Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša

NN 87/2015 (7.8.2015.), Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

1727

Na temelju članka 151. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/2013, 78/2015), ministar zaštite okoliša i prirode donosi

PRAVILNIK

O REGISTRU ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se obvezni sadržaj i način vođenja registra onečišćavanja okoliša (u daljnjem tekstu: ROO) obveznici dostave podataka u ROO, način, metodologija i rokovi prikupljanja i dostavljanja podataka o emisijama odnosno ispuštanju, prijenosu i odlaganju onečišćujućih tvari u okoliš i otpadu, podaci o onečišćivaču, operateru postrojenja, organizacijskoj jedinici u sastavu onečišćivača, rok i način obavještavanja javnosti, način provjere i osiguranja kvalitete podataka koji se dostavljaju i vode u registru, rok čuvanja očevidnika iz kojih su dostavljeni podaci, obavljanje stručnih poslova vođenja ROO te druga pitanja s tim u vezi.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom se uspostavlja pravni okvir za provedbu Uredbe (EZ) br. 166/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. siječnja 2006. o uspostavljanju Europskog registra ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari i koja izmjenjuje i dopunjuje Direktive Vijeća 91/689/EEZ i 96/61/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 33, 4. 2. 2006.) (u daljnjem tekstu: Uredba).

Članak 3.

Podaci iz ROO koriste se za osiguravanje pravovremenosti, transparentnosti, točnosti, dosljednosti, usporedivosti i potpunosti podataka potrebnih za izvješćivanje o ispuštanjima onečišćujućih tvari u sastavnice okoliša kao i nastanku i prijenosu otpada izvan mjesta nastanka te gospodarenju otpadom sukladno posebnim propisima kojima se uređuju područja zaštite okoliša, zraka, otpada i voda.

Članak 4.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. djelatnost je proces ili aktivnost navedena u Prilogu 1. ovoga Pravilnika uslijed koje dolazi do ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari u okoliš,

2. ispust je mjesto ispuštanja, istjecanja i/ili odlaganja onečišćujućih tvari u okoliš,

3. iznenadni događaj je događaj, nastao prilikom odvijanja djelatnosti obuhvaćenih ovim Pravilnikom, a koji je posljedica nenamjernih aktivnosti i/ili nekontroliranog slijeda događaja,

4. kapacitet je mogućnost proizvodnje iz određene djelatnosti u Prilogu 1. ovoga Pravilnika koja je određena projektiranim vrijednostima,

5. obveznik dostave podataka je operater i odgovorna osoba organizacijske jedinice koja obavlja djelatnosti iz Priloga 1. ovoga Pravilnika uslijed kojih dolazi do ispuštanja i/ili prijenosa onečišćujućih tvari u okoliš iz Priloga 2. ovoga Pravilnika i/ili nastanka odnosno gospodarenja otpadom,

6. organizacijska jedinica je bilo koji dio u organizacijskoj strukturi operatera koja u svojem sastavu ima jedno ili više postrojenja koja se nalaze na istoj lokaciji, a uslijed čije djelatnosti dolazi do ispuštanja i prijenosa izvan mjesta nastanka onečišćujućih tvari u okoliš ili čijom djelatnošću nastaje otpad odnosno gospodari otpadom,

7. prag ispuštanja je količina ispuštanja onečišćujuće tvari iz Priloga 2. ovoga Pravilnika za koju se dostavljaju podaci samo ako su veći ili jednaki pragu ispuštanja,

8. Protokol je protokol o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 4/2008).

(2) Ostali pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju jednako značenje kao pojmovi koji se koriste u Uredbi i Zakonu o zaštiti okoliša.

(3) Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste za osobe, koriste se neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

II. SADRŽAJ I NAČIN VOĐENJA REGISTRA ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA

Članak 5.

(1) ROO je informacijski sustav kojeg uspostavlja, vodi i održava Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (u daljnjem tekstu: Agencija) kao sveobuhvatno informatičko i mrežno bazirano rješenje.

(2) Sastavni dio ROO su baza podataka s pripadajućom aplikacijom za unos, verifikaciju, pregled, analizu i razmjenu podataka te preglednici koji javnosti omogućuju izravan pristup podacima.

Članak 6.

Iznimno podaci iz članka 5. ovoga Pravilnika ne dostavljaju se za ispuštanje i/ili prijenos onečišćujućih tvari u otpadnim vodama za koje nije potrebna vodopravna dozvola za ispuštanje otpadnih voda ili okolišna dozvola prema posebnim propisima.

Članak 7.

(1) Za pristup i vođenje ROO koristi se elektronička programska oprema (aplikacija) koja omogućava mrežni unos, verifikaciju, pregled, analizu i razmjenu podataka pohranjenih u ROO.

(2) Elektronička programska oprema iz stavka 1. ovoga članka putem mrežne stranice Agencije omogućava pristup ROO uporabom korisničkog imena i zaporke koje dodjeljuje Agencija.

(3) Podaci dostavljeni u ROO čuvaju se deset godina.

Članak 8.

(1) Popis djelatnosti pri kojima dolazi do ispuštanja i/ili prijenosa onečišćujućih tvari, njihove šifre i kapaciteti određeni su u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

(2) Onečišćujuće tvari koje se ispuštaju u zrak, vode i/ili more i tlo i prenose izvan mjesta nastanka u otpadnim vodama, njihove šifre, CAS registarski brojevi (CAS – Chemical Abstract Service) i pragovi ispuštanja određeni su u Prilogu 2. ovoga Pravilnika.

(3) Sukladno Prilogu I. i II. Uredbe iz čl. 2. ovoga Pravilnika, podaci o djelatnostima i ispuštanjima te o prijenosu otpada dostavljaju se sukladno Prilogu III. iste Uredbe.

(4) Uređaji za pročišćavanje otpadnih plinova i njihove šifre određene su u Prilogu 3. ovoga Pravilnika.

(5) Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda i njihove šifre određene su u Prilogu 4. ovoga Pravilnika.

(6) Vrste goriva, gorivih materijala i otpada, njihove šifre te donje ogrjevne vrijednosti određuju se odlukom Ministarstva zaštite okoliša i prirode te se objavljuju na mrežnim stranicama Agencije gdje se mogu preuzeti.

(7) Obveznici sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, koji su i obveznici izvješćivanja u ROO, izvješćuju o emisijama sukladno Zakonu o zaštiti zraka.

III. DOSTAVLJANJE PODATAKA

Članak 9.

(1) Obveznik dostave podataka dužan je nadležnom tijelu dostaviti podatke o:

– ispuštanjima onečišćujućih tvari iz Priloga 2. ovoga Pravilnika u zrak, vodu i/ili more i tlo,

– prijenosu izvan mjesta nastanka onečišćujućih tvari iz Priloga 2. ovoga Pravilnika u otpadnim vodama namijenjenih postupku daljnje obrade,

– nastanku i/ili prijenosu izvan mjesta nastanka:

– opasnog otpada u ukupnoj količini većoj od ili jednakoj 0,5 tona godišnje,

– neopasnog otpada u ukupnoj količini većoj od ili jednakoj 20 tona godišnje,

– obavljanju djelatnosti oporabe odnosno zbrinjavanja otpada, osim zbrinjavanja otpada postukom D2 odnosno D3 obuhvaćenih prvom alinejom ovoga stavka,

– obavljanju djelatnosti sakupljanja otpada, pružanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, radu reciklažnog dvorišta uključujući i rad mobilnog reciklažnog dvorišta, te obavljanju djelatnosti trgovanja otpadom postupkom trgovanjem otpadom na malo.

(2) Podaci iz stavka 1. podstavaka 1. i 2. ovoga članka dostavljaju se kada je ukupna količina ispuštanja i/ili prijenosa po pojedinim onečišćujućim tvarima iz Priloga 2. ovoga Pravilnika, zbirno za sve ispuste na razini organizacijske jedinice veća ili jednaka pragu ispuštanja.

(3) U slučaju kada je na razini organizacijske jedinice za jednu ili više onečišćujućih tvari prekoračen prag i/ili granične vrijednosti nastanka i/ili prijenosa otpada izvan mjesta nastanka obveznik je dužan dostaviti opće obrasce PI-1 i PI-2, a pojedinačne količine tvari prijaviti po tematskim obrascima PI-Z, PI-V, KI-V, PI-T, NO, SO i OZO. U slučaju kada na razini organizacijske jedinice za jednu ili više onečišćujućih tvari nije prekoračen prag i/ili granična vrijednosti nastanka i/ili prijenosa otpada izvan mjesta nastanka ista sukladno čl. 9. stavak 1. nije obveznik dostave podatka za izvještajnu godinu. Izuzetak su obveznici koji obavljaju djelatnosti gospodarenja otpadom.

(4) Sva postrojenja koja se nalaze na lokaciji organizacijske jedinice trebaju biti prijavljena unutar iste s ciljem sprječavanja dijeljenja i izbjegavanja prijave.

(5) Državni hidrometeorološki zavod Agenciji dostavlja podatke o godišnjoj količini oborina za glavne i klimatološke postaje do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 10.

Ispuštanja u tlo prijavljuje organizacijska jedinica u kojoj nastaje otpad koji se zbrinjava postupkom obrade otpada na, ili u tlu odnosno postupkom dubokog utiskivanja, navedenih kao D2 odnosno D3 prema posebnom propisu kojim se uređuje područje održivog gospodarenja otpadom.

Članak 11.

Podaci iz članka 9. ovoga Pravilnika uključuju podatke o ispuštanjima i prijenosu izvan mjesta nastanka ukupno nastalih kao posljedica svih namjernih, iznenadnih, redovnih i neredovnih aktivnosti uslijed obavljanja djelatnosti iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

Članak 12.

Ako je za podatak iz članka 9. ovoga Pravilnika tajnost zaštićena posebnim propisom, obveznik dostave podataka dužan je nadležnom tijelu dostaviti akte kojima je određena tajnost tog podatka u skladu s posebnim propisom, te navesti stupanj tajnosti.

Članak 13.

(1) Obveznik dostave podataka dužan je za podatke iz članka 9. ovoga Pravilnika navesti način na koji su određeni.

(2) Podaci o ispuštanjima, nastanku otpada i prijenosu izvan mjesta nastanka mogu se odrediti mjerenjem, izračunom ili procjenom.

(3) Za podatke određene mjerenjem ili izračunom, obveznik dostave podataka dužan je navesti i metode mjerenja i metodu izračuna.

(4) Za mjerenje onečišćujućih tvari u zrak primjenjuju se metode mjerenja sukladno posebnom propisu o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

Članak 14.

(1) Obveznik dostave podataka prikuplja potrebne podatke učestalošću određenom posebnim propisima, da bi se za svaki ispust odredilo ispuštanje i prijenos izvan mjesta nastanka za koja se dostavljaju podaci sukladno članku 9. ovoga Pravilnika.

(2) Za prikupljanje podataka iz članka 9. ovoga Pravilnika obveznik dostave podataka dužan je primijeniti najbolje raspoložive informacije što može uključivati praćenje ispuštanja i prijenosa izvan mjesta nastanka, emisijske faktore, bilance tvari, procjene i druge metode u skladu s međunarodno priznatim metodama, ako su iste dostupne.

(3) Obveznik dostave podataka dužan je najmanje pet godina čuvati podatke na temelju kojih su određena ispuštanja u zrak, vode i/ili more, tlo, nastanak otpada i prijenos izvan mjesta nastanka te opis metode primijenjene prilikom prikupljanja podataka, kao i sve potrebne informacije.

(4) Obveznik dostave podataka odgovoran je za točnost podataka dostavljenih nadležnom tijelu te isti moraju biti potpuni, dosljedni i vjerodostojni.

Članak 15.

Podaci o obvezniku dostave podataka unose se u:

– Obrazac PI-1 – Podaci o operateru,

– Obrazac PI-2 – Podaci o organizacijskoj jedinici.

Članak 16.

Podaci o ispuštanjima onečišćujućih tvari u zrak unose se u Obrazac PI-Z – Ispuštanja u zrak iz pojedinačnih nepokretnih izvora.

Članak 17.

Podaci o ispuštanjima i/ili prijenosu onečišćujućih tvari u otpadnim vodama iz ispusta obveznika u vode i/ili more odnosno sustav javne odvodnje unose se u Obrazac PI-V – Ispuštanje i/ili prijenos otpadnih voda.

Članak 18.

Podaci o ispuštanjima onečišćujućih tvari u otpadnim vodama iz sustava javne odvodnje u vode i/ili more unose se u Obrazac KI-V – Ispuštanje komunalnih otpadnih voda.

Članak 19.

Podaci o ispuštanjima onečišćujućih tvari u tlo unose se u Obrazac PI-T – Ispuštanja u tlo – obrada otpada na/u tlu (D2) i duboko utiskivanje otpada u tlo (D3).

Članak 20.

Podaci o otpadu unose se u:

– Obrazac NO – Nastanak otpada,

– Obrazac SO – Sakupljanje otpada,

– Obrazac OZO – Oporaba/zbrinjavanje otpada.

Članak 21.

(1) Ispunjeni obrazac iz članka 15. podstavka 1. ovoga Pravilnika dostavlja se nadležnom tijelu elektroničkim putem na čijem području se nalazi sjedište operatera do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

(2) Ispunjeni obrasci iz članka 15. podstavak 2., članaka 16., 17., 18., 19. i 20. ovoga Pravilnika dostavljaju se elektroničkim putem do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu nadležnom tijelu na čijem području se nalazi lokacija organizacijske jedinice.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te osoba koja upravlja mobilnim reciklažnim dvorištem dostavlja odgovarajuće obrasce iz stavka 2. ovoga članka nadležnom tijelu na čijem području pruža tu odgovarajuću uslugu.

(4) Nadležno tijelo Agenciji verifikacijom potvrđuje provedenu kontrolu kvalitete podataka te time provodi dostavu podataka u elektroničkom obliku do 15. svibnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

(5) Izmjena podataka obveznika nakon obavljene verifikacije iznimno je moguća na zahtjev nadležnog tijela koje Agenciji upućuje zahtjev za otključavanje baze sa svrhom izmjene podataka od strane obveznika. U slučaju odobrenja naloga obveznik može mijenjati podatke, a nadležno tijelo postupa sukladno članku 24. stavku 1. ovoga Pravilnika.

IV. OSIGURANJE I KONTROLA KVALITETE PODATAKA

Članak 22.

(1) U svrhu osiguranja kvalitete podataka nadležna tijela provode obrazovanje obveznika prijave podataka (sastanci, radionice, seminari, informativni materijali i slično).

(2) Agencija koordinira rad na osiguranju i kontroli kvalitete podataka i provodi obrazovanje nadležnih tijela (sastanci, radionice, seminari, informativni materijali i slično).

(3) Agencija izrađuje Priručnik za vođenje ROO koji sadrži upute za rad s ROO i postupke za osiguranje kvalitete podataka te ga objavljuje na mrežnoj stranici Agencije.

V. ROK I NAČIN OBAVJEŠTAVANJA JAVNOSTI

Članak 23.

Pristup javnosti podacima prijavljenim u ROO sukladno odredbama ovoga Pravilnika, osim podataka koji su klasificirani sukladno posebnom propisu o tajnosti podataka, osigurava se na mrežnoj stranici Agencije putem preglednika, godišnjeg izvješća iz članka 24. ovoga Pravilnika te na zahtjev sukladno propisima o pravu na pristup informacija javnosti.

Članak 24.

(1) Agencija izrađuje Izvješće o podacima iz ROO do 1. prosinca tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na mrežnoj stranici Agencije.

(3) Agencija dostavlja Europskoj komisiji podatke obvezne za Europski registar ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari sukladno Uredbi.

(4) Agencija putem Hrvatskog nacionalnog portala o registru onečišćavanja okoliša omogućava javnosti pristup informacijama sukladno Protokolu.

VI. OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA ZA POTREBE REGISTRA ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA

Članak 25.

(1) Obveznik dostave podataka, može koristiti usluge pravnih osoba za obavljanje stručnih poslova za potrebe ROO, koje imaju ishođenu suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša sukladno posebnom propisu kojim se uređuje područje zaštite okoliša.

(2) Nadležno tijelo može povjeriti obavljanje stručnih poslova za potrebe ROO, pravnim osobama koje imaju ishođenu suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša sukladno posebnom propisu kojim se uređuje područje zaštite okoliša.

(3) Stručni poslovi za potrebe ROO iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka su:

– prikupljanje, obrada i unos podataka,

– kontrola kvalitete s ciljem provjere potpunosti, dosljednosti i vjerodostojnosti podataka.

(4) Pravna osoba koja obavlja stručni posao iz stavka 3. podstavak 1. ovoga članka ne može sudjelovati u obavljaju stručnog posla iz stavka 3. podstavak 2. ovoga članka u slučaju kada se radi o istim podacima.

Članak 26.

Prilozi 1., 2., 3. i 4., obrasci PI-1, PI-2, PI-Z, PI-V, KI-V, PI-T, NO, SO i OZO sastavni su dijelovi ovoga Pravilnika.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (»Narodne novine«, broj 35/2008), osim obrazaca PI-1, PI-2, PI-Z-1, PI-Z-2, PI-Z-3, PI-V, KI-V, PI-T-D2, PI-T-D3, PL-PPO, PL-SKO, PL-SPO, i PL-OPKO te Priloga 1., Priloga 3., Priloga 4. i Priloga 5. toga Pravilnika koji prestaju važiti 1. siječnja 2017. godine.

Članak 28.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 7. stavka 1. koji stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.

(2) Obrasci PI-1, PI-2, PI-Z, PI-V, KI-V, PI-T, NO, SO i OZO iz ovoga Pravilnika primjenjuju se od 1. siječnja 2017. godine.

Klasa: 351-01/14-04/33

Urbroj: 517-06-1-2-15-25

Zagreb, 22. srpnja 2015.

Ministar
Mihael Zmajlović, v. r.

PRILOZI


87 07.08.2015 Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša 87 07.08.2015 Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša 87 07.08.2015 Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša