Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave očevidnika, iskrcajne deklaracije i izvješća o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru

NN 87/2015 (7.8.2015.), Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave očevidnika, iskrcajne deklaracije i izvješća o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1723

Na temelju članka 42. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/13, 14/14 i 152/14) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA I DOSTAVE OČEVIDNIKA, ISKRCAJNE DEKLARACIJE I IZVJEŠĆA O ULOVU U GOSPODARSKOM RIBOLOVU NA MORU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i način vođenja očevidnika o gospodarskom ribolovu na moru i iskrcajne deklaracije (u daljnjem tekstu: očevidnik) i izvješća o ulovu (u daljnjem tekstu: izvješće) koje moraju voditi pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarski ribolov na moru (u daljnjem tekstu: ovlaštenici povlastice) i fizičke osobe koje obavljaju mali obalni ribolov (u daljnjem tekstu: mali obalni ribari), te način dostavljanja ispunjenih očevidnika i izvješća.

Članak 2.

(1) Ovlaštenici povlastice obvezni su podatke o gospodarskom ribolovu dostavljati ispostavama Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: ispostava) prema sjedištu ovlaštenika povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru (u daljnjem tekstu: povlastica) ili elektronskim putem preko aplikacije e-očevidnik u Ribarski monitoring centar, te mjestu prve prodaje odnosno prvom kupcu.

(2) Mali obalni ribari obvezni su podatke o malom obalnom ribolovu dostavljati ispostavi koja je izdala Povlasticu za mali obalni ribolov.

Članak 3.

Podaci iz očevidnika i izvješća koriste se isključivo u svrhu prikupljanja podataka s ciljem održivog upravljanja bioresursima mora, znanstvenih istraživanja i praćenja sljedivosti ribe i drugih morskih organizama te radi dostave podataka međunarodnim institucijama.

Članak 4.

(1) Očevidnik su obvezni voditi:

a) Ovlaštenici povlastice koji obavljaju ribolov plovilima iznad 10 metara dužine preko svega,

b) Ovlaštenici povlastice onih plovila koja sudjeluju u prekrcaju ribe,

c) Ovlaštenici povlastice koji obavljaju ribolov pridnenom povlačnom mrežom koćom, pelagijskom povlačnom mrežom koćom, dređžama, okružujućim mrežama plivaricama i plutajućim parangalom,

d) Ovlaštenici povlastice koji obavljaju ribolov plavoperajne tune temeljem dodijeljene kvote.

(2) Izvješće o ulovu obvezni su voditi ovlaštenici povlastice koji obavljaju ribolov plovilima do 10 metara dužine preko svega, a koja ne spadaju u kategorije u okviru stavka 1. točaka b), c) i d), te ovlaštenici povlastice za mali obalni ribolov.

(3) Ovlaštenici povlastice iz stavka 1. točke d) ovog članka dužni su početi voditi očevidnik od 1. listopada 2015. godine.

Članak 5.

(1) Obrazac očevidnika i upute za popunjavanje očevidnika tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio (Prilog 1.).

(2) Obrazac izvješća i upute za popunjavanje izvješća tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio (Prilog 2. i Prilog 3.).

Članak 6.

(1) Očevidnici i izvješća tiskaju se u obliku knjiga formata A4.

(2) Očevidnici i izvješća popunjavaju se u skladu s uputama za popunjavanje očevidnika i izvješća, koja su njihov sastavni dio.

Članak 7.

(1) Ovlaštenici povlastice odnosno mali obalni ribari su obvezni:

1. pravovremeno i dnevno unositi podatke o količini ulova, iskrcanim i prekrcanim količinama i ribolovnom naporu u očevidnik sukladno uputama za popunjavanje očevidnika,

2. pravovremeno i dnevno unositi podatke o količini ulova i ribolovnom naporu i iskrcaju u izvješće sukladno uputama za popunjavanje izvješća,

3. unositi podatke o iskrcanom ulovu u očevidnik nakon vaganja ulovljene ribe i (ili) drugih morskih organizama na iskrcajnom mjestu

4. osigurati da u izvješću podatak o polasku u ribolov mora biti upisan pri isplovljenju plovila iz luke a ostali podaci u izvješću odmah nakon iskrcaja ulova ribe i (ili) drugih morskih organizama iz plovila na iskrcajnom mjestu,

5. osigurati da podaci uneseni u očevidnik i izvješće budu čitljivi i neizbrisivi,

6. osigurati da se uneseni podaci ne brišu ili mijenjaju, već da se pogrešno unesen podatak precrta jednom linijom te se unese pravi podatak, uz paraf ovlaštenika povlastice ili zapovjednika plovila,

7. u roku od 48 sati od završetka iskrcaja ribe dostaviti original očevidnika ispostavi koja im je izdala povlasticu, a ostale kopije mjestu prve prodaje odnosno prvom kupcu,

8. jednom mjesečno, ispunjeno izvješće dostave ispostavi koja im je izdala povlasticu,

9. jednom mjesečno ispunjeni obrazac očevidnika dostaviti ispostavi koja im je izdala povlasticu ukoliko nemaju ribolovni napor za cijeli mjesec, a nisu pohranili povlasticu u ispostavi,

10. ukoliko imaju ribolovni napor a nemaju ulova, dostaviti original očevidnika sa sljedećim originalom očevidnika kada imaju zabilježen ulov ispostavi koja mu je izdala očevidnik,

11. osigurati da podaci o ulovu ne odstupaju više od 10% od stvarnog ulova,

12. osigurati da se podaci o količini ulova upišu za svaku vrstu ukoliko ulov određene vrste iznosi više od 5 kilograma, dok se one vrste čiji je ulov ispod 5 kilograma upisuju pod ostali ulov,

13. iznimno od odredbe točke 12. ovoga članka, za vrste koje su navedene u tablici 3. u uputama za popunjavanje očevidnika osigurati da se podaci iz ovoga stavka upisuju neovisno o količini ulova

14. osigurati da podaci o iskrcanim i prekrcanim količinama budu točni te upisani za svaku vrstu posebno bez obzira na iskrcanu/prekrcanu količinu

15. osigurati da se u očevidnik i izvješće upisuju ribolovne zone i podzone Republike Hrvatske a ako se ribolov obavlja u međunarodnim vodama treba se napisati oznaka M.

(2) Očevidnik se ispunjava u najmanje 3 primjerka, tako da se original dostavlja ispostavi koja je izdala povlasticu, zadnju kopiju ovlaštenik povlastice zadržava za osobnu evidenciju u knjizi, uz obvezu čuvanja najmanje pet godina, a ostale kopije dostavlja mjestu prve prodaje odnosno prvom kupcu, ovisno o broju prvih kupaca kojima se riba prodaje.

(3) Ukoliko se očevidnik ispostavi dostavlja poštom, obvezno je slanje pošiljke preporučeno, a u slučaju kada se dostavlja faksom ili e-mailom obvezna je naknadna dostava poštom ili osobno, najkasnije do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.

(4) Izvješće se ispunjava u dva primjerka tako da se original dostavlja ispostavi koja je izdala povlasticu ili povlasticu za mali obalni ribolov, a kopiju izvješća u knjizi ovlaštenik povlastice ili mali obalni ribar zadržava za osobnu evidenciju.

(5) Ovlaštenik povlastice i mali obalni ribar mora izvješća dostaviti ispostavi najkasnije do 10. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, osobnom dostavom ili u skladu s odredbom stavka 3. ovoga članka.

Članak 8.

(1) Podatke o gospodarskom ribolovu mora unositi osoba odgovorna za obavljanje gospodarskog ribolova na moru, a podatke o malom obalnom ribolovu mora unositi ovlaštenik povlastice za mali obalni ribolov.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka obvezne su u očevidnik i izvješće unositi i dostavljati cjelovite i točne podatke o gospodarskom i malom obalnom ribolovu.

(3) Ako osobe iz stavka 1. ovoga članka u očevidnik i izvješće pravovremeno ne unose cjelovite i točne podatke, odnosno ne dostavljaju u propisanom roku podatke o gospodarskom i malom obalnom ribolovu, o čemu moraju imati valjan dokaz, u skladu s odredbama ovoga Pravilnika smatra se da očevidnik odnosno izvješće nije vođeno.

Članak 9.

(1) Podatke iz dostavljenih očevidnika i izvješća ovlaštene osobe u ispostavama pravovremeno unose u bazu podataka, koja se vodi u elektroničkom obliku.

(2) Pristup podacima iz stavka 1. ovoga članka, na zahtjev dostavljen Upravi ribarstva, Ministarstva poljoprivrede, dozvoljen je isključivo ovlaštenim osobama za potrebe vođenja sudskih postupaka.

(3) Svi dostavljeni očevidnici i izvješća čuvaju se u arhivi ispostava pet godine a u elektroničkom obliku najmanje 10 godina.

Članak 10.

(1) Ovlaštenici povlastice odnosno odgovorne osobe za ribolov koji obavljaju ribolov plovilima iznad 12 metara dužine preko svega i plovilima koja sudjeluju u prekrcaju ribe bez obzira na duljinu plovila obvezni su voditi očevidnik u elektroničkom obliku.

(2) Ovlaštenici povlastice odnosno odgovorne osobe za ribolov koji obavljaju ribolov plovilima kojima je izdano Odobrenje za gospodarski ribolov na moru bez obzira na duljinu plovila obvezni su voditi očevidnik u elektroničkom obliku samo za alat koji je naveden u Odobrenju za gospodarski ribolov na moru.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka ovlaštenici povlastice koji obavljaju ribolov plovilima dužine 12 metara ili više, ali manje od 15 metara dužine preko svega nisu obvezni voditi očevidnik u elektroničkom obliku ukoliko:

1. obavljaju ribolov isključivo unutar teritorijalnog mora Republike Hrvatske,

2. nikad ne provedu više od 24 sata na moru od vremena polaska do povratka u luku.

Članak 11.

(1) Ovlaštenici povlastice, odnosno osobe odgovorne za ribolov iz članka 10. dužne su dostaviti podatke o ribolovu elektroničkim putem Ribarskom monitoring centru barem jednom na dan najkasnije do 24:00 sata i ukoliko nije ostvaren ulov. Navedeni podaci se šalju i u sljedećim slučajevima:

a) Na zahtjev Ribarskog monitoring centra Ministarstva,

b) Nakon što je završena posljednja ribolovna operacija,

c) Prije ulaska u luku,

d) Za vrijeme inspekcije na moru,

e) Nakon prekrcaja ribe i

f) Nakon obavljenog iskrcaja.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka koji elektronički dostavljaju podatke o svojim ribolovnim aktivnostima izuzimaju se od obveze ispunjavanja i dostavljanja očevidnika, iskrcajne deklaracije i prekrcajne deklaracije u pisanom obliku.

(3) Ukoliko se podaci iz stavka 1. ovoga članka ne dostave sukladno odredbama stavka 1. ovoga članka, odnosno ukoliko se ne dostave točni podaci smatra se da očevidnik nije ni vođen.

(4) Ribarska plovila koja podliježu vođenju elektronskog očevidnika ne smiju isploviti u ribolov bez ispravnog operativnog sustava za slanje elektronskog očevidnika instaliranog na plovilu.

(5) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka ribarska plovila mogu isploviti u ribolov ukoliko je operativni sustav za slanje elektronskog očevidnika neispravan i to samo u slučaju kada ga nije moguće popraviti prije ponovnog polaska u ribolov, samo uz pismeno odobrenje Ministarstva dostavljeno elektronskim putem preko Geoinformacijskog sustava ribarstva, a podatke o ribolovu će voditi i dostavljati sukladno članku 11. stavku 8. ovoga Pravilnika.

(6) Ukoliko uređaje sustava za slanje elektronskog očevidnika nije moguće popraviti na plovilu i ukoliko se odmah ne mogu zamijeniti novim, neispravni uređaji mogu biti deinstalirani samo od ovlaštene tvrtke koja je instalirala uređaj na plovilo, a koja će popravljeni uređaj ponovno instalirati nazad na plovilo.

(7) Prije deinstalacije i instalacije novoga ili popravljenog uređaja iz stavka 6. ovoga članka potrebno je zatražiti odobrenje Ministarstva elektronskim putem Geoinformacijskog sustava ribarstva.

(8) U slučaju tehničkog kvara ili prestanka rada sustava za elektroničko bilježenje i slanje podataka instaliranog na ribarskom plovilu, zapovjednik plovila ili njegov predstavnik mora, od trenutka kad je događaj otkriven ili od trenutka kad je on o tome obaviješten, odgovarajućim telekomunikacijskim sredstvom poslati Upravi ribarstva podatke iz očevidnika o ribolovu, prekrcajne deklaracije i iskrcajne deklaracije, i to svaki dan najkasnije do 24:00 sata, čak i onda kada nije ostvaren nikakav ulov..

U slučaju tehničkog kvara ili prestanka rada sustava za elektroničko bilježenje i slanje podataka instaliranog na ribarskom plovilu navedeni podaci se šalju i u sljedećim slučajevima:

a) Na zahtjev Ribarskog monitoring centra Ministarstva,

b) Nakon što je završena posljednja ribolovna operacija,

c) Prije ulaska u luku,

d) Za vrijeme inspekcije na moru,

e) Nakon prekrcaja ribe i

f) Nakon obavljenog iskrcaja

Članak 12.

(1) Troškove nabave uređaja s karticom za prenošenje podataka, njegovo instaliranje i održavanje te troškove prijenosa podataka do maksimalno 1 GB snosi Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. troškove instaliranja, popravaka i održavanja zbog štete prouzročene nepažljivim rukovanjem ili oštećenjem uređaja te prijenos podataka iznad 1 GB snosi vlasnik povlastice.

(3) Nakon instaliranja, sklopit će se ugovor o iznajmljivanju uređaja i kartice za prijenos podataka između Ministarstva i vlasnika plovila.

Članak 13.

(1) Očevidnike i izvješća iz članka 5. ovoga Pravilnika ovlaštenici povlastica preuzimaju u ispostavama Uprave ribarstva.

(2) Ispunjene obrasce očevidnika odnosno izvješća ovlaštenik povlastice je dužan čuvati pet godina.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o očevidniku i dostavi podataka o gospodarskom ribolovu na moru (»Narodne novine«, br. 144/10, 145/11).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-01/15

Urbroj: 525-13/0329-15-1

Zagreb, 29. srpnja 2015.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.


PRILOG 1 – PRILOG 3.


87 07.08.2015 Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave očevidnika, iskrcajne deklaracije i izvješća o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru 87 07.08.2015 Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave očevidnika, iskrcajne deklaracije i izvješća o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru