Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe

NN 86/2015 (4.8.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1693

Na temelju članka 1021. stavka 3. alineje 10. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011, 56/2013 i 26/2015) i članka 56. stavka 1. alineje 2. Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka (»Narodne novine« br. 124/09 i 59/12) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU INSPEKCIJSKOG NADZORA SIGURNOSTI PLOVIDBE

Članak 1.

U Pravilniku o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe (»Narodne novine«, br. 39/11, 112/14 i 33/15) članak 4. mijenja se i glasi:

»Članak 4.

Inspektor sigurnosti plovidbe je:

– viši inspektor specijalist (PSC inspektor)

– viši kontrolor službe kontrole sigurnosti plovidbe stranih brodova (viši PSC inspektor)

– viši kontrolor službe kontrole sigurnosti plovidbe stranih brodova (hidro-građevinski inspektor)

– kontrolor službe kontrole ispravnosti stranih brodova (PSC inspektor)

– kontrolor službe kontrole ispravnosti stranih brodova (inspektor pomorskog dobra)

– viši inspektor sigurnosti plovidbe

– inspektor sigurnosti plovidbe

– kontrolor obilježavanja plovnih putova u pomorskoj i unutarnjoj plovidbi (PSC inspektor).«

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. riječi: »inspektora sigurnosti plovidbe« zamjenjuju se riječima: »obavljanje pojedinih inspekcijskih poslova«.

U stavku 2. riječi: »ima jednu godinu radnog iskustva u poslovima tehničkog nadzora i statutarne certifikacije u skladu s međunarodnim konvencijama, te:« brišu se

U stavku 3. iza riječi »u službi« riječi: »na brodu u svojstvu časnika u službi palube ili stroja.« zamjenjuju se riječima: »u pomorstvu, što uključuje i period proveden na brodu koji mora biti u trajanju od najmanje dvije godine u svojstvu časnika palube, časnika stroja ili nekog drugog časničkog zvanja iste ili više razine.«

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Inspektor sigurnosti plovidbe iz stavka 2. ovoga članka može biti imenovan za inspektora ako ima najmanje jednu godinu radnog iskustva na poslovima tehničkog nadzora i statutarne certifikacije u skladu s međunarodnim konvencijama ili ako je uspješno svladao program osposobljavanja za nadzor stranih brodova u trajanju od jedne godine.«

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Članak 6.

(1) Posebni uvjeti koje mora ispunjavati inspektor sigurnosti plovidbe iz članka 4. ovog Pravilnika:

1. Viši inspektor – specijalist (PSC inspektor):

– završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pomorske ili brodograđevne struke

– svjedodžba o osposobljenosti/diploma prema odredbi članka 5., stavak 2., alineje a), b) ili c) ovog Pravilnika

– radno iskustvo za pomorsku struku: 4 godine iskustva u službi u pomorstvu prema odredbi članka 5. stavka 3. ovog Pravilnika

– 1 godina radnog staža u zvanju višeg kontrolora službe kontrole sigurnosti plovidbe stranih brodova (PSC inspektora)

– pasivno razumijevanje engleskog jezika

– poznavanje računalnog programa za pisanje i oblikovanje tekstualnih dokumenata

– položen državni stručni ispit

– ovlaštenje za nadzor stranih brodova sukladno člancima 8.a i 8.b ovog Pravilnika.

2. Viši kontrolor službe kontrole sigurnosti plovidbe stranih brodova (viši PSC inspektor):

– završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pomorske ili brodograđevne struke

– svjedodžba o osposobljenosti/diploma prema odredbi članka 5., stavak 2., alineje a), b) ili c) ovog Pravilnika

– radno iskustvo za pomorsku struku: 4 godine iskustva u službi u pomorstvu prema odredbi članka 5. stavka 3. ovog Pravilnika

– pasivno razumijevanje engleskog jezika

– poznavanje računalnog programa za pisanje i oblikovanje tekstualnih dokumenata

– položen državni stručni ispit

– ovlaštenje za nadzor stranih brodova sukladno člancima 8.a i 8.b ovog Pravilnika.

3. Viši kontrolor službe kontrole sigurnosti plovidbe stranih brodova (hidro-građevinski inspektor)

– završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij građevinske ili pravne struke

– najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– pasivno razumijevanje engleskog jezika

– poznavanje računalnog programa za pisanje i oblikovanje tekstualnih dokumenata

– položen državni stručni ispit.

4. Kontrolor službe kontrole ispravnosti stranih brodova (PSC inspektor):

– završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pomorske ili brodograđevne struke

– svjedodžba o osposobljenosti/diploma prema odredbi članka 5., stavak 2., alineje a), b) ili c) ovog Pravilnika;

– radno iskustvo za pomorsku struku: 4 godine iskustva u službi u pomorstvu prema odredbi članka 5. stavka 3. ovog Pravilnika;

– 1 godina radnog staža u zvanju višeg inspektora sigurnosti plovidbe

– pasivno razumijevanje engleskog jezika

– poznavanje računalnog programa za pisanje i oblikovanje tekstualnih dokumenata

– položen državni stručni ispit

– ovlaštenje za nadzor stranih brodova sukladno člancima 8.a i 8.b ovog Pravilnika.

5. Kontrolor službe kontrole ispravnosti stranih brodova (inspektor pomorskog dobra):

– završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij građevinske ili pravne struke,

– najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– pasivno razumijevanje engleskog jezika

– poznavanje računalnog programa za pisanje i oblikovanje tekstualnih dokumenata

– položen državni stručni ispit.

6. Uvjeti za višeg inspektora sigurnosti plovidbe:

– završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pomorske, brodograđevne, građevinske ili biološke struke

– najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– 2 godine radnog staža u zvanju inspektora sigurnosti plovidbe

– pasivno razumijevanje engleskog jezika

– poznavanje računalnog programa za pisanje i oblikovanje tekstualnih dokumenata

– položen državni stručni ispit.

7. Uvjeti za inspektora sigurnosti plovidbe:

– završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pomorske, brodograđevne, građevinske ili biološke struke

– najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– pasivno razumijevanje engleskog jezika

– poznavanje računalnog programa za pisanje i oblikovanje tekstualnih dokumenata

– položen državni stručni ispit.

8. Uvjeti za kontrolora obilježavanja plovnih putova u pomorskoj unutarnjoj plovidbi (PSC inspektor):

– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine pomorske struke

– svjedodžba o osposobljenosti prema odredbi članka 5. stavka 2. alineje a) ili b) ovog Pravilnika;

– 4 godine iskustva u službi u pomorstvu prema odredbi članka 5. stavka 3. ovog Pravilnika;

– pasivno razumijevanje engleskog jezika

– poznavanje računalnog programa za pisanje i oblikovanje tekstualnih dokumenata

– položen državni stručni ispit

– ovlaštenje za nadzor stranih brodova sukladno člancima 8.a i 8.b ovog Pravilnika.

(2) Inspektori sigurnosti plovidbe iz članka 4. ovog Pravilnika (PSC inspektori) koji su ovlašteni za inspekcijski nadzor stranih brodova moraju biti stručni za pitanja pomorske sigurnosne zaštite što uključuje:

a) primjereno znanje pomorske sigurnosti i kako je ista primijenjena u nadziranim operacijama

b) primjereno znanje tehnika sigurnosne zaštite

c) primjereno znanje inspekcijskih procedura i postupaka

d) praktično poznavanje nadziranih operacija.«

Članak 4.

Iza članka 6. dodaju se članci 6.a i 6.b koji glase:

»Članak 6.a

Za inspektora sigurnosti plovidbe iz članka 4. kojemu je u nadležnosti obavljanje pojedinih inspekcijskih poslova nadzora pomorskog dobra (inspektor za pomorsko dobro) može se imenovati osoba koja pored općih uvjeta propisanih posebnim zakonom i propisom kojim se uređuje unutarnji red Ministarstva ima i jednu godinu radnog iskustva na poslovima nadzora pomorskog dobra i morskih luka ili drugim odgovarajućim poslovima pravne naravi.

Članak 6.b

Za inspektora sigurnosti plovidbe iz članka 4. kojemu je u nadležnosti obavljanje pojedinih inspekcijskih poslova nadzora hidro-građevinske inspekcije (hidro-građevinski inspektor) može se imenovati osoba koja pored općih uvjeta propisanih posebnim zakonom i propisom kojim se uređuje unutarnji red Ministarstva ima i jednu godinu radnog iskustva na poslovima nadzora gradnje na pomorskom dobru i morskim lukama ili drugim odgovarajućim poslovima građevinske naravi.«

Članak 5.

U članku 7. iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Osposobljavanje inspektora za nadzor stranih brodova provodi se sukladno harmoniziranoj shemi osposobljavanja, usvojenoj od strane Komiteta Pariškog memoranduma. Ministarstvo periodično provjerava ispunjavanje uvjeta za inspektora sigurnosti plovidbe iz članka 5. ovog Pravilnika prije izdavanja ovlaštenja za nadzor stranih brodova.

(5) Inspektor sigurnosti plovidbe iz članka 4. će se prilikom obavljanja inspekcijskog pregleda stranog broda pridržavati odredbi Kodeksa dobrog ponašanja usvojenog od strane Pariškog memoranduma.«

Članak 6.

U članku 16. stavak 3. zamjenjuje se novim stavkom 3. koji glasi:

»(3) Planovi se sastavljaju vodeći računa o sljedećim ciljevima u obavljanju inspekcijskih poslova, u ovisnosti o procjeni rizika:

1) najmanje jednom u godini mogu se pregledati:

– svi domaći putnički brodovi;

– svi domaći tankeri;

– sve luke;

– svi objekti sigurnosti plovidbe;

– označeni, odnosno uređeni plovni putovi.

2) najmanje jednom u dvije godine mogu se pregledati:

– svi domaći teretni i ribarski brodovi u nacionalnoj plovidbi;

– svi plutajući objekti, tehnički plovni objekti i nepomični odobalni objekti;

3) najmanje jednom u tri godine mogu se pregledati:

– ostali domaći brodovi u međunarodnoj plovidbi;

– sve domaće jahte za gospodarsku djelatnost.«

Članak 7.

U članku 66. u stavku 7. iza riječi: »plovidbe,« riječi: »nadležno tijelo« zamjenjuju se riječima: »nadležna Lučka kapetanija će odmah dostaviti informaciju o zabrani Upravi nadležnoj za nadzor stranih brodova, koja«.

Članak 8.

U članku 66.a stavak 2. broj: »XL« zamjenjuje se brojem: »XXX«.

Članak 9.

U članku 103. stavak 2. broj: »XLI« zamjenjuje se brojem: »XXXI«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Inspektori koji su do stupanja na snagu ovog Pravilnika imenovani sukladno članku 122. Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe (»Narodne novine« br. 39/11, 112/14 i 33/15) nastavit će obavljati poslove inspekcijskog nadzora stranih brodova i bit će ovlašteni sukladno članku 8.c istog Pravilnika, uz obvezu obnove ovlaštenja unutar 5 godina od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-02/86

Urbroj: 530-03-2-15-1

Zagreb, 24. srpnja 2015.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

86 04.08.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe