Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže

NN 88/2015 (12.8.2015.), Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

1736

Na temelju članka 68. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj: 94/13), donosim

ODLUKU

O PODRUČJIMA SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE

I.

Ovom se Odlukom temeljem analize i prijedloga Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, klasa: 351-04/14-09/26, urbroj: 563-14-1/249-14-1 od 3. prosinca 2014. godine, određuje područje sakupljanja neopasne otpadne ambalaže.

II.

Sakupljanje neopasne otpadne ambalaže obavlja se na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, a isto se organizira putem ovlaštenih sakupljača koji su dužni osigurati skladišne i tehničko-tehnološke uvjete sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom za obavljanje usluge sakupljanja otpadne ambalaže unutar svake od pet regionalnih cjelina, i to:

1. središnje Hrvatske koju čini grad Zagreb, Zagrebačka, Karlovačka, Sisačko-moslavačka i Bjelovarsko-bilogorska županija,

2. sjeverozapadne Hrvatske koju čine Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Varaždinska i Međimurska županija,

3. istočne Hrvatske koju čine Virovitičko-podravska, Osječko--baranjska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska i Požeško-slavonska županija,

4. sjevernog Jadrana i Like koju čine Primorsko-goranska, Istarska i Ličko-senjska županija, te

5. srednjeg i južnog Jadrana koju čine Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija.

III.

Za obavljanje usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost se obvezuje za područje sakupljanja određeno točkom II. ove Odluke, raspisati javni poziv za podnošenje programa za obavljanje usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Pravilniku o ambalaži i ambalažnim otpadom.

IV.

Ova će se Odluka objaviti u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 351-01/14-01/1247

Urbroj: 517-01-15-5

Zagreb, 3. kolovoza 2015.

Ministar

Mihael Zmajlović, v. r.