Pravilnik o postupku izbora predstavnika radnika iz Republike Hrvatske u pregovarački odbor i u vijeće radnika europskog društva i europske zadruge

NN 89/2015 (14.8.2015.), Pravilnik o postupku izbora predstavnika radnika iz Republike Hrvatske u pregovarački odbor i u vijeće radnika europskog društva i europske zadruge

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

1743

Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i u europskoj zadruzi (SCE) (»Narodne novine«, broj 93/14), ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU IZBORA PREDSTAVNIKA RADNIKA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U PREGOVARAČKI ODBOR I U VIJEĆE RADNIKA EUROPSKOG DRUŠTVA I EUROPSKE ZADRUGE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom uređuje postupak provođenja izbora predstavnika radnika iz Republike Hrvatske u pregovaračkom odboru koji se utemeljuje radi pregovaranja sa središnjom upravom o uređenju postupaka obavješćivanja i savjetovanja radnika i u vijeće radnika u europskom društvu ili europskoj zadruzi (u daljnjem tekstu: poslodavac).

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Izbor predstavnika radnika i tijela za provedbu izbora

Članak 2.

(1) Predstavnike radnika u tijelima iz članka 1. ovoga Pravilnika biraju radnici svih poslodavaca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem.

(2) Izbore iz stavka 1. ovoga članka provodi Izborni odbor kojeg imenuje radničko vijeće, odnosno, biraju radnici na skupu radnika, ako radničko vijeće nije utemeljeno.

Izborni odbor

Članak 3.

(1) Ako nije utemeljeno radničko vijeće, a bira se predstavnike radnika kod jednog poslodavca – društva sudionika ili zainteresiranog društva, poslodavac saziva skup radnika radi izbora Izbornog odbora te poziv za održavanje skupa objavljuje na svim oglasnim mjestima koje koristi, najmanje osam radnih dana prije dana održavanja skupa.

(2) Ako nije utemeljeno radničko vijeće, a bira se predstavnike radnika kod više poslodavaca – društava sudionika ili zainteresiranih društava, radi izbora Zajedničkog izbornog odbora, svi poslodavci sa sjedištem u Republici Hrvatskoj sazivaju skup radnika, te poziv za održavanje skupa objavljuju na svim oglasnim mjestima koje koristi, najmanje osam radnih dana prije dana održavanja skupa.

(3) Na održanom skupu radnika iz stavka 1. i 2. ovoga članka, radnici neposrednim glasovanjem biraju članove Izbornog odbora, o čemu se sastavlja pisani zapisnik.

(4) Izborni odbor čine predsjednik i članovi te isti broj njihovih zamjenika, tako da s predsjednikom ima neparni broj članova, a najmanje tri člana i tri njihova zamjenika.

(5) Radničko vijeće, povjerenik sindikata, odnosno poslodavac, dužan je u roku od tri dana od dana imenovanja, odnosno od dana održanog skupa iz stavka 1. i 2. ovoga članka, imenovanim, odnosno izabranim članovima i zamjenicima članova u Izbornom odboru, dostaviti Odluku o izboru.

(6) Zajednički izborni odbor za izbor predstavnika radnika kod više poslodavaca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, imenuju i opozivaju pisanim sporazumom radnička vijeća kod poslodavaca kod kojih su utemeljena.

(7) Ako nije utemeljeno radničko vijeće, ili ako radnička vijeća ne postignu pisani sporazum, Zajednički izborni odbor iz stavka 6. ovoga članka biraju radnici na skupu radnika.

(8) Sjednicu Zajedničkog izbornog odbora na kojoj se bira predstavnik radnika u tijelo iz članka 1. ovoga Pravilnika, sazvat će najstariji član Zajedničkog izbornog odbora koji je predstavnik radnika kod poslodavca koji zapošljava najveći broj radnika.

(9) Zajednički izborni odbor iz stavka 6. ovoga članka imenuje biračke odbore koji će kod svakog poslodavca, po uputama i nalozima Zajedničkog izbornog odbora, organizirati i nadzirati glasovanje za izbor predstavnika radnika u tijelima iz članka 1. ovoga Pravilnika, a odluka o imenovanju dostavlja se predsjedniku i članovima toga odbora te njihovim zamjenicima.

(10) Birački odbor čine predsjednik i članovi te isti broj njihovih zamjenika, tako da s predsjednikom ima neparni broj članova, a najmanje tri člana i tri njihova zamjenika.

11) Dužnosti biračkog odbora su:

1) pripremiti, provesti i nadzirati pravilnost glasovanja na biračkom mjestu,

2) sastaviti zapisnik o rezultatima glasovanja na biračkom mjestu,

3) idućeg radnog dana nakon dana glasovanja objaviti zapisnik o rezultatima glasovanja na oglasnom mjestu biračkog mjesta, a primjerak toga zapisnika te izvoda iz popisa birača koji su na biračkom mjestu imali biračko pravo, kao i važeće, nevažeće i neupotrebljene glasačke listiće, dostaviti Zajedničkom izbornom odboru.

(12) Na Zajednički izborni odbor iz stavka 6. ovoga članka, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika koje uređuju dužnosti i ovlaštenja te način rada Izbornog odbora.

Odluka o provođenju izbora za predstavnika radnika

Članak 4.

(1) Izborni odbor dužan je, u roku od pet radnih dana od dana dostave odluke o imenovanju odnosno izboru Izbornog odbora, donijeti Odluku o provođenju izbora za predstavnika radnika u tijelo iz članka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Prije donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka, Izborni odbor je dužan savjetovati se s poslodavcem o vremenu i mjestu, odnosno mjestima glasovanja na izborima te voditi računa da vrijeme i mjesto, odnosno mjesta glasovanja ne štete djelotvornosti poslovanja poslodavca.

(3) Ako se poslodavac ne slaže s predloženim vremenom i mjestom održavanja izbora, dužan se o tome pisano očitovati u roku od dva dana od dana zaprimljenog prijedloga Izbornog odbora, uz navođenje opravdanosti razloga protivljenja.

(4) Odlukom o provođenju izbora za predstavnika radnika u tijelo iz članka 1. ovoga Pravilnika:

1) određuje se zakonom propisani broj članova predstavnika radnika u tijelu iz članka 1. ovoga Pravilnika,

2) određuje se rok od najmanje pet radnih dana za podnošenje liste kandidata za predstavnika radnika,

3) određuje se vrijeme i mjesto održavanja izbora, odnosno mjesta glasovanja (dan, sat, adresa, naziv prostorije i slično),

4) ako je određeno više biračkih mjesta, pozivaju se podnositelji liste kandidata za predstavnika radnika, da u roku od pet radnih dana mogu odrediti po jednog svog predstavnika i njegovog zamjenika u svaki od biračkih odbora,

5) obavještava se o mogućnosti glasovanja putem pošte ili elektroničkim putem.

(5) Radnik koji iz bilo kojeg razloga neće biti na radu na dan glasovanja, može Izbornom odboru, najmanje pet radnih dana prije dana glasovanja, podnijeti pisani zahtjev da mu se uruči glasački listić i omotnica s poštanskom markom za obično rukovanje radi glasovanja putem pošte ili putem interno organizirane dostave pošte poslodavca. Glasački listić uzet će se u obzir kod utvrđivanja rezultata izbora, ako je na adresu sjedišta poslodavca upućen poštom, u zatvorenoj omotnici s naznakom: »ne otvarati – za Izborni odbor« i ako je Izbornom odboru stigao do dana glasovanja, a omotnicu je otvorio Izborni odbor.

(6) Odluka o provođenju izbora za predstavnika radnika u tijelo iz članka 1. ovoga Pravilnika objavljuje se na svim oglasnim mjestima i dostavlja sindikatima koji imaju svoje članove kod poslodavca te poslodavcu idućeg radnog dana od dana donošenja.

Lista kandidata za predstavnika radnika

Članak 5.

(1) Liste kandidata za predstavnika radnika u tijelo iz članka 1. ovoga Pravilnika mogu predložiti sindikati koji imaju svoje članove zaposlene kod određenog poslodavca – društva sudionika ili zainteresiranog društva, ili skupina radnika koju podržava najmanje dvadeset posto radnika zaposlenih kod određenog poslodavca – društva sudionika ili zainteresiranog društva.

(2) Kada je predlagatelj iz stavka 1. ovoga članka skupina radnika, prijedlog mora sadržavati imena, prezimena i potpise tih radnika.

(3) Na listi kandidata mora biti onoliko kandidata koliko se bira predstavnika u tijelo iz članka 1. ovoga Pravilnika i isti broj zamjenika kandidata, pri čemu je predlagatelj dužan voditi računa o načelu ravnopravnosti spolova.

(4) Ako predlagatelj predloži manji broj kandidata od broja predstavnika koji se biraju u tijelo iz članka 1. ovoga Pravilnika, kandidacijska lista nije pravovaljana.

(5) Za uvrštenje na listu kandidata potreban je prethodni pisani pristanak radnika, čije se izjave o takvom pristanku prilažu listi kandidata prilikom njenog podnošenja.

(6) Nositeljem liste smatra se radnik koji je prvi na listi kandidata.

(7) Lista kandidata dostavlja se predsjedniku Izbornog odbora. Ako lista kandidata nije podnesena na način iz stavka 2. i 3. ovoga članka, predsjednik Izbornog odbora pisano će pozvati podnositelja liste da u roku od tri radna dana otkloni nedostatak. Ako nedostatak nije otklonjen u tom roku dostavljanjem ispravljene liste kandidata ili nedostajućih izjava o pristanku na uvrštenje na listu, ili ako lista kandidata nije podnesena u objavljenom roku, smatrat će se da nije bila podnesena.

(8) Prijedlozi lista moraju se dostaviti Izbornom odboru najkasnije u roku od četrnaest dana prije dana održavanja izbora.

(9) Prijedlog liste za predstavnika radnika u tijelo iz članka 1. ovoga Pravilnika mora sadržavati naziv liste, te kandidate koji moraju biti poredani od rednog broja 1 do zaključno onog broja koliko se bira predstavnika u tijelo iz članka 1. ovoga Pravilnika.

(10) Kandidatom se može biti samo na jednoj listi.

(11) Liste kandidata objavljuju se na svim oglasnim mjestima poslodavca, a na dan glasovanja moraju na vidljivom mjestu biti objavljene u prostoriji u kojoj se glasuje.

Objava zbirne liste

Članak 6.

(1) Izborni odbor će u roku od četrdeset osam sati od isteka vremena za predaju liste kandidata iz članka 5. ovoga Pravilnika, prihvatiti i na oglasnom mjestu koje poslodavac koristi objaviti zbirnu listu svih pravovaljano predloženih lista te imena i prezimena kandidata.

(2) Zbirna lista sadrži redni broj i naziv svake liste te imena i prezimena njezinih kandidata.

Obveze poslodavca

Članak 7.

(1) Poslodavac je dužan u roku od tri radna dana od dana primitka zahtjeva predsjednika Izbornog odbora, dostaviti mu odvojeno popis radnika koji su u radnom odnosu na dan izrade popisa i koji su članovi njegovih upravnih i nadzornih tijela, ili su članovi njihovih obitelji ili su ovlašteni zastupati ga u odnosu na kod njega zaposlene radnike, te popis ostalih radnika koji su u radnom odnosu na dan izrade popisa.

(2) Popisi radnika iz stavka 1. ovoga članka sadrže redne brojeve, imena i prezimena radnika po abecednom redoslijedu prezimena i njihov osobni identifikacijski broj.

(3) Poslodavac je dužan osigurati materijalno-tehničke uvjete i omogućiti nesmetano glasovanje za izbor predstavnika radnika u tijelo iz članka 1. ovoga Pravilnika, u vrijeme i na mjestu ili mjestima skupa radnika koje je odredio Izborni odbor.

(4) Poslodavac snosi sve troškove potrebne za provođenje postupka izbora predstavnika radnika u tijelo iz članka 1. ovoga Pravilnika.

Popis birača

Članak 8.

(1) Izborni odbor je dužan u roku od tri radna dana od dana dostavljanja popisa radnika iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika, utvrditi i na svim oglasnim mjestima koje poslodavac koristi objaviti popis birača.

(2) Popis birača sadrži podatke iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika, pouku da svaki radnik ima pravo u roku od tri radna dana od dana objavljivanja popisa podnijeti Izbornom odboru pisani prigovor na popis birača, te potpis predsjednika Izbornog odbora i datum objavljivanja popisa. U popisu moraju biti naznačeni birači kojima je Izborni odbor omogućio glasovanje putem pošte.

(3) O prigovoru na popis birača, Izborni odbor je dužan odlučiti u roku od tri radna dana od dana dostavljanja prigovora.

(4) Odluka o prigovoru na popis birača je konačna i dostavlja se podnositelju prigovora, a ako je prigovor usvojen, popis birača se ispravlja i na odgovarajućem oglasnom mjestu objavljuje se odluka o usvajanju prigovora. Odluke o odbijanju i odbacivanju prigovora se ne objavljuju.

(5) Poslodavac je dužan u roku od dva radna dana od nastale promjene, pisano obavijestiti Izborni odbor o promjenama nastalim nakon dostavljanja popisa radnika, a Izborni odbor je dužan po službenoj dužnosti brisati iz popisa birača radnika kojem je u razdoblju od konačnosti popisa birača do dana glasovanja za izbor predstavnika radnika prestao radni odnos i uvrstiti u taj popis radnika koji je u tom razdoblju zasnovao radni odnos.

(6) Ispravljeni popis birača temeljem usvojenog prigovora na popis ili naknadne promjene, ne mora se objaviti na oglasnim mjestima poslodavca.

Rad Izbornog odbora

Članak 9.

(1) Izborni odbor priprema, provodi, nadzire i utvrđuje rezultate izbora za predstavnike radnika u tijelo iz članka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Dužnosti Izbornog odbora su:

1) donijeti odluku o provođenju izbora za predstavnika radnika u tijelo iz članka 1. ovoga Pravilnika,

2) utvrditi listu radnika koji imaju biračko pravo,

3) pripremiti glasačke listiće,

4) odrediti vrijeme za provođenje glasovanja, pripremiti i provesti glasovanje te nadzirati zakonitost izbornog postupka,

5) odlučiti o prijavama nepravilnosti toga postupka te o prigovorima na rezultat izbora,

6) sastaviti zapisnik o konačnim rezultatima izbora.

(3) Izborni odbor odlučuje običnom većinom glasova.

(4) Na sjednicama Izbornog odbora vodi se zapisnik u koji se unose podaci o danu održavanja sjednice, prisutnim osobama te o donesenim odlukama.

Glasački listić

Članak 10.

(1) Glasački listići ovjeravaju se pečatom poslodavca te ovisno o njihovom broju, potpisom, parafom ili faksimilom potpisa predsjednika Izbornog odbora. Glasačke listiće pečatom ovjerava predstavnik poslodavca u prisutnosti predsjednika Izbornog odbora.

(2) Glasački listić na kojem se glasuje sadrži:

1) naputak o načinu glasovanja,

2) redne brojeve i nazive liste po redoslijedu iz zbirne liste kandidata, a na svakoj listi i redne brojeve i imena i prezimena kandidata,

3) podatak o broju predstavnika radnika koji se biraju u tijelo iz članka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Pri dnu glasačkog listića mora se staviti sljedeća napomena: »Glasuje se isključivo zaokruživanjem onolikog broja rednih brojeva kandidata koliko se predstavnika bira. Glasački listić na kojem nije zaokružen niti jedan od rednih brojeva ili na kojem je zaokruženo više od broja predstavnika koji se biraju, smatrat će se nevažećim.«

Postupanje prije uručenja glasačkog listića

Članak 11.

(1) Izborni odbor je ovlašten od radnika zatražiti na uvid osobnu iskaznicu ili putovnicu radi utvrđivanja njegovog identiteta u trenutku kada je pristupio glasovanju, ako niti jedan član Izbornog odbora ne može potvrditi identitet radnika.

(2) Nakon utvrđivanja identiteta radnika, a prije uručenja glasačkog listića, jedan od članova Izbornog odbora dužan je na popisu birača zaokružiti redni broj ispred imena i prezimena radnika koji je pristupio glasovanju.

Način izbora i glasovanja

Članak 12.

(1) Izbori se provode neposrednim, tajnim glasovanjem na mjestu održavanja izbora.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako je kod poslodavca omogućeno elektroničko glasovanje koje osigurava neposrednost i tajnost glasovanja, izbori se mogu provesti elektronskim putem umjesto na mjestu održavanja izbora.

(3) Glasovanje se obavlja osobno, putem glasačkog listića, na kojem su navedene liste kandidata, a glasuje se samo za kandidate navedene na glasačkom listiću.

(4) Glasovanje se provodi zaokruživanjem rednog broja ispred imena i prezimena kandidata kojem se daje glas.

(5) Važeći glasački listić je onaj iz kojega se na siguran način može utvrditi volja birača.

(6) Izborni odbor je dužan poduzeti potrebne radnje kojima se osigurava tajnost glasovanja, te je dužan voditi računa da je glasačka kutija tako zatvorena da se iz nje ne mogu izvaditi glasački listići prije otvaranja i da se otvara po isteku vremena određenog za glasovanje, odnosno ranije samo ako su prije toga vremena već glasovali svi radnici upisani u popis birača.

Nevažeći glasački listić

Članak 13.

(1) Nevažeći glasački listić je:

1) neispunjeni glasački listić,

2) glasački listić popunjen na način da se ne može sa sigurnošću utvrditi volja birača,

3) glasački listić na kojem je birač glasovao za veći broj kandidata od broja predstavnika koji se biraju.

(2) Birači mogu glasovati samo jednom i najviše za onaj broj kandidata koliko se predstavnika radnika bira.

Način utvrđivanja rezultata

Članak 14.

(1) Za predstavnike radnika u tijelo iz članka 1. ovoga Pravilnika, izabrani su oni kandidati sa zbirne liste kandidata koji su dobili najveći broj glasova, a ako su dva ili više kandidata dobila isti broj, izabranim se smatra onaj kandidat koji je duže u neprekidnom radnom odnosu kod poslodavca.

(2) Za predstavnika radnika u tijelo iz članka 1. ovoga Pravilnika, može biti izabran radnik koji je kod poslodavca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, neprekidno zaposlen najmanje šest mjeseci.

Zapisnik Izbornog odbora

Članak 15.

(1) Zapisnik Izbornog odbora o rezultatima izbora za predstavnika radnika u tijelo iz članka 1. ovoga Pravilnika sadrži:

1) podatak o danu održavanja izbora, prisutnim osobama, te valjanosti provedenih izbora,

2) podatak o mjestu i vremenu glasovanja,

3) podatak o ukupnom broju radnika upisanih u popis birača,

4) podatak o broju radnika koji su pristupili glasovanju,

5) podatak o broju važećih, nevažećih i neuporabljenih glasačkih listića,

6) podatak o broju glasova koje je dobio svaki od kandidata sa zbirne liste,

7) imena i prezimena izabranih kandidata,

8) pouku da svaki radnik može u roku od tri radna dana od dana objavljivanja zapisnika, podnijeti Izbornom odboru pisanu prijavu o nepravilnosti izbornog postupka za izbor predstavnika radnika,

9) dan objavljivanja zapisnika te potpis predsjednika Izbornog odbora.

(2) Zapisnik potpisuju svi članovi Izbornog odbora.

(3) Zapisnik o rezultatima izbora za predstavnika radnika u tijelo iz članka 1. ovoga Pravilnika, mora tijekom tri radna dana biti objavljen na svim oglasnim mjestima poslodavca.

Postupak po prijavama nepravilnosti i prigovorima

Članak 16.

(1) Izborni odbor je dužan u roku od tri radna dana od dostavljene prijave, odlučiti o prijavljenoj nepravilnosti izbornog postupka i o prigovoru kandidata za predstavnika radnika u tijelo iz članka 1. ovoga Pravilnika na rezultat izbora, te svoju odluku dostaviti podnositelju prijave odnosno prigovora.

(2) Izborni odbor, u roku od tri radna dana od proteka roka za podnošenje prijave i prigovora, odnosno nakon donesenih odluka o prijavi i prigovoru iz stavka 1. ovoga članka, ocjenjuje postoje li nepravilnosti izbornog postupka zbog kojih je potrebno ponoviti čitav izborni postupak ili neki njegov dio.

(3) Odluka o ponavljanju čitavog izbornog postupka ili njegovog dijela objavljuje se na svim oglasnim mjestima poslodavca.

Pravovaljanost izbora

Članak 17.

(1) Izbori su valjani ako se odazvalo najmanje jedna trećina radnika s pravom glasa.

(2) Ako se odazvao manji broj radnika, izbori će se ponoviti nakon tri mjeseca od dana prethodno održanih izbora i bit će valjani bez obzira na broj radnika koji su se odazvali na ponovljenim izborima.

(3) Ako se u postupcima po prijavi nepravilnosti i prigovorima propisanima odredbom članka 16. ovoga Pravilnika, utvrdi da izbori nisu bili valjani, izbori će se ponoviti u roku od trideset dana od dana prethodno održanih izbora.

(4) Ponovljeni izbori iz stavka 3. ovoga članka, bit će valjani bez obzira na broj radnika koji su se odazvali na ponovljenim izborima.

(5) U postupku izbora iz stavka 2. i 3. ovoga članka, izabran će biti onaj kandidat koji je dobio najveći broj glasova.

Završne odredbe

Članak 18.

(1) Postupci izbora predstavnika radnika u tijela iz članka 1. ovoga Pravilnika, pokrenuti do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, dovršit će se po odredbama Pravilnika o postupku izbora predstavnika radnika iz Republike Hrvatske u tijelima za provedbu sudjelovanja radnika u odlučivanju na transnacionalnoj razini (»Narodne novine«, broj 122/13).

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku izbora predstavnika radnika iz Republike Hrvatske u tijelima za provedbu sudjelovanja radnika u odlučivanju na transnacionalnoj razini (»Narodne novine«, broj 122/13).

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/194

Urbroj: 524-03-01-01/2-15-23

Zagreb, 10. kolovoza 2015.

Ministar

prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.

89 14.08.2015 Pravilnik o postupku izbora predstavnika radnika iz Republike Hrvatske u pregovarački odbor i u vijeće radnika europskog društva i europske zadruge