Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku i načinu korištenja prava na porez po tonaži broda

NN 87/2015 (7.8.2015.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku i načinu korištenja prava na porez po tonaži broda

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1722

Na temelju članka 65. Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika (»Narodne novine« broj 61/11) u svezi s člankom 429.b stavak 5. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture uz suglasnost ministra financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU I NAČINU KORIŠTENJA PRAVA NA POREZ PO TONAŽI BRODA

Članak 1.

U članku 3. Pravilnika o postupku i načinu korištenja prava na porez po tonaži broda (»Narodne novine« broj 90/13) iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Udio brodova koji su dani trećim osobama u zakup bez posade ne smije prijeći 20% ukupne neto-tonaže u floti brodova pojedinog poreznog obveznika koja sudjeluje u obračunu poreza po tonaži broda.

(5) Brodovi iz stavka 4. ovog članka dani trećim osobama u zakup bez posade mogu sudjelovati u sustavu poreza po tonaži broda samo ako su dani u zakup zbog privremenog viška kapaciteta obveznika poreza po tonaži u neprekinutom trajanju od najdulje tri godine, te ako nisu nabavljeni isključivo radi davanja trećim osobama u zakup i prihodovanja zakupnine.«

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. riječi »15 dana« zamjenjuju se riječima »30 dana od nastanka«.

Članak 3.

Iza članka 6. dodaje se članak 6.a koji glasi:

»Izjava o sudjelovanju u sustavu

Članak 6.a

Porezni obveznik poreza po tonaži broda dužan je najkasnije dva mjeseca nakon isteka kalendarske godine u kojoj je sudjelovao u sustavu poreza po tonaži broda dostaviti Ministarstvu Izjavu o sudjelovanju u sustavu poreza po tonaži u protekloj godini i tablični prikaz podataka iz Priloga IV. ovom Pravilniku.«

Članak 4.

U članku 10. stavku 1. iza riječi: »broda«, dodaju se riječi: »ili na vlastiti zahtjev prestane biti obveznik poreza po tonaži«.

Članak 5.

Iza priloga III. dodaje se prilog IV. koji glasi:

»PRILOG IV.

IZJAVA O SUDJELOVANJU U SUSTAVU POREZA PO TONAŽI

Sukladno članku 6.a Pravilnika o postupku i načinu korištenja prava na porez po tonaži broda dostavljam podatke o sudjelovanju poreznog obveznika__________u sustavu poreza po tonaži broda u razdoblju od _______ do _________ kao što je navedeno u sljedećem tabličnom prikazu podataka:

Ime broda

IMO broj

Državna pripadnost

Vrsta broda

Neto tonaža

Pomorsko plovidbeni poslovi*

Pomoćni poslovi**

Datum stjecanja broda

Datum prodaje brodaSvojim potpisom na ovoj Izjavi pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđujem da su podaci navedeni u ovoj Izjavi točni i da obuhvaćaju sve brodove poreznog obveznika ____________________ i svih povezanih brodovlasničkih trgovačkih društava koji ispunjavaju uvjete propisane za sudjelovanje u sustavu poreza po tonaži.

Datum i mjesto sastavljanja: _______________

Potpis i pečat ovlaštene osobe brodara: _________________

* Potrebno navesti pomorsko plovidbene poslove osim pomoćnik poslova kako su definirani člankom 429. stavkom 2. točkom 2. Pomorskog zakonika, kao i vremenska razdoblja njihovog obavljanja pojedinim brodom.

** Potrebno navesti pomoćnik poslova kako su definirani člankom 429. stavkom 2. točkom 2. Pomorskog zakonika, kao i vremenska razdoblja njihovog obavljanja pojedinim brodom«

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-02/79
Urbroj: 530-03-2-15-1
Zagreb, 28. srpnja 2015.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

87 07.08.2015 Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku i načinu korištenja prava na porez po tonaži broda 87 07.08.2015 Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku i načinu korištenja prava na porez po tonaži broda