreže i razmjena pogonskih podataka na sučelju prijenosne i distribucijske mreže.

VII. PRAVILA I UVJETI KOJIMA SE UREĐUJE ODNOS IZMEĐU OPSKRBLJIVAČA I OPERATORA SUSTAVA

Članak 33.

(1) Opskrbljivač koji nije pod obvezom javne usluge može svojem krajnjem kupcu za svako obračunsko mjerno mjesto izdati jedinstveni račun koji mora biti u skladu s tarifnim metodologijama, propisanim naknadama i davanjima te ugovorenim cijenama.

(2) Operator sustava i opskrbljivač iz stavka 1. ovoga članka sklapaju ugovor o međusobnim odnosima kojim uređuju naplaćivanje naknade za korištenje mreže i trošak nestandardnih usluga.

(3) Ugovor o međusobnim odnosima iz stavka 2. ovoga članka osobito sadrži sljedeće:

– podatke o ugovornim stranama,

– instrumente osiguranja plaćanja za pokriće naknade za korištenje mreže svih krajnjih kupaca za prethodna tri mjeseca, u iznosu koji odgovara tromjesečnom prosjeku iznosa naknade,

– način promjene instrumenata i iznosa osiguranja plaćanja, u slučaju odstupanja većih od 20%,

– rok na koji se sklapa ugovor,

– prava i obveze ugovornih strana u slučaju neispunjenja odredbi ugovora,

– uvjete za raskid i otkaz ugovora,

– način rješavanja sporova.

(4) Operator sustava će opskrbljivaču iz stavka 1. ovoga članka do 15. dana u svakom kalendarskom mjesecu ispostaviti račun za korištenje prijenosne i distribucijske mreže i trošak nestandardnih usluga za prethodni mjesec, iskazano po obračunskim mjernim mjestima krajnjih kupaca opskrbljivača.

(5) Opskrbljivač iz stavka 1. ovoga članka naplaćuje od krajnjeg kupca naknadu za korištenje prijenosne i distribucijske mreže te trošak nestandardnih usluga, u skladu s odredbama ugovora iz stavka 2. ovoga članka.

(6) Opskrbljivač iz stavka 1. ovoga članka ne može krajnjem kupcu i/ili operatoru sustava zaračunavati troškove izdavanja jedinstvenog računa i troškove naplate naknade za korištenje prijenosne i distribucijske mreže te nestandardnih usluga.

(7) Opskrbljivač iz stavka 1. ovoga članka dužan je operatoru sustava platiti račun iz stavka 4. ovoga članka u roku od 20 dana od dana izdavanja računa.

VIII. KATEGORIJE POTROŠNJE I TARIFNI MODELI ZA KORIŠTENJE MREŽE

Članak 34.

(1) Naknada za korištenje prijenosne mreže određuje se u skladu s metodologijom za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije, a naknada za korištenje distribucijske mreže određuje se u skladu s metodologijom za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije.

(2) Naknadu za korištenje prijenosne mreže plaćaju krajnji kupci razvrstani u kategorije:

1. kućanstvo na mreži niskog napona i

2. poduzetništvo:

– na mreži visokog i vrlo visokog napona,

– na mreži srednjeg napona i

– na mreži niskog napona.

(3) Naknadu za korištenje distribucijske mreže plaćaju svi krajnji kupci iz stavka 2. ovoga članka, osim krajnjih kupaca iz kategorije poduzetništvo na mreži visokog i vrlo visokog napona.

(4) U kategoriju poduzetništvo pripadaju krajnji kupci koji kupuju električnu energiju za potrebe proizvodnje robe i/ili pružanja usluga i ne koriste je u svom kućanstvu.

(5) U kategoriju kućanstvo pripadaju krajnji kupci koji kupuju električnu energiju za vlastitu potrošnju u kućanstvu, u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za potrebe stanovanja, neovisno da li je vlasnik pravna ili fizička osoba (kuće, stanovi, kuće za odmor, župni uredi i slično), uključujući i krajnje kupce koji pripadaju ovoj kategoriji na temelju zakona.

(6) Javna rasvjeta pripada u kategoriju poduzetništvo i obuhvaća potrošnju električne energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta (ulice, trgovi, ceste, spomenici, povijesne i druge javne građevine i sl.).

(7) U slučaju jednog obračunskog mjernog mjesta koje se koristi za potrebe kućanstva i poduzetništva, krajnji kupac razvrstava se u kategoriju kućanstvo, osim ako krajnji kupac ne podnese zahtjev za promjenu te kategorije.

(8) Obračunsko mjerno mjesto samostalne uporabne cjeline namijenjene stanovanju u novoizgrađenoj građevini razvrstava se u kategoriju kućanstvo.

Članak 35.

(1) Krajnji kupci na mreži visokog i vrlo visokog napona imaju mjesto preuzimanja električne energije na visokom i vrlo visokom naponu.

(2) Krajnji kupci na mreži srednjeg napona imaju mjesto preuzimanja električne energije na srednjem naponu.

(3) Krajnji kupci na mreži niskog napona imaju mjesto preuzimanja električne energije na niskom naponu.

Članak 36.

Za krajnje kupce iz kategorije poduzetništvo na mreži visokog i vrlo visokog napona utvrđuje se tarifni modeli Bijeli koji sadrži tarifne stavke za sljedeće tarifne elemente:

– radna energija po višoj dnevnoj tarifi (kn/kWh),

– radna energija po nižoj dnevnoj tarifi (kn/kWh),

– obračunska vršna radna snaga (kn/kW),

– prekomjerna jalova energija (kn/kvarh) i

– naknada za obračunsko mjerno mjesto (kn/mj.).

Članak 37.

Za krajnje kupce iz kategorije poduzetništvo na mreži srednjeg napona utvrđuje se tarifni modeli Bijeli koji sadrži tarifne stavke za sljedeće tarifne elemente:

– radna energija po višoj dnevnoj tarifi (kn/kWh),

– radna energija po nižoj dnevnoj tarifi (kn/kWh),

– obračunska vršna radna snaga (kn/kW),

– prekomjerna jalova energija (kn/kvarh) i

– naknada za obračunsko mjerno mjesto (kn/mj.).

Članak 38.

(1) Za krajnje kupce iz kategorije poduzetništvo na mreži niskog napona utvrđuju se tarifni modeli Plavi, Bijeli, Crveni i Žuti.

(2) Tarifni model Plavi sadrži tarifne stavke za sljedeće tarifne elemente:

– radna energija po jedinstvenoj dnevnoj tarifi (kn/kWh),

– prekomjerna jalova energija (kn/kvarh) i

– naknada za obračunsko mjerno mjesto (kn/mj.).

(3) Tarifni model Bijeli sadrži tarifne stavke za sljedeće tarifne elemente:

– radna energija po višoj dnevnoj tarifi (kn/kWh),

– radna energija po nižoj dnevnoj tarifi (kn/kWh),

– prekomjerna jalova energija (kn/kvarh) i

– naknada za obračunsko mjerno mjesto (kn/mj.).

(4) Tarifni model Crveni odnosi se na krajnje kupce iz kategorije poduzetništvo s priključnom snagom većom od 20 kW i sadrži tarifne stavke za sljedeće tarifne elemente:

– radna energija po višoj dnevnoj tarifi (kn/kWh),

– radna energija po nižoj dnevnoj tarifi (kn/kWh),

– obračunska vršna radna snaga (kn/kW),

– prekomjerna jalova energija (kn/kvarh) i

– naknada za obračunsko mjerno mjesto (kn/mj.).

(5) Tarifni model Žuti (javna rasvjeta) sadrži tarifne stavke za sljedeće tarifne elemente:

– radna energija po jedinstvenoj dnevnoj tarifi (kn/kWh) i

– naknada za obračunsko mjerno mjesto (kn/mj.).

Članak 39.

(1) Za krajnje kupce iz kategorije kućanstvo utvrđuju se tarifni modeli Plavi, Bijeli, Crveni i Crni.

(2) Tarifni model Plavi sadrži tarifne stavke za sljedeće tarifne elemente:

– radna energija po jedinstvenoj dnevnoj tarifi (kn/kWh) i

– naknada za obračunsko mjerno mjesto (kn/mj.).

(3) Tarifni model Bijeli sadrži tarifne stavke za sljedeće tarifne elemente:

– radna energija po višoj dnevnoj tarifi (kn/kWh),

– radna energija po nižoj dnevnoj tarifi (kn/kWh) i

– naknada za obračunsko mjerno mjesto (kn/mj.).

(4) Tarifni model Crveni odnosi se na krajnje kupce iz kategorije kućanstvo s priključnom snagom većom od 20 kW i sadrži tarifne stavke za sljedeće tarifne elemente:

– radna energija po višoj dnevnoj tarifi (kn/kWh),

– radna energija po nižoj dnevnoj tarifi (kn/kWh),

– obračunska vršna radna snaga (kn/kW),

– prekomjerna jalova energija (kn/kvarh) i

– naknada za obračunsko mjerno mjesto (kn/mj.).

(5) Tarifni model Crni (upravljana potrošnja) sadrži tarifne stavke za sljedeće tarifne elemente:

– radna energija po jedinstvenoj dnevnoj tarifi (kn/kWh) i

– naknada za obračunsko mjerno mjesto (kn/mj.).

Članak 40.

(1) Naknada za obračunsko mjerno mjesto obuhvaća troškove vezane za obračunsko mjerno mjesto i obračunske mjerne podatke (održavanje, umjeravanje i redovna zamjena brojila, obrada i pohranjivanje mjernih podataka, itd.).

(2) Naknadu za obračunsko mjerno mjesto plaća svaki korisnik mreže.

Članak 41.

Vršna radna snaga je najveća prosječna radna snaga izmjerena tijekom svakog obračunskog mjernog intervala unutar mjesečnog obračunskog razdoblja u doba više dnevne tarife.

Članak 42.

(1) Za sve krajnje kupce, osim krajnjih kupaca iz tarifnog modela Žuti i Crni, s priključnom snagom većom od 20 kW, obvezna je primjena tarifnog modela koji uključuje tarifni element obračunske vršne radne snage, dok je za krajnje kupce s priključnom snagom do uključivo 20 kW primjena tarifnog modela koji uključuje tarifni element obračunske vršne radne snage moguća na zahtjev krajnjeg kupca.

(2) Prilikom sklapanja ili prestanka ugovora o korištenju mreže te u slučaju obračuna za razdoblje različito od mjesečnog obračunskog razdoblja, tarifna stavka za obračunsku vršnu radnu snagu i naknada za obračunsko mjerno mjesto obračunavaju se razmjerno broju dana korištenja mreže.

(3) Vrijednost obračunske vršne radne snage za krajnje kupce iz stavka 1. ovoga članka u obračunskom razdoblju jednaka je vršnoj radnoj snazi iz članka 41. ovih Općih uvjeta.

Članak 43.

(1) Tarifna stavka za radnu energiju ovisi o kategoriji krajnjeg kupca i tarifnom modelu.

(2) Kod krajnjeg kupca iz tarifnog modela Bijeli i Crveni tarifne stavke za radnu energiju ovise o vremenu potrošnje tijekom dana, kako slijedi:

– po višoj dnevnoj tarifi (VT) obračunava se električna energija isporučena u razdoblju od 7:00 do 21:00 sat kod zimskog računanja vremena, a u razdoblju od 8:00 do 22:00 sata kod ljetnog računanja vremena,

– po nižoj dnevnoj tarifi (NT) obračunava se električna energija isporučena u razdoblju od 21:00 do 7:00 sati idućeg dana kod zimskog računanja vremena, a u razdoblju od 22:00 do 8:00 sati idućeg dana kod ljetnog računanja vremena.

(3) Krajnjim kupcima iz tarifnog modela Plavi, Žuti i Crni električna energija se obračunava po jedinstvenoj dnevnoj tarifi (JT) koja nije ovisna o vremenu potrošnje tijekom dana.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, kod tarifnog modela Crni primjena upravljane potrošnje jamči se osam sati tijekom dana.

Članak 44.

Prekomjerna jalova energija za mjesečno obračunsko razdoblje određuje se prema sljedećoj formuli:

gdje je:

Qind – izmjerena induktivna jalova energija (kvar),

Qkap – izmjerena kapacitivna jalova energija (kvar),

W – izmjerena radna energija (kWh).

Članak 45.

Vrijednost obračunske vršne radne snage (kW), planirane vršne radne snage (kW), vršne radne snage (kW), preuzete radne energije (kWh) i prekomjerne jalove energije (kvarh) zaokružuje se na cijele brojeve.

Članak 46.

(1) Krajnji kupac može promijeniti kategoriju kupaca i/ili tarifni model po isteku 12 mjeseci od zadnje promjene.

(2) Krajnji kupac snosi stvarne troškove stvaranja tehničkih uvjeta na obračunskom mjernom mjestu nastale zbog promjene iz stavka 1. ovoga članka.

(3) U slučaju da krajnji kupac prelazi iz tarifnog modela Crveni u tarifni model Bijeli ne gubi pravo na priključnu snagu, ali se korištenje snage ograničava primjenom ograničavala strujnog opterećenja ili funkcijom brojila do uključivo 20 kW.

Članak 47.

(1) Krajnji kupac iz kategorije poduzetništvo na mreži visokog i vrlo visokog napona te na mreži srednjeg napona operatoru sustava prijavljuje za razdoblje od jedne kalendarske godine vrijednosti planiranih vršnih radnih snaga po obračunskim razdobljima i obračunskom mjernom mjestu, na način uređen ugovorom o korištenju mreže, s time da prijavljene vrijednosti trebaju biti dodaci navedenom ugovoru.

(2) U slučaju iz članka 74. stavaka 1. i 2. ovih Općih uvjeta, krajnji kupac iz kategorije poduzetništvo na mreži visokog i vrlo visokog napona te na mreži srednjeg napona operatoru sustava prijavljuje za razdoblje od jedne kalendarske godine vrijednosti planiranih vršnih radnih snaga po obračunskim razdobljima odgovarajućom primjenom odredbi članka 74. stavaka 1. i 2. ovih Općih uvjeta, a najviše do zbroja priključnih snaga iz elektroenergetske suglasnosti za pojedinu naponsku razinu, na način uređen ugovorom o korištenju mreže, s time da prijavljene vrijednosti trebaju biti dodaci navedenom ugovoru.

(3) Ako krajnji kupac iz stavaka 1. i 2. ovoga članka operatoru sustava ne prijavi vrijednost planirane vršne radne snage za iduće obračunsko razdoblje, primjenjivat će se vrijednost planirane vršne radne snage iz odgovarajućeg obračunskog razdoblja iz prethodne kalendarske godine.

(4) Krajnji kupac iz stavaka 1. i 2. ovoga članka može najkasnije 24 sata prije početka obračunskog razdoblja operatoru sustava pisanim putem prijaviti novu vrijednost planirane vršne radne snage za obračunsko razdoblje.

(5) Krajnji kupac iz stavaka 1. do 4. ovoga članka može najkasnije 24 sata prije promjene vrijednosti planirane vršne radne snage, operatoru sustava pisanim putem prijaviti novu vrijednost planirane vršne radne snage u tekućem obračunskom razdoblju.

(6) Vrijednost obračunske vršne radne snage u obračunskom razdoblju za krajnjeg kupca iz stavaka 1. do 3. ovoga članka određuje se na sljedeći način:

– ako je vrijednost vršne radne snage između 70% i 130% vrijednosti planirane vršne radne snage, vrijednost obračunske vršne radne snage jednaka je vrijednosti vršne radne snage,

– ako je vrijednost vršne radne snage veća od 130% vrijednosti planirane vršne radne snage, vrijednost obračunske vršne radne snage jednaka je vrijednosti vršne radne snage uvećane za 50% vrijednosti razlike između vrijednosti vršne radne snage i 130% vrijednosti planirane vršne radne snage i

– ako je vrijednost vršne radne snage manja od 70% vrijednosti planirane vršne radne snage, vrijednost obračunske vršne radne snage jednaka je 70% vrijednosti planirane vršne radne snage.

(7) Ako tijekom obračunskog razdoblja krajnji kupac iz stavaka 1. do 3. ovoga članka nije u mogućnosti koristiti planiranu vršnu radnu snagu zbog više sile ili iznimnog događaja, obračunska vršna radna snaga iz stavka 6. ovoga članka korigira se razmjerno broju dana korištenja mreže.

IX. PRIKUPLJANJE I OBRAĐIVANJE MJERNIH PODATAKA S OBRAČUNSKIH MJERNIH MJESTA KORISNIKA MREŽE

Članak 48.

(1) Predana i/ili preuzeta električna energija mjeri se brojilima na obračunskom mjernom mjestu korisnika mreže.

(2) Operator sustava je zadužen za očitanje, prikupljanje i obrađivanje mjernih podataka.

(3) Količinu predane i/ili preuzete električne energije utvrđuje operator sustava na temelju početnih i završnih stanja brojila u obračunskom razdoblju ili dijelu obračunskog razdoblja.

Članak 49.

(1) Operator sustava odgovoran je za točnost očitanih mjernih podataka, čiju valjanost potvrđuje pohranjivanjem u bazu mjernih podataka te se time podaci smatraju potvrđenim za obračun.

(2) Baza mjernih podataka iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke na razini obračunskih mjernih mjesta.

(3) Operator sustava odgovoran je za upravljanje očitanim i potvrđenim mjernim podacima iz stavka 1. ovoga članka, što podrazumijeva:

– pohranjivanje mjernih podataka u bazu mjernih podataka,

– procjenu mjernih podataka,

– ispravak mjernih podataka,

– obradu potvrđenih mjernih podataka u formu za obračun,

– osiguranje dostupnosti i/ili dostave obrađenih mjernih podataka korisniku mjernih podataka.

(4) Podaci iz baze mjernih podataka moraju biti pohranjeni najmanje tri godine u računalnom formatu pogodnom za pristup bazi mjernih podataka i sedam sljedećih godina u računalnom formatu za arhiviranje, dok se u slučaju vođenja sudskog postupka podaci čuvaju do njegovog okončanja.

Članak 50.

(1) Korisnik mreže ima pravo na pristup samo svojim mjernim podacima i/ili na dostavu samo svojih mjernih podataka iz baze mjernih podataka, pravo slobodnog raspolaganja svojim mjernim podacima, uključujući i pravo prosljeđivanja svojih mjernih podataka korisniku mjernih podataka.

(2) Korisnik mjernih podataka ima pravo na pristup mjernim podacima i/ili na dostavu mjernih podataka iz baze mjernih podataka samo onog korisnika mreže s kojim je sklopio ugovor o opskrbi krajnjeg kupca ili ugovor o otkupu električne energije.

(3) Javnopravno tijelo ima pravo na pristup mjernim podacima i/ili na dostavu mjernih podataka korisnika mreže iz baze mjernih podataka na temelju posebnih propisa.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, opskrbljivač i otkupljivač ima pravo na pristup mjernim podacima i/ili na dostavu mjernih podataka iz baze mjernih podataka korisnika mreže s kojim nema sklopljen ugovor o opskrbi krajnjeg kupca odnosno ugovor o otkupu električne energije samo na temelju pisanog ovlaštenja korisnika mreže.

(5) Pristup mjernim podacima se ne naplaćuje.

(6) Operator sustava, korisnik mjernih podataka te javnopravno tijelo dužni su osigurati tajnost mjernih podataka iz baze mjernih podataka.

Članak 51.

Opskrbljivač je dužan dostaviti Agenciji na njezin zahtjev mjerne podatke te podatke o ostvarenim cijenama zbirno na razini obračunskih mjernih mjesta po kategorijama kupaca i tarifnim modelima iz metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije i metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije.

X. UVJETI MJERENJA, NAČINI OBRAČUNA I NAPLATA POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Članak 52.

Očitanje stanja brojila dijeli se prema postupku očitanja na redovno, izvanredno i samoočitanje te prema načinu očitanja na izravno i daljinsko.

Članak 53.

(1) Ovlaštena osoba operatora distribucijskog sustava izravno očitava stanje brojila u razdoblju od 8:00 do 20:00 sati, pri čemu je dužna imati vidljivo istaknutu iskaznicu s podacima koji omogućuju identifikaciju te je korisniku mreže dužna na njegov zahtjev dati dodatne informacije o načinu provjere identiteta.

(2) Operator distribucijskog sustava dužan je krajnjem kupcu omogućiti dostavu podataka o stanju brojila putem telefona, sms poruke, internetske aplikacije, itd., bez naknade.

Članak 54.

(1) Redovno očitanje stanja brojila provodi se ovisno o obračunskom razdoblju.

(2) Obračunsko razdoblje može biti mjesečno ili polugodišnje.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju promjene iznosa tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom i/ili tarifnih stavki za korištenje mreže, očitanje stanja brojila provodi se i na zahtjev korisnika mjernih podataka i operatora sustava.

Članak 55.

Korisnik mreže može zatražiti izvanredno očitanje stanja brojila, u skladu s pravilima i cjenikom nestandardnih usluga operatora sustava.

Članak 56.

(1) Korisnik mreže dužan je omogućiti ovlaštenoj osobi operatora sustava izravno očitanje stanja brojila i/ili daljinsko očitanje stanja brojila.

(2) Ukoliko ovlaštena osoba operatora sustava nije mogla očitati stanje brojila zbog nemogućnosti pristupa obračunskom mjernom mjestu, korisnik mreže dužan je u roku navedenom u obavijesti ovlaštene osobe operatora sustava, dostaviti operatoru sustava podatke o stanju brojila osobno ili putem telefona, sms poruke, internetske aplikacije, itd.

(3) Korisnik mreže može sam dostaviti podatke o stanju brojila operatoru sustava na način opisan u stavku 2. ovoga članka najviše za dva uzastopna redovna očitanja.

(4) Ukoliko operatoru sustava nije bilo omogućeno očitanje stanja brojila ili korisnik mreže nije dostavio podatke o stanju brojila na način opisan u stavku 2. ovoga članka, operator sustava će od korisnika mreže zatražiti termin za očitanje stanja brojila.

(5) U slučaju nemogućnosti očitanja stanja brojila na način iz stavka 4. ovoga članka, operator sustava će procijeniti potrošnju krajnjeg kupca.

(6) Ukoliko operatoru sustava nije bilo omogućeno očitanje stanja brojila u dva uzastopna redovna očitanja, kao i u slučaju neovlaštene ponovne uspostave napajanja, operator sustava će o svom trošku poduzeti jednu od sljedećih mjera:

– ugraditi korisniku mreže brojilo s daljinskim očitanjem ili

– premjestiti obračunsko mjerno mjesto korisnika mreže na lokaciju dostupnu operatoru sustava.

(7) Korisnik mreže dužan je omogućiti operatoru sustava provedbu mjera iz stavka 6. ovoga članka, u protivnom operator sustava ima pravo privremeno obustaviti isporuku električne energije korisniku mreže, bez prethodne najave.

Članak 57.

(1) Operator distribucijskog sustava dužan je krajnjem kupcu iz kategorije kućanstvo na njegov zahtjev omogućiti da sam očitava stanje brojila i da podatke o stanju brojila redovito mjesečno dostavlja operatoru distribucijskog sustava (samoočitanje stanja brojila).

(2) Krajnji kupac iz stavka 1. ovoga članka dužan je operatoru distribucijskog sustava redovito mjesečno dostavljati podatke o stanju brojila na način, u rokovima i za razdoblje odobreno prema zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Krajnji kupac iz stavka 2. ovoga članka ima mjesečno obračunsko razdoblje na temelju obračuna čija se izrada ne naplaćuje.

(4) U mjesecu u kojem krajnji kupac iz stavka 2. ovoga članka ne dostavi operatoru distribucijskog sustava podatke o stanju brojila, obračun se temelji na potrošnji električne energije koju procjenjuje operator distribucijskog sustava.

(5) Krajnjem kupcu iz stavka 2. ovoga članka koji u tri uzastopna mjeseca ne dostavi podatke o stanju brojila, operator distribucijskog sustava će, nakon prethodne pisane obavijesti, ukinuti pravo na samoočitanje stanja brojila do isteka sljedećeg polugodišnjeg obračunskog razdoblja krajnjeg kupca.

(6) Krajnji kupac iz stavka 2. ovoga članka gubi pravo na samoočitanje stanja brojila u sljedeće tri kalendarske godine ako se polugodišnja potrošnja električne energije određena na temelju članka 60. ovih Općih uvjeta razlikuje za više od 50% od zbroja šest uzastopnih mjesečnih potrošnji izračunatih na temelju podataka o stanju brojila dostavljenih sukladno stavku 2. ovoga članka.

(7) Krajnji kupac iz stavka 2. ovoga članka kojemu je ukinuto pravo na samoočitanje stanja brojila, novi zahtjev može podnijeti nakon isteka razdoblja za koje je izgubio pravo samoočitanja stanja brojila iz stavaka 5. i 6. ovoga članka.

Članak 58.

(1) Operator sustava jednom mjesečno daljinski očitava mjerne podatke proizvođača.

(2) Troškove očitanja iz stavka 1. ovoga članka plaća proizvođač, u skladu s pravilima i cjenikom nestandardnih usluga operatora sustava.

Članak 59.

Operator sustava dužan je svakih 30 dana, s dopuštenim odstupanjem ± 3 dana, očitati mjerne podatke krajnjeg kupca s mjesečnim obračunskim razdobljem.

Članak 60.

Operator sustava dužan je svakih šest mjeseci, s dopuštenim odstupanjem ± 15 dana, očitati mjerne podatke krajnjeg kupca s polugodišnjim obračunskim razdobljem, na temelju čega određuje polugodišnju potrošnju električne energije krajnjeg kupca.

Članak 61.

Operator sustava, ovisno o kategoriji kupaca i tarifnom modelu, očitava sljedeće mjerne podatke:

– radnu energiju po jedinstvenoj dnevnoj tarifi,

– radnu energiju po višoj dnevnoj tarifi,

– radnu energiju po nižoj dnevnoj tarifi,

– radnu snagu,

– jalovu energiju i

– krivulju opterećenja.

Članak 62.

(1) Kada se obračunsko mjerno mjesto krajnjeg kupca ne nalazi na mjestu preuzimanja električne energije, potrošnja se određuje uvažavajući gubitke električne energije na opremi između mjesta preuzimanja električne energije i obračunskog mjernog mjesta.

(2) Način određivanja potrošnje iz stavka 1. ovoga članka uređuje se ugovorom o korištenju mreže.

Članak 63.

Operator sustava će procijeniti potrošnju električne energije krajnjeg kupca:

– u slučaju nemogućnosti očitanja stanja brojila,

– ako krajnji kupac nije dostavio operatoru sustava podatke o stanju brojila, sukladno članku 57. stavku 4. ovih Općih uvjeta,

– ako stanje brojila koje je dostavio krajnji kupac sukladno članku 71. ovih Općih uvjeta odstupa za više od 30% u odnosu na odgovarajuće prethodno obračunsko razdoblje.

Članak 64.

(1) Mjesečno obračunsko razdoblje vezano je na kalendarski mjesec i odnosi se na:

– krajnjeg kupca iz kategorije kućanstvo s priključnom snagom do uključivo 20 kW s daljinskim očitanjem,

– krajnjeg kupca iz kategorije kućanstvo s priključnom snagom iznad 20 kW,

– krajnjeg kupca iz kategorije poduzetništvo,

– krajnjeg kupca s pravom na samoočitanje stanja brojila,

– proizvođača i

– krajnjeg kupca s vlastitom proizvodnjom.

(2) Polugodišnje obračunsko razdoblje odnosi se na krajnjeg kupca iz kategorije kućanstvo s priključnom snagom do uključivo 20 kW bez daljinskog očitanja.

Članak 65.

(1) Za krajnjeg kupca s mjesečnim obračunskim razdobljem potrošnja određena u prethodnom mjesečnom obračunskom razdoblju predstavlja procijenjenu potrošnju mjesečnog obračunskog razdoblja.

(2) Za krajnjeg kupca s pravom na samoočitanje stanja brojila, potrošnja određena na temelju zadnje dostavljenih podataka o stanju brojila predstavlja procijenjenu potrošnju mjesečnog obračunskog razdoblja.

Članak 66.

(1) Za krajnjeg kupca s polugodišnjim obračunskim razdobljem predviđena potrošnja u obračunskom razdoblju određuje se na temelju potrošnje u odgovarajućem prethodnom obračunskom razdoblju.

(2) Za krajnjeg kupca s polugodišnjim obračunskim razdobljem za kojeg ne postoje povijesni podaci, predviđena potrošnja u obračunskom razdoblju procjenjuje se u dogovoru s krajnjim kupcem.

(3) Za krajnjeg kupca s polugodišnjim obračunskim razdobljem iznos predviđene mjesečne potrošnje jednak je za svaki mjesec unutar obračunskog razdoblja.

(4) Operator sustava dužan je na zahtjev krajnjeg kupca promijeniti predviđenu polugodišnju potrošnju iz stavaka 1. i 2. ovoga članka te predviđenu mjesečnu potrošnju iz stavka 3. ovoga članka, o čemu je dužan bez odgađanja obavijestiti opskrbljivača krajnjeg kupca.

(5) Zahtjev za promjenu predviđene polugodišnje potrošnje i zahtjev za promjenu predviđene mjesečne potrošnje iz stavka 4. ovoga članka podnosi se operatoru sustava.

(6) Na temelju promijenjene predviđene mjesečne potrošnje krajnjeg kupca iz stavka 4. ovoga članka, operator sustava je dužan prilagoditi iznos mjesečne novčane obveze krajnjeg kupca iz kategorije kućanstvo za korištenje prijenosne i/ili distribucijske mreže, a opskrbljivač iznos mjesečne novčane obveze krajnjeg kupca iz kategorije kućanstvo za opskrbu električnom energijom.

(7) Krajnji kupac iz stavka 4. ovoga članka gubi mogućnost podnošenja zahtjeva iz stavka 4. ovoga članka u sljedeće dvije kalendarske godine ukoliko se predviđena polugodišnja potrošnja razlikuje za više od 50% od polugodišnje potrošnje određene na temelju članka 60. ovih Općih uvjeta.

Članak 67.

(1) Na temelju predviđene mjesečne potrošnje iz članka 66. stavaka 3., 4. i 6. ovih Općih uvjeta određuje se iznos mjesečne novčane obveze krajnjeg kupca iz kategorije kućanstvo za korištenje prijenosne i distribucijske mreže te iznos mjesečne novčane obveze krajnjeg kupca iz kategorije kućanstvo za opskrbu električnom energijom.

(2) Na temelju iznosa mjesečnih novčanih obveza iz stavka 1. ovoga članka, u slučaju izdavanja odvojenih računa, operator sustava krajnjem kupcu ispostavlja mjesečne novčane obveze krajnjeg kupca iz kategorije kućanstvo za korištenje prijenosne i/ili distribucijske mreže, a opskrbljivač krajnjem kupcu ispostavlja mjesečne novčane obveze krajnjeg kupca iz kategorije kućanstvo za opskrbu električnom energijom.

(3) Na temelju iznosa mjesečnih novčanih obveza iz stavka 1. ovoga članka, u slučaju izdavanja jedinstvenog računa, opskrbljivač ispostavlja krajnjem kupcu mjesečnu novčanu obvezu krajnjeg kupca iz kategorije kućanstvo za korištenje prijenosne i distribucijske mreže te za opskrbu električnom energijom.

Članak 68.

(1) Krajnjem kupcu s mjesečnim obračunskim razdobljem operator sustava izrađuje mjesečni obračun na temelju očitanja stanja brojila u skladu s člankom 59. ovih Općih uvjeta ili na temelju procijenjene potrošnje u slučajevima iz članka 63. ovih Općih uvjeta.

(2) Na temelju obračuna iz stavka 1. ovoga članka, u slučaju izdavanja odvojenih računa, operator sustava krajnjem kupcu ispostavlja račun za korištenje prijenosne i/ili distribucijske mreže, a opskrbljivač krajnjem kupcu ispostavlja račun za opskrbu električnom energijom.

(3) Na temelju obračuna iz stavka 1. ovoga članka, u slučaju izdavanja jedinstvenog računa, opskrbljivač ispostavlja krajnjem kupcu jedinstveni račun za korištenje prijenosne i/ili distribucijske mreže te za opskrbu električnom energijom.

Članak 69.

(1) Krajnjem kupcu s polugodišnjim obračunskim razdobljem operator sustava izrađuje polugodišnji obračun po isteku obračunskog razdoblja na temelju očitanja stanja brojila u skladu s člankom 60. ovih Općih uvjeta ili na temelju procijenjene potrošnje u slučajevima iz članka 63. ovih Općih uvjeta.

(2) Na temelju polugodišnjeg obračuna iz stavka 1. ovoga članka, u slučaju izdavanja odvojenih računa, operator sustava krajnjem kupcu ispostavlja račun za korištenje prijenosne i/ili distribucijske mreže, a opskrbljivač krajnjem kupcu ispostavlja račun za opskrbu električnom energijom.

(3) Na temelju polugodišnjeg obračuna iz stavka 1. ovoga članka, u slučaju izdavanja jedinstvenog računa, opskrbljivač ispostavlja krajnjem kupcu jedinstveni račun za korištenje prijenosne i/ili distribucijske mreže te za opskrbu električnom energijom.

Članak 70.

(1) Račun iz članaka 68. i 69. ovih Općih uvjeta te mjesečna novčana obveza iz članka 67. ovih Općih uvjeta sadrži i ostale naknade i davanja određene posebnim propisima.

(2) Dan dospijeća mjesečne novčane obveze iz članka 67. ovih Općih uvjeta može biti najranije 15. u mjesecu na koji se mjesečna novčana obveza odnosi.

(3) Dan dospijeća računa iz članaka 68. i 69. ovih Općih uvjeta može biti najmanje 15 dana od dana izdavanja računa.

(4) U računu iz članka 69. ovih Općih uvjeta obvezno je navesti mjesec i godinu izdavanja sljedećeg računa, iznos neplaćenih dospjelih novčanih obveza te obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora.

(5) Ako krajnji kupac s mjesečnim obračunskim razdobljem u roku od 15 dana po isteku obračunskog razdoblja ne zaprimi račun iz članka 68. ovih Općih uvjeta, dužan je o tome obavijestiti operatora sustava i/ili opskrbljivača, koji će mu izdati presliku računa bez naknade.

(6) Ako krajnji kupac s polugodišnjim obračunskim razdobljem u roku od 30 dana po isteku obračunskog razdoblja ne zaprimi račun iz članka 69. ovih Općih uvjeta, dužan je o tome obavijestiti operatora sustava i/ili opskrbljivača, koji će mu izdati presliku računa bez naknade.

Članak 71.

(1) Kod promjene iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije i/ili distribuciju električne energije ili promjene iznosa tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge odnosno iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom, kao i promjene iznosa ostalih naknada i davanja nastalih unutar polugodišnjeg obračunskog razdoblja, operator sustava procijenit će potrošnju radi razgraničenja potrošnje.

(2) Krajnji kupac može operatoru sustava dostaviti podatke o stanju brojila potrebne za razgraničenje potrošnje iz stavka 1. ovoga članka na način i u roku koji odredi operator sustava.

(3) Krajnjem kupcu koji dostavi podatke o stanju brojila koji se razlikuju za više od 30% u odnosu na odgovarajuće prethodno obračunsko razdoblje operator sustava će procijeniti potrošnju.

Članak 72.

Operator sustava i/ili opskrbljivač može krajnjem kupcu koji nije platio novčanu obvezu u roku dospijeća ispostaviti opomenu u pisanom obliku.

Članak 73.

Ukoliko krajnji kupac iz kategorije poduzetništvo nije platio dvije uzastopne dospjele novčane obveze ili bilo koje tri dospjele novčane obveze tijekom šest mjeseci, operator sustava i/ili opskrbljivač može nastavak opskrbe električnom energijom uvjetovati instrumentom osiguranja plaćanja ili plaćanjem jedne mjesečne novčane obveze unaprijed.

XI. PRAVILA U SLUČAJU POSTOJANJA VIŠE OBRAČUNSKIH MJERNIH MJESTA KRAJNJEG KUPCA

Članak 74.

(1) Ako se vršna radna snaga mjeri na dva ili više obračunskih mjernih mjesta na mreži operatora prijenosnog sustava ili na mreži operatora distribucijskog sustava u okviru jedne građevinske lokacije jednog vlasnika ili u okviru jedne tehnološke cjeline za potrebe elektrovuče, obračunska vršna radna snaga se određuje kao najveći zbroj vršnih radnih snaga iz članka 41. ovih Općih uvjeta izmjerenih u istom obračunskom mjernom intervalu.

(2) Ako se krajnji kupac u okviru jedne građevinske lokacije jednog vlasnika istovremeno opskrbljuje električnom energijom preko obračunskih mjernih mjesta na mreži operatora prijenosnog sustava i na mreži operatora distribucijskog sustava, obračunska vršna radna snaga se određuje kako slijedi:

– za mrežu operatora prijenosnog sustava, kao najveći zbroj vršnih radnih snaga iz članka 41. ovih Općih uvjeta izmjerenih u istom obračunskom mjernom intervalu na obračunskim mjernim mjestima na mreži operatora prijenosnog sustava i na mreži operatora distribucijskog sustava,

– za mrežu operatora distribucijskog sustava, kao najveći zbroj vršnih radnih snaga iz članka 41. ovih Općih uvjeta u istom obračunskom mjernom intervalu samo na obračunskim mjernim mjestima na mreži operatora distribucijskog sustava.

(3) Za potrebe obračuna vršne radne snage iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka, operator distribucijskog sustava dužan je operatoru prijenosnog sustava osigurati potrebne obračunske mjerne podatke.

XII. POSTUPANJE S MJERNIM PODACIMA S OBRAČUNSKIH MJERNIH MJESTA TE TOČAKA RAZDVAJANJA IZMEĐU SUSJEDNIH SUSTAVA

Članak 75.

(1) Operator prijenosnog sustava dužan je operatoru distribucijskog sustava omogućiti pristup mjernim podacima s obračunskih mjernih mjesta na sučelju prijenosne i distribucijske mreže.

(2) Operator distribucijskog sustava dužan je operatoru prijenosnog sustava omogućiti pristup mjernim podacima s obračunskih mjernih mjesta proizvođača priključenih na distribucijsku srednjonaponsku mrežu.

(3) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužni su sklopiti ugovor o međusobnim odnosima kojim se uređuje pristup mjernim podacima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, u skladu s mrežnim pravilima operatora sustava.

XIII. ODRŽAVANJE MJERNIH UREĐAJA

Članak 76.

(1) Svako obračunsko mjerno mjesto opremljeno je mjernom opremom koju čine brojila i ostala mjerna oprema određena elektroenergetskom suglasnošću.

(2) Mjerna oprema na obračunskom mjernom mjestu korisnika mreže u vlasništvu je operatora sustava.

(3) Operator sustava dužan je održavati mjernu opremu te osigurati umjeravanje i ovjeravanje brojila.

Članak 77.

(1) Kod zamjene brojila i/ili mjerne opreme operator sustava izdaje korisniku mreže potvrdu o izvršenim radovima, pripadajućim plombama, završnom očitanju stanja starog brojila i početnom očitanju stanja novog brojila, u roku od 30 dana od dana zamjene brojila i/ili mjerne opreme.

(2) U slučaju da je tijekom kontrole obračunskog mjernog mjesta i/ili glavnih osigurača zamijenjena plomba operator sustava dužan je korisniku mreže izdati potvrdu o zamjeni plombe u roku od 30 dana od dana zamjene plombe.

(3) Operator sustava dužan je u roku od tri radna dana od dana zamjene brojila i/ili mjerne opreme korisniku mjernih podataka elektroničkim putem dostaviti podatke o stanju brojila.

Članak 78.

(1) Operator sustava dužan je na zahtjev korisnika mreže ili na zahtjev opskrbljivača, uz odobrenje korisnika mreže, ugraditi brojilo s mogućnošću daljinskog očitanja odnosno brojilo s većim brojem funkcija.

(2) Trošak nabave i ugradnje brojila iz stavka 1. ovoga članka snosi podnositelj zahtjeva za ugradnju.

(3) Podnositelj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka dužan je operatoru sustava plaćati nestandardnu uslugu korištenja brojila s većim brojem funkcija, u skladu s pravilima i cjenikom nestandardnih usluga operatora sustava.

Članak 79.

Uređaji za upravljanje tarifama podešeni su na srednjoeuropsko zimsko vrijeme i ne podešavaju se kod prijelaza između zimskog i ljetnog računanja vremena.

Članak 80.

(1) Korisnik mreže dužan je bez odgađanja obavijestiti operatora sustava o uočenoj neispravnosti priključka ili obračunskog mjernog mjesta.

(2) Operator sustava dužan je otkloniti neispravnost priključka ili obračunskog mjernog mjesta u najkraćem mogućem roku.

(3) U slučaju neispravnosti priključka ili obračunskog mjernog mjesta koja utječe na obračun, operator sustava dužan je u roku od tri radna dana od dana zaprimanja obavijesti iz stavka 1. ovoga članka obavijestiti korisnike mjernih podataka.

(4) Troškove otklanjanja neispravnosti iz stavka 2. ovoga članka snosi operator sustava, osim u slučaju kada je neispravnost prouzročio sam korisnik mreže.

Članak 81.

(1) Operator sustava dužan je na pisani zahtjev korisnika mreže organizirati provedbu postupka provjere brojila i pripadajuće mjerne opreme u roku propisanom uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom.

(2) Provjeru brojila i pripadajuće mjerne opreme, u ovisnosti o zahtjevu korisnika mreže, provodi operator sustava ili tijelo ovlašteno posebnim propisom.

(3) U slučaju podnošenja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, operator sustava dužan je pisanim putem upozoriti korisnika mreže da će u slučaju utvrđene ispravnosti brojila i/ili pripadajuće mjerne opreme biti dužan snositi troškove provjere brojila i pripadajuće mjerne opreme.

(4) Ako se provjerom utvrdi da brojilo i/ili pripadajuća mjerna oprema ima odstupanja od klase točnosti veća od dopuštenih važećim propisima, operator sustava dužan je o svom trošku zamijeniti brojilo i/ili pripadajuće dijelove mjerne opreme te snositi troškove provjere brojila i pripadajuće mjerne opreme.

Članak 82.

(1) U slučaju utvrđene pogreške obračunskih mjernih podataka korisnika mreže, operator sustava dužan je odrediti mjerne podatke za obračun sukladno odredbama ovoga članka te izvršiti ponovni obračun za obračunska razdoblja na koja se utvrđena pogreška odnosi, ali najduže za razdoblje do godine dana od dana utvrđene pogreške, te o tome u roku od osam dana od dana ponovnog obračuna obavijestiti korisnike mjernih podataka koji su dužni korisniku mreže ispostaviti ispravljene račune.

(2) U slučaju neispravnog registriranja električne energije vrijednost isporučene električne energije i snage određuje se prema prethodnom odgovarajućem obračunskom razdoblju kada je registriranje bilo ispravno.

(3) U slučaju neispravnog rada uređaja za upravljanje tarifama vrijednost isporučene električne energije za višu i nižu dnevnu tarifu određuje se iz omjera vrijednosti stanja više i niže dnevne tarife iz prethodnog odgovarajućeg obračunskog razdoblja u kojem je uređaj za upravljanje tarifama ispravno radio.

(4) Iznimno od stavaka 2. i 3. ovoga članka, ako vrijednost isporučene električne energije i snage nije moguće odrediti na temelju podataka iz prethodnog odgovarajućeg obračunskog razdoblja, vrijednost mjernih podataka za obračun određuje se na temelju podataka iz prvog obračunskog razdoblja koje slijedi nakon otklanjanja pogreške.

(5) U slučaju pogrešno utvrđene obračunske konstante mjernih transformatora, vrijednost isporučene električne energije i snage određuje se prema ispravnoj obračunskoj konstanti mjernih transformatora.

(6) U slučaju pogrešnog očitanja stanja brojila vrijednost isporučene električne energije i snage određuje se na temelju ponovnog očitanja stanja brojila koje provodi operator sustava.

XIV. POSTUPCI UTVRĐIVANJA I OBRAČUNA NEOVLAŠTENE POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Članak 83.

Pod neovlaštenom potrošnjom električne energije smatraju se slučajevi kada:

– krajnji kupac troši električnu energiju bez mjerne opreme operatora sustava ili mimo postojeće mjerne opreme ili kada je mjerna oprema onesposobljena za ispravan rad,

– krajnji kupac troši električnu energiju na način da je neovlašteno utjecao na rad uređaja za upravljanje tarifama,

– krajnji kupac troši električnu energiju preko brojila ili ostale mjerne opreme s kojih je skinuta ili oštećena plomba, osim ako je smještaj mjerne opreme takav da krajnji kupac to nije mogao nadzirati niti spriječiti,

– je krajnji kupac na niskom naponu bez mjerenja snage utjecao na ograničavalo strujnog opterećenja koje je bilo plombirano ili na glavne osigurače koji su bili plombirani omogućujući time korištenje snage veće od priključne snage,

– se pravna ili fizička osoba koja nije stekla status krajnjeg kupca priključi na mrežu,

– krajnji kupac troši električnu energiju preko brojila ili ostale mjerne opreme nakon privremene obustave isporuke električne energije iz članaka 95. i 103. ovih Općih uvjeta.

Članak 84.

(1) U slučaju iz članka 83. podstavka 1. ovih Općih uvjeta, neovlašteno potrošena električna energije krajnjem kupcu na vrlo visokom, visokom i srednjem naponu određuje se množenjem 50% instalirane snage transformatora koji napaja postrojenje krajnjeg kupca, izjednačavajući pritom snagu izraženu u kVA s kW, s brojem sati u razdoblju za koje je utvrđena neovlaštena potrošnja električne energije.

(2) Naknada za neovlašteno potrošenu električnu energiju za krajnjeg kupca na vrlo visokom ili visokom naponu određuje se kao umnožak neovlašteno potrošene električne energije iz stavka 1. ovoga članka i iznosa tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom nakon prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe, tarifni model Bijeli po višoj dnevnoj tarifi i koeficijenta k=1,15.

(3) Naknada za neovlašteno potrošenu električnu energiju za krajnjeg kupca na srednjem naponu određuje se kao umnožak neovlašteno potrošene električne energije iz stavka 1. ovoga članka i iznosa tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom nakon prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe, tarifni model Bijeli po višoj dnevnoj tarifi i koeficijenta k=1,35.

Članak 85.

(1) U slučaju iz članka 83. podstavka 1. ovih Općih uvjeta neovlašteno potrošena električna energija krajnjem kupcu na niskom naponu, s iznimkom tarifnog modela Žuti, određuje se množenjem vrijednosti snage s koeficijentom koji iznosi:

– 0,2, za krajnje kupce iz kategorije kućanstvo, u slučaju jednofaznog priključka,

– 0,1, za krajnje kupce iz kategorije kućanstvo, u slučaju trofaznog priključka,

– 0,2, za krajnje kupce iz kategorije poduzetništvo, tarifni modeli Plavi ili Bijeli, u slučaju jednofaznog priključka,

– 0,1 za krajnje kupce iz kategorije poduzetništvo, tarifni modeli Plavi ili Bijeli, u slučaju trofaznog priključka i

– 0,2, za krajnje kupce iz kategorije poduzetništvo, tarifni model Crveni.

(2) Vrijednost snage iz stavka 1. ovoga članka određuje se množenjem vrijednosti nazivne struje ograničavala strujnog opterećenja ili nazivne struje glavnog osigurača (prekidača) ili trajno dopuštene struje vodiča kojima je izveden priključak ili nazivne struje sklopnog uređaja ili vodiča preko kojeg se neovlašteno troši električna energija s nazivnim naponom mreže, izjednačavajući pritom snagu izraženu u kVA s kW te uvažavajući izvedbu priključka (trofazna/jednofazna).

(3) Vrijednost nazivne struje za izračun vrijednosti snage iz stavka 1. ovoga članka odabire se prema najnižoj vrijednosti nazivne struje komponente iz stavka 2. ovoga članka koja je u serijskom spoju strujnog kruga preko kojeg se neovlašteno troši električna energija na način iz članka 83. podstavka 1. ovih Općih uvjeta.

(4) Neovlašteno potrošena električna energija krajnjem kupcu za tarifni model Žuti (javna rasvjeta) određuje se množenjem 35% vrijednosti instalirane snage javne rasvjete s brojem sati u razdoblju za koje je utvrđena neovlaštena potrošnja električne energije.

(5) Naknada za neovlašteno potrošenu električnu energiju određuje se kao umnožak neovlašteno potrošene električne energije iz stavka 1. ili stavka 4. ovoga članka i:

– odgovarajućeg iznosa tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom nakon prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe po višoj dnevnoj tarifi za krajnjeg kupca iz kategorije poduzetništvo, tarifni model Bijeli ili Crveni i koeficijenta k=1,50,

– odgovarajućeg iznosa tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom nakon prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe po jedinstvenoj dnevnoj tarifi za krajnjeg kupca iz kategorije poduzetništvo, tarifni modeli Plavi ili Žuti i koeficijenta k=1,50,

– odgovarajućeg iznosa tarifne stavke za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge po višoj dnevnoj tarifi za krajnjeg kupca iz kategorije kućanstvo, tarifni modeli Bijeli ili Crveni i koeficijenta k=1,20 i

– odgovarajućeg iznosa tarifne stavke za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge po jedinstvenoj dnevnoj tarifi za krajnjeg kupca iz kategorije kućanstvo, tarifni modeli Plavi ili Crni i koeficijenta k=1,20.

Članak 86.

(1) U slučaju iz članka 83. podstavka 2. ovih Općih uvjeta, neovlašteno potrošena električna energija krajnjem kupcu na niskom naponu određuje se na temelju očitanja stanja brojila za razdoblje za koje je utvrđena neovlaštena potrošnja električne energije.

(2) Naknada za neovlašteno potrošenu električnu energiju određuje se kao umnožak neovlašteno potrošene električne energije iz stavka 1. ovoga članka i sume iznosa tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge te iznosa tarifnih stavki za korištenje prijenosne mreže i za korištenje distribucijske mreže po višoj dnevnoj tarifi, za krajnje kupce iz kategorije kućanstvo, tarifni model Bijeli.

Članak 87.

U slučaju iz članka 83. podstavka 3. ovih Općih uvjeta kada je utvrđeno da krajnji kupac nije trošio električnu energiju mimo postojeće mjerne opreme i da mjerna oprema nije onesposobljena za ispravan rad, krajnji kupac snosi stvarne troškove popravka oštećene plombe.

Članak 88.

U slučaju iz članka 83. podstavka 4. ovih Općih uvjeta krajnji kupac snosi stvarne troškove dovođenja obračunskog mjernog mjesta u ispravno stanje.

Članak 89.

(1) U slučaju iz članka 83. podstavka 5. ovih Općih uvjeta, neovlašteno potrošena električna energija određuje se množenjem vrijednosti snage s koeficijentom koji iznosi 0,2.

(2) Vrijednost snage iz stavka 1. ovoga članka određuje se množenjem vrijednosti nazivne struje vodiča preko kojeg se neovlašteno troši električna energija s nazivnim naponom mreže, izjednačavajući pritom snagu izraženu u kVA s kW te uvažavajući izvedbu neovlašteno izvedenog priključka (trofazna/jednofazna).

(3) Naknada za neovlašteno potrošenu električnu energiju određuje se kao umnožak neovlašteno potrošene električne energije iz stavka 1. ovoga članka i odgovarajućeg iznosa tarifne stavke za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge po jedinstvenoj dnevnoj tarifi za krajnjeg kupca iz kategorije kućanstvo, tarifni modeli Plavi i koeficijenta k=1,20.

Članak 90.

(1) U slučaju iz članka 83. podstavka 6. ovih Općih uvjeta, neovlašteno potrošena električna energija krajnjem kupcu na niskom naponu određuje se na temelju očitanja stanja brojila za razdoblje za koje je utvrđena neovlaštena potrošnja električne energije.

(2) Naknada za neovlašteno potrošenu električnu energije određuje se kao umnožak neovlašteno potrošene električne energije iz stavka 1. ovoga članka i sume iznosa tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge te iznosa tarifnih stavki za korištenje prijenosne mreže i za korištenje distribucijske mreže po višoj dnevnoj tarifi, za krajnje kupce iz kategorije kućanstvo, tarifni model Bijeli.

Članak 91.

Za obračun iznosa naknade iz članaka 84. do 86., 89. i 90. ovih Općih uvjeta koriste se iznosi tarifnih stavki važeći na dan utvrđivanja neovlaštene potrošnje električne energije.

Članak 92.

Ako operator sustava ne može odrediti dan početka neovlaštene potrošnje električne energije iz članka 83. ovih Općih uvjeta, dan početka neovlaštene potrošnje električne energije je dan u kojem bi počeo teći zakonski rok zastare za naplatu tražbine naknade za isporučenu električnu energiju.

Članak 93.

(1) Dan dospijeća računa za plaćanje naknade za neovlašteno potrošenu električnu energiju iz članaka 84. do 86., 89. i 90. ovih Općih uvjeta ili troškova iz članaka 87. i 88. ovih Općih uvjeta je najmanje 15 dana od dana izdavanja računa.

(2) Krajnji kupac može operatoru sustava podnijeti prigovor na račun iz stavka 1. ovoga članka u roku od 15 dana od dana izdavanja računa.

Članak 94.

(1) U slučaju neovlaštene potrošnje električne energije iz članka 83. ovih Općih uvjeta, krajnji kupac je na zahtjev operatora sustava dužan omogućiti premještanje obračunskog mjernog mjesta ili zamjenu oštećene mjerne opreme te ostalih komponenata priključka i obračunskog mjernog mjesta.

(2) Troškove iz stavka 1. ovoga članka snosi krajnji kupac.

XV. UVJETI ZA PRIMJENU POSTUPKA OGRANIČENJA ILI PRIVREMENE OBUSTAVE ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Članak 95.

(1) Operator sustava može nakon prethodne obavijesti, kao krajnju mjeru, privremeno obustaviti isporuku električne energije krajnjem kupcu ako:

– krajnji kupac nije postupio u skladu s odredbom članka 23. stavka 4. ovih Općih uvjeta,

– krajnji kupac nije otklonio neispravnost na unutrašnjem dijelu priključka u roku iz članka 24. stavka 3. ovih Općih uvjeta,

– krajnji kupac omogućuje korištenje električne energije drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi protivno odredbama članka 26. ovih Općih uvjeta,

– krajnji kupac ni nakon opomene iz članka 72. ovih Općih uvjeta nije podmirio dospjele novčane obveze operatoru sustava,

– krajnji kupac nije pristao na uvjete plaćanja iz članka 73. ovih Općih uvjeta,

– krajnji kupac nije omogućio operatoru sustava provođenje postupka utvrđivanja neovlaštene potrošnje električne energije iz članka 83. ovih Općih uvjeta,

– je krajnji kupac dao lažne ili nepotpune podatke koji onemogućavaju uredno ispunjenje ugovornih obveza,

– rad postrojenja i instalacija krajnjeg kupca nije u skladu s odredbama mrežnih pravila operatora sustava, elektroenergetske suglasnosti ili ugovora o korištenju mreže,

– krajnji kupac onemogućava pristup priključku, obračunskom mjernom mjestu i mjernoj opremi,

– krajnji kupac kojem je utvrđena neovlaštena potrošnja iz članka 83. podstavka 4. ovih Općih uvjeta u roku od godine dana od dana utvrđivanja neovlaštene potrošnje ponovno utječe na ograničavalo strujnog opterećenja koje je bilo plombirano ili na glavne osigurače koji su bili plombirani omogućujući time korištenje snage veće od priključne snage i

– krajnji kupac priključi svoje proizvodno postrojenje ili vlastiti izvor napajanja na svoja postrojenja i instalacije bez odobrenja operatora sustava.

(2) Privremena obustava isporuke električne energije može se nakon prethodne obavijesti, kao krajnja mjera, provesti i na zahtjev opskrbljivača ako krajnji kupac:

– ni nakon opomene iz članka 72. ovih Općih uvjeta nije podmirio dospjele novčane obveze opskrbljivaču,

– nije pristao na uvjete plaćanja iz članka 73. ovih Općih uvjeta,

– ne troši električnu energiju u skladu s ugovorom o opskrbi krajnjeg kupca.

Članak 96.

Operator sustava može nakon prethodne obavijesti, kao krajnju mjeru, privremeno obustaviti isporuku proizvedene električne energije u mrežu proizvođaču, ako:

– proizvođač nema važeći ugovor o korištenju mreže,

– proizvođač nema važeći ugovor o otkupu električne energije,

– proizvođač nije postupio u skladu s odredbom članka 23. stavka 4. ovih Općih uvjeta,

– proizvođač nije otklonio utvrđenu neispravnost na unutrašnjem dijelu priključka u roku iz članka 24. stavka 3. ovih Općih uvjeta,

– proizvođač proizvedenu električnu energiju isporučuje u mrežu na način koji nije u skladu s ugovorom o korištenju mreže,

– rad postrojenja i instalacija proizvođača nije u skladu s odredbama mrežnih pravila operatora sustava, elektroenergetske suglasnosti ili ugovora o korištenju mreže,

– proizvođač omogućuje korištenje električne energije drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi, protivno članku 26. ovih Općih uvjeta,

– proizvođač onemogućava pristup priključku, obračunskom mjernom mjestu i mjernoj opremi.

Članak 97.

Za krajnjeg kupca s vlastitom proizvodnjom u okviru jedne građevinske lokacije jednog vlasnika primjenjuju se odredbe članka 95. ovih Općih uvjeta na mjestu preuzimanja električne energije te članka 96. ovih Općih uvjeta na mjestu predaje električne energije.

Članak 98.

(1) Opskrbljivač može operatoru sustava podnijeti zahtjev za privremenu obustavu isporuke električne energije u slučajevima iz članka 95. stavka 2. ovih Općih uvjeta do 10. dana u mjesecu.

(2) Operator sustava dužan je privremeno obustaviti isporuku električne energije krajnjem kupcu tijekom istog mjeseca u kojem je zaprimljen uredan zahtjev opskrbljivača iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Operator sustava dužan je opskrbljivaču dostaviti obavijest o privremenoj obustavi isporuke električne energije iz stavka 2. ovoga članka u roku od 24 sata od sata izvršene privremene obustave isporuke električne energije za krajnje kupce na vrlo visokom, visokom i srednjem naponu, a u roku od 48 sati od sata izvršene privremene obustave isporuke električne energije za krajnje kupce na niskom naponu.

Članak 99.

(1) Ukoliko korisnik mreže onemogućava pristup obračunskom mjernom mjestu, priključku i mjernoj opremi, operator sustava provodi privremenu obustavu isporuke električne energije korisniku mreže na tehnički izvediv način i u najkraćem mogućem roku.

(2) Operator sustava dužan je korisniku mjernih podataka dostaviti izvještaj o privremenoj obustavi isporuke električne energije korisniku mreže iz stavka 1. ovoga članka u roku od 24 sata od sata izvršene privremene obustave isporuke električne energije.

Članak 100.

Privremena obustava isporuke električne energije iz članka 95. ovih Općih uvjeta ne može započeti u petak, subotu ili nedjelju, na blagdan ili dan prije blagdana.

Članak 101.

(1) U slučaju prestanka razloga iz članka 95. stavka 1. i članka 96. ovih Općih uvjeta na temelju kojeg je korisniku mreže privremeno obustavljena isporuka električne energije, korisnik mreže je dužan operatoru sustava podnijeti zahtjev za ponovnu uspostavu isporuke električne energije.

(2) U slučaju prestanka razloga iz članka 95. stavka 2. ovih Općih uvjeta, na temelju kojeg je krajnjem kupcu privremeno obustavljena isporuka električne energije, opskrbljivač je dužan operatoru sustava podnijeti zahtjev za ponovnu uspostavu isporuke električne energije u roku propisanom uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom.

(3) Operator sustava dužan je na temelju urednog zahtjeva iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ponovno uspostaviti isporuku električne energije korisniku mreže, u roku propisanom uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom.

(4) Zahtjev iz stavaka 1. i 2. ovoga članka mora sadržavati dokaze o prestanku razloga zbog kojih je korisniku mreže privremeno obustavljena isporuka električne energije.

(5) Operator sustava dužan je obavijestiti opskrbljivača o ponovnoj uspostavi isporuke električne energije u roku od 24 sata od sata ponovne uspostave isporuke električne energije za krajnje kupce na vrlo visokom, visokom i srednjem naponu, a u roku od 48 sati od sata ponovne uspostave isporuke električne energije za krajnje kupce na niskom naponu.

Članak 102.

(1) Trošak privremene obustave isporuke električne energije i trošak ponovne uspostave isporuke električne energije na zahtjev opskrbljivača, u slučaju nepravodobnog otkazivanja zahtjeva za privremenu obustavu isporuke električne energije, snosi opskrbljivač.

(2) Pravodobnim otkazivanjem zahtjeva za privremenu obustavu isporuke električne energije smatra se otkazivanje do isteka dana u kojem je taj zahtjev podnesen.

Članak 103.

(1) Korisnik mreže koji je vlasnik ili nositelj nekog drugog stvarnog prava na građevini ili dijelu građevine ima pravo podnijeti zahtjev za privremenu obustavu isporuke električne energije na svom obračunskom mjernom mjestu, najdulje na razdoblje do pet godina, bez gubitka prava na korištenje mreže.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se najkasnije osam dana prije dana za koji je zatražena privremena obustava isporuke električne energije.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka korisnik mreže podnosi operatoru sustava na propisanom obrascu koji obavezno sadrži i obavijest korisniku mreže o mogućnosti otkaza ugovora o korištenju mreže i gubitka prava na korištenje mreže.

(4) U slučaju da korisnik mreže zahtijeva privremenu obustavu isporuke električne energije za razdoblje do uključivo 10 dana, dužan je u zahtjevu za privremenu obustavu isporuke električne energije navesti i dan ponovne uspostave isporuke električne energije.

(5) U slučaju da korisnik mreže zahtijeva privremenu obustavu isporuke električne energije za razdoblje dulje od 10 dana, dužan je podnijeti operatoru sustava zahtjev za ponovnu uspostavu isporuke električne energije najkasnije osam dana prije dana za koji je zatražena ponovna uspostava isporuke električne energije.

(6) Za obračunska mjerna mjesta na kojima je isporuka električne energije bila privremeno obustavljena dulje od tri godine, uz zahtjev iz stavka 5. ovoga članka, korisnik mreže dužan je priložiti potvrdu ovlaštenog instalatera o ispravnosti instalacije korisnika mreže.

(7) U slučaju da operator sustava ne odobri zahtjev za privremenu obustavu isporuke električne energije ili da nije moguće izvršiti privremenu obustavu isporuke električne energije, operator sustava dužan je o tome, u roku od osam dana od dana primitka zahtjeva, obavijestiti korisnika mreže te navesti razloge zbog kojih nije udovoljeno zahtjevu.

(8) Operator sustava dužan je dostaviti opskrbljivaču obavijest o privremenoj obustavi isporuke električne energije i obavijest o ponovnoj uspostavi isporuke električne energije u roku od 24 sata od sata privremene obustave isporuke električne energije odnosno od sata ponovne uspostave isporuke električne energije.

Članak 104.

(1) Privremena obustava isporuke električne energije iz članka 103. stavka 1. ovih Općih uvjeta ne smije se provoditi u cilju smetanja posjeda osobe koja ima valjanu pravnu osnovu za korištenje građevine ili dijela građevine.

(2) Ako se naknadno utvrdi da je privremena obustava isporuke električne energije bila u cilju smetanja posjeda osobe koja ima pravo korištenja građevine ili dijela građevine, operator sustava dužan je bez odgađanja ponovno uspostaviti isporuku električne energije, na temelju dostavljenog dokaza o pravu korištenja građevine ili dijela građevine ili na temelju sudske odluke.

Članak 105.

(1) Ponovna uspostava isporuke električne energije može se provesti samo u prisutnosti korisnika mreže ili njegovog ovlaštenog predstavnika, a iznimno bez prisustva korisnika mreže ili njegovog ovlaštenog predstavnika, pod uvjetom da je korisnik mreže dao izričitu suglasnost operatoru sustava za ponovnu uspostavu isporuke električne energije bez njegovog prisustva.

(2) Prilikom privremene obustave isporuke električne energije i/ili ponovne uspostave isporuke električne energije operator sustava dužan je očitati stanje brojila.

(3) Operator sustava dužan je u roku od osam dana od dana očitanja stanja brojila dostaviti korisniku mjernih podataka obračunske mjerne podatke iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Operator sustava dužan je u roku od 30 dana od dana očitanja stanja brojila dostaviti korisniku mreže obračunske mjerne podatke iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Operator sustava dužan je voditi evidenciju o vremenu potrebnom za ponovnu uspostavu isporuke električne energije korisniku mreže nakon podnesenog urednog zahtjeva za ponovnu uspostavu isporuke električne energije iz članka 101. ovih Općih uvjeta.

Članak 106.

(1) Trošak privremene obustave isporuke električne energije i trošak ponovne uspostave isporuke električne energije snosi korisnik mreže prema pravilima i cjeniku nestandardnih usluga operatora sustava.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, opskrbljivač koji je zatražio privremenu obustavu isporuke električne energije snosi trošak privremene obustave isporuke električne energije i trošak ponovne uspostave isporuke električne energije prema pravilima i cjeniku nestandardnih usluga operatora sustava.

Članak 107.

Operator sustava dužan je o planiranoj privremenoj obustavi isporuke električne energije iz članaka 95. i 96. ovih Općih uvjeta prethodno obavijestiti:

– korisnike mreže na vrlo visokom naponu, visokom naponu i srednjem naponu te korisnike mreže na niskom naponu s priključnom snagom većom od 20 kW, najkasnije 48 sati prije planirane privremene obustave isporuke električne energije,

– korisnike mreže na niskom naponu s priključnom snagom do uključivo 20 kW, najkasnije 24 sata prije planirane privremene obustave isporuke električne energije i

– korisnike mjernih podataka, kao i s njima povezane korisnike mreže, u rokovima iz podstavaka 1. i 2. ovoga članka.

Članak 108.

(1) Operator sustava može privremeno obustaviti ili ograničiti isporuku električne energije korisniku mreže, bez prethodne obavijesti:

– u slučaju više sile ili iznimnog događaja, u skladu s mrežnim pravilima operatora sustava,

– ako su izravno ugroženi životi i/ili zdravlje ljudi u blizini dijelova mreže koji zahtijevaju isključenje,

– u slučaju požara, poplave, potresa i drugih događaja u blizini dijelova mreže koji zahtijevaju isključenje dijelova mreže i

– kada se korisnik mreže ne pridržava plana provedbe ograničenja i/ili privremene obustave isporuke električne energije u uvjetima manjka električne energije u elektroenergetskom sustavu, u skladu s mrežnim pravilima operatora sustava.

(2) Operator sustava dužan je bez odgađanja putem medija i svoje internetske stranice obavijestiti korisnike mreže iz stavka 1. ovoga članka i korisnike mjernih podataka o procijenjenom trajanju privremene obustave ili ograničenja isporuke električne energije.

(3) Operator sustava dužan je dostaviti korisnicima mjernih podataka obavijest o početku privremene obustave ili ograničenja isporuke električne energije i obavijest o prestanku privremene obustave ili ograničenja isporuke električne energije u roku od 24 sata od sata početka privremene obustave ili ograničenja isporuke električne energije odnosno od sata prestanka privremene obustave ili ograničenja isporuke električne energije.

Članak 109.

(1) U slučaju da krajnji kupac ne plati naknadu za neovlašteno potrošenu električnu energiju iz članaka 84. do 86. i 90. ovih Općih uvjeta ili troškove iz članaka 87. i 88. ovih Općih uvjeta, operator sustava će krajnjem kupcu privremeno obustaviti isporuku električne energije.

(2) Nakon utvrđivanja neovlaštene potrošnje električne energije iz članka 83. podstavka 5. ovih Općih uvjeta, operator sustava će isključiti s mreže postrojenje i instalacije pravne ili fizičke osobe.

XVI. MJERE ZAŠTITE KRAJNJIH KUPACA

Članak 110.

Elektroenergetski subjekti koji pružaju usluge dužni su se korisniku mreže jasno predstavljati i pružati usluge na razvidan način koji ne dovodi u zabludu korisnika mreže.

Članak 111.

(1) Operator sustava dužan je putem svoje internetske stranice, promocijskih materijala ili putem medija objaviti:

– metodologiju za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije odnosno metodologiju za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije te važeće iznose tarifnih stavki,

– informacije o elementima računa,

– informacije korisniku mreže koje su mu potrebne za učinkovit pristup mreži i korištenje mreže,

– informacije o načinu podnošenja i rješavanja prigovora te nadležnosti operatora sustava i Agencije u rješavanju prigovora,

– zbirne informacije o podnesenim i riješenim prigovorima,

– informacije o načinu podnošenja reklamacija i rezultate rada povjerenstva za reklamacije,

– informacije o korisničkom centru,

– informacije o standardnim uslugama operatora sustava,

– pravila i cjenik nestandardnih usluga operatora sustava,

– informacije o planiranim prekidima napajanja te ograničenjima isporuke električne energije,

– informacije u svezi sa zaštitom okoliša i

– informacije o poticanju i mjerama za poboljšanje energetske učinkovitosti u finalnoj potrošnji energijom.

(2) Operator sustava dužan je osnovati povjerenstvo za reklamacije radi rješavanja reklamacija u svezi s pristupom mreži i korištenjem distribucijske mreže, u skladu s odredbama zakona kojima se uređuje područje zaštite potrošača te propisati način i pravila za učinkovito rješavanje pritužbi i izvansudsko rješavanje sporova.

(3) Operator distribucijskog sustava dužan je ustrojiti jedan ili više korisničkih centara za pružanje informacija, rješavanje upita, zahtjeva i prigovora korisnika mreže.

Članak 112.

Opskrbljivač je dužan putem svoje internetske stranice, promocijskih materijala ili putem medija objaviti:

– uvjete opskrbljivača za opskrbu električnom energijom,

– iznose tarifnih stavki za krajnje kupce iz kategorije kućanstvo,

– praktične informacije u svezi s pravima krajnjih kupaca električne energije,

– program mjera za pružanje pomoći krajnjem kupcu u ispunjavanju dospjelih ugovornih obveza radi sprečavanja privremene obustave isporuke električne energije,

– informacije o elementima računa,

– informacije o promjeni cijene odnosno iznosa tarifnih stavki i drugih uvjeta opskrbe,

– informacije o pravu krajnjeg kupca na raskid ugovora o opskrbi krajnjeg kupca ukoliko ne prihvaća izmjenu uvjeta ugovora ili promjenu dijela cijene koja se slobodno ugovara,

– obavijesti o besplatnoj promjeni opskrbljivača te o mogućnosti i načinu promjene opskrbljivača,

– obavijesti o načinima plaćanja,

– informacije o načinu podnošenja i rješavanja prigovora,

– zbirne informacije o podnesenim i riješenim prigovorima,

– informacije u svezi sa zaštitom okoliša,

– informacije o poticanju i mjerama za poboljšanje energetske učinkovitosti u finalnoj potrošnji energijom i

– popis ovlaštenih predstavnika za sklapanje ugovora o opskrbi krajnjeg kupca.

Članak 113.

Opskrbljivač krajnjih kupaca u okviru univerzalne usluge dužan je putem svoje internetske stranice, promocijskih materijala ili putem medija, osim informacija iz članka 112. ovih Općih uvjeta, objaviti i:

– metodologiju za određivanje iznosa tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge te iznose tarifnih stavki,

– informacije o korisničkom centru i

– način podnošenja reklamacija i rezultate rada povjerenstva za reklamacije.

Članak 114.

(1) Zajamčeni opskrbljivač dužan je putem svoje internetske stranice, promocijskih materijala ili putem medija, osim informacija iz članka 112. ovih Općih uvjeta, objaviti i metodologiju za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom te iznose tarifnih stavki.

(2) Zajamčeni opskrbljivač dužan je na svakom računu navesti obavijest krajnjem kupcu o uvjetima zajamčene opskrbe i iznosima tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom te o pravu krajnjeg kupca na slobodan izbor opskrbljivača.

Članak 115.

(1) Krajnji kupac može podnijeti prigovor na račun iz članaka 68. i 69. ovih Općih uvjeta u roku od 15 dana od dana izdavanja računa.

(2) U slučaju izdavanja jedinstvenog računa krajnji kupac prigovor iz stavka 1. ovoga članka podnosi svom opskrbljivaču.

(3) U slučaju izdavanja odvojenih računa krajnji kupac podnosi svom opskrbljivaču prigovor na račun za opskrbu električnom energijom, a operatoru sustava podnosi prigovor na račun za korištenje prijenosne i/ili distribucijske mreže.

(4) Krajnji kupac iz stavka 1. ovoga članka dužan je platiti nesporni dio računa iz stavka 1. ovoga članka u roku dospijeća računa.

(5) Operator sustava odnosno opskrbljivač dužan je donijeti odluku o prigovoru u roku od 15 dana od dana zaprimanja urednog prigovora.

XVII. NADZOR

Članak 116.

Nadzor nad provedbom ovih Općih uvjeta obavlja Agencija.

XVIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 117.

(1) Sva prava, obveze i odgovornosti koje proizlaze iz vlasništva nad priključcima i mjernom opremom, izgrađenim do dana stupanja na snagu ovih Općih uvjeta, zadržava vlasnik građevine ili dijela građevine, sve do dana preuzimanja od strane operatora sustava.

(2) Vlasnik mjerne opreme, priključka ili dijela priključka iz stavka 1. ovoga članka dužan ih je održavati o svom trošku, sve do dana njihova preuzimanja od strane operatora sustava.

Članak 118.

(1) Ako ni operator distribucijskog sustava ni krajnji kupac iz kategorije kućanstvo ili iz kategorije poduzetništvo bez mjerenja snage, u svojoj dokumentaciji nemaju elektroenergetsku suglasnost ili podatak o odobrenoj priključnoj snazi obračunskog mjernog mjesta, priključna snaga obračunskog mjernog mjesta iznosi:

– 7,36 kW kod jednofaznog priključka (što odgovara struji 32 A pomnoženoj s nazivnim naponom 230 V),

– 17,25 kW kod trofaznog priključka (što odgovara trostrukoj vrijednosti struje 25 A pomnoženoj s nazivnim naponom 230 V).

(2) Operator distribucijskog sustava dužan je krajnjem kupcu iz stavka 1. ovoga članka uskladiti priključak prema uvjetima iz ugovora o korištenju mreže odnosno mrežnim pravilima distribucijskog sustava u roku od 10 godina od dana stupanja na snagu ovih Općih uvjeta.

(3) Postojeća obračunska mjerna mjesta preko kojih su priključene instalacije za napajanje cestovne signalizacije, svrstana u kategoriju poduzetništvo, tarifni model Žuti, operator distribucijskog sustava dužan je svrstati u kategoriju poduzetništvo, tarifni model Plavi, do 31. prosinca 2015. godine.

Članak 119.

(1) Operator distribucijskog sustava dužan je u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovih Općih uvjeta o svom trošku, u skladu s mrežnim pravilima distribucijskog sustava, opremiti sva obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca s priključnom snagom većom od 20 kW brojilima s daljinskim očitanjem koja omogućuju mjerenje snage i jalove energije.

(2) Operator distribucijskog sustava dužan je u roku od 10 godina od dana stupanja na snagu ovih Općih uvjeta o svom trošku, u skladu s mrežnim pravilima distribucijskog sustava, opremiti obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca iz kategorije poduzetništvo s priključnom snagom do uključivo 20 kW brojilima s daljinskim očitanjem koja omogućuju mjerenje jalove energije.

(3) Operator distribucijskog sustava dužan je u roku od 15 godina od dana stupanja na snagu ovih Općih uvjeta o svom trošku, u skladu s mrežnim pravilima distribucijskog sustava, opremiti obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo brojilima s daljinskim očitanjem.

(4) Operator distribucijskog sustava dužan je u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovih Općih uvjeta donijeti provedbeni plan zamjene najmanje 95% postojećih brojila brojilima s daljinskim očitanjem s rokovima zamjene iz stavaka 2. i 3. ovoga članka.

(5) Nakon ugradnje brojila iz stavka 1. ovoga članka krajnji kupac raspoređuje se u tarifni model Crveni.

Članak 120.

(1) Ugovori o opskrbi i korištenju mreže sklopljeni nakon 1. travnja 2006. godine ostaju na snazi u dijelu korištenja mreže i u slučaju ako dođe do prestanka važenja toga ugovora u dijelu opskrbe električnom energijom.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka krajnji kupac je dužan plaćati naknadu za korištenje mreže.

Članak 121.

(1) Korisnik mreže koji do dana stupanja na snagu ovih Općih uvjeta nije s operatorom sustava sklopio ugovor o korištenju mreže ima sva prava i obveze vezane uz korištenje mreže koja proizlaze iz ovih Općih uvjeta te zakona kojima se uređuje energetski sektor, regulacija energetskih djelatnosti i tržište električne energije, kao i propisima donesenim na temelju tih zakona.

(2) Krajnji kupac koji do dana stupanja na snagu ovih Općih uvjeta nije sklopio ugovor o opskrbi krajnjeg kupca i/ili ugovor o korištenju mreže ima pravo na opskrbu električnom energijom koja se obavlja kao javna usluga u skladu s ovim Općim uvjetima i metodologijom za određivanje iznosa tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge odnosno metodologijom za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom.

Članak 122.

Opskrbljivač je dužan u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovih Općih uvjeta uskladiti uvjete opskrbljivača za opskrbu električnom energijom s ovim Općim uvjetima.

Članak 123.

(1) Operator sustava dužan je u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovih Općih uvjeta propisati uvjete za korisnike mjernih podataka na sučelju za razmjenu podataka te ih javno objaviti na svojoj internetskoj stranici.

(2) Operator sustava dužan je u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovih Općih uvjeta uskladiti svoje računalne aplikacije s ovim Općim uvjetima.

(3) Korisnik mjernih podataka dužan je u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovih Općih uvjeta uskladiti svoje računalne aplikacije s uvjetima operatora sustava za korisnike mjernih podataka na sučelju za razmjenu podataka.

Članak 124.

Operator sustava i opskrbljivač pod obvezom javne usluge dužni su u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovih Općih uvjeta objaviti na svojoj internetskoj stranici obrasce svih ugovora i zahtjeva propisanih ovim Općim uvjetima.

Članak 125.

Do stupanja na snagu uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom rok:

– iz članka 15. stavka 1. ovih Općih uvjeta za dostavu izvješća o kvaliteti napona na mjestu preuzimanja i/ili predaje električne energije je 30 dana,

– iz članka 81. stavka 1. ovih Općih uvjeta za organiziranje provjere brojila i pripadajuće mjerne opreme je osam dana,

– iz članka 101. stavka 2. ovih Općih uvjeta za podnošenje zahtjeva za ponovnu uspostavu isporuke električne energije je jedan dan,

– iz članka 101. stavka 3. ovih Općih uvjeta za ponovnu uspostavu isporuke električne energije korisniku mreže je jedan dan.

Članak 126.

Postupci pokrenuti do dana stupanja na snagu ovih Općih uvjeta dovršit će se prema odredbama Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom (»Narodne novine«, broj 14/06).

Članak 127.

Danom stupanja na snagu ovih Općih uvjeta prestaju važiti Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom (»Narodne novine«, broj 14/06), osim odredbi članaka 3. do 12., članka 13. u dijelu koji se odnosi na odobravanje priključne snage, članaka 15. do 18., članaka 20. do 22., članaka 24. do 26. te članka 28. koje prestaju važiti danom stupanja na snagu propisa iz članka 32. stavka 1. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12 i 14/14).

Članak 128.

Ovi Opći uvjeti objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 1. listopada 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/09

Urbroj: 371-01/15-01

Zagreb, 23. srpnja 2015.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

85 01.08.2015 Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom 85 01.08.2015 Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom