Odluka o evidentiranju svih nekretnina na području jedinica lokalne samouprave i ažuriranje podataka o obveznicima plaćanja komunalne naknade

NN 87/2015 (7.8.2015.), Odluka o evidentiranju svih nekretnina na području jedinica lokalne samouprave i ažuriranje podataka o obveznicima plaćanja komunalne naknade

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1715

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014), a u vezi s člankom 39. stavkom 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/2000, 129/2000, 59/2001, 26/2003, 82/2004, 178/2004, 38/2009, 79/2009, 153/2009, 49/2011, 84/2011, 90/2011, 144/2012, 94/2013, 153/2013, 147/2014 i 36/2015), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. srpnja 2015. godine donijela

ODLUKU

O EVIDENTIRANJU SVIH NEKRETNINA NA PODRUČJU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I AŽURIRANJE PODATAKA O OBVEZNICIMA PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

I.

Ovom Odlukom nalaže se jedinicama lokalne samouprave da evidentiraju sve nekretnine na svom području koje podliježu plaćanju komunalne naknade, ažuriraju podatke o obveznicima plaćanja komunalne naknade, da evidentiraju sve nekretnine i obveznike plaćanja koji su oslobođeni od plaćanja komunalne naknade, te iskažu iznos naknade koja bi bila naplaćena da takvo oslobođenje nije propisano s rokom izvršenja do 31. prosinca 2015. godine, radi realizacije mjere »Unaprjeđenje sustava obračuna i naplate komunalne naknade« koja je prijelazna mjera prema ispunjenju mjere izrade strategije za reformu sustava oporezivanja nekretnina sadržana u Nacionalnom programu reformi 2015. godine.

II.

Zadužuju se Ministarstvo financija i Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja za praćenje provedbe ove Odluke i dostavljanje Upute za provođenje ove Odluke jedinicama lokalne samouprave.

III.

Zadužuje se Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja da o ovoj Odluci izvijesti jedinice lokalne samouprave.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-04/320

Urbroj: 50301-05/05-15-2

Zagreb, 30. srpnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.