Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 86/2015 (4.8.2015.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1698

Na osnovi članka 119. stavka 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 4. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 90. izvanrednoj sjednici održanoj 30. srpnja 2015. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SADRŽAJU I OBLIKU ISPRAVE KOJOM SE DOKAZUJE STATUS OSIGURANE OSOBE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Odluci o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 4/07., 91/09., 113/09., 140/09., 4/10., 13/10., 43/10., 29/11. i 147/14.) u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Ovom Odlukom propisuju se četiri vrste isprava (isprava 1, isprava 2, isprava 3 i isprava 4) kojima se dokazuje status osigurane osobe Zavoda.«

U stavku 3. riječ: »Sve tri isprave« zamjenjuje se riječima: »Sve isprave«.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Iskaznice iz članka 2. ove Odluke veličine su 85,6x53,98 mm, a izrađene su od tvrde plastike s reljefno otisnutim podacima, a isprava 1, isprava 2 i isprava 3 imaju i magnetsku traku i traku za potpis, u skladu s obilježjima utvrđenim u člancima 4., 6., 6.a i 6.b ove Odluke.«

Članak 3.

Iza članka 6.a dodaje se članak 6.b koji glasi:

»Članak 6.b

Iskaznica (isprava 4) izrađena je od tvrde plastike bijele boje s otisnutim podacima na tijelu iskaznice, kontaktnim chipom i bezkontaktnim chipom u tijelu iskaznice.

Iskaznica iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeća obilježja:

1. na prednjoj strani (lice iskaznice):

a) otisnuti logotip Zavoda te tekst: »Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje«

b) otisnut tekst: »Iskaznica zdravstveno osigurane osobe«,

d) kontaktni chip

e) otisnute sljedeće podatke:

– brojčanu oznaku matičnog broja osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju

– OIB osigurane osobe

– ime i prezime osigurane osobe

– dan, mjesec i godina rođenja osigurane osobe

– serijski broj iskaznice

– rok važenja iskaznice

2. na poleđini iskaznice (naličje iskaznice):

– fotografiju osigurane osobe u boji

– ime i prezime osigurane osobe

– OIB osigurane osobe prikazan bar kodom.

Korisnik je obvezan oštećenu iskaznicu dostaviti na poništenje Zavodu, a njezin gubitak je obvezan prijaviti Zavodu.«

Članak 4.

U članku 7. riječi: »članaka 4., 6. i 6.a« zamjenjuju se riječima: »članaka 4., 6., 6.a i 6.b«.

Članak 5.

U članku 8. stavku 1. riječi: »člancima 4., 6. i 6.a« zamjenjuju se riječima: »člancima 4., 6., 6.a i 6.b«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Zavod je jedini ovlašten za izmjenu ili dodavanje certifikata, softvera ili drugog na chip na iskaznici (ispravi 2) iz članka 6. ove Odluke i (ispravi 4) iz članka 6.b ove Odluke, kao i na magnetskoj traci na iskaznici (ispravi 2) iz članka 6. i (ispravi 3) iz članka 6.a ove Odluke. Iskaznicu je dopušteno koristiti isključivo za čitanje i pregled podataka koje sadrži ali da se ne ugrozi i ošteti njezin sigurnosni mehanizam.«

Članak 6.

U članku 13. stavku 1. riječi: »članka 4., 6. i 6.a« zamjenjuju se riječima: »članaka 4., 6., 6.a i 6.b«.

Članak 7.

U članku 15. stavku 1. riječi: »članka 6.« zamjenjuju se riječima: »članaka 6. i 6.b«.

Članak 8.

U članku 18. stavku 1. riječi: »članaka 4., 6. i 6.a« zamjenjuju se riječima: »članaka 4., 6., 6.a i 6.b«.

Članak 9.

U članku 19. stavku 1. riječi: »članka 4., 6. i 6.a« zamjenjuju se riječima: »članaka 4., 6., 6.a i 6.b«.

Članak 10.

U članku 20. stavku 1. riječi: »članka 4., 6. i 6.a« zamjenjuju se riječima: »članaka 4., 6., 6.a i 6.b«.

Članak 11.

Iskaznica iz članka 3. ove Odluke izdavat će se osiguranim osobama sukcesivno po pojedinim kategorijama kroz razdoblje od 5 godina, počevši od dana stupanja na snagu ove Odluke, a u skladu s planom zamjene iskaznica iz članaka 4., 6. i 6.a Odluke o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 4/07., 91/09., 113/09., 140/09., 4/10., 13/10., 43/10., 29/11. i 147/14.) utvrđenim posebnom odlukom Upravnog vijeća Zavoda.

Članak 12.

Sadržaj i oblik iskaznice iz članka 3. ove Odluke otisnut je uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/15-01/213

Urbroj: 338-01-01-15-01

Zagreb, 30. srpnja 2015.

                                                                                                                                   Predsjednik

                                                                                                                                  Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

                                                                                                                                  za zdravstveno osiguranje

                                                                                                                               prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.


SLIKE86 04.08.2015 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 86 04.08.2015 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje