Metodologija za određivanje cijena za pružanje usluge uravnoteženja

NN 85/2015 (1.8.2015.), Metodologija za određivanje cijena za pružanje usluge uravnoteženja

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

1667

Na temelju članka 52. stavka 8. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 22/13), a na prijedlog operatora tržišta električne energije te uz prethodno mišljenje operatora prijenosnog sustava, Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. srpnja 2015. godine donijela

METODOLOGIJU

ZA ODREĐIVANJE CIJENA ZA PRUŽANJE USLUGE URAVNOTEŽENJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Metodologijom za određivanje cijena za pružanje usluge uravnoteženja (u daljnjem tekstu: Metodologija) određuje se način izračuna jediničnih cijena za pružanje usluge uravnoteženja u obračunskom intervalu za povećanje i smanjenje proizvodnje električne energije u okviru aktiviranja rezerve snage za automatsku sekundarnu regulaciju frekvencije i snagu razmjene, aktiviranja rezerve snage za tercijarnu regulaciju za uravnoteženje sustava i aktiviranja rezerve snage za tercijarnu regulaciju za sigurnost sustava.

(2) Ovom Metodologijom određuje se i način:

– izračuna referentne cijene za pružanje usluge uravnoteženja u obračunskom intervalu te

– izvještavanja i nadzora nad primjenom ove Metodologije.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovoj Metodologiji imaju značenja utvrđena zakonima kojima se uređuje energetski sektor, regulacija energetskih djelatnosti i tržište električne energije kao i propisima donesenim na temelju tih zakona.

II. REFERENTNA CIJENA ZA PRUŽANJE USLUGE URAVNOTEŽENJA U OBRAČUNSKOM INTERVALU

Članak 3.

(1) Referentna cijena Cu,r za pružanje usluge uravnoteženja u obračunskom intervalu iskazuje se u kn/MWh, a računa se prema formuli:

gdje su:

SIPX satna cijena električne energije za promatrani obračunski interval na regionalnoj energetskoj burzi BSP (http://www.bsp-southpool.com) [kn/MWh] i

HUPX satna cijena električne energije za promatrani obračunski interval na mađarskoj burzi električne energije HUPX (http://www.hupx.hu) [kn/MWh].

(2) U slučaju privremene nedostupnosti satnih cijena s neke od burza iz stavka 1. ovoga članka, referentna cijena za pružanje usluge uravnoteženja u obračunskom intervalu jednaka je vrijednosti satne cijene s burze iz stavka 1. ovoga članka čije su cijene dostupne.

(3) U slučaju privremene istovremene nedostupnosti satnih cijena s obje burze iz stavka 1. ovoga članka, referentna cijena za pružanje usluge uravnoteženja u obračunskom intervalu jednaka je vrijednosti referentne cijene za pružanje usluge uravnoteženja u obračunskom intervalu koji je za 24 sata prethodio razmatranom obračunskom intervalu.

(4) Referentne cijene iz stavka 1. ovoga članka preračunavaju se po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji vrijedi u zadnjem danu obračunskog razdoblja.

(5) Referentne cijene Cu,r za pružanje usluge uravnoteženja operator tržišta električne energije dužan je izračunati i objaviti na svojim internetskim stranicama najkasnije do petog radnog dana u mjesecu koji slijedi nakon isteka obračunskog razdoblja.

(6) Satne i referentne cijene iz ovoga članka zaokružuju se na dva decimalna mjesta.

III. JEDINIČNE CIJENE ZA PRUŽANJE USLUGE URAVNOTEŽENJA

Članak 4.

(1) Vrijednosti jediničnih cijena za pružanje usluge uravnoteženja za svaki obračunski interval iskazuju se u kn/MWh i zaokružuju na dva decimalna mjesta, a računaju se prema formulama iz sljedeće tablice:

(2) Vrijednosti koeficijenata iz stavka 1. ovoga članka za svaki obračunski interval prikazane su u sljedećoj tablici:

(3) Pružatelju usluge uravnoteženja plaća se za povećanje proizvodnje iz stavka 1. ovoga članka, dok pružatelj usluge uravnoteženja plaća za smanjenje proizvodnje iz stavka 1. ovoga članka.

IV. IZVJEŠTAVANJE I NADZOR

Članak 5.

Operator prijenosnog sustava dužan je najkasnije do 25. dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija) dostaviti podatke o realizaciji pruženih usluga uravnoteženja iz članka 4. ove Metodologije, u formatu i obliku usklađenom s Agencijom.

Članak 6.

(1) Operator tržišta električne energije i operator prijenosnog sustava dužni su izvijestiti Agenciju o uočenim promjenama količina i cijena usluga uravnoteženja te poteškoćama u primjeni ove Metodologije.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka operator tržišta električne energije dužan je Agenciji predložiti izmjene i/ili dopune ove Metodologije.

Članak 7.

(1) Primjenu ove Metodologije nadzire Agencija.

(2) Agencija je ovlaštena od operatora tržišta električne energije zatražiti prijedlog izmjena i/ili dopuna ove Metodologije.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 8.

Ova Metodologija stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/01

Urbroj: 371-01/15-03

Zagreb, 23. srpnja 2015.

Predsjednik

Upravnog vijeća

Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

85 01.08.2015 Metodologija za određivanje cijena za pružanje usluge uravnoteženja