Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati pravna osoba ovlaštena za izdavanje odobrenja za ambalažu za prijevoz opasnih tvari

NN 89/2015 (14.8.2015.), Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati pravna osoba ovlaštena za izdavanje odobrenja za ambalažu za prijevoz opasnih tvari

89 14.08.2015 Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati pravna osoba ovlaštena za izdavanje odobrenja za ambalažu za prijevoz opasnih tvari

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

1741

Na temelju članka 7. stavka 9. Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, br. 79/2007), ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI PRAVNA OSOBA OVLAŠTENA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA AMBALAŽU ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i postupak izdavanja odobrenja za ambalažu za prijevoz opasnih tvari, kao i uvjeti koje mora ispunjavati pravna osoba ovlaštena za ispitivanje ambalaže na temelju kojeg se izdaje odobrenje za ambalažu za prijevoz opasnih tvari, osim za cisterne fiksno pričvršćene za vozilo u cestovnom prometu.

(2) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju značenje određeno Zakonom o prijevozu opasnih tvari (dalje: Zakon).

Članak 2.

(1) Poslove organiziranja i provođenja ispitivanja ambalaže za prijevoz opasnih tvari (u daljnjem tekstu: ispitivanje ambalaže), obrade dokumentacije te izdavanje odobrenja za ambalažu za prijevoz opasnih tvari (u daljnjem tekstu: odobrenje), obavlja pravna osoba koju ovlasti ministar nadležan za gospodarstvo.

(2) Postupak ispitivanja ambalaže, obrade dokumentacije i izdavanja odobrenja mora se provoditi u skladu s odredbama Zakona odnosno odredbama važećega Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (dalje: ADR), poglavlje 6 Uvjeti za izradu i ispitivanje ambalaže IBC, velike ambalaže, cisterni i kontejnera za rasutu robu.

Članak 3.

(1) Pravna osoba iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika podnosi zahtjev za ovlaštenje ministarstvu nadležnom za gospodarstvo.

(2) Uz zahtjev za ovlaštenje mora priložiti dokaze kojim potvrđuje zadovoljenje uvjeta iz stavka 3. ovoga članka, opis poslova za koje traži ovlaštenje te potvrdu o akreditaciji, koju je izdalo hrvatsko nacionalno akreditacijsko tijelo.

(3) Pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka mora imati:

1. prostorne i materijalno-tehničke uvjete koji osiguravaju obavljanje poslova na teritoriju Republike Hrvatske,

2. odgovarajuće stručne kadrove,

3. organizaciju rada i ustroj koji jamči trajno i kvalitetno obavljanje poslova,

4. odgovarajuću informatičku, mjerno-analitičku i tehničku podršku za obavljanje povjerenih poslova,

5. akreditaciju iz srodnih područja prema važećoj normi za ocjenjivanje sukladnosti (HRN EN ISO/IEC 17020 i/ili HRN EN ISO/IEC 17065).

(4) Stručne poslove ispitivanja mogu provoditi laboratoriji koji zadovoljavaju zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17025 iz srodnih područja.

(5) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo vodi i obnavlja popis ovlaštenih pravnih osoba za ispitivanje ambalaže.

(6) Broj ovlaštenja je broj koji se dodjeljuje ovlaštenoj pravnoj osobi za ispitivanje ambalaže i jednom dodijeljeni broj neće se mijenjati niti će se nakon prestanka važenja odobrenja dodjeljivati drugoj pravnoj osobi, a sastoji se od oznake A, rednog broja koji određuje ministarstvo nadležno za gospodarstvo po redoslijedu otvaranja spisa počevši od 1 i broja godine upisa. Između oznake A i rednog broja te između rednog broja i broja godine upisa stavlja se crtica (-).

Članak 4.

(1) Ovlaštena pravna osoba iz članka 2. stavak 1. ovog Pravilnika ministarstvu nadležnom za gospodarstvo redovito dostavlja godišnje podatke o izdanim odobrenjima i svim podacima o ispitivanju za koja su odobrenja izdana u elektroničkom obliku.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka moraju se dostaviti do kraja ožujka tekuće godine za cijelu prethodnu godinu.

Članak 5.

(1) Ministar nadležan za gospodarstvo ukinut će rješenje ako utvrdi da ovlaštena pravna osoba iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika više ne zadovoljava kriterije iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika te ako ne obavlja povjerene joj poslove stručno i u skladu s propisima.

(2) Nadzor nad radom i zadovoljavanjem kriterija za tijela iz stavka 1. ovoga članka provodi ministarstvo nadležno za gospodarstvo.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana obave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/104

Urbroj: 526-03-01-02/1-15-06

Zagreb, 29. srpnja 2015.

Ministar
Ivan Vrdoljak, v. r.