Pravilnik o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

NN 88/2015 (12.8.2015.), Pravilnik o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

1733

Na temelju članka 17. stavka 2. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/2012 i 14/2014) ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O DOZVOLAMA ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI I VOĐENJU REGISTRA IZDANIH I ODUZETIH DOZVOLA ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za izdavanje, produženje, prijenos i prestanak važenja dozvole za obavljanje energetske djelatnosti, oblik, sadržaj i način vođenja registra izdanih i oduzetih dozvola, te razdoblje za koje se izdaje dozvola.

(2) Postupak izdavanja, produženja, prijenosa i prestanka važenja dozvole za obavljanje energetske djelatnosti vodi Hrvatska energetska regulatorna agencija (u daljnjem tekstu: Agencija).

(3) Agencija vodi registar izdanih i oduzetih dozvola.

Članak 2.

(1) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju značenja utvrđena Zakonom o energiji i Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju značenja utvrđena i Zakonom o tržištu električne energije, Zakonom o tržištu plina, Zakonom o tržištu toplinske energije, Zakonom o tržištu nafte i naftnih derivata, Zakonom o biogorivima za prijevoz te Zakonom o energetskoj učinkovitosti (u daljnjem tekstu: drugi energetski zakoni).

Članak 3.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na sve energetske djelatnosti propisane Zakonom o energiji i drugim energetskim zakonima, osim na djelatnosti za koje je Zakonom o energiji i drugim energetskim zakonima propisano da nije potrebna dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti.

II. IZDAVANJE, RAZDOBLJE ZA KOJE SE IZDAJE, PRODUŽENJE I PRIJENOS DOZVOLA ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI

Dozvola za obavljanje energetske djelatnosti

Članak 4.

(1) Energetsku djelatnost može obavljati pravna ili fizička osoba koja je od Agencije ishodila dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti.

(2) Agencija može dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti izdati pravnoj ili fizičkoj osobi koja je registrirana za obavljanje energetske djelatnosti u Republici Hrvatskoj i koja ispunjava uvjete tehničke kvalificiranosti, stručne osposobljenosti i financijske kvalificiranosti propisane ovim Pravilnikom, te ako ne postoje zapreke propisane člankom 17. stavkom 1. točkom 5. i 6. Zakona o energiji.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, Agencija može dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti izdati pravnoj ili fizičkoj osobi za projekt od zajedničkog interesa koji je prema Uredbi (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu i stavljanju izvan snage Odluke br. 1364/2006/EZ i izmjeni uredaba (EZ) br. 713/2009, (EZ) br. 714/2009 i (EZ) br. 715/2009 (Tekst značajan za EGP) (Službeni list Europske unije L 115, 25. 4. 2013.) uvršten na Listu projekata od zajedničkog interesa Europske unije.

(4) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, Agencija može dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine plinom odnosno trgovine električnom energijom izdati aktivnom trgovcu iz države članice Europske unije i ugovornih strana Energetske zajednice ukoliko na području Republike Hrvatske imaju osnovanu podružnicu te ukoliko ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o tržištu plina odnosno Zakonom o tržištu električne energije te ovim Pravilnikom.

(5) U svim pitanjima vezanim uz postupak izdavanja, razdoblje za koje se izdaje, produženja, prijenosa i prestanka važenja dozvole za obavljanje energetske djelatnosti, koja nisu uređena Zakonom o energiji, Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti, drugim energetskim zakonima i ovim Pravilnikom, primjenjuje se Zakon o općem upravnom postupku.

Tehnička kvalificiranost za obavljanje energetske djelatnosti

Članak 5.

(1) Tehnički kvalificirana za obavljanje energetske djelatnosti je pravna ili fizička osoba koja u smislu propisa kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje ima građevinu i/ili opremu te potrebne isprave prema propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje na temelju kojih se građevina i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost i/ili ima informacijsko-telekomunikacijsku i drugu opremu za obavljanje energetske djelatnosti.

(2) Pravna ili fizička osoba može građevinu i/ili opremu iz stavka 1. ovoga članka imati u svom vlasništvu ili ih koristiti na temelju ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom.

(3) Pravna ili fizička osoba dužna je uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti dostaviti Agenciji sve važeće ugovore s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost pravne ili fizičke osobe, ako su sklopljeni.

(4) U slučaju ishođenja dozvole iz odredbe članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika smatra se da pravna ili fizička osoba ispunjava uvjete tehničke kvalificiranosti.

Stručna osposobljenost za obavljanje energetske djelatnosti

Članak 6.

(1) Stručno je osposobljena za obavljanje energetske djelatnosti pravna ili fizička osoba koja zapošljava dovoljan broj stručno osposobljenih radnika za obavljanje energetske djelatnosti.

(2) Pod stručno osposobljenim radnicima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se osobe koje s pravnom ili fizičkom osobom koja je podnijela zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti imaju sklopljen ugovor o radu.

(3) Pravna ili fizička osoba dužna je uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti dostaviti Agenciji sve važeće ugovore s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost pravne ili fizičke osobe za obavljanje energetske djelatnosti, ako su sklopljeni.

(4) U slučaju ishođenja dozvole iz odredbe članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika smatra se da pravna ili fizička osoba ispunjava uvjete stručne osposobljenosti.

Financijska kvalificiranost za obavljanje energetske djelatnosti

Članak 7.

Financijski je kvalificirana za obavljanje energetske djelatnosti pravna ili fizička osoba koja raspolaže financijskim sredstvima (prosječno stanje sredstava u posljednjih 30 dana na računima poslovnih banaka pravne ili fizičke osobe) propisanim u Prilogu II. i Prilogu III. ovoga Pravilnika, koji je njegov sastavni dio.

Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti

Članak 8.

(1) Pravna ili fizička osoba podnosi zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti Agenciji na Obrascu ZDOED koji se nalazi u Prilogu IV. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Pravna ili fizička osoba koja namjerava obavljati više energetskih djelatnosti podnosi zahtjev za izdavanje dozvole za svaku energetsku djelatnost posebno.

(3) U slučaju ishođenja dozvole iz odredbe članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika pravna ili fizička osoba podnosi zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti Agenciji na Obrascu ZDOED koji se nalazi u Prilogu V. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(4) Uz zahtjev za izdavanje dozvole iz stavka 3. ovoga članka pravna ili fizička osoba dužna je dostaviti Agenciji:

– dokaz da je registrirana za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti,

– dokaz da je financijski kvalificirana za obavljanje energetske djelatnosti,

– izjavu odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerenu od javnog bilježnika, odnosno izjavu fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerenu od javnog bilježnika,

– dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti,

– listu projekata od zajedničkog interesa Europske unije.

Članak 9.

(1) U slučaju iz odredbe članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika, uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti pravna ili fizička osoba dužna je dostaviti Agenciji sljedeće:

– dokaz da je registrirana za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ili ne može utvrditi da je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti,

– dokaz da je tehnički kvalificirana za obavljanje energetske djelatnosti,

– dokaz da je stručno osposobljena za obavljanje energetske djelatnosti,

– dokaz da je financijski kvalificirana za obavljanje energetske djelatnosti,

– izjavu odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerenu od javnog bilježnika, odnosno izjavu fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerenu od javnog bilježnika,

– dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti.

(2) Popis dokumentacije i dokaza za izdavanje dozvole po energetskim djelatnostima nalazi se u Prilogu I. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 10.

(1) Pravna ili fizička osoba dužna je uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti dostaviti Agenciji izvornike ili ovjerene preslike isprava nadležnih tijela kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta za obavljanje energetske djelatnosti te ugovora iz članka 5. stavka 3. i članka 6. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Dokazi iz članka 9. stavka 1. podstavka 1., 4. i 5. na dan zaprimanja zahtjeva za izdavanje dozvole ne smiju biti stariji od 60 dana.

(3) Ako pravna ili fizička osoba podnese više zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetskih djelatnosti, i ako zahtjevi budu zaprimljeni unutar roka od 30 dana od dana zaprimanja prvog zahtjeva, Agencija može kao dokaze uz naknadno podnesene zahtjeve prihvatiti preslike dostavljenih dokaza, pod uvjetom da energetski subjekt uz naknadno podnesene zahtjeve da pisanu izjavu da su izvornici ili ovjerene preslike zahtijevanih dokaza, priloženi uz prvi zahtjev.

Izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti

Članak 11.

(1) Na temelju činjenica utvrđenih u postupku Agencija izdaje dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti ili odbija zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti.

(2) Rješenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje energetske djelatnosti uz obvezne sastavne dijelove rješenja sadrži i naziv energetske djelatnosti te razdoblje važenja dozvole za obavljanje energetske djelatnosti, propisano u Prilogu VIII. ovoga Pravilnika, koji je njegov sastavni dio.

(3) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka kojim se odbija zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti može se izjaviti žalba Ministarstvu.

Članak 12.

Agencija je dužna donijeti rješenje o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti u roku od 30 dana od dana predaje Agenciji uredno ispunjenog zahtjeva i sve potrebne dokumentacije odnosno u roku od 60 dana od dana predaje Agenciji uredno ispunjenog zahtjeva i sve potrebne dokumentacije, ako je potrebno izvršiti provjeru podataka i pregled građevina i/ili opreme sukladno odredbi članka 20. ovoga Pravilnika.

Članak 13.

Po izvršnosti rješenja o izdavanju dozvole za obavljanje energetske djelatnosti, Agencija energetskom subjektu izdaje dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti na obrascu DOED (u daljnjem tekstu: dozvola) koji se nalazi u Prilogu VIII. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 14.

(1) Pravna ili fizička osoba može odustati od svojeg zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti u toku cijelog postupka.

(2) Kada pravna ili fizička osoba odustane od svojeg zahtjeva, Agencija će donijeti rješenje kojim se postupak obustavlja.

(3) Pravna ili fizička osoba odustaje od svojeg zahtjeva izjavom koju daje Agenciji.

(4) Pravna ili fizička osoba koja je odustala od zahtjeva ima pravo na povrat uplaćenog iznosa naknade za izdavanje dozvole.

Članak 15.

(1) Energetski subjekt kojem je izdana dozvola za obavljanje energetske djelatnosti dužan je kontinuirano održavati potreban stupanj tehničke kvalificiranosti, stručne osposobljenosti i financijske kvalificiranosti te druge uvjete na temelju kojih je izdana dozvola za obavljanje energetske djelatnosti, obavljati energetsku djelatnosti za koju je ishodio dozvolu na način propisan zakonom i podzakonskim propisima te pravodobno ispunjavati svoje obveze prema drugim energetskim subjektima, koji obavljaju svoju djelatnost kao javnu uslugu.

(2) Agencija je ovlaštena obavljati nadzor i provjeru uvjeta iz stavka 1. ovoga članka kroz razdoblje važenja dozvole za obavljanje energetske djelatnosti.

Izdavanje dozvole trgovcu električnom energijom, trgovcu plinom, trgovcu na veliko biogorivom, trgovcu na veliko naftnim derivatima i trgovcu na veliko ukapljenim naftnim plinom iz države članice Europske unije ili ugovorne strane Energetske zajednice

Članak 16.

(1) Iznimno od odredbi ovoga Pravilnika, Agencija može po pojednostavnjenim uvjetima izdati dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti trgovine i opskrbe električnom energijom, trgovine plinom, trgovine na veliko biogorivom, trgovine na veliko naftnim derivatima odnosno trgovine na veliko ukapljenim naftnim plinom aktivnom trgovcu električnom energijom, opskrbljivaču električnom energijom, trgovcu plinom, trgovcu na veliko biogorivom, trgovcu na veliko naftnim derivatima odnosno ‘trgovcu na veliko ukapljenim naftnim plinom iz države članice Europske unije ili ugovorne strane Energetske zajednice.

(2) Agencija može izdati dozvolu podnositelju zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka koji uz ispunjen i potpisan Obrazac ZDOED priloži:

– izvadak iz odgovarajućeg registra kojim dokazuje da je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti u odgovarajućem javnom registru države njezinog sjedišta,

– ovjereni prijevod dokaza da je u državi članici Europske unije ili ugovornoj strani Energetske zajednice u kojoj je sjedište podnositelja zahtjeva registriran za obavljanje energetske djelatnosti,

– izjavu odgovorne osobe o prihvaćanju obveza propisanih zakonom kojim se uređuje energetski sektor, zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije i zakonom kojim se uređuje obavljanje energetskih djelatnosti u Republici Hrvatskoj i podzakonskim propisima donesenim na temelju tih zakona,

– dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti.

(3) Agencija će od regulatornog tijela države članice Europske unije odnosno ugovorne strane Energetske zajednice u kojoj je njegovo sjedište, za podnositelja zahtjeva iz države članice Europske unije i ugovornih strana Energetske zajednice kao dokaz kvalificiranosti zatražiti podatak o ispunjavanju uvjeta za obavljanje energetske djelatnosti.

Produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti

Članak 17.

(1) Energetski subjekt kojem prestaje važiti dozvola za obavljanje energetske djelatnosti radi isteka roka na koji je izdana, dužan je tri mjeseca prije isteka roka važenja dozvole podnijeti Agenciji zahtjev za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti.

(2) Agencija neće produžiti dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti energetskom subjektu ako je zahtjev za produženje dozvole podnijet nakon isteka roka važenja dozvole.

(3) Zahtjev za produženje dozvole iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Agenciji na obrascu ZPDOED – PRODUŽENJE koji se nalazi u Prilogu VI. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(4) Energetski subjekt dužan je uz zahtjev za produženje dozvole iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Agenciji dokaze iz članka 9. stavka 1. podstavka 1., 5. i 6. ovoga Pravilnika te dati pisanu izjavu odgovorne osobe s opisom svih promjena nastalih u razdoblju od izdavanja dozvole, a koje utječu na tehničku kvalificiranost, stručnu osposobljenost te financijsku kvalificiranost energetskog subjekta, a ako takvih promjena nema, dati pisanu izjavu odgovorne osobe da takvih promjena nema te pisanu izjavu odgovorne osobe da nema nepodmirenih dospjelih novčanih obveze prema drugim energetskim subjektima starijih od 50 dana, ovjerenu od javnog bilježnika.

(5) Energetski subjekt dužan je uz izjavu iz stavka 4. ovoga članka dostaviti i dokumentaciju vezanu za promjenu uvjeta tehničke kvalificiranosti, stručne osposobljenosti i financijske kvalificiranosti.

(6) Energetski subjekt dužan je uz zahtjev za produženje dozvole iz stavka 1. ovoga članka dati pisanu izjavu odgovorne osobe da nema neispunjenih dospjelih novčanih obveza starijih od 50 dana prema drugim energetskim subjektima.

Članak 18.

Agencija će dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti produžiti na razdoblje propisano u Prilogu IX. ovoga Pravilnika, koji je njegov sastavni dio, a koje će odrediti na temelju podataka o obavljanju energetske djelatnosti energetskog subjekta u razdoblju trajanja dozvole koja prestaje važiti.

Prijenos dozvole za obavljanje energetske djelatnosti

Članak 19.

(1) U slučaju podjele energetskog subjekta pravne osobe koja se prema posebnim propisima provodi odvajanjem ili razdvajanjem, dozvola za obavljanje energetske djelatnosti može se prenijeti samo na jednu pravnu osobu koja je sveopći pravni sljednik energetskog subjekta pod uvjetom da, u roku od 30 dana od dana registracije nove pravne osobe, odnosno registracije podjele, energetski subjekt i nova pravna osoba odnosno društvo preuzimatelj u slučaju odvajanja, te nova pravna osoba, odnosno društvo preuzimatelj u slučaju razdvajanja, podnesu Agenciji zahtjev za prijenos dozvole za obavljanje energetske djelatnosti.

(2) U slučaju pripajanja energetskog subjekta drugoj pravnoj osobi ili spajanja energetskog subjekta s drugom pravnom osobom, dozvola za obavljanje energetske djelatnosti može se prenijeti na društvo preuzimatelja pod uvjetom da, u roku od 30 dana od dana registracije pripajanja energetskog subjekta drugoj pravnoj osobi odnosno od dana registracije nove pravne osobe u slučaju spajanja, društvo preuzimatelj podnese Agenciji zahtjev za prijenos dozvole za obavljanje energetske djelatnosti.

(3) Nakon smrti fizičke osobe dozvola za obavljanje energetske djelatnosti može se prenijeti na njezinog nasljednika koji nastavi s vođenjem obrta i obavljanjem energetske djelatnosti pod uvjetom da u roku od 30 dana od dana dostave rješenja nadležnog županijskog ureda, odnosno ureda Grada Zagreba, o prijenosu obrtnice i nastavku vođenja obrta, nasljednik podnese Agenciji zahtjev za prijenos dozvole za obavljanje energetske djelatnosti.

(4) Zahtjev za prijenos dozvole iz stavka 1. i 2. ovoga članka podnosi se Agenciji na obrascu ZPDOED – PRIJENOS koji se nalazi u Prilogu VII. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(5) Agencija će rješenjem prenijeti dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti ako uz uvjete iz stavka 1. ovoga članka pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka i fizička osoba iz stavka 3. ovoga članka ispunjava i uvjete za obavljanje energetske djelatnosti propisane ovim Pravilnikom.

(6) Agencija će rješenjem prenijeti dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti ako uz uvjete iz stavka 2. ovoga članka pravna osoba iz stavka 2. ovoga članka ispunjava i uvjete za obavljanje energetske djelatnosti propisane člankom 9. stavkom 1. podstavkom 1., 5. i 6. ovoga Pravilnika.

(7) Protiv rješenja iz stavka 5. i 6. ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu.

Članak 20.

Na postupak produženja i prijenosa dozvole za obavljanje energetske djelatnosti odgovarajuće se primjenjuju odredbe članaka 8., 9, 10., 11., 12., 13. i 14. ovoga Pravilnika.

Članak 21.

U postupku utvrđivanja činjenica o ispunjavanju uvjeta propisanih ovim Pravilnikom za izdavanje, produženje i prijenos dozvole za obavljanje energetske djelatnosti, Agencija može izvršiti provjeru i zatražiti pojašnjenje svih podataka te izvršiti pregled svih građevina i/ili opreme.

III. PRESTANAK VAŽENJA DOZVOLE ZA OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI

Članak 22.

Dozvola za obavljanje energetske djelatnosti prestaje važiti istekom posljednjeg dana roka na koji je izdana, prestankom energetskog subjekta danom pravomoćnosti rješenja o brisanju iz odgovarajućeg registra, na vlastiti zahtjev energetskog subjekta danom izvršnosti rješenja Agencije o prestanku važenja dozvole i danom izvršnosti rješenja Agencije o trajnom oduzimanju dozvole.

Članak 23.

(1) Agencija može privremeno oduzeti dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti ako energetski subjekt prestane ispunjavati uvjet tehničke kvalificiranosti, stručne osposobljenosti, financijske kvalificiranosti ili druge uvjete na temelju kojih je izdana dozvola za obavljanje energetske djelatnosti, ako ne obavlja energetsku djelatnosti za koju je ishodio dozvolu na način propisan zakonom i podzakonskim propisima ili ako u razdoblju od tri uzastopna mjeseca ne ispunjava pravodobno svoje obveze prema drugim energetskim subjektima, koji obavljaju svoju djelatnost kao javnu uslugu te ako nadležna inspekcija utvrdi sigurnosne nedostatke objekata, uređaja, mreže odnosno sustava i o tome obavijesti Agenciju.

(2) Agencija može aktivnom trgovcu električnom energijom odnosno trgovcu plinom iz države članice Europske unije ili ugovorne strane Energetske zajednice privremeno oduzeti dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti ako u državi članici Europske unije ili ugovorne strane Energetske zajednice prestane ispunjavati uvjete za obavljanje energetske djelatnosti te ako ne obavlja energetsku djelatnosti za koju je ishodio dozvolu na način propisan zakonom i podzakonskim propisima ili ako u razdoblju od tri uzastopna mjeseca ne ispunjava pravodobno svoje obveze prema drugim energetskim subjektima, koji obavljaju svoju djelatnost kao javnu uslugu te ako nadležna inspekcija utvrdi sigurnosne nedostatke objekata, uređaja, mreže odnosno sustava i o tome obavijesti Agenciju.

(3) Ukoliko Agencija utvrdi postojanje nedostataka iz stavka 1. i 2.ovoga članka, rješenjem će privremeno oduzeti energetskom subjektu dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti i odrediti rok za otklanjanje nedostataka.

(4) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu.

Članak 24.

(1) Agencija može trajno rješenjem oduzeti dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti ako energetski subjekt ne postupi po rješenju Agencije iz članka 23. stavka 3. ovoga Pravilnika ili ne otkloni nedostatke u radu u roku određenom rješenjem nadležnog inspektora.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu.

IV. REGISTAR DOZVOLA ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI

Oblik, sadržaj i način vođenja registra

Članak 25.

(1) Registar dozvola vodi Agencija.

(2) Registar dozvola sastoji se od registarskih spisa za svaki pojedini predmet.

(3) Registarski spis sadrži:

– zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti,

– dokumente koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti,

– rješenje Agencije kojim se izdaje dozvola za obavljanje energetske djelatnosti,

– presliku obrasca DOED izdane dozvole,

– rješenje Agencije o oduzimanju dozvole za obavljanje energetske djelatnosti, ako je isto izdano,

– rješenje Agencije o prestanku važenja dozvole zbog prestanka energetskog subjekta, odnosno rješenje Agencije o prestanku važenja dozvole na vlastiti zahtjev energetskog subjekta, ako je isto izdano,

– odluke nadležnog drugostupanjskog tijela povodom žalbe, ako je žalba izjavljena.

(4) Kod produženja dozvole za obavljanje energetske djelatnosti u registarski spis se ulaže i:

– zahtjev za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti,

– dokumenti koji se prilažu uz zahtjev za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti,

– rješenje Agencije kojim se produžuje dozvola ili se odbija zahtjev za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti.

(5) Kod prijenosa dozvole za obavljanje energetske djelatnosti u registarski spis se ulaže i:

– zahtjev za prijenos dozvole za obavljanje energetske djelatnosti,

– dokumenti koji se prilažu uz zahtjev za prijenos dozvole za obavljanje energetske djelatnosti

– rješenje Agencije kojim se prenosi dozvola ili se odbija zahtjev za prijenos dozvole za obavljanje energetske djelatnosti.

Članak 26.

(1) Zbirni pregled registra dozvola (u daljnjem tekstu: zbirni pregled) vodi se u elektroničkom obliku na hrvatskom i engleskom jeziku.

(2) Zbirni pregled sadrži:

– registarski broj dozvole,

– datum upisa u registar dozvola,

– puni naziv energetskog subjekta,

– sjedište energetskog subjekta pravne osobe ili adresu energetskog subjekta fizičke osobe,

– osobni identifikacijski broj (OIB),

– matični broj upisa u odgovarajući registar energetskog subjekta,

– naziv energetske djelatnosti,

– razdoblje na koje se izdaje ili produžuje dozvola,

– datum izdavanja rješenja o oduzimanju dozvole,

– datum izdavanja rješenja kojim se dozvoljava obavljanje energetske djelatnosti prema članku 18. stavku 4. Zakona o energiji.

(3) Ukoliko se u razdoblju važenja dozvole izmijene podaci koji se upisuju u zbirni pregled, energetski subjekt kojem je izdana dozvola za obavljanje energetske djelatnosti je dužan u roku od 30 dana od dana promjene podataka o tome pisanim putem obavijestiti Agenciju.

Registarski broj dozvole

Članak 27.

(1) Registarski broj dozvole je broj koji se svakoj dozvoli dodjeljuje pri upisu u registar.

(2) Registarskim brojem dozvole obilježava se svaki registarski spis.

(3) Jednom dodijeljeni registarski broj neće se mijenjati niti će se nakon prestanka važenja dozvole dodjeljivati drugoj dozvoli.

Članak 28.

(1) Registarski broj dozvole sastoji se od:

– matičnog broja upisa u odgovarajući registar,

– četveroznamenkastog rednog broja koji određuje Agencija po redoslijedu otvaranja registarskog spisa počevši od 0001,

– broja godine upisa počevši s 02.

(2) Između matičnog broja i rednog broja iz stavka 1. ovoga članka stavlja se crtica (-), a između rednog broja i broja godine upisa iz stavka 1. ovoga članka stavlja se kosa crta (/).

Članak 29.

(1) Za dozvole kojima je produženo vrijeme važenja, postojećem registarskom broju dozvole iz članka 27. ovoga Pravilnika dodaje se crtica (-) i redni broj kojim se označava dozvola kojoj je produženo vrijeme važenja, počevši od rimskog broja I, iza kojega se stavlja kosa crta (/) te se upisuju zadnje dvije znamenke godine upisa.

(2) Dozvole iz stavka 1. ovoga članka upisuju se u zbirni pregled na mjesto upisa dozvole koja je produžena.

Članak 30.

Dozvole koje su prenijete s jednog energetskog subjekta na novi energetski subjekt upisuju se u zbirni pregled pod istim registarskim brojem.

Članak 31.

Ukoliko je jednom energetskom subjektu zbog prestanka važenja dozvole izdano više dozvola za obavljanje iste energetske djelatnosti, u zbirni pregled upisuje se samo zadnje izdana dozvola.

Članak 32.

Dozvola koja je prestala važiti iz razloga propisanih člankom 22. ovoga Pravilnika, osim dozvole koja je prestala važiti danom izvršnosti rješenja Agencije o trajnom oduzimanju dozvole, briše se iz zbirnog pregleda.

Javnost registra

Članak 33.

(1) Zbirni pregled je javan.

(2) Zbirni pregled dostupan je na internetskoj stranici Agencije, a uvid se može obaviti i u prostorima Agencije.

Članak 34.

Na sve zahtjeve za izdavanje, produženje, prijenos i prestanak važenja dozvole za obavljanje energetske djelatnosti koji su zaprimljeni do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, primjenjuju se odredbe Pravilnika o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 118/07 i 107/09).

Članak 35.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 118/07 i 107/09).

Članak 36.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-1/121

Urbroj: 526-04-01-01-02/3-15-01

Zagreb, 30. srpnja 2015.

Ministar
Ivan Vrdoljak, v. r.

PRILOG I.

POPIS DOKUMENTACIJE I DOKAZA ZA IZDAVANJE DOZVOLE PO ENERGETSKIM DJELATNOSTIMA

1. ENERGETSKA DJELATNOST PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom građevine i/ili opreme za obavljanje energetske djelatnosti;

b) Uporabne dozvole ili potrebne isprave prema propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje i posebnim propisima na temelju kojih se građevina i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost;

c) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti odnosno, ukoliko takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni;

d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

e) Opis proizvodnih objekata s opisom korištenja primarnog energenta i osnovnim tehničkim podacima o dijelovima proizvodnog objekta, kao što su: generatori (s informacijom o mogućnosti pružanja pomoćnih usluga), rasklopna postrojenja (s jednopolnim shemama), prateći sustavi i objekti i dr.; opis mjesta razgraničenja i pripadajuće mjerne opreme, te opis mjesta predaje električne energije;

f) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe;

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

2. ENERGETSKA DJELATNOST PRIJENOSA ELEKTRIČNE ENERGIJE

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom građevine i/ili opreme za obavljanje energetske djelatnosti;

b) Popis uporabnih dozvola ili potrebne isprave prema propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje i posebnim propisima na temelju kojih se građevina i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost;

c) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti, odnosno ukoliko takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni;

d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

e) Opis prijenosnog sustava s osnovnim tehničkim podacima o elektroenergetskoj mreži i pratećim objektima, kao što su: vodovi i transformatorske stanice po naponskim razinama i dr.; opis razgraničenja s drugim operatorima prijenosne mreže; opis sustava za vođenje;

f) Tehnički uvjeti i cjenici koje donosi operator prijenosnog sustava prema Mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava i Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom važni za korisnike prijenosne mreže;

g) Tipski ugovori s korisnicima mreže;

h) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe;

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

3. ENERGETSKA DJELATNOST DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom građevine i/ili opreme za obavljanje energetske djelatnosti;

b) Popis uporabnih dozvola ili potrebne isprave prema propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje i posebnim propisima na temelju kojih se građevina i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost;

c) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti, odnosno ukoliko takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni,

d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

e) Opis distribucijskog sustava s osnovnim tehničkim podacima o elektroenergetskoj mreži i pratećim objektima, kao što su: vodovi i transformatorske stanice po naponskim razinama, broj kupaca i dr., opis sustava za vođenje;

f) Tehnički uvjeti i cjenici koje donosi operator distribucijskog sustava prema Mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava i Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom važni za korisnike distribucijske mreže;

g) Tipski ugovori s korisnicima distribucijske mreže;

h) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe;

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

4. ENERGETSKA DJELATNOST OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom poslovnog prostora;

b) Popis informacijsko-telekomunikacijske i druge opreme za obavljanje energetske djelatnosti s opisom sustava za obračun električne energije krajnjim kupcima;

c) Popis poslovnih prostora na teritoriju Republike Hrvatske;

d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

e) Tipski ugovori s kupcima;

e) Obrasci računa za isporučenu električnu energiju kupcu;

f) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;
c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe;

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

5. ENERGETSKA DJELATNOST TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom poslovnog prostora;

b) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

c) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva;

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe.

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti.«

6. ENERGETSKA DJELATNOST ORGANIZIRANJA TRŽIŠTA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom poslovnog prostora;

b) Popis informacijsko-telekomunikacijske i druge opreme za obavljanje energetske djelatnosti s opisom sustava za praćenje tržišnih sudionika;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

d) Tipski ugovori s tržišnim sudionicima;

e) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe;

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

7. ENERGETSKA DJELATNOST PROIZVODNJE PLINA

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom građevine ili opreme za obavljanje energetske djelatnosti;

b) Uporabne dozvole ili potrebne isprave prema propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje i posebnim propisima na temelju kojih se građevina i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost;

c) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti, odnosno ukoliko takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni;

d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaj na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

e) Opis sustava za proizvodnju plina s osnovnim tehničkim podacima, uključujući opis upravljačkog centra za vođenje proizvodnog sustava, sustava mjerenja i sustava za praćenje parametara kvalitete plina i kvalitete isporuke plina, s priloženom proizvođačkom specifikacijom i sigurnosno-tehničkim listom za plin;

f) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe;

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

8. ENERGETSKA DJELATNOST PROIZVODNJE PRIRODNOG PLINA

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom građevine ili opreme za obavljanje energetske djelatnosti;

b) Uporabne dozvole ili potrebne isprave prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji i posebnim propisima na temelju kojih se građevina i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost;

c) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti, odnosno ukoliko takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni;

d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaj na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

e) Opis sustava za proizvodnju prirodnog plina s osnovnim tehničkim podacima, uključujući opis upravljačkog centra za vođenje proizvodnog sustava, sustava mjerenja i sustava za praćenje parametara kvalitete plina i kvalitete isporuke plina, s priloženom proizvođačkom specifikacijom i sigurnosno-tehničkim listom za plin;

f) Popis koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj u dijelu eksploatacije plina;

g) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe;

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

9. ENERGETSKA DJELATNOST SKLADIŠTENJA PLINA

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom građevine i/ili opreme za obavljanje energetske djelatnosti;

b) Uporabne dozvole ili potrebne isprave prema propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje i posebnim propisima na temelju kojih se građevina i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost, osim u slučaju kada podnositelj zahtjeva namjerava obavljati energetsku djelatnost korištenjem građevine koja je uvrštena na popis projekata od zajedničkog interesa Europske unije, a za koju još nisu ishođene uporabne dozvole ili potrebne isprave prema propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje, a ishođena je građevinska dozvola;

c) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti, odnosno ukoliko takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni;

d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

e) Opis sustava za skladištenje s osnovnim tehničkim podacima, uključujući opis upravljačkog centra za operativno vođenje sustava skladišta plina i sustava mjerenja ulaznih i izlaznih tokova, te parametara kvalitete plina;

f) Tipski ugovor o skladištenju plina;

g) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe;

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

10. ENERGETSKA DJELATNOST TRANSPORTA PLINA

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom građevine i/ili opreme za obavljanje energetske djelatnosti;

b) Popis uporabnih dozvola ili potrebnih isprava prema propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje i posebnim propisima na temelju kojih se građevina i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost, osim u slučaju kada podnositelj zahtjeva namjerava obavljati energetsku djelatnost korištenjem građevine koja je uvrštena na popis projekata od zajedničkog interesa Europske Unije, a za koju još nisu ishođene uporabne dozvole ili potrebne isprave prema propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje, a ishođena je građevinska dozvola;

c) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti, odnosno ukoliko takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni;

d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

e) Opis transportnog sustava s osnovnim tehničkim podacima, uključujući opis dispečerskog centra za vođenje transportnog sustava, sustava mjerenja i sustava za praćenje parametara kvalitete plina i kvalitete isporuke plina;

f) Tipski ugovor o transportu plina;

g) Tipski ugovor o priključenju na transportni plinski sustav;

h) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe;

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

11. ENERGETSKA DJELATNOST DISTRIBUCIJE PLINA

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom građevine i/ili opreme za obavljanje energetske djelatnosti;

b) Popis uporabnih dozvola ili potrebnih isprava prema propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje i posebnim propisima na temelju kojih se građevina i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost;

c) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti, odnosno ukoliko takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni;

d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

e) Opis distribucijskog sustava s osnovnim tehničkim podacima, uključujući opis dispečerskog centra za vođenje distribucijskog sustava, sustava mjerenja i sustava za praćenje parametara kvalitete plina i kvalitete isporuke plina i uređaja za odorizaciju plina;

f) Podaci o broju korisnika i distribuiranim količinama plina po kategorijama korisnika u zadnje dvije godine, te plan za godinu u kojoj se podnosi zahtjev;

g) Tipski ugovor o distribuciji plina;

h) Tipski ugovor o priključenju na distribucijski sustav;

i) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.

4. Dokazi stručne osposobljenosti:

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe;

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

12. ENERGETSKA DJELATNOST UPRAVLJANJA TERMINALOM ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN (UPP)

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom građevine i/ili opreme za obavljanje energetske djelatnosti;

b) Uporabne dozvole ili potrebne isprave prema propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje i posebnim propisima na temelju kojih se građevina i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost, osim u slučaju kada podnositelj zahtjeva namjerava obavljati energetsku djelatnost korištenjem građevine koja je uvrštena na popis projekata od zajedničkog interesa Europske Unije, a za koju još nisu ishođene uporabne dozvole ili potrebne isprave prema propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje, a ishođena je građevinska dozvola;

c) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti, odnosno ukoliko takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni;

d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

e) Opis terminala za ukapljeni prirodni plin (UPP) s osnovnim tehničkim podacima, uključujući opis centra za operativno vođenje terminala za UPP i sustava mjerenja ulaznih i izlaznih tokova, te parametara kvalitete plina;

f) Popis korisnika terminala s podacima o korištenju kapaciteta terminala u zadnje dvije godine, te plan za godinu u kojoj se podnosi zahtjev;

g) Tipski ugovor o korištenju terminala za UPP;

h) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe;

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

13. ENERGETSKA DJELATNOST OPSKRBE PLINOM

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom poslovnog prostora;

b) Popis informacijsko-telekomunikacijske i druge opreme za obavljanje energetske djelatnosti s opisom sustava za obračun;

c) Popis poslovnih prostora na teritoriju Republike Hrvatske;

d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

e) Opis načina praćenje kvalitete plina;

f) Prikaz načina informiranja kupaca o značajkama korištenja i mjerama za učinkovito i sigurno korištenje plina;

g) Tipski ugovor o opskrbi plinom kupca u obvezi javne usluge;

h) Obrazac računa za isporučeni plin kupcu;

i) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;
c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe;

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

14. ENERGETSKA DJELATNOST TRGOVINE PLINOM

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom poslovnog prostora;

b) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

e) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva;

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe.

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

15. ENERGETSKA DJELATNOST ORGANIZIRANJA TRŽIŠTA PLINA

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom poslovnog prostora;

b) Popis informacijsko-telekomunikacijske i druge opreme za obavljanje energetske djelatnosti s opisom sustava za praćenje tržišnih sudionika;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

d) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe.

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti.

16. ENERGETSKA DJELATNOST PROIZVODNJE TOPLINSKE ENERGIJE

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom građevine i/ili opreme za obavljanje energetske djelatnosti;

b) Uporabne dozvole ili potrebne isprave prema propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje i posebnim propisima na temelju kojih se građevina i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost;

c) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti, odnosno ukoliko takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni;

d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

e) Osnovni tehnički i tehnološki podaci za svaku proizvodnu jedinicu i cjelokupni toplinski sustav po lokacijama: opis i tehnički podaci generatora topline odnosno kogeneracijske jedinice; popis i tehnički podaci ostale opreme i uređaja na proizvodnoj lokaciji (opreme za regulaciju i/ili cirkulaciju nosioca topline, mjerno-regulacijske opreme, nadzorne i upravljačke opreme, itd.); opis tehnološkog procesa proizvodnje pojedinog toplinskog sustava od pripreme goriva do predaje toplinske energije; ostvarena (ili planirana) godišnja proizvodnja toplinske energije i potrošnja goriva;

f) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;
c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.

d) Dokaze o stručnoj osposobljenosti radnika za upravljanje energetskim objektima za proizvodnju toplinske energije i/ili energetskim objektima kogeneracije.

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe;

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

17. ENERGETSKA DJELATNOST DISTRIBUCIJE TOPLINSKE ENERGIJE

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokazi o vlasništvu ili pravu korištenja sredstava za distribuciju toplinske energije temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom sredstava za distribuciju toplinske energije;

b) Uporabne dozvole ili potrebne isprave prema propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje i posebnim propisima na temelju kojih se građevina i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost;

c) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti, odnosno ukoliko takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni;

d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

e) Osnovni tehnički podaci o distribucijskoj mreži svakog pojedinog centralnog toplinskog sustava uključujući i tehničke podatke o objektima i uređajima za distribuciju toplinske energije;

f) Tipski ugovori s korisnicima mreže;

g) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe;

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

18. ENERGETSKA DJELATNOST OPSKRBE TOPLINSKOM ENERGIJOM

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom poslovnog prostora;

b) Opis toplinskog konzuma (broj i vrsta potrošača na pojedinom obračunskom mjernom mjestu/toplinskoj podstanici, grijana površina i broj potrošača usluge grijanja i usluge opskrbe potrošnom toplom vodom na pojedinom obračunskom mjernom mjestu/toplinskoj podstanici, itd.);

c) Obrasci računa za opskrbu toplinskom energijom;

d) Tipski ugovor sa sudionicima na tržištu toplinske energije;

e) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

f) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;
c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe;

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

19. ENERGETSKA DJELATNOST PROIZVODNJE BIOGORIVA

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom građevine ili opreme za obavljanje energetske djelatnosti;

b) Uporabne dozvole ili potrebne isprave prema propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje i posebnim propisima na temelju kojih se građevina i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost

c) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti, odnosno ukoliko takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni;

d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaj na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

e) Opis sustava za proizvodnju biogoriva s osnovnim tehničkim podacima, uključujući opis sustava za praćenje parametara kakvoće biogoriva s priloženom proizvođačkom specifikacijom, preslikom izvješća o analizi i sigurnosno tehničkim listom;

f) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe;

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

20. ENERGETSKA DJELATNOST TRGOVINE NA VELIKO BIOGORIVOM

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom poslovnog prostora;

b) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

c) Opis načina praćenja kakvoće biogoriva;

d) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, s naznakom na koje se energente odnosi, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe.

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

21. ENERGETSKA DJELATNOST SKLADIŠTENJA BIOGORIVA

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom građevine i/ili opreme za obavljanje energetske djelatnosti;

b) Uporabne dozvole ili potrebne isprave prema propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje i posebnim propisima na temelju kojih se građevina i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost;

c) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti, odnosno ukoliko takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni;

d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

e) Opis sustava za skladištenje s osnovnim tehničkim podacima, uključujući opis sustava mjerenja i praćenja parametara kakvoće i količine biogoriva;

f) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe.

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti.

22. ENERGETSKA DJELATNOST PROIZVODNJE NAFTNIH DERIVATA

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom građevine ili opreme za obavljanje energetske djelatnosti;

b) Popis uporabnih dozvola ili potrebnih isprava prema propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje i posebnim propisima na temelju kojih se građevina i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost;

c) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti, odnosno ukoliko takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni;

d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaj na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

e) Opis sustava za proizvodnju naftnih derivata s osnovnim tehničkim podacima, uključujući opis sustava za praćenje parametara kakvoće naftnih derivata s priloženom proizvođačkom specifikacijom, preslikom izvješća o analizi i sigurnosno tehničkim listom za sve naftne derivate;

f) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe;

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

23. ENERGETSKA DJELATNOST TRANSPORTA NAFTE NAFTOVODIMA

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom građevine i/ili opreme;

b) Popis uporabnih dozvola ili potrebnih isprava prema propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje i posebnim propisima na temelju kojih se građevina i/ili oprema mogu koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost;

c) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti, odnosno ukoliko takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni;

d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

e) Opis transportnog sustava s osnovnim tehničkim podacima, uključujući opis sustava mjerenja i praćenja parametara kakvoće i količine nafte i/ili naftnih derivata;

f) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe;

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

24. ENERGETSKA DJELATNOST TRANSPORTA NAFTNIH DERIVATA PRODUKTOVODIMA

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom građevine i/ili opreme potrebnih za obavljanje energetske djelatnosti;

b) Popis uporabnih dozvola ili potrebnih isprava prema propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje i posebnim propisima na temelju kojih se građevina i/ili oprema mogu koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost;

c) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti, odnosno ukoliko takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni;

d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

e) Opis transportnog sustava s osnovnim tehničkim podacima, uključujući opis sustava mjerenja i praćenja parametara kakvoće i količine nafte i/ili naftnih derivata;

f) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe;

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

25. ENERGETSKA DJELATNOST TRGOVINE NA VELIKO NAFTNIM DERIVATIMA

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom poslovnog prostora;

b) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

c) Opis načina praćenja kakvoće naftnih derivata;

d) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, s naznakom na koje se energente odnosi, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke solventnosti pravne ili fizičke osobe;

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

26. ENERGETSKA DJELATNOST SKLADIŠTENJA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom građevine i/ili opreme za obavljanje energetske djelatnosti;

b) Uporabne dozvole ili potrebne isprave prema propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje i posebnim propisima na temelju kojih se građevina i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost;

c) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti, odnosno ukoliko takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni;

d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

e) Opis sustava za skladištenje s osnovnim tehničkim podacima, uključujući opis sustava mjerenja i praćenja parametara kakvoće i količine nafte i naftnih derivata;

f) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe;

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

27. ENERGETSKA DJELATNOST SKLADIŠTENJA UKAPLJENOG NAFTNOG PLINA

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom građevine i/ili opreme za obavljanje energetske djelatnosti;

b) Uporabne dozvole ili potrebne isprave prema propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje i posebnim propisima na temelju kojih se građevina i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost;

c) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti, odnosno ukoliko takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni;

d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

e) Opis sustava za skladištenje s osnovnim tehničkim podacima, uključujući opis sustava mjerenja i praćenja parametara kvalitete i količine ukapljenog naftnog plina;

f) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe;

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

28. ENERGETSKA DJELATNOST TRGOVINE NA VELIKO UKAPLJENIM NAFTNIM PLINOM

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom poslovnog prostora;

b) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

c) Opis načina praćenja kakvoće ukapljenog naftnog plina;

d) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, s naznakom na koje se energente odnosi, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;
c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke solventnosti pravne ili fizičke osobe;

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

PRILOG II.

Financijska sredstva pravne osobe (prosječno stanje sredstava u posljednjih 30 dana na računima poslovnih banaka pravne osobe) potrebna za obavljanje energetske djelatnosti:

1.

proizvodnja električne energije:

50.000,00 kuna

2.

prijenos električne energije:

100.000,00 kuna

3.

distribucija električne energije:

300.000,00 kuna

4.

opskrba električnom energijom:

30.000,00 kuna

5.

trgovina električnom energijom:

20.000,00 kuna

6.

organiziranje tržišta električnom
energijom:

30.000,00 kuna

7.

proizvodnja plina:

50.000,00 kuna

8.

proizvodnja prirodnog plina:

100.000,00 kuna

9.

skladištenje plina:

50.000,00 kuna

10.

transport plina:

100.000,00 kuna

11.

distribucija plina:

50.000,00 kuna

12.

upravljanje terminalom za ukapljeni prirodni plin (UPP)

50.000,00 kuna

13.

trgovina plinom:

20.000,00 kuna

14.

organiziranje tržišta plina:

50.000,00 kuna

15.

opskrba plinom:

30.000,00 kuna

16.

proizvodnja toplinske energije:

15.000,00 kuna

17.

distribucija toplinske energije:

15.000,00 kuna

18.

opskrba toplinskom energijom:

10.000,00 kuna

19.

proizvodnja biogoriva:

10.000,00 kuna

20.

trgovina na veliko biogorivom:

20.000,00 kuna

21.

skladištenje biogoriva:

30.000,00 kuna

22.

proizvodnja naftnih derivata:

100.000,00 kuna

23.

transport nafte naftovodima:

100.000,00 kuna

24.

transport naftnih derivata produktovodima:

70.000,00 kuna

25.

trgovina na veliko naftnim derivatima:

40.000,00 kuna

26.

skladištenje nafte i naftnih derivata:

50.000,00 kuna

27.

skladištenje ukapljenog naftnog plina

30.000,00 kuna

28.

trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom

30.000,00 kuna

PRILOG III.

Financijska sredstva fizičke osobe (prosječno stanje sredstava u posljednjih 30 dana na računima poslovnih banaka fizičke osobe) potrebna za obavljanje energetske djelatnosti:

1.

proizvodnja električne energije:

5.000,00 kuna

2.

prijenos električne energije:

10.000,00 kuna

3.

distribucija električne energije:

10.000,00 kuna

4.

opskrba električnom energijom:

3.000,00 kuna

5.

trgovina električnom energijom:

2.000,00 kuna

6.

organiziranje tržišta električnom energijom:

3.000,00 kuna

7.

proizvodnja plina:

5.000,00 kuna

8.

proizvodnja prirodnog plina:

10.000,00 kuna

9.

skladištenje plina:

5.000,00 kuna

10.

transport plina:

10.000,00 kuna

11.

distribucija plina:

5.000,00 kuna

12.

upravljanje terminalom za ukapljeni prirodni plin (UPP)

5.000,00 kuna

13.

trgovina plinom:

2.000,00 kuna

14.

organiziranje tržišta plina:

5.000,00 kuna

15.

opskrba plinom:

3.000,00 kuna

16.

proizvodnja toplinske energije:

2.000,00 kuna

17.

distribucija toplinske energije:

2.000,00 kuna

18.

opskrba toplinskom energijom:

2.000,00 kuna

19.

proizvodnja biogoriva:

2.000,00 kuna

20.

trgovina na veliko biogorivom:

2.000,00 kuna

21.

skladištenje biogoriva:

3.000,00 kuna

22.

proizvodnja naftnih derivata:

10.000,00 kuna

23.

transport nafte naftovodima:

10.000,00 kuna

24.

transport naftnih derivata produktovodima:

7.000,00 kuna

25.

trgovina na veliko naftnim derivatima:

4.000,00 kuna

26.

skladištenje nafte i naftnih derivata:

5.000,00 kuna

27.

skladištenje ukapljenog naftnog plina

3.000,00 kuna

28.

trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom

3.000,00 kuna


PRILOG IV. – PRILOG IX.
88 12.08.2015 Pravilnik o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti 88 12.08.2015 Pravilnik o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti