Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita

NN 86/2015 (4.8.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita

MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA

1691

Na temelju članka 63. stavak 3. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, broj 143/2013) ministar nadležan za obrt, nakon prethodno pribavljenog mišljenja ministra nadležnog za obrazovanje donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU I NAČINU POLAGANJA POMOĆNIČKOG ISPITA

Članak 1.

(1) U Pravilniku o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita (»Narodne novine«, broj 63/2014 i 78/2014 – ispravak) u članku 4. stavku 1. iza riječi: »podnosi se« dodaju se riječi: »samo jednoj«.

(2) U stavku 2. iza podstavka 1. dodaje se podstavak 2. koji glasi:

»Sadržaj, oblik i način dostave popisa kandidata određuje Agencija.«.

(3) U stavku 7. podstavku 1. riječ: »polažu« mijenja se u: »polaže«.

Iza podstavka 1. dodaju se podstavci 2. i 3. koji glase:

»Radno iskustvo u određenom zanimanju je iskustvo koje osoba stječe unutar radnog odnosa, tijekom stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, radom u svojstvu volontera ili drugim oblikom rada u skladu sa zakonom.

Radno iskustvo dokazuje se javnim ispravama te ugovorom o radu, odgovarajućim potvrdama, preporukama i izjavama svjedoka o radu na određenim poslovima.«.

(4) Stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Za kandidate iz stavka 3. ovoga članka prijavnice za polaganje pomoćničkog ispita zajedno s dokumentacijom Agencija dostavlja Povjerenstvu u roku od 5 dana od završetka prijava.«.

(5) Stavak 9. briše se.

Članak 2.

U članku 6. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Po završetku prijava, Agencija utvrđuje konačan popis prijavljenih kandidata i određuje mjesto i vrijeme polaganja pomoćničkih ispita.«.

»(4) Odluka o mjestu i vremenu polaganja pomoćničkih ispita objavljuje se na mrežnim stranicama Agencije te mrežnim stranicama i oglasnim pločama srednjih škola u kojima se ispit održava, najkasnije 8 dana prije početka ispita.«.

Članak 3.

(1) U članku 7. stavku 4. riječi: »dakle majstori – stručni učitelji« brišu se.

(2) U stavku 6. nakon riječi: »odnosno« dodaju se riječi: »na prijedlog Hrvatske obrtničke komore«, a riječi: »majstor – stručni učitelj« zamjenjuju se riječima: »osoba koja izvodi praktičnu nastavu i vježbe naukovanja«.

Članak 4.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Član Povjerenstva ne može biti:

– osoba koja je u radnom odnosu u obrtu ili pravnoj osobi koja posjeduje dozvolu (licenciju) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja i ne izvodi praktičnu nastavu i vježbe naukovanja,

– mentor koji je podučavao kandidata na praktičnoj nastavi i vježbama naukovanja ili koji je vodio kandidata na njegovim profesionalnim poslovima,

– krvni srodnik u ravnoj lozi, brat, sestra, bračni drug te posvojitelji, skrbnici i usvojenici.«.

Članak 5.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»(1) Povjerenstvo donosi Poslovnik o radu kojim se određuju zadaće i način rada Povjerenstva.

(2) Povjerenstvo obavlja ove poslove:

– utvrđuje ispunjenost uvjeta za pristup polaganju pomoćničkog ispita,

– utvrđuje popis kandidata koji pristupaju polaganju pomoćničkog ispita,

– utvrđuje raspored i trajanje pojedinih dijelova pomoćničkog ispita,

– utvrđuje popis praktičnih uradaka za praktični dio pomoćničkog ispita,

– utvrđuje popis tema za stručno-teorijski dio pomoćničkog ispita,

– provodi i nadzire ispit te utvrđuje uspjeh kandidata,

– vodi dokumentaciju o provedbi pomoćničkog ispita (prijavnica, Zapisnik, dosje) koju po završetku ispita, a najkasnije u roku od 5 dana, dostavlja Agenciji,

– dostavlja Agenciji sve potrebne podatke i dokumentaciju,

– obavlja i druge poslove utvrđene ovim Pravilnikom.«.

Članak 6.

(1) U članku 11. stavku 1. iza riječi: »Povjerenstvo« dodaju se riječi: »ili na prijedlog kandidata«.

(2) U stavku 4. riječ: »vrednuje« zamjenjuje se riječi: »priznaje«.

Članak 7.

Članak 12. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Materijal, prostor, energiju, strojeve, uređaje i alate za izradu praktičnog uratka osigurava obrtnik, pravna osoba ili srednja škola u kojoj kandidat izrađuje praktični uradak.«.

Članak 8.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Ako kandidat uspješno ne obavi praktični uradak, ne može pristupiti stručno-teorijskom dijelu ispita i smatra se da nije položio pomoćnički ispit.

Prilikom ponovnog polaganja pomoćničkog ispita kandidatu se zadaje novi uradak.«.

Članak 9.

(1) U članku 14. stavak 3. postaje stavak 6. te se mijenja i glasi:

»(6) Usmenom dijelu ispita pristupa kandidat koji na pisanom dijelu ispita postigne od 30% do 60% mogućih bodova.

Usmeni dio ispita ne može trajati duže od 120 minuta, a vremenski period između pisanog i usmenog dijela pomoćničkog ispita mora biti najmanje dva dana.«.

(2) Dosadašnji stavci 4. i 5. i 6. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 10.

(1) U članku 15. stavci 2. i 3. brišu se.

Članak 11.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»(1) Kandidat iz članka 15. stavka 1. podstavka 2. ovoga Pravilnika mora popravnom ispitu pristupiti u prvom sljedećem ispitnom roku.

(2) Popravni ispit iz članka 15. stavka 1. podstavka 2. ovoga Pravilnika može se polagati najviše dva puta.«.

Članak 12.

Iza članka 16. dodaje se članak 16. a koji glasi:

»(1) Uspjeh kandidata na pomoćničkom ispitu utvrđuje Povjerenstvo natpolovičnom većinom ukupnog broja članova.

(2) Uspjeh kandidata na pojedinom dijelu pomoćničkog ispita vrednuje se u skladu s očekivanim praktičnim stručnim kompetencijama i očekivanim ishodima iz programa pomoćničkog ispita za određenu strukovnu kvalifikaciju.«.

Članak 13.

(1) U članku 17. stavku 2. riječi: »zahtjev za odgodu« zamjenjuju se riječima: »obavijest o odgodi«, a riječ: »opravdanosti« u riječ: »razlozima«.

(2) U stavku 5. iza riječi: »Pravilnika« dodaju se riječi: »ili da je na neki drugi način povrijeđeno neko njegovo pravo«.

(3) U stavku 6. riječi: »rješenja koje je konačno« zamjenjuju se riječi: »odluke«.

Članak 14.

(1) U članku 18. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Dokumentaciju o provedenim ispitima (Zapisnik, pisani ispit, svjedodžbe i ostalo) Povjerenstvo dostavlja Agenciji, najkasnije u roku od 5 dana od dana završetka roka iz članka 5. ovoga Pravilnika.«.

(2) Iza članka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Dokumentacija iz stavka 4. ovoga članka se kategorizira, čuva i pohranjuje u skladu s propisima o arhivskom i registraturnom gradivu.«.

(3) Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 15.

Članak 19. briše se.

Članak 16.

Članak 20. briše se.

Članak 17.

(1) Ispred članka 21. dodaje se naslov: »IZDAVANJE I EVIDENCIJA UVJERENJA O USPJEŠNO POLOŽENOM POMOĆNIČKOM ISPITU«.

Članak 18.

(1) U članku 21. stavku 2. riječ »izdanih« briše se.

(2) Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Evidencija uvjerenja o uspješno položenom pomoćničkom ispitu vodi se u elektronskom obliku putem interaktivne web-aplikacije e-Naukovanje, koja je dostupna na službenim mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za obrt (www.minpo.hr).

(4) Podatke o osobama koje su uspješno položile pomoćnički ispit, u svrhu izdavanja uvjerenja o položenom pomoćničkom ispitu, dostupnima kroz interaktivnu web aplikaciju e-Naukovanje osiguravaju srednje škole u roku od 15 dana od završetka ispitnog roka.«.

Članak 19.

(1) Iza članka 21. dodaje se naslov: »PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE« i novi članak 22. koji glasi:

»(1) Kandidat iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika i kandidat koji dva puta nije položio popravni ispit iz članka 15. stavka 1. podstavka 2. Pravilnika snosi sve troškove polaganja pomoćničkog ispita.

(2) Odluku o visini i načinu uplate troškova polaganja pomoćničkog ispita za kandidate iz stavka 1. ovog članka donosi Agencija.«.

Članak 20.

Iza članka 22. dodaje se novi članak 23. koji glasi:

»Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe članaka 1., 3. i 5. Rješenja o cijeni polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti, pomoćničkog i majstorskog ispita (»Narodne novine«, broj 31/2002), u dijelu u koji se odnosi na polaganje pomoćničkog ispita.«.

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/14

Urbroj: 516-04-02-01/1-15-5

Zagreb, 15. srpnja 2015.

Ministar
Gordan Maras, v. r.

86 04.08.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita 86 04.08.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita 86 04.08.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita