Pravilnik o dopuni Pravilnika o graničnim prijelazima određenim za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca

NN 87/2015 (7.8.2015.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o graničnim prijelazima određenim za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1725

Na temelju članka 69. stavka 5. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13. i 148/13.) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O GRANIČNIM PRIJELAZIMA ODREĐENIM ZA NEKOMERCIJALNO PREMJEŠTANJE KUĆNIH LJUBIMACA

Članak 1.

U Pravilniku o graničnim prijelazima određenim za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca (»Narodne novine«, br. 91/13., 132/13. i 44/14.) u članku 5. točki 1. iza podtočke (r) dodaje se nova podtočka (s) koja glasi: »Tovarnik,«.

Dosadašnje podtočke (s) do (v) postaju podtočke (t) do (z).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/26

Urbroj: 525-10/0549-15-6

Zagreb, 16. srpnja 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.