Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik

NN 89/2015 (14.8.2015.), Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

1742

Na temelju članka 21. stavka 2. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 93/14) ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

PRAVILNIK

O POSLOVIMA NA KOJIMA SE NE SMIJE ZAPOSLITI MALOLJETNIK

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom radi zaštite sigurnosti, zdravlja, ćudoređa ili tjelesnog i duševnog razvoja maloljetnika, utvrđuju poslovi na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive:

– Direktiva Vijeća 94/33/EZ od 22. lipnja 1994. o zaštiti mladih ljudi na radu

– Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2014/27/EU od 26. veljače 2014. o izmjeni Direktiva Vijeća 92/58/EEZ, 92/85/EEZ, 94/33/EZ, 98/24/EZ i Direktive 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kako bi se uskladile s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa

– Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2007/30/EU o izmjeni Direktive Vijeća 89/391/EEZ, njezinih pojedinačnih direktiva i direktiva Vijeća 83/477/EEZ, 91/383/EEZ, 92/29/EEZ i 94/33/EZ s ciljem pojednostavljivanja i racionalizacije izvješća o praktičnoj promjeni.

Članak 3.

(1) Maloljetnici moraju biti zaštićeni od svih posebnih opasnosti za njihovu sigurnost, zdravlje i razvoj, koje su posljedica nedostatka iskustva, nedostatka svijesti o postojećim ili mogućim opasnostima ili činjenice da još uvijek nisu u potpunosti psihofizički zreli, a poslovi koji će vjerojatno predstavljati posebne opasnosti u smislu navedenog uključuju:

1) štetno izlaganje fizikalnim, biološkim i kemijskim štetnostima utvrđenim u Prilogu 1. ovoga Pravilnika, koji čini njegov sastavni dio

2) poslove, postupke i rad utvrđene u Prilogu 2. ovoga Pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

(2) Radi zaštite zdravlja i razvoja, maloljetnik se ne smije zaposliti na poslovima:

1) koji su prema propisima zaštite na radu utvrđeni kao poslovi s posebnim uvjetima rada

2) koji su prema posebnim propisima utvrđeni kao osobito teški i za zdravlje štetni te se obavljaju u skraćenom radnom vremenu ili se vrijeme njihovog obavljanja računa kao staž osiguranja s povećanim trajanjem

3) koji su objektivno iznad njegovih fizičkih ili psiholoških sposobnosti; koji uključuju štetno izlaganje agensima koji su otrovni, kancerogeni, koja uzrokuju nasljedna genetska oštećenja ili štete nerođenom djetetu, ili koji na bilo koji način dugotrajno utječu na ljudsko zdravlje; koji obuhvaćaju štetno izlaganje zračenju; koji obuhvaćaju opasnost od nesretnih slučajeva za koje se može pretpostaviti da ih maloljetnik ne može prepoznati ili izbjeći uslijed njegove nedostatne pozornosti na sigurnost, ili nedostatka iskustva ili obuke; kod kojih postoji opasnost za život zbog izloženosti ekstremnoj hladnoći ili toplini; kod kojih postoji opasnost od buke ili vibracija štetnih po zdravlje; proizvodnje i rukovanja napravama, pirotehničkim sredstvima i drugim predmetima koji sadrže eksplozive; koji uključuju rad sa bijesnim, otrovanim i otrovnim životinjama; klanja životinja u industrijskim razmjerima; koji obuhvaćaju rukovanje opremom za proizvodnju, skladištenje ili korištenje stlačenih, tekućih ili otopljenih plinova; koji uključuju rad s bačvama, cisternama, rezervoarima ili staklenkama koje sadrže kemijske agense navedene u stavku 1. ovoga članka; kod kojih postoji opasnost od rušenja građevina; kod kojih postoji opasnost od visokonaponskog elektriciteta; čiji tempo određuju strojevi, a obuhvaća plaćanje prema rezultatu.

(3) Iznimno od stavka 2. podstavka 1. ovoga članka, na poslovima s posebnim uvjetima rada može se zaposliti maloljetnik koji je završio stručno srednjoškolsko obrazovanje za te poslove, ako za njih ispunjava i ostale propisane uvjete i ako mu je utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje tih poslova na način propisan posebnim podzakonskim propisom koji uređuje utvrđivanje zdravstvene sposobnosti maloljetnika.

(4) U okolnostima iz stavka 3. ovoga članka, maloljetnik smije obavljati poslove s posebnim uvjetima rada isključivo pod nadzorom ovlaštene osobe poslodavca.

Članak 4.

Radi zaštite ćudoređa, maloljetnik se ne smije zaposliti na poslovima u kockarnicama, salonima za igre na sreću, disko klubovima, noćnim barovima i noćnim klubovima, kao i na drugim poslovima koji bi mogli ugroziti njegovo ćudoređe.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik (»Narodne novine«, broj 62/10).

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/105

Urbroj: 524-03-01-01/1-15-13

Zagreb, 12. kolovoza 2015.

Ministar
prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.

PRILOG 1.

FIZIKALNE, BIOLOŠKE I KEMIJSKE ŠTETNOSTI

1. Fizikalne štetnosti

1.1. Ionizirajuće zračenje

1.2. Atmosfera visokog tlaka (poslovi u posudama pod tlakom, ronjenje i slično)

2. Biološke štetnosti (agensi)

Biološki agensi rizičnih skupina 3. i 4. prema Pravilniku o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu:

2.1. Biološki agensi iz skupine 3. su oni koji mogu izazvati teške bolesti i opasnost za radnike te mogu predstavljati opasnost širenja na društvo, a obično nema učinkovite prevencije niti liječenja.

2.2. Biološki agensi iz skupine 4. su oni koji uzrokuju teške bolesti i opasnost za radnike te mogu predstavljati opasnost širenja na društvo, a obično nema učinkovite prevencije niti liječenja.

3. Kemijske štetnosti (opasne kemikalije)

3.1. Tvari i smjese koje udovoljavaju kriterijima za razvrstavanje utvrđenima Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u jednom ili više sljedećih razreda i kategorija opasnosti s jednom ili više sljedećih oznaka upozorenja:

– akutna toksičnost, 1., 2. ili 3. kategorija (H300, H310, H330, H301, H311, H331),

– nadraživanje kože, kategorija 1.A, 1.B ili 1.C (H314),

– zapaljivi plin, 1. ili 2. kategorija (H220, H221);

– zapaljivi aerosoli, 1. kategorija (H222);

– zapaljiva tekućina, 1. ili 2. kategorija (H224, H225);

– eksplozivi, kategorije »nestabilnih eksploziva« ili eksplozivi podrazreda 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. (H200, H201, H202, H203, H204, H205),

– samoreagirajuće tvari i smjese vrste A, B, C ili D (H240, H241, H242),

– organski peroksidi vrste A ili B (H240, H241),

– specifična toksičnost za ciljne organe nakon jednokratnog izlaganja, 1. ili 2. kategorija (H370, H371),

– specifična toksičnost za ciljne organe nakon ponavljanog izlaganja, 1. ili 2. kategorija (H372, H373),

– preosjetljivost dišnih putova, 1. kategorija, potkategorija 1.A ili 1.B (H334),

– preosjetljivost kože, 1. kategorija, potkategorija 1.A ili 1.B (H317),

– karcinogenost, kategorija 1.A, 1.B ili 2. (H350, H350i, H351),

– mutageni učinak na zametne stanice, kategorija 1.A, 1.B ili 2. (H340, H341),

– reproduktivna toksičnost kategorije 1.A ili 1.B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).

3.2. Tvari i smjese iz Priloga I. Pravilnika o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i/ili mutagenima;

3.3. Olovo i njegovi spojevi ukoliko ljudski organizam može apsorbirati sredstva o kojima je riječ,

3.4. Azbest.

PRILOG 2.

POSLOVI, POSTUPCI I RAD

1. Postupci na radu iz Priloga I. Pravilnika o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i/ili mutagenima;

2. Poslovi proizvodnje i rukovanja napravama, pirotehničkim sredstvima i drugim predmetima koji sadrže eksplozive.

3. Poslovi koji uključuju rad s divljim, bijesnim, otrovanim i otrovnim životinjama.

4. Poslovi klanja životinja u industrijskim razmjerima.

5. Poslovi koji obuhvaćaju rukovanje opremom za proizvodnju, skladištenje ili korištenje stlačenih, tekućih ili otopljenih plinova.

6. Poslovi koji uključuju rad s bačvama, cisternama, rezervoarima ili staklenkama koje sadrže opasne kemikalije navedene u Prilogu 1. točka 3. ovoga Pravilnika.

7. Poslovi kod kojih postoji opasnost od rušenja građevina.

8. Poslovi kod kojih postoji opasnost od visokonaponskog elektriciteta.

9. Poslovi čiji tempo određuju strojevi, a obuhvaća plaćanje prema rezultatu.

10. Poslovi pri kojima su izloženi štetnom utjecaju buke i vibracija.

89 14.08.2015 Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik 89 14.08.2015 Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik