Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1716/2015 od 24. srpnja 2015.

NN 89/2015 (14.8.2015.), Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1716/2015 od 24. srpnja 2015.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1754

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Jasna Omejec, predsjednica, te suci Mato Arlović, Marko Babić, Snježana Bagić, Slavica Banić, Mario Jelušić, Davor Krapac, Ivan Matija, Antun Palarić, Duška Šarin i Miroslav Šeparović, rješavajući o prijedlozima za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.), na sjednici održanoj 24. srpnja 2015. donio je

RJEŠENJE

I. Obustavlja se postupak u povodu zahtjeva za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 221. stavaka 3. i 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08., 48/10., 74/11., 80/13. i 92/14.).

II. Odbacuju se prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 221. stavaka 3. i 4. u vezi s člankom 285. stavkom 1. točkom 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08., 48/10., 74/11., 80/13. i 92/14.).

III. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. Na temelju članka 35. točke 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 20/02. i 49/02. – pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon) 64 zastupnika 6. saziva Hrvatskog sabora (u daljnjem tekstu: podnositelji zahtjeva) podnijela su 7. srpnja 2008. zahtjev za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 199. stavka 3. u vezi sa stavkom 7., članka 221. i članka 228. stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08.; u daljnjem tekstu: ZSPNC/08).

Ustavni sud je odlukom broj: U-I-3084/2008 i U-I-3419/2008 od 7. travnja 2010. (»Narodne novine« broj 48/10.) ukinuo članak 199. stavke 3. i (djelomično) 7., te članak 228. stavak 2. ZSPNC-a/08. Dio zahtjeva podnositelja kojim se osporavala suglasnost s Ustavom članka 221. ZSPNC-a/08 bio je izdvojen u poseban predmet broj: U-I-1545/2010 radi njegova ispitivanja zajedno s drugim pristiglim prijedlozima za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 221. ZSPNC-a/08.

1.1. Prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 221. ZSPNC-a/08 podnijeli su Tomislav Špekuljak iz Kutine (U-I-323/2009 i U-I-707/2013), Anđelka Marušić, Ivana Matasić, Ivona Matošić, Petra Meixner, Ana Meštrović, Lara Nusdorfer, Vanja Obradović, Igor Paro, Đurđica Peranić, Maja Petrović, Kristina Piršić, Alen Plančić, Sanja Radovčić, Maja Ratković, Vedran Rebac, Ena Stevović, Natali Superina, Sandra Šimunić, Ana Turina, Marina Žagar i Ivana Živković, studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (U-I-3095/2009), Ana Klopović iz Jastrebarskog (U-I-3769/2010 i U-I-708/2013) i Ante Vukušić iz Zagreba (ispravni broj predmeta je U-I-5349/2011).

2. Odlukom broj: U-I-323/2009, U-I-3095/2009, U-I-1545/2010, U-I-3769/2010, U-I-5349/2011, U-I-707/2013 i U-I-708/2013 od 20. prosinca 2013. (»Narodne novine« broj 158 od 27. prosinca 2013.; u daljnjem tekstu: odluka od 20. prosinca 2013.) ukinuti su članak 2. stavak 1. točka 67., članak 221. i članak 285. stavak 1. točka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08., 48/10., 74/11. i 80/13.; u daljnjem tekstu: ZSPNC) u dijelovima koji se odnose na vozače za koje su do 17. lipnja 2008. prestale dvogodišnje zabrane i ograničenja propisani člankom 221. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04., 142/06. – Uredba) i kojima je upravljanje vozilom zanimanje.

Ustavni sud je na temelju točke 28.1. obrazloženja odluke od 20. prosinca 2013. odgodio razmatranje preostalog dijela zahtjeva podnositelja i prijedloga predlagatelja, ovisno o izvješću Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske o posljedicama primjene članka 221. stavaka 3. i 4. zajedno s člankom 285. stavkom 1. točkom 3. ZSPNC-a u razdoblju od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2014.

3. Hrvatski sabor na sjednici održanoj 29. svibnja 2015. donio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 64 od 10. lipnja 2015. (u daljnjem tekstu: ZID ZSPNC-a/15).

Člankom 7. ZID-a ZSPNC-a/15 propisano je:

»Članak 7.

U članku 221. stavci 3. i 4. brišu se.«

Člankom 16. ZID-a ZSPNC-a/15 propisano je:

»Članak 16.

U članku 285. stavku 1. točka 3. briše se.

Dosadašnje točke 4., 5., 6. i 7. postaju točke 3., 4., 5. i 6.«

Člankom 18. ZID-a ZSPNC-a/15 propisano je:

»Članak 18.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u 'Narodnim novinama'.«

Iz navedenog slijedi da su članci 221. stavci 3. i 4. i 285. stavak 1. točka 3. ZSPNC-a prestali važiti 11. lipnja 2015., kada je stupio na snagu ZID ZSPNC-a/15.

4. Člancima 32. i 61. Ustavnog zakona propisano je:

»Članak 32.

Ustavni sud će rješenjem odbaciti ... prijedlog ... kad ne postoje pretpostavke za odlučivanje o biti stvari.«

»Članak 61.

Ustavni sud može obustaviti postupak ako podnositelj zahtjeva ... odustane, a mora u slučajevima kad prestanu postojati pretpostavke za vođenje postupka.«

Prestankom važenja preostalog osporenog dijela članka 221. stavaka 3. i 4. u vezi s člankom 285. stavkom 1. točkom 3. ZSPNC-a prestale su postojati pretpostavke za odlučivanje o biti stvari.

Stoga je Ustavni sud u odnosu na zahtjev podnositelja postupak obustavio, a u odnosu na prijedloge predlagatelja iste je odbacio.

5. Stoga je, na temelju članaka 32. i 61. Ustavnog zakona, riješeno kao u točkama I. i II. izreke.

6. Odluka o objavi rješenja (točka III. izreke) temelji se na članku 29. stavku 1. Ustavnog zakona.

Broj: U-I-1716/2015

Zagreb, 24. srpnja 2015.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednica

dr. sc. Jasna Omejec, v. r.