Pravilnik o katalogu otpada

NN 90/2015 (19.8.2015.), Pravilnik o katalogu otpada

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

1757

Na temelju članka 12. stavka 6. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13), ministar zaštite okoliša i prirode donosi

PRAVILNIK

O KATALOGU OTPADA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se Katalog otpada, kategorizacija za prekogranični promet otpadom i količina određenog otpada koja se smatra neznatnom.

Pojmovi

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1) Baselska konvencija je Baselska konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju sukladno posebnom propisu koji uređuje potvrđivanje (ratifikaciju) konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju;

2) grupa je oznaka vrste industrije i procesa u kojem otpad nastaje ili oznaka određenih vrste tvari ili predmeta, koja se sastoji od dvoznamenkastog broja i naziva grupe propisane Popisom grupa i podgrupa otpada;

3) karakteristično opasno svojstvo otpada je opasno svojstvo otpada, propisano Popisom otpada, za koje je izvjesno da ga posjeduje određena vrsta otpada što se smatra da posjednik otpada mora znati, pri čemu nije isključeno da određeni otpad posjeduje opasno svojstvo koje nije propisano kao karakteristično svojstvo otpada;

4) ključni broj otpada je jedinstvena oznaka vrste otpada, propisana Popisom otpada, koja se sastoji od šesteroznamenkastoga broja kojem je, u slučaju opasnog otpada, pridružen znak *, pri čemu prve dvije znamenke ključnog broja određuju pripadnost grupi u koju je razvrstana ta vrsta otpada, druge dvije znamenke ključnog broja određuju pripadnost podgrupi u koju je razvrstana ta vrsta otpada, a zadnje dvije znamenke ključnog broja određuju vrstu otpada unutar podgrupe;

5) oznaka zapisa je oznaka pridružena vrsti otpada, na način propisan Popisom otpada, koja označava, ovisno o slučaju, mogućnost kategorizacije odgovarajućeg otpada s jednim ili s više ključnih brojeva te u slučaju opasnog otpada sadrži pridruženi navod o karakterističnom opasnom svojstvu te vrste otpada;

6) podgrupa je oznaka propisana Popisom grupa i podgrupa otpada, koja se sastoji se od četveroznamenkastog broja, čije prve dvije znamenke određuju pripadnost podgrupe odgovarajućoj grupi, a druge dvije znamenke određuju aktivnosti kojom otpad nastaje ili vrstu tvari odnosno predmeta;

7) svojstvo otpada je odrednica o postojanju opasnog svojstva otpada. Svojstva otpada su:

– opasni otpad s oznakom odgovarajućih opasnih svojstava (H oznake sukladno Dodatku III. Zakona o održivom gospodarenju otpadom) i

– neopasni otpad;

8) vrsta otpada je odrednica otpada, propisana Popisom otpada, koja se sastoji od naziva otpada te naziva odgovarajuće grupe i podgrupe;

9) zeleni popis otpada: konsolidirani popis otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku sukladno posebnom propisu koji uređuje otpremu pošiljaka otpada;

10) žuti popis otpada: konsolidirani popis otpada koji podliježe notifikacijskom otpadu sukladno posebnom propisu koji uređuje otpremu pošiljaka otpada.

Katalog otpada

Članak 3.

(1) Katalog otpada sadrži Kategorizaciju otpada osim kategorizacije za prekogranični promet otpadom, Popis grupa i podgrupa otpada i Popis otpada.

(2) Kategorizacija otpada osim kategorizacije za prekogranični promet otpadom iz stavka 1. ovoga članka uređuje način određivanja porijekla i mjesta nastanka otpada te grupe, podgrupe, vrste i svojstva otpada kojeg se primjenjuje radi utvrđivanja podataka o postojećem otpadu za potrebe vođenja Očevidnika o nastanku i tijeku otpada, propisanog posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom te za druge potrebe.

(3) Popis grupa i podgrupa otpada iz stavka 1. ovoga članka sadrži grupe u koje su u Popisu otpada razvrstane pojedine vrste otpada prema vrsti industrije odnosno procesa u kojem otpad nastaje odnosno prema vrsti tvari ili predmeta.

(4) Popis otpada iz stavka 1. ovoga članka sadrži zapise o vrstama otpada razvrstane u grupe i podgrupe. Zapis o vrsti otpada sačinjava ključni broj otpada, naziv otpada i oznaka zapisa s odgovarajućom naznakom o karakterističnim opasnim svojstvima. Opasna svojstva otpada su označena sukladno Dodatku III. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

(5) Katalog otpada je propisan Dodatkom I. ovoga Pravilnika.

Kategorizacija za prekogranični promet otpadom

Članak 4.

Kategorizacija za prekogranični promet otpadom, propisana Dodatkom II. ovoga Pravilnika, sadrži: Zeleni popis otpada, Žuti popis otpada, kriterije klasifikacije otpada sa Zelenog popisa i kategorije otpada koje je potrebno nadzirati sukladno Prilogu I. Baselske konvencije.

Količina određenog otpada koja se smatra neznatnom

Članak 5.

(1) Količina određenog otpada koja se smatra neznatnom, u nedozvoljenom prometu otpadom, je količina jedne ili više naizgled povezanih pošiljki otpada za koju se smatra da ne može trajnije ili u znatnoj mjeri ugroziti kakvoću zraka, tla, podzemlja, vode ili mora, ili u znatnoj mjeri ili na širem području ugroziti životinje, bilje ili gljive, ili ugroziti život ili zdravlje ljudi.

(2) Količina određenog otpada koja se smatra neznatnom iz stavka 1. ovoga članka ovisi o svojstvu tvari sadržane u tom otpadu, a u svakom slučaju je manja od 1 000 kg opasnog otpada odnosno 10 000 kg neopasnog otpada.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (»Narodne novine«, broj 50/05 i 39/09).

Članak 7.

Dodaci I. i II. tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/15-04/13

Urbroj: 517-01-15-2

Zagreb, 3. kolovoza 2015.

Ministar
Mihael Zmajlović, v. r.

DODATAK I.

KATALOG OTPADA

1. KATEGORIZACIJA OTPADA, OSIM KATEGORIZACIJE ZA PREKOGRANIČNI PROMET OTPADOM

1.1. Određivanje porijekla i mjesta nastanka otpada

Porijeklo i mjesto nastanka otpada utvrđuje posjednik otpada koji je:

1. proizvođač otpada na način da odredi lokaciju na kojoj je otpad nastao upisom odgovarajuće adrese organizacijske jedinice u Obrazac ONTO propisan posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom (u daljnjem tekstu Obrazac ONTO)

2. osoba koja obavlja postupak gospodarenja otpadom:

– u slučaju kad preuzme otpad od druge osobe na način da odredi osobu od koje je taj otpad preuzeo upisom odgovarajućeg broja pratećeg lista i odgovarajuće adrese organizacijske jedinice u Obrazac ONTO

– prilikom postupanja s određenom količinom otpada koja uzrokuje promjenu ključnog broja tog otpada na način da u odgovarajuće Obrasce ONTO unese odgovarajuće navode s oznakama o ulazu odnosno izlazu otpada sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom.

1.2. Određivanje grupe, podgrupe, vrste i svojstva otpada

Grupa, podgrupa, vrsta i svojstvo otpada određuje se temeljem podataka o otpadu propisanih Popisom grupa i podgrupa, Popisom otpada te dostupnih podataka o vrsti industrije ili procesa u kojem je otpad nastao odnosno o vrsti tvari ili predmeta koja ima status otpada sukladno sljedećem hodogramu:

1. Provjerava se sukladnost svih dostupnih informacija o otpadu, kojeg se kategorizira, s podatkom sadržanom u nazivu grupe, nazivu podgrupe i nazivu otpada, pri čemu se razmatraju samo grupe označene brojem od 1 do 12 i od 17 do 20, i ne razmatra se otpad označen ključnim brojem čije su zadnje dvije znamenke 99. Ukoliko, temeljem provedene provjere, postoji sukladnost svih navedenih informacija za ključni broj, prelazi se na točku 5. ovoga poglavlja, u protivnom prelazi se na točku 2. ovoga poglavlja.

2. Provjerava se sukladnost svih dostupnih informacija o otpadu, kojeg se kategorizira, s podatkom sadržanim u nazivu grupe, nazivu podgrupe i nazivu otpada, pri čemu se razmatraju samo grupe označene brojem od 13 do 15. Ukoliko, temeljem provedene provjere, postoji sukladnost svih navedenih informacija za ključni broj, prelazi se na točku 5. ovoga poglavlja, u protivnom prelazi se na točku 3. ovoga poglavlja.

3. Provjerava se sukladnost svih dostupnih informacija o otpadu, kojeg se kategorizira, s podatkom sadržanim u nazivu grupe, nazivu podgrupe i nazivu otpada, pri čemu se razmatra samo grupa označena brojem 16. Ukoliko, temeljem provedene provjere, postoji sukladnost svih navedenih informacija za ključni broj, prelazi se na točku 5. ovoga poglavlja, u protivnom prelazi se na točku 4. ovoga poglavlja.

4. Odabire se ključni broj čije su zadnje dvije znamenke 99 koji se nalazi u grupi označenoj brojem od 1 do 12 i od 17 do 20 i koji najtočnije opisuje otpad koji se kategorizira.

5. Ukoliko je odabranom ključnom broju, sukladno točkama 1. do 4. ovog poglavlja, u Popisu otpada pridružena oznaka zapisa:

– »zapis opasnog otpada« (oznaka: O#) označava da je potrebno odrediti jedno ili više opasnih svojstava koje posjeduje taj otpad, uzevši u obzir karakteristična opasna svojstva te vrste otpada, za koja posjednik otpada mora znati i koja su propisana Popisom otpada, a sukladno metodama kategorizacije i ispitivanja otpada propisanim posebnim propisom koji uređuje laboratorije za ispitivanje otpada

– »zapis neopasnog otpada« (oznaka: N#) označava da nije potrebno odrediti opasno svojstvo

– »višestruki zapis« (oznaka V#), označava da se radi o otpadu koji u određenim uvjetima može imati opasno svojstvo i za čiju karakterizaciju se mora uzeti u obzir više od jednog ključnog broja, te je potrebno je provesti ocjenu o postojanju jednog ili više opasnih svojstva koje može posjedovati takav otpad uzevši u obzir naziv otpada i karakteristična opasna svojstva te vrste otpada, za koja posjednik otpada mora znati i koja su propisana Popisom otpada, na način propisan posebnim propisom koji uređuje laboratorije za ispitivanje otpada.

2. POPIS GRUPA I PODGRUPA OTPADA

01

OTPAD KOJI NASTAJE PRI ISTRAŽIVANJU, EKSPLOATIRANJU I FIZIKALNO-KEMIJSKOJ OBRADI MINERALNIH SIROVINA

01 01

otpad od iskopavanja mineralnih sirovina

01 03

otpad od fizikalne i kemijske obrade metalnih mineralnih sirovina

01 04

otpad od fizikalne i kemijske obrade nemetalnih mineralnih sirovina

01 05

isplačni muljevi i ostali otpad od bušenja

02

OTPAD IZ POLJOPRIVREDE HORTIKULTURE, PROIZVODNJE VODENIH KULTURA, ŠUMARSTVA, LOVSTVA I RIBARSTVA, PRIPREMANJA I PRERADE HRANE

02 01

otpad iz poljoprivrede, hortikulture, proizvodnje vodenih kultura, šumarstva, lovstva i ribarstva

02 02

otpad od pripremanja i prerade mesa, ribe i drugih namirnica životinjskog podrijetla

02 03

otpad od pripremanja i prerade voća, povrća, žitarica, jestivih ulja, kakaa, kave, čaja i duhana; konzerviranja; proizvodnje kvasca i ekstrakata kvasca, pripremanja i fermentacije melase

02 04

otpad od proizvodnje šećera

02 05

otpad iz mljekarske industrije

02 06

otpad iz pekarske i slastičarske industrije

02 07

otpad iz proizvodnje alkoholnih i bezalkoholnih pića (isključujući kavu, čaj i kakao)

03

OTPAD OD PRERADE DRVETA I PROIZVODNJE DRVENIH PANELA I NAMJEŠTAJA, CELULOZE, PAPIRA I KARTONA

03 01

otpad od prerade drveta i proizvodnje drvenih panela i namještaja

03 02

otpad od zaštite drveta

03 03

otpad od proizvodnje i prerade celuloze, papira i kartona

04

OTPAD IZ KOŽARSKE, KRZNARSKE I TEKSTILNE INDUSTRIJE

04 01

otpad iz kožarske i krznarske industrije

04 02

otpad iz tekstilne industrije

05

OTPAD OD RAFINIRANJA NAFTE, PROČIŠĆAVANJA PRIRODNOG PLINA I PIROLITIČKE OBRADE UGLJENA

05 01

otpad od rafiniranja nafte

05 06

otpad od pirolitičke obrade ugljena

05 07

otpad od pročišćavanja i transporta prirodnog plina

06

OTPAD IZ ANORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESA

06 01

otpad iz proizvodnje, formulacije, dobave i uporabe kiselina

06 02

otpad iz proizvodnje, formulacije, dobave i uporabe lužina

06 03

otpad iz proizvodnje, formulacije, dobave i uporabe soli i njihovih otopina i metalnih oksida

06 04

otpad koji sadrži metale i koji nije naveden u 06 03

06 05

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka

06 06

otpad od proizvodnje, formulacije, dobave i uporabe kemikalija sa sumporom, od kemijskih procesa sa sumporom i od procesa odsumporavanja

06 07

otpad od proizvodnje, formulacije, dobave i uporabe halogena i kemijskih procesa s halogenima

06 08

otpad od proizvodnje, formulacije, dobave i uporabe silicija i silicijevih derivata

06 09

otpad od proizvodnje, formulacije, dobave i uporabe kemikalija koje sadrže fosfor i od kemijskih procesa s fosforom

06 10

otpad od proizvodnje, formulacije, dobave i uporabe kemikalija koje sadrže dušik, od kemijskih procesa s dušikom i od proizvodnje umjetnih gnojiva

06 11

otpad iz proizvodnje anorganskih pigmenata i tvari za povećanje pokritosti

06 13

otpad od ostalih anorganskih kemijskih procesa koji nisu specificirani na drugi način

07

OTPAD IZ ORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESA

07 01

otpad iz proizvodnje, formulacije, dobave i uporabe osnovnih organskih kemikalija

07 02

otpad od proizvodnje, formulacije, dobave i uporabe plastike, sintetičke gume i umjetnih vlakana

07 03

otpad od proizvodnje, formulacije, dobave i uporabe organskih boja i pigmenata (isključujući 06 11)

07 04

otpad od proizvodnje, formulacije, dobave i uporabe organskih sredstava za zaštitu bilja (osim 02 01 08 i 02 01 09), sredstava za zaštitu drveta (osim 03 02) i drugih biocida

07 05

otpad od proizvodnje, formulacije, dobave i uporabe farmaceutskih proizvoda

07 06

otpad od proizvodnje, formulacije, dobave i uporabe masti, ulja, sapuna, deterdženata, sredstava za dezinfekciju i kozmetičkih sredstava

07 07

otpad od proizvodnje, formulacije, dobave i uporabe finih kemikalija i kemijskih proizvoda koji nisu specificirani na drugi način

08

OTPAD OD PROIZVODNJE, FORMULACIJE, DOBAVE I UPORABE PREVLAKA (BOJE, LAKOVI I STAKLASTI EMAJLI), LJEPILA, SREDSTAVA ZA BRTVLJENJE I TISKARSKIH TINTA

08 01

otpad od proizvodnje, formulacije, dobave i uporabe i uklanjanja boja i lakova

08 02

otpad od proizvodnje, formulacije, dobave i uporabe ostalih prevlaka (uključujući keramičke materijale)

08 03

otpad od proizvodnje, formulacije, dobave i uporabe tiskarskih tinta

08 04

otpad iz proizvodnje, formulacije, dobave i uporabe ljepila i sredstava za brtvljenje (uključujući vodonepropusne proizvode)

08 05

otpad koji nije specificiran na drugi način pod 08

09

OTPAD IZ FOTOGRAFSKE INDUSTRIJE

09 01

otpad iz fotografske industrije

10

OTPAD IZ TERMIČKIH PROCESA

10 01

otpad iz termoelektrana i ostalih postrojenja u kojima se odvija sagorijevanje (osim 19)

10 02

otpad iz industrije željeza i čelika

10 03

otpad iz metalurgije aluminija

10 04

otpad iz metalurgije olova

10 05

otpad iz metalurgije cinka

10 06

otpad iz metalurgije bakra

10 07

otpad iz metalurgije srebra, zlata i platine

10 08

otpad iz metalurgije ostalih obojenih metala

10 09

otpad od lijevanja željeznih odljevaka

10 10

otpad od lijevanja odljevaka od obojenih metala

10 11

otpad od proizvodnje stakla i proizvoda od stakla

10 12

otpad od proizvodnje keramičke robe, cigli, pločica i građevinskog materijala

10 13

otpad iz proizvodnje cementa, vapna i gipsa te otpadni predmeti i proizvodi napravljeni od njih

10 14

otpad iz krematorija

11

OTPAD OD KEMIJSKE POVRŠINSKE OBRADE I PREVLAČENJA METALA I DRUGIH MATERIJALA; HIDROMETALURGIJE OBOJENIH METALA

11 01

otpad od kemijske površinske obrade i prevlačenja metala i drugih materijala (npr. galvanski procesi, procesi pocinčavanja, dekapiranja, graviranja, fosfatiranja, odmašćivanja alkalnim sredstvima, anodiziranja)

11 02

otpad iz procesa hidrometalurgije obojenih metala

11 03

muljevi i krutine od procesa otvrdnjavanja (temperiranja)

11 05

otpad iz procesa vruće galvanizacije

12

OTPAD OD MEHANIČKOG OBLIKOVANJA TE FIZIKALNE I MEHANIČKE POVRŠINSKE OBRADE METALA I PLASTIKE

12 01

otpad od oblikovanja te fizikalne i mehaničke obrade metala i plastike

12 03

otpad iz procesa odmašćivanja vodom i parom (osim 11)

13

OTPADNA ULJA I OTPAD OD TEKUĆIH GORIVA (osim jestivih ulja i ulja iz poglavlja 05, 12 i 19)

13 01

otpadna hidraulična ulja

13 02

otpadna motorna, strojna i maziva ulja

13 03

otpadna izolacijska ulja i ulja za prijenos topline

13 04

kaljužna ulja

13 05

sadržaj iz separatora ulje/voda

13 07

otpad od tekućih goriva

13 08

zauljeni otpad koji nije specificiran na drugi način

14

OTPAD OD ORGANSKIH OTAPALA, RASHLADNIH I POTISNIH TVARI (osim 07 i 08)

14 06

otpadna organska otapala, rashladne tvari i potisne tvari za pjene i aerosole

15

OTPADNA AMBALAŽA; APSORBENSI, TKANINE ZA BRISANJE, FILTARSKI MATERIJALI I ZAŠTITNA ODJEĆA KOJA NIJE SPECIFICIRANA NA DRUGI NAČIN

15 01

ambalaža (uključujući odvojeno sakupljenu ambalažu iz komunalnog otpada)

15 02

apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zaštitna odjeća

16

OTPAD KOJI NIJE DRUGDJE SPECIFICIRAN U KATALOGU

16 01

otpadna vozila iz različitih načina prijevoza (uključujući necestovnu mehanizaciju) i otpad od rastavljanja otpadnih vozila i od održavanja vozila (osim 13, 14, 16 06 i 16 08)

16 02

otpad iz električne i elektroničke opreme

16 03

šarže koje nisu u skladu sa specifikacijom i nekorišteni proizvodi

16 04

otpad od eksplozivnih predmeta

16 05

plinovi u posudama pod tlakom i odbačene kemikalije

16 06

baterije i akumulatori

16 07

otpad iz cisterni za prijevoz, spremnika za skladištenje i od čišćenja bačava (osim 05 i 13)

16 08

istrošeni katalizatori

16 09

oksidirajuće tvari

16 10

vodeni tekući otpad namijenjen za obradu izvan mjesta nastanka

16 11

otpadne obloge i vatrostalni otpad

17

GRAĐEVINSKI OTPAD I OTPAD OD RUŠENJA OBJEKATA (UKLJUČUJUĆI ISKOPANU ZEMLJU S ONEČIŠĆENIH LOKACIJA)

17 01

beton, cigle, crijep/pločice i keramika

17 02

drvo, staklo i plastika

17 03

mješavine bitumena, ugljeni katran i proizvodi koji sadrže katran

17 04

metali (uključujući njihove legure)

17 05

zemlja (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih lokacija), kamenje i otpad od jaružanja

17 06

izolacijski materijali i građevinski materijali koji sadrži azbest

17 08

građevinski materijal na bazi gipsa

17 09

ostali građevinski otpad i otpad od rušenja objekata

18

OTPAD KOJI NASTAJE KOD ZAŠTITE ZDRAVLJA LJUDI I ŽIVOTINJA I/ILI SRODNIH ISTRAŽIVANJA (osim otpada iz kuhinja i restorana koji ne potječe iz neposredne zdravstvene zaštite)

18 01

otpad od njege novorođenčadi, dijagnosticiranja, liječenja ili prevencije bolesti kod ljudi

18 02

otpad od istraživanja, dijagnosticiranja, liječenja ili prevencije bolesti u životinja

19

OTPAD IZ GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE OTPADOM, UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA IZVAN MJESTA NASTANKA I PRIPREMU PITKE VODE I VODE ZA INDUSTRIJSKU UPORABU

19 01

otpad od spaljivanja ili pirolize otpada

19 02

otpad od fizikalno/kemijskih obrada otpada (uključujući uklanjanje kroma, uklanjanje cijanida, neutralizaciju)

19 03

stabilizirani/ukrućeni otpad

19 04

vitrificirani otpad i otpad od vitrifikacije

19 05

otpad od aerobne obrade krutog otpada

19 06

otpad od anaerobne obrade otpada

19 07

procjedne vode s odlagališta otpada

19 08

otpad iz uređaja za obradu otpadnih voda koji nije specificiran na drugi način

19 09

otpad od pripreme vode za piće ili vode za industrijsku uporabu

19 10

otpad od usitnjavanja (šrederiranja) otpada koji sadrži metale

19 11

otpad od regeneracije ulja

19 12

otpad od mehaničke obrade otpada (npr. od sortiranja, drobljenja, zbijanja, peletiranja) koji nije specificiran na drugi način

19 13

otpad nastao pri sanaciji tla i podzemnih voda

20

KOMUNALNI OTPAD (OTPAD IZ KUĆANSTAVA I SLIČNI OTPAD IZ USTANOVA I TRGOVINSKIH I PROIZVODNIH DJELATNOSTI) UKLJUČUJUĆI ODVOJENO SAKUPLJENE SASTOJKE KOMUNALNOG OTPADA

20 01

odvojeno sakupljeni sastojci komunalnog otpada (osim 15 01)

20 02

otpad iz vrtova i parkova (uključujući otpad sa groblja)

20 03

ostali komunalni otpad

3. POPIS OTPADA

Ključni broj

NAZIV OTPADA

Oznaka zapisa

01

OTPAD KOJI NASTAJE PRI ISTRAŽIVANJU, EKSPLOATIRANJU I FIZIKALNO-KEMIJSKOJ OBRADI MINERALNIH SIROVINA

01 01

otpad od iskopavanja mineralnih sirovina

01 01 01

otpad od iskopavanja metalnih mineralnih sirovina

N

01 01 02

otpad od iskopavanja nemetalnih mineralnih sirovina

N

01 03

otpad od fizikalne i kemijske obrade metalnih mineralnih sirovina

01 03 04*

jalovina od obrade sulfidne rude koja uzrokuje stvaranje kiselina

V1

01 03 05*

ostala jalovina koja sadrži opasne tvari

V1

01 03 06

otpadna jalovina koja nije navedena pod 01 03 04* i 01 03 05*

V1

01 03 07*

ostali otpad od fizikalne i kemijske obrade metalnih mineralnih sirovina, koji sadrži opasne tvari

V2

01 03 08

otpad u obliku prašine i praha, koji nije naveden pod 01 03 07*

V2

01 03 09

crveni mulj iz proizvodnje aluminija, različit od otpada navedenog pod 01 03 07

V2

01 03 10*

crveni mulj iz proizvodnje aluminija koji sadržava opasne tvari koje nisu otpad naveden pod 01 03 07*

V2

01 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

01 04

otpad od fizikalne i kemijske obrade nemetalnih mineralnih sirovina

01 04 07*

otpad od fizikalne i kemijske obrade nemetalnih mineralnih sirovina, koji sadrži opasne tvari

V3

01 04 08

otpadni šljunak i drobljeni kamen, koji nisu navedeni pod 01 04 07*

V3

01 04 09

otpadni pijesak i gline

N

01 04 10

otpad u obliku prašine i praha, koji nije naveden pod 01 04 07*

V3

01 04 11

otpad od prerade potaše i kamene soli koji nije naveden pod 01 04 07*

V3

01 04 12

jalovina i ostali otpad od ispiranja i čišćenja ruda, koji nisu navedeni pod 01 04 07* i 01 04 11

V3

01 04 13

otpad od rezanja i piljenja kamena, koji nije naveden pod 01 04 07*

V3

01 04 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

01 05

isplačni muljevi i ostali otpad od bušenja

01 05 04

isplačni muljevi i ostali otpad od bušenja, koji sadrže slatku vodu

N

01 05 05*

isplačni muljevi i ostali otpad od bušenja, koji sadrže ulja

V4

01 05 06*

isplačni muljevi i ostali otpad od bušenja, koji sadrže opasne tvari

V4

01 05 07

isplačni muljevi i ostali otpad od bušenja, koji sadrže barit i nisu navedeni pod 01 05 05* i 01 05 06*

V4

01 05 08

isplačni muljevi i ostali otpad od bušenja, koji sadrže kloride i nisu navedeni pod 01 05 05* i 01 05 06*

V4

01 05 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

02

OTPAD IZ POLJOPRIVREDE, HORTIKULTURE, PROIZVODNJE VODENIH KULTURA, ŠUMARSTVA, LOVSTVA I RIBARSTVA, PRIPREMANJA I PRERADE HRANE

02 01

otpad iz poljoprivrede, hortikulture, proizvodnje vodenih kultura, šumarstva, lovstva i ribarstva

02 01 01

muljevi od pranja i čišćenja

N

02 01 02

otpadna životinjska tkiva

N

02 01 03

otpadna biljna tkiva

N

02 01 04

otpadna plastika (isključujući ambalažu)

N

02 01 06

životinjske fekalije, urin i gnoj (uključujući onečišćenu slamu) i efluenti, koji se posebno sakupljaju i obrađuju izvan mjesta njihova nastanka

N

02 01 07

otpad iz šumarstva

N

02 01 08*

otpad od kemikalija koje se koriste u poljoprivredi, koji sadrži opasne tvari

V5

02 01 09

otpad od kemikalija koje se koriste u poljoprivredi, koji nije naveden pod 02 01 08*

V5

02 01 10

otpadni metal

N

02 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

02 02

otpad od pripremanja i prerade mesa, ribe i drugih namirnica životinjskog podrijetla

02 02 01

muljevi od ispiranja i čišćenja

N

02 02 02

otpadno životinjsko tkivo

N

02 02 03

materijali neprikladni za potrošnju ili preradu

N

02 02 04

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka

N

02 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

02 03

otpad od pripremanja i prerade voća, povrća, žitarica, jestivih ulja, kakaa, kave, čaja i duhana; konzerviranja; proizvodnje kvasca i ekstrakata kvasca, pripremanja i fermentacije melase

02 03 01

muljevi od pranja, čišćenja, guljenja, centrifugiranja i separacije

N

02 03 02

otpad od sredstava za konzerviranje

N

02 03 03

otpad od ekstrakcije otapalom

N

02 03 04

materijali neprikladni za potrošnju ili preradu

N

02 03 05

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka

N

02 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

02 04

otpad od proizvodnje šećera

02 04 01

otpad od čišćenja i pranja šećerne repe

N

02 04 02

kalcijev karbonat koji nije u skladu sa specifikacijom

N

02 04 03

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka

N

02 04 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

02 05

otpad iz mljekarske industrije

02 05 01

materijali neprikladni za potrošnju ili preradu

N

02 05 02

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka

N

02 05 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

02 06

otpad iz pekarske i slastičarske industrije

02 06 01

materijali neprikladni za potrošnju ili preradu

N

02 06 02

otpad od sredstava za konzerviranje

N

02 06 03

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka

N

02 06 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

02 07

otpad iz proizvodnje alkoholnih i bezalkoholnih pića (isključujući kavu, čaj i kakao)

02 07 01

otpad od pranja, čišćenja i mehaničkog usitnjavanja sirovina

N

02 07 02

otpad od destilacije alkohola

N

02 07 03

otpad od kemijske obrade

N

02 07 04

materijali neprikladni za potrošnju ili preradu

N

02 07 05

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka

N

02 07 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

03

OTPAD OD PRERADE DRVETA I PROIZVODNJE DRVENIH PANELA I NAMJEŠTAJA, CELULOZE, PAPIRA I KARTONA

03 01

otpad od prerade drveta i proizvodnje drvenih panela i namještaja

03 01 01

otpadna kora i pluto

N

03 01 04*

piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverica i furnir, koji sadrže opasne tvari

V6

03 01 05

piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverica i furnir, koji nisu navedeni pod 03 01 04*

V6

03 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

03 02

otpad od zaštite drveta

03 02 01*

nehalogenirana organska sredstva za zaštitu drveta

O1

03 02 02*

organoklorna sredstva za zaštitu drveta

O1

03 02 03*

organometalna sredstva za zaštitu drveta

O1

03 02 04*

anorganska sredstva za zaštitu drveta

O1

03 02 05*

ostala sredstva za zaštitu drveta koja sadrže opasne tvari

O2

03 02 99

sredstva za zaštitu drveta koja nisu specificirana na drugi način

N

03 03

otpad od proizvodnje i prerade celuloze, papira i kartona

03 03 01

otpadna kora i otpaci drveta

N

03 03 02

muljevi od obrade sulfitnih lugova (od oporabe komponenti iz tekućine za kuhanje)

N

03 03 05

muljevi od obezbojenja koji nastaju pri recikliranju papira

N

03 03 07

mehanički izdvojeni škart od prerade otpadnog papira i kartona

N

03 03 08

otpad od sortiranja papira i kartona namijenjenog za recikliranje

N

03 03 09

otpadni vapneni mulj

N

03 03 10

otpadna vlakna i muljevi od vlakana, punila i prevlake, koji nastaju pri mehaničkoj separaciji

N

03 03 11

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 03 03 10

N

03 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

04

OTPAD IZ KOŽARSKE, KRZNARSKE I TEKSTILNE INDUSTRIJE

04 01

otpad iz kožarske i krznarske industrije

04 01 01

otpad od uklanjanja potkožnog tkiva i razlaganja vapnom

N

04 01 02

otpad od obrade vapnom sirove kože

N

04 01 03*

otpad od odmašćivanja koji sadrži otapala bez tekuće faze

O3

04 01 04

tekućine od štavljenja koje sadrže krom

N

04 01 05

tekućine od štavljenja koje ne sadrže krom

N

04 01 06

muljevi, posebno od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže krom

N

04 01 07

muljevi, posebno od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji ne sadrže krom

N

04 01 08

otpadna štavljena koža (plava platna, strugotine, otpaci od rezanja, prah od poliranja) koja sadrži krom

N

04 01 09

otpad od površinske i završne obrade

N

04 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

04 02

otpad iz tekstilne industrije

04 02 09

otpad od mješovitih (kompozitnih) materijala (impregnirani tekstil, elastomeri, plastomeri)

N

04 02 10

organske tvari iz prirodnih proizvoda (npr. mast, vosak)

N

04 02 14*

otpad od završne obrade koji sadrži organska otapala

V7

04 02 15

otpad od završne obrade koji nije naveden pod 04 02 14*

V7

04 02 16*

sredstva za bojenje i pigmenti, koji sadrže opasne tvari

V8

04 02 17

sredstva za bojenje i pigmenti, koji nisu navedeni pod 04 02 16*

V8

04 02 19*

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvari

V9

04 02 20

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 04 02 19*

V9

04 02 21

otpad od neprerađenih tekstilnih vlakana

N

04 02 22

otpad od prerađenih tekstilnih vlakana

N

04 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

05

OTPAD OD RAFINIRANJA NAFTE, PROČIŠĆAVANJA PRIRODNOG PLINA I PIROLITIČKE OBRADE UGLJENA

05 01

otpad od rafiniranja nafte

05 01 02*

muljevi od odsoljavanja

O4

05 01 03*

muljevi sa dna spremnika

O4

05 01 04*

kiseli muljevi iz alkilacije

O4

05 01 05*

razlivena nafta

O4

05 01 06*

zauljeni muljevi od održavanja postrojenja i opreme

O4

05 01 07*

kiseli katrani

O4

05 01 08*

ostali katrani

O4

05 01 09*

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvari

V10

05 01 10

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 05 01 09*

V10

05 01 11*

otpad od čišćenja goriva lužinama

O4

05 01 12*

ulja koja sadrže kiseline

O5

05 01 13

muljevi od napojne vode za kotlove

N

05 01 14

otpad iz rashladnih stupova

N

05 01 15*

istrošena glina za filtraciju

O4

05 01 16

otpad koji sadrži sumpor iz procesa odsumporavanja nafte

N

05 01 17

bitumen

N

05 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

05 06

otpad od pirolitičke obrade ugljena

05 06 01*

kiseli katrani

O6

05 06 03*

ostali katrani

O4

05 06 04

otpad iz rashladnih stupova

N

05 06 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

05 07

otpad od pročišćavanja i transporta prirodnog plina

05 07 01*

otpad koji sadrži živu

O7

05 07 02

otpad koji sadrži sumpor

N

05 07 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

06

OTPAD IZ ANORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESA

06 01

otpad iz proizvodnje, formulacije, dobave i uporabe (PFDU) kiselina

06 01 01*

sulfatna i sulfitna kiselina

O8

06 01 02*

klorovodična kiselina

O8

06 01 03*

fluorovodična kiselina

O8

06 01 04*

fosfatna kiselina i fosfitna kiselina

O8

06 01 05*

nitratna i nitritna kiselina

O8

06 01 06*

ostale kiseline

O8

06 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

06 02

otpad iz PFDU lužina

06 02 01*

kalcijev hidroksid

O9

06 02 03*

amonijev hidroksid

O10

06 02 04*

natrijev i kalijev hidroksid

O10

06 02 05*

ostale lužine

O10

06 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

06 03

otpad iz PFDU soli i njihovih otopina i metalnih oksida

06 03 11*

krute soli i otopine koje sadrže cijanide

V11

06 03 13*

krute soli i otopine koje sadrže teške metale[1]

V11

06 03 14

krute soli i otopine koje nisu navedene u 06 03 11* i 06 03 13*

V11

06 03 15*

metalni oksidi koji sadrže teške metale

V12

06 03 16

metalni oksidi koji nisu navedeni u 06 03 15*

V12

06 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

06 04

otpad koji sadrži metale i koji nije naveden u 06 03

06 04 03*

otpad koji sadrži arsen

O11

06 04 04*

otpad koji sadrži živu

O11

06 04 05*

otpad koji sadrži ostale teške metale

O12

06 04 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

06 05

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka

06 05 02*

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvari

V13

06 05 03

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni u 06 05 02*

V13

06 06

otpad od PFDU kemikalija sa sumporom, od kemijskih procesa sa sumporom i od procesa odsumporavanja

06 06 02*

otpad koji sadrži opasne sulfide

V14

06 06 03

otpad koji sadrži sulfide i koji nije naveden u 06 06 02*

V14

06 06 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

06 07

otpad od PFDU halogena i kemijskih procesa s halogenima

06 07 01*

otpad od elektrolize koji sadrži azbest

O13

06 07 02*

aktivni ugljen od proizvodnje klora

O14

06 07 03*

mulj barijevog sulfata koji sadrži živu

O15

06 07 04*

otopine i kiseline, npr. kontaktna kiselina

O14

06 07 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

06 08

otpad od PFDU silicija i silicijevih derivata

06 08 02*

otpad koji sadrži opasne silikone

V15

06 08 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

V15

06 09

otpad od PFDU kemikalija koje sadrže fosfor i od kemijskih procesa s fosforom

06 09 02

šljaka koja sadrži fosfor

N

06 09 03*

otpad iz kemijskih procesa na bazi kalcija, koji sadrži opasne tvari ili je onečišćen opasnim tvarima

V16

06 09 04

otpad iz kemijskih procesa na bazi kalcija, koji nije naveden u 06 09 03*

V16

06 09 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

06 10

otpad od PFDU kemikalija koje sadrže dušik, od kemijskih procesa s dušikom i od proizvodnje umjetnih gnojiva

06 10 02*

otpad koji sadrži opasne tvari

V17

06 10 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

V17

06 11

otpad iz proizvodnje anorganskih pigmenata i tvari za povećanje pokritosti

06 11 01

otpad iz kemijskih procesa na bazi kalcija iz proizvodnje titan-dioksida

N

06 11 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

06 13

otpad od ostalih anorganskih kemijskih procesa koji nisu specificirani na drugi način

06 13 01*

anorganska sredstva za zaštitu bilja, sredstva za zaštitu drveta i drugi biocidi

O16

06 13 02*

istrošeni aktivni ugljen (osim 06 07 02*)

O17

06 13 03

ugljeno crnilo

N

06 13 04*

otpad iz prerade azbesta

O18

06 13 05*

Čađa

O19

06 13 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

07

OTPAD IZ ORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESA

07 01

otpad iz proizvodnje, formulacije, dobave i uporabe (PFDU) osnovnih organskih kemikalija

07 01 01*

vodene tekućine za ispiranje i matične otopine

O17

07 01 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matične otopine

O17

07 01 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matične otopine

O17

07 01 07*

halogenirani talozi i ostaci od reakcija

O17

07 01 08*

ostali talozi i ostaci od reakcija

O17

07 01 09*

halogenirani filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

O17

07 01 10*

ostali filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

O17

07 01 11*

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvari

V18

07 01 12

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 07 01 11*

V18

07 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

07 02

otpad od PFDU plastike, sintetičke gume i umjetnih vlakana

07 02 01*

vodene tekućine za ispiranje i matične otopine

O17

07 02 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matične otopine

O17

07 02 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matične otopine

O17

07 02 07*

halogenirani talozi i ostaci od reakcija

O17

07 02 08*

ostali talozi i ostaci od reakcija

O17

07 02 09*

halogenirani filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

O17

07 02 10*

ostali filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

O17

07 02 11*

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvari

V19

07 02 12

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 07 02 11

V19

07 02 13

otpadna plastika

N

07 02 14*

otpad od aditiva koji sadrže opasne tvari

V20

07 02 15

otpad od aditiva koji nije naveden pod 07 02 14*

V20

07 02 16*

otpad koji sadrži opasne silikone

V21

07 02 17

otpad koji sadrži silikone, osim onih koju su navedeni pod 07 02 16*

V21

07 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

07 03

otpad od PFDU organskih boja i pigmenata (isključujući 06 11)

07 03 01*

vodene tekućine za ispiranje i matične otopine

O17

07 03 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matične otopine

O17

07 03 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matične otopine

O17

07 03 07*

halogenirani talozi i ostaci od reakcija

O17

07 03 08*

ostali talozi i ostaci od reakcija

O17

07 03 09*

halogenirani filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

O17

07 03 10*

ostali filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

O17

07 03 11*

muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvari

V22

07 03 12

muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 07 03 11*

V22

07 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

07 04

otpad od PFDU organskih sredstava za zaštitu bilja (osim 02 01 08* i 02 01 09*), sredstava za zaštitu drveta (osim 03 02) i drugih biocida

07 04 01*

vodene tekućine za ispiranje i matične otopine

O17

07 04 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matične otopine

O17

07 04 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matične otopine

O17

07 04 07*

halogenirani ostaci reakcija

O17

07 04 08*

ostali talozi i ostaci od reakcija

O17

07 04 09*

halogenirani filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

O17

07 04 10*

ostali filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

O17

07 04 11*

muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvari

V23

07 04 12

muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 07 04 11*

V23

07 04 13*

kruti otpad koji sadrži opasne tvari

V24

07 04 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

V24

07 05

otpad od PFDU farmaceutskih proizvoda

07 05 01*

vodene tekućine za ispiranje i matične otopine

O17

07 05 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matične otopine

O17

07 05 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matične otopine

O17

07 05 07*

halogenirani ostaci od reakcija

O17

07 05 08*

ostali talozi i ostaci od reakcija

O17

07 05 09*

halogenirani filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

O17

07 05 10*

ostali filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

O17

07 05 11*

muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji sadrže opasne tvari

V25

07 05 12

muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 07 05 11*

V25

07 05 13*

kruti otpad koji sadrži opasne tvari

V26

07 05 14

kruti otpad koji nije naveden pod 07 05 13*

V26

07 05 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

07 06

otpad od PFDU masti, ulja, sapuna, deterdženata, sredstava za dezinfekciju i kozmetičkih sredstava

07 06 01*

vodene tekućine za ispiranje i matične otopine

O17

07 06 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matične otopine

O17

07 06 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matične otopine

O17

07 06 07*

halogenirani ostaci od reakcija

O17

07 06 08*

ostali talozi i ostaci od reakcija

O17

07 06 09*

halogenirani filtarski kolači, istrošeni apsorbensi

O17

07 06 10*

ostali filtarski kolači, istrošeni apsorbensi

O17

07 06 11*

muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji sadrže opasne tvari

V27

07 06 12

muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 07 06 11*

V27

07 06 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

07 07

otpad od PFDU finih kemikalija i kemijskih proizvoda koji nisu specificirani na drugi način

07 07 01*

vodene tekućine za ispiranje i matične otopine

O17

07 07 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matične otopine

O17

07 07 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matične otopine

O17

07 07 07*

halogenirani ostaci od reakcija

O17

07 07 08*

ostali talozi i ostaci od reakcija

O17

07 07 09*

halogenirani filtarski kolači, istrošeni apsorbensi

O17

07 07 10*

ostali filtarski kolači, istrošeni apsorbensi

O17

07 07 11*

muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji sadrže opasne tvari

V28

07 07 12

muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 07 07 11*

V28

07 07 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

08

OTPAD OD PROIZVODNJE, FORMULACIJE, DOBAVE I UPORABE (PFDU) PREVLAKA (BOJE, LAKOVI I STAKLASTI EMAJLI), LJEPILA, SREDSTAVA ZA BRTVLJENJE I TISKARSKIH TINTA

08 01

otpad od PFDU i uklanjanja boja i lakova

08 01 11*

otpadne boje i lakovi koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari

V29

08 01 12

otpadne boje i lakovi koji nisu navedeni pod 08 01 11*

V29

08 01 13*

muljevi od boja ili lakova koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari

V30

08 01 14

muljevi od boja ili lakova koji nisu navedeni pod 08 01 13*

V30

08 01 15*

vodeni muljevi koji sadrže boje ili lakove koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari

V31

08 01 16

vodeni muljevi koji sadrže boje ili lakove koji nisu navedeni pod 08 01 15*

V31

08 01 17*

otpad od uklanjanja boja ili lakova koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari

V32

08 01 18

otpad od uklanjanja boja ili lakova koji nije naveden pod 08 01 17*

V32

08 01 19*

vodene suspenzije koje sadrže boje ili lakove koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari

V33

08 01 20

vodene suspenzije koje sadrže boje ili lakove, a koje nisu navedene pod 08 01 19*

V33

08 01 21*

otpad od sredstava za uklanjanje boja ili lakova

O20

08 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

08 02

otpad od PFDU ostalih prevlaka (uključujući keramičke materijale)

08 02 01

otpadni prahovi za prevlake

N

08 02 02

vodeni muljevi koji sadrže keramičke materijale

N

08 02 03

vodene suspenzije koje sadrže keramičke materijale

N

08 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

08 03

otpad od PFDU tiskarskih tinta

08 03 07

vodeni muljevi koji sadrže tinte

N

08 03 08

vodeni tekući otpad koji sadrži tinte

N

08 03 12*

otpadne tinte koje sadrže opasne tvari

V34

08 03 13

otpadne tinte koje nisu navedene pod 08 03 12*

V34

08 03 14*

muljevi od tiskarskih boja koji sadrže opasne tvari

V35

08 03 15

muljevi od tiskarskih boja koji nisu navedeni pod 08 03 14*

V35

08 03 16*

otpadne otopine za graviranje

O21

08 03 17*

otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari

V36

08 03 18

otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17*

V36

08 03 19*

disperzivno ulje

O21

08 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

08 04

otpad iz PFDU ljepila i sredstava za brtvljenje (uključujući vodonepropusne proizvode)

08 04 09*

otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje, koja sadrže organska otapala ili druge opasne tvari

V37

08 04 10

otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje, koja nisu navedena pod 08 04 09*

V37

08 04 11*

muljevi od ljepila i sredstava za brtvljenje koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari

V38

08 04 12

muljevi od ljepila i sredstava za brtvljenje koji nisu navedeni pod 08 04 11*

V38

08 04 13*

vodeni muljevi, koji sadrže ljepila ili sredstva za brtvljenje i koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari

V39

08 04 14

vodeni muljevi koji sadrže ljepila ili sredstva za brtvljenje, a koji nisu navedeni pod 08 04 13*

V39

08 04 15*

vodeni tekući otpad, koji sadrži ljepila ili sredstva za brtvljenje i koji sadrži organska otapala ili druge opasne tvari

V40

08 04 16

vodeni tekući otpad koji sadrži ljepila ili sredstva za brtvljenje koji nije naveden pod 08 04 15*

V40

08 04 17*

smola u ulju

O22

08 04 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

08 05

otpad koji nije specificiran na drugi način pod 08

08 05 01*

otpadni izocijanati

O23

09

OTPAD IZ FOTOGRAFSKE INDUSTRIJE

09 01

otpad iz fotografske industrije

09 01 01*

razvijači i aktivatori na bazi vode

O24

09 01 02*

razvijači za offset ploče na bazi vode

O24

09 01 03*

razvijači na bazi otapala

O24

09 01 04*

otopine za fiksiranje

O24

09 01 05*

otopine za izbjeljivanje i otopine za izbjeljivanje i fiksiranje

O24

09 01 06*

otpad koji sadrži srebro, a potječe od obrade fotografskog otpada na mjestu njegova nastanka

O24

09 01 07

fotografski film i papir, koji sadrže srebro ili spojeve srebra

N

09 01 08

fotografski film i papir, koji ne sadrže srebro ili spojeve srebra

N

09 01 10

fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji ne sadrže baterije

N

09 01 11*

fotografski aparati za jednokratnu uporabu, koji sadrže baterije navedene pod 16 06 01*, 16 06 02* ili 16 06 03*

V41

09 01 12

fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji sadrže baterije, a koji nisu navedeni pod 09 01 11*

V41

09 01 13*

vodeni tekući otpad od regeneracije srebra na mjestu nastanka, koji nije naveden pod 09 01 06*

O24

09 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

10

OTPAD IZ TERMIČKIH PROCESA

10 01

otpad iz termoelektrana i ostalih postrojenja u kojima se odvija sagorijevanje (osim 19)

10 01 01

taložni pepeo, šljaka i prašina iz kotla (osim prašine iz kotla navedene pod 10 01 04*)

N

10 01 02

lebdeći pepeo od izgaranja ugljena

N

10 01 03

lebdeći pepeo od izgaranja treseta i neobrađenog drveta

N

10 01 04*

zauljeni lebdeći pepeo i prašina iz kotla

O25

10 01 05

kruti reakcijski otpad na bazi kalcija, koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinova

V43

10 01 07

muljeviti reakcijski otpad na bazi kalcija, koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinova

V43

10 01 09*

sumporna kiselina

O25

10 01 13*

lebdeći pepeo od emulgiranih ugljikovodika koji se koriste kao gorivo

O25

10 01 14*

šljaka s rešetki ložišta, šljaka i prašina iz kotla od suspaljivanja, koje sadrže opasne tvari

V42

10 01 15

pepeo s rešetke ložišta, talog i prašina iz kotla od suspaljivanja, koji nisu navedeni pod 10 01 14*

V42

10 01 16*

lebdeći pepeo od suspaljivanja koji sadrži opasne tvari

V44

10 01 17

lebdeći pepeo od suspaljivanja koji nije naveden pod 10 01 16*

V44

10 01 18*

otpad od pročišćavanja plinova koji sadrži opasne tvari

V43

10 01 19

otpad od pročišćavanja plinova koji nije naveden pod 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18*

V43

10 01 20*

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvari

V45

10 01 21

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 10 01 20*

V45

10 01 22*

vodeni muljevi od čišćenja kotla koji sadrže opasne tvari

V46

10 01 23

vodeni muljevi od čišćenja kotla koji nisu navedeni pod 10 01 22*

V46

10 01 24

pijesak nastao pri transportu krutih materijala pomoću tekućine

N

10 01 25

otpad od skladištenja i pripreme goriva u elektranama koje rade na ugljen

N

10 01 26

otpad od obrade rashladne vode

N

10 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

10 02

otpad iz industrije željeza i čelika

10 02 01

otpad od prerade šljake

N

10 02 02

neprerađena šljaka

N

10 02 07*

kruti otpad od obrade plinova koji sadrži opasne tvari

V47

10 02 08

kruti otpad od obrade plinova koji nije naveden pod 10 02 07*

V47

10 02 10

ogorine

N

10 02 11*

otpad od obrade rashladnih voda koji sadrži ulje

V48

10 02 12

otpad od obrade rashladnih voda koji nije naveden pod 10 02 11*

V48

10 02 13*

muljevi i filtarski kolači od obrade plina, koji sadrže opasne tvari

V49

10 02 14

muljevi i filtarski kolači od obrade plina, koji nisu navedeni pod 10 02 13*

V49

10 02 15

ostali muljevi i filtarski kolači

N

10 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

10 03

otpad iz metalurgije aluminija

10 03 02

istrošene anode

N

10 03 04*

šljaka iz primarne proizvodnje

O26

10 03 05

otpadna glinica

N

10 03 08*

šljaka iz sekundarne proizvodnje, a koja sadrži soli

O26

10 03 09*

crna šljaka iz sekundarne proizvodnje

O26

10 03 15*

plutajuća pjena/šljaka koja je zapaljiva ili koja u dodiru s vodom ispušta zapaljive plinove u opasnim količinama

V50

10 03 16

plutajuća pjena/šljaka koja nije navedena pod 10 03 15*

V50

10 03 17*

otpad iz proizvodnje anoda koji sadrži katran

V51

10 03 18

otpad iz proizvodnje anoda, koji sadrži ugljik i koji nije naveden pod 10 03 17*

V51

10 03 19*

prašina iz dimnih plinova koja sadrži opasne tvari

V52

10 03 20

prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod 10 03 19

V52

10 03 21*

ostale čestice i prašina (uključujući prašinu iz kugličnog mlina) koje sadrže opasne tvari

V53

10 03 22

ostale čestice i prašina (uključujući prašinu iz kugličnog mlina) koje nisu navedene pod 10 03 21*

V53

10 03 23*

kruti otpad od obrade plina, koji sadrži opasne tvari

V54

10 03 24

kruti otpad od obrade plina, koji nije naveden pod 10 03 23*

V54

10 03 25*

muljevi i filtarski kolači od obrade plina koji sadrže opasne tvari

V55

10 03 26

muljevi i filtarski kolači od obrade plina koji nisu navedeni pod 10 03 25

V55

10 03 27*

otpad od obrade rashladne vode koji sadrži ulje

V56

10 03 28

otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 03 27*

V56

10 03 29*

otpad od obrade šljake koja sadrži soli i obrade crne šljake, a koji sadrži opasne tvari

V57

10 03 30

otpad od obrade šljake koja sadrži soli i obrade crne šljake, a koji nije naveden pod 10 03 29*

V57

10 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

10 04

otpad iz metalurgije olova

10 04 01*

šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje

O27

10 04 02*

šljaka i nečista pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje

O27

10 04 03*

kalcijev arsenat

O27

10 04 04*

prašina iz dimnih plinova

O27

10 04 05*

ostale čestice i prašina

O27

10 04 06*

kruti otpad od obrade plina

O27

10 04 07*

muljevi i filtarski kolači od obrade plina

O27

10 04 09*

otpad od obrade rashladne vode koji sadrži ulje

V58

10 04 10

otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 04 09*

V58

10 04 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

10 05

otpad iz metalurgije cinka

10 05 01

šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje

N

10 05 03*

prašina iz dimnih plinova

O28

10 05 04

ostale čestice i prašina

N

10 05 05*

kruti otpad od obrade plina

O28

10 05 06*

muljevi i filtarski kolači od obrade plina

O28

10 05 08*

otpad od obrade rashladne vode koji sadrži ulje

V59

10 05 09

otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 05 08*

V59

10 05 10*

šljaka i plutajuća nečista pjena koje su zapaljive ili koje u dodiru s vodom ispuštaju zapaljive plinove u opasnim količinama

V60

10 05 11

šljaka i plutajuća nečista pjena koje nisu navedene pod 10 05 10*

V60

10 05 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

10 06

otpad iz metalurgije bakra

10 06 01

šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje

N

10 06 02

šljaka i plutajuća nečista pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje

N

10 06 03*

prašina iz dimnih plinova

O28

10 06 04

ostale čestice i prašina

N

10 06 06*

kruti otpad od obrade plina

O28

10 06 07*

muljevi i filtarski kolači od obrade plina

O28

10 06 09*

otpad od obrade rashladne vode koji sadrži ulje

V61

10 06 10

otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 06 09*

V61

10 06 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

10 07

otpad iz metalurgije srebra, zlata i platine

10 07 01

šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje

N

10 07 02

šljaka i plutajuća nečista pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje

N

10 07 03

kruti otpad od obrade plina

N

10 07 04

ostale čestice i prašina

N

10 07 05

muljevi i filtarski kolači od obrade plina

N

10 07 07*

otpad od obrade rashladne vode koji sadrži ulje

V62

10 07 08

otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 07 07*

V62

10 07 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

10 08

otpad iz metalurgije ostalih obojenih metala

10 08 04*

čestice i prašina

N

10 08 08*

šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje, koja sadrži soli

O29

10 08 09*

ostala šljaka

N

10 08 10*

šljaka i plutajuća nečista pjena koje su zapaljive ili koje u dodiru s vodom ispuštaju zapaljive plinove u opasnim količinama

V63

10 08 11

šljaka i plutajuća nečista pjena koje nisu navedene pod 10 08 10*

V63

10 08 12*

otpad iz proizvodnje anoda koji sadrži katran

V64

10 08 13

otpad iz proizvodnje anoda koji sadrži ugljik i koji nije naveden pod 10 08 12*

V64

10 08 14

otpadne anode

N

10 08 15*

prašina iz dimnih plinova koja sadrži opasne tvari

V65

10 08 16

prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod 10 08 15*

V65

10 08 17*

muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova, koji sadrže opasne tvari

V66

10 08 18

muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova, koji nisu navedeni pod 10 08 17*

V66

10 08 19*

otpad od obrade rashladne vode koji sadrži ulje

V67

10 08 20

otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 08 19*

V67

10 08 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

10 09

otpad od lijevanja željeznih odljevaka

10 09 03

šljaka iz visoke peći

N

10 09 05*

nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji sadrže opasne tvari

V68

10 09 06

nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 09 05*

V68

10 09 07*

korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji sadrže opasne tvari

V69

10 09 08

korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 09 07*

V69

10 09 09*

prašina iz dimnih plinova koja sadrži opasne tvari

V70

10 09 10

prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod 10 09 09*

V70

10 09 11*

ostale čestice koje sadrže opasne tvari

V71

10 09 12

ostale čestice koje nisu navedene pod 10 09 11*

V71

10 09 13*

otpadna veziva koja sadrže opasne tvari

V72

10 09 14

otpadna veziva koja nisu navedena pod 10 09 13*

V72

10 09 15*

otpadna sredstva za otkrivanje pukotina, koja sadrže opasne tvari

V73

10 09 16

otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja nisu navedena pod 10 09 15*

V73

10 09 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

10 10

otpad od lijevanja odljevaka od obojenih metala

10 10 03

šljaka iz visoke peći

N

10 10 05*

nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji sadrže opasne tvari

V74

10 10 06

nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 10 05*

V74

10 10 07*

korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji sadrže opasne tvari

V75

10 10 08

korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 10 07*

V75

10 10 09*

prašina iz dimnih plinova koja sadrži opasne tvari

V76

10 10 10

prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod 10 10 09*

V76

10 10 11*

ostale čestice koje sadrže opasne tvari

V77

10 10 12

ostale čestice koje nisu navedene pod 10 10 11*

V77

10 10 13*

otpadna veziva koja sadrže opasne tvari

V78

10 10 14

otpadna veziva koja nisu navedena pod 10 10 13*

V78

10 10 15*

otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja sadrže opasne tvari

V79

10 10 16

otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja nisu navedena pod 10 10 15*

V79

10 10 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

10 11

otpad od proizvodnje stakla i proizvoda od stakla

10 11 03

otpadni vlaknasti materijali na bazi stakla

N

10 11 05

čestice i prašina

N

10 11 09*

otpad od pripreme mješavine prije termičke obrade, koji sadrži opasne tvari

V80

10 11 10

otpad od pripreme mješavine prije termička obrade, koji nije naveden pod 10 11 09*

V80

10 11 11*

otpadno staklo u sitnim česticama i stakleni prah, koji sadrže teške metale (na primjer od katodnih cijevi)

V81

10 11 12

otpadno staklo koje nije navedeno pod 10 11 11*

V81

10 11 13*

mulj od poliranja i brušenja stakla koji sadrži opasne tvari

V82

10 11 14

mulj od poliranja i brušenja stakla koji nije naveden pod 10 11 13*

V82

10 11 15*

kruti otpad od obrade dimnih plinova koji sadrži opasne tvari

V83

10 11 16

kruti otpad od obrade dimnih plinova koji nije naveden pod 10 11 15*

V83

10 11 17*

muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova, koji sadrži opasne tvari

V84

10 11 18

muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova, koji nije naveden pod 10 11 17*

V84

10 11 19*

kruti otpad od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrži opasne tvari

V85

10 11 20

kruti otpad od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nije naveden pod 10 11 19*

V85

10 11 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

10 12

otpad od proizvodnje keramičke robe, cigle, pločica i građevinskog materijala

10 12 01

otpadna mješavina pripremljena prije termičke obrade

N

10 12 03

čestice i prašina

N

10 12 05

muljevi i filtarski kolači od obrade plina

N

10 12 06

odbačeni kalupi

N

10 12 08

otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade)

N

10 12 09*

kruti otpad od obrade dimnih plinova koji sadrži opasne tvari

V86

10 12 10

kruti otpad od obrade dimnih plinova koji nije naveden pod 10 12 09*

V86

10 12 11*

otpad od glaziranja koji sadrži teške metale

V87

10 12 12

otpad od glaziranja koji nije naveden pod 10 12 11*

V87

10 12 13

mulj od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka

N

10 12 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

10 13

otpad iz proizvodnje cementa, vapna i gipsa te otpadni predmeti i proizvodi napravljeni od njih

10 13 01

otpadna mješavina pripremljena prije termičke obrade

N

10 13 04

otpad od kalciniranja i hidratizacije vapna

N

10 13 06

čestice i prašina (osim pod 10 13 12* i 10 13 13)

N

10 13 07

muljevi i filtarski kolači od obrade plina

N

10 13 09*

otpad iz proizvodnje azbestnog cementa, koji sadrži azbest

V88

10 13 10

otpad iz proizvodnje azbestnog cementa, koji nije naveden pod 10 13 09

V88

10 13 11

otpad od kompozitnih materijala na bazi cementa, koji nije naveden pod 10 13 09 i 10 13 10

V88

10 13 12*

kruti otpad od obrade plina, koji sadrži opasne tvari

V89

10 13 13

kruti otpad od obrade plina, koji nije naveden pod 10 13 12*

V89

10 13 14

otpadni beton i betonski mulj

N

10 13 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

10 14

otpad iz krematorija

10 14 01*

otpad od pročišćavanja plina, koji sadrži živu

O30

11

OTPAD OD KEMIJSKE POVRŠINSKE OBRADE I PREVLAČENJA METALA I DRUGIH MATERIJALA; HIDROMETALURGIJE OBOJENIH METALA

11 01

otpad od kemijske površinske obrade i prevlačenja metala i drugih materijala (npr. galvanski procesi, procesi pocinčavanja, dekapiranja, graviranja, fosfatiranja, odmašćivanja alkalnim sredstvima, anodiziranja)

11 01 05*

kiseline za dekapiranje

O31

11 01 06*

kiseline koje nisu specificirane na drugi način

O31

11 01 07*

lužine za dekapiranje

O31

11 01 08*

muljevi od fosfatiranja

O31

11 01 09*

muljevi i filtarski kolači, koji sadrže opasne tvari

V90

11 01 10

muljevi i filtarski kolači, koji nisu navedeni pod 11 01 09*

V90

11 01 11*

vodene tekućine za ispiranje koje sadrže opasne tvari

V91

11 01 12

vodene tekućine za ispiranje koje nisu navedene pod 11 01 11*

V91

11 01 13*

otpad od odmašćivanja koji sadrži opasne tvari

V92

11 01 14

otpad od odmašćivanja koji nije naveden pod 11 01 13*

V92

11 01 15*

eluati i muljevi iz membranskih sustava ili sustava ionskih izmjenjivača, koji sadrže opasne tvari

O32

11 01 16*

zasićene ili potrošene smole ionskih izmjenjivača

O33

11 01 98*

ostali otpad koji sadrži opasne tvari

O34

11 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

11 02

otpad iz procesa hidrometalurgije obojenih metala

11 02 02*

muljevi iz hidrometalurgije cinka (uključujući jarosit i getit)

O35

11 02 03

otpad iz proizvodnje anoda za elektrolitičke procese u vodenom mediju

N

11 02 05*

otpad iz procesa hidrometalurgije bakra, koji sadrži opasne tvari

V93

11 02 06

otpad iz procesa hidrometalurgije bakra, koji nije naveden pod 11 02 05*

V93

11 02 07*

ostali otpad koji sadrži opasne tvari

O36

11 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

11 03

muljevi i krutine od procesa otvrdnjavanja (temperiranja)

11 03 01*

otpad koji sadrži cijanide

O37

11 03 02*

ostali otpad

O37

11 05

otpad iz procesa vruće galvanizacije

11 05 01

tvrdi cink

N

11 05 02

cinkov pepeo

N

11 05 03*

kruti otpad od obrade plina

O38

11 05 04*

iscrpljena kupka

O38

11 05 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

12

OTPAD OD MEHANIČKOG OBLIKOVANJA TE FIZIKALNE I MEHANIČKE POVRŠINSKE OBRADE METALA I PLASTIKE

12 01

otpad od oblikovanja te fizikalne i mehaničke obrade metala i plastike

12 01 01

strugotine i opiljci koji sadrže željezo

N

12 01 02

prašina i čestice koje sadrže željezo

N

12 01 03

strugotine i opiljci obojenih metala

N

12 01 04

prašina i čestice obojenih metala

N

12 01 05

strugotine plastike

N

12 01 06*

ulja za strojnu obradu na mineralnoj bazi koja sadrže halogene (osim emulzija i otopina)

O39

12 01 07*

ulja za strojnu obradu na mineralnoj bazi koja ne sadrže halogene (osim emulzija i otopina)

O39

12 01 08*

emulzije i otopine za strojnu obradu, koje sadrže halogene

O39

12 01 09*

emulzije i otopine za strojnu obradu, koje ne sadrže halogene

O39

12 01 10*

sintetska ulja za strojnu obradu

O39

12 01 12*

istrošeni voskovi i masti

O39

12 01 13

otpad od zavarivanja

N

12 01 14*

muljevi od strojne obrade koji sadrže opasne tvari

V94

12 01 15

muljevi od strojne obrade koji nisu navedeni pod 12 01 14*

V94

12 01 16*

otpadni materijal od obrade rasprskavanjem koji sadrži opasne tvari

V95

12 01 17

otpadni materijal od obrade rasprskavanjem koji nije naveden pod 12 01 16*

V95

12 01 18*

metalni mulj (mulj od brušenja, honiranja i poliranja) koji sadrži ulje

O40

12 01 19*

biološki lako razgradivo ulje za strojnu obradu

O39

12 01 20*

istrošena brusna tijela i brusni materijali, koji sadrže opasne tvari

V96

12 01 21

istrošena brusna tijela i brusni materijali, koji nisu navedeni pod 12 01 20*

V96

12 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

12 03

otpad iz procesa odmašćivanja vodom i parom (osim 11)

12 03 01*

vodene tekućine za ispiranje

O41

12 03 02*

otpad od odmašćivanja parom

O41

13

OTPADNA ULJA I OTPAD OD TEKUĆIH GORIVA (osim jestivih ulja i ulja iz poglavlja 05, 12 i 19)

13 01

otpadna hidraulična ulja

13 01 01*

hidraulična ulja koja sadrže poliklorirane bifenile (PCB)[2]

O42

13 01 04*

klorirane emulzije

O42

13 01 05*

neklorirane emulzije

O42

13 01 09*

klorirana hidraulična ulja na bazi minerala

O42

13 01 10*

neklorirana hidraulična ulja na bazi minerala

O42

13 01 11*

sintetska hidraulična ulja

O42

13 01 12*

biološki lako razgradiva hidraulična ulja

O42

13 01 13*

ostala hidraulična ulja

O42

13 02

otpadna motorna, strojna i maziva ulja

13 02 04*

klorirana motorna, strojna i maziva ulja, na bazi minerala

O41

13 02 05*

neklorirana motorna, strojna i maziva ulja, na bazi minerala

O41

13 02 06*

sintetska motorna, strojna i maziva ulja

O41

13 02 07*

biološki lako razgradiva motorna, strojna i maziva ulja

O41

13 02 08*

ostala motorna, strojna i maziva ulja

O41

13 03

otpadna izolacijska ulja i ulja za prijenos topline

13 03 01*

otpadna izolacijska ulja i ulja za prijenos topline, koja sadrže PCB-e

O42

13 03 06*

klorirana izolacijska ulja i ulja za prijenos topline na bazi minerala, osim onih navedenih pod 13 03 01

O42

13 03 07*

neklorirana izolacijska ulja i ulja za prijenos topline na bazi minerala

O41

13 03 08*

sintetska izolacijska ulja i ulja za prijenos topline

O42

13 03 09*

biološki lako razgradiva izolacijska ulja i ulja za prijenos topline

O42

13 03 10*

ostala izolacijska ulja i ulja za prijenos topline

O42

13 04

kaljužna ulja

13 04 01*

kaljužna ulja s dna spremnika kontinentalnih plovila

O41

13 04 02*

kaljužna ulja s lukobrana

O41

13 04 03*

kaljužna ulja s dna spremnika iz drugih plovila

O41

13 05

sadržaj iz separatora ulje/voda

13 05 01*

krute tvari iz komora za taloženje i separatora ulje/voda

O41

13 05 02*

muljevi iz separatora ulje/voda

O41

13 05 03*

muljevi iz hvatača ulja

O41

13 05 06*

ulje iz separatora ulje/voda

O41

13 05 07*

zauljena voda iz separatora ulje/voda

O41

13 05 08*

mješavine otpada iz komora za taloženje i separatora ulje/voda

O41

13 07

otpad od tekućih goriva

13 07 01*

loživo ulje i dizel-gorivo

O41

13 07 02*

Benzin

O41

13 07 03*

ostala goriva (uključujući mješavine)

O41

13 08

zauljeni otpad koji nije specificiran na drugi način

13 08 01*

muljevi ili emulzije, iz desalinizatora

O41

13 08 02*

ostale emulzije

O41

13 08 99*

otpad koji nije specificiran na drugi način

O41

14

OTPAD OD ORGANSKIH OTAPALA, RASHLADNIH I POTISNIH TVARI (osim 07 i 08)

14 06

otpadna organska otapala, rashladne tvari i potisne tvari za pjene i aerosole

14 06 01*

klorofluorougljici, HCFC, HFC

O43

14 06 02*

ostala halogenirana otapala i mješavine otapala

O43

14 06 03*

ostala otapala i mješavine otapala

O43

14 06 04*

muljevi ili kruti otpad, koji sadrže halogenirana otapala

O43

14 06 05*

muljevi ili kruti otpad, koji sadrže ostala otapala

O43

15

OTPADNA AMBALAŽA; APSORBENSI, TKANINE ZA BRISANJE, FILTARSKI MATERIJALI I ZAŠTITNA ODJEĆA KOJA NIJE SPECIFICIRANA NA DRUGI NAČIN

15 01

ambalaža (uključujući odvojeno sakupljenu ambalažu iz komunalnog otpada)

15 01 01

papirna i kartonska ambalaža

V97

15 01 02

plastična ambalaža

V97

15 01 03

drvena ambalaža

V97

15 01 04

metalna ambalaža

V97

15 01 05

višeslojna (kompozitna) ambalaža

V97

15 01 06

miješana ambalaža

V97

15 01 07

staklena ambalaža

V97

15 01 09

tekstilna ambalaža

V97

15 01 10*

ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima

V97

15 01 11*

metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom

O17

15 02

apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zaštitna odjeća

15 02 02*

apsorbensi, filtarski materijali (uključujući filtere za ulje koji nisu specificirani na drugi način), tkanine za brisanje i zaštitna odjeća, onečišćeni opasnim tvarima

V98

15 02 03

apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod 15 02 02*

V98

16

OTPAD KOJI NIJE DRUGDJE SPECIFICIRAN U KATALOGU

16 01

otpadna vozila iz različitih načina prijevoza (uključujući necestovnu mehanizaciju) i otpad od rastavljanja otpadnih vozila i od održavanja vozila (osim 13, 14, 16 06 i 16 08)

16 01 03

otpadne gume

N

16 01 04*

otpadna vozila

V99

16 01 06

otpadna vozila koja ne sadrže ni tekućine ni druge opasne komponente

V99

16 01 07*

filtri za ulje

O41

16 01 08*

komponente koje sadrže živu

O17

16 01 09*

komponente koje sadrže PCB-e

O17

16 01 10*

eksplozivne komponente (npr. zračni jastuci)

O17

16 01 11*

kočne obloge koje sadrže azbest

V100

16 01 12

kočne obloge koje nisu navedene pod 16 01 11*

V100

16 01 13*

tekućine za kočnice

O41

16 01 14*

antifriz tekućine koje sadrže opasne tvari

V101

16 01 15

antifriz tekućine koje nisu navedene pod 16 01 14*

V101

16 01 16

spremnici za tekući plin

N

16 01 17

željezo i legure koje sadrže željezo

N

16 01 18

obojeni metali

N

16 01 19

plastika

N

16 01 20

staklo

N

16 01 21*

opasne komponente koje nisu navedene pod 16 01 07* do 16 01 11* i 16 01 13* i 16 01 14*

O17

16 01 22

komponente koje nisu specificirane na drugi način

N

16 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

16 02

otpad iz električne i elektroničke opreme

16 02 09*

transformatori i kondenzatori koji sadrže PCB-e

V102

16 02 10*

odbačena oprema koja sadrži PCB-e ili je onečišćena istima, a nije navedena pod 16 02 09*

V102

16 02 11*

odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike, HCFC, HFC

V102

16 02 12*

odbačena oprema koja sadrži slobodni azbest

V102

16 02 13*

odbačena oprema koja sadrži opasne komponente[3], a koja nije navedena pod 16 02 09* do 16 02 12*

V102

16 02 14

odbačena oprema koja nije navedena pod 16 02 09* do 16 02 13*

V102

16 02 15*

opasne komponente izvađene iz odbačene opreme

V103

16 02 16

komponente izvađene iz odbačene opreme koje nisu navedene pod 16 02 15*

V103

16 03

šarže koje nisu u skladu sa specifikacijom i nekorišteni proizvodi

16 03 03*

anorganski otpad koji sadrži opasne tvari

V104

16 03 04

anorganski otpad koji nije naveden pod 16 03 03*

V104

16 03 05*

organski otpad koji sadrži opasne tvari

V105

16 03 06

organski otpad koji nije naveden pod 16 03 05*

V105

16 03 07*

metalna živa

O28

16 04

otpad od eksplozivnih predmeta

16 04 01*

otpadno streljivo

O44

16 04 02*

pirotehnički otpad

O44

16 04 03*

ostali otpad od eksplozivnih predmeta

O44

16 05

plinovi u posudama pod tlakom i odbačene kemikalije

16 05 04*

plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari

V106

16 05 05

plinovi u posudama pod tlakom koji nisu navedeni pod 16 05 04*

V106

16 05 06*

laboratorijske kemikalije koje se sastoje od opasnih tvari ili ih sadrže, uključujući mješavine laboratorijskih kemikalija

V107

16 05 07*

odbačene anorganske kemikalije koje se sastoje od opasnih tvari ili ih sadrže

V107

16 05 08*

odbačene organske kemikalije koje se sastoje od opasnih tvari ili ih sadrže

V107

16 05 09

odbačene kemikalije koje nisu navedene pod 16 05 06*, 16 05 07* ili 16 05 08*

V107

16 06

baterije i akumulatori

16 06 01*

olovne baterije

O45

16 06 02*

nikal-kadmij baterije

O45

16 06 03*

baterije koje sadrže živu

O45

16 06 04

alkalne baterije (osim 16 06 03*)

N

16 06 05

ostale baterije i akumulatori

N

16 06 06*

odvojeno sakupljeni elektroliti iz baterija i akumulatora

O45

16 07

otpad iz cisterni za prijevoz, spremnika za skladištenje i od čišćenja bačava (osim 05 i 13)

16 07 08*

otpad koji sadrži ulja

O17

16 07 09*

otpad koji sadrži druge opasne tvari

O17

16 07 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

16 08

istrošeni katalizatori

16 08 01

istrošeni katalizatori koji sadrže zlato, srebro, renij, rodij, paladij, iridij ili platinu (osim 16 08 07*)

V108

16 08 02*

istrošeni katalizatori koji sadrže opasne prijelazne metale[4] ili spojeve opasnih prijelaznih metala

V109

16 08 03

istrošeni katalizatori koji sadrže prijelazne metale ili spojeve prijelaznih metala, a koji nisu specificirani na drugi način

V109

16 08 04

istrošeni tekući katalizatori za katalitičko krekiranje (osim 16 08 07*)

V108

16 08 05*

istrošeni katalizatori koji sadrže fosfatnu kiselinu

O46

16 08 06*

istrošene tekućine korištene kao katalizatori

O17

16 08 07*

istrošeni katalizatori onečišćeni opasnim tvarima

V108

16 09

oksidirajuće tvari

16 09 01*

permanganati, npr. kalijev permanganat

O47

16 09 02*

kromati, npr. kalijev kromat, kalijev ili natrijev dikromat

O47

16 09 03*

peroksidi, npr. vodikov peroksid

O47

16 09 04*

oksidirajuće tvari koje nisu specificirane na drugi način

O47

16 10

vodeni tekući otpad namijenjen za obradu izvan mjesta nastanka

16 10 01*

vodeni tekući otpad koji sadrži opasne tvari

V110

16 10 02

vodeni tekući otpad koji nije naveden pod 16 10 01*

V110

16 10 03*

vodeni koncentrati koji sadrže opasne tvari

V111

16 10 04

vodeni koncentrati koji nisu navedeni pod 16 10 03*

V111

16 11

otpadne obloge i vatrostalni otpad

16 11 01*

obloge i vatrostalni otpad na bazi ugljika, koji potječe iz metalurških procesa i sadrži opasne tvari

V112

16 11 02

obloge i vatrostalni otpad na bazi ugljika, koji potječe iz metalurških procesa i nije naveden pod 16 11 01*

V112

16 11 03*

ostale obloge i vatrostalni otpad iz metalurških procesa, koji sadrži opasne tvari

V113

16 11 04

ostale obloge i vatrostalni otpad iz metalurških procesa, koji nije naveden pod 16 11 03*

V113

16 11 05*

obloge i vatrostalni otpad iz nemetalurških procesa, koji sadrži opasne tvari

V114

16 11 06

obloge i vatrostalni otpad iz nemetalurških procesa, koji nije naveden pod 16 11 05*

V114

17

GRAĐEVINSKI OTPAD I OTPAD OD RUŠENJA OBJEKATA (UKLJUČUJUĆI ISKOPANU ZEMLJU S ONEČIŠĆENIH LOKACIJA)

17 01

beton, cigle, crijep/pločice i keramika

17 01 01

beton

N

17 01 02

cigle

N

17 01 03

crijep/pločice i keramika

N

17 01 06*

mješavine ili odvojene frakcije betona, cigle, crijepa/pločica i keramike, koje sadrže opasne tvari

V115

17 01 07

mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*

V115

17 02

drvo, staklo i plastika

17 02 01

drvo

V116

17 02 02

staklo

V116

17 02 03

plastika

V116

17 02 04*

staklo, plastika i drvo koji sadrže ili su onečišćeni opasnim tvarima

V116

17 03

mješavine bitumena, ugljeni katran i proizvodi koji sadrže katran

17 03 01*

mješavine bitumena koje sadrže ugljeni katran

V117

17 03 02

mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01*

V117

17 03 03*

ugljeni katran i proizvodi koji sadrže katran

O48

17 04

metali (uključujući njihove legure)

17 04 01

bakar, bronca, mjed

N

17 04 02

aluminij

N

17 04 03

olovo

N

17 04 04

cink

N

17 04 05

željezo i čelik

N

17 04 06

kositar

N

17 04 07

miješani metali

N

17 04 09*

metalni otpad onečišćen opasnim tvarima

O17

17 04 10*

kabelski vodiči koji sadrže ulje, ugljeni katran i druge opasne tvari

V118

17 04 11

kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10*

V118

17 05

zemlja (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih lokacija), kamenje i otpad od jaružanja

17 05 03*

zemlja i kamenje koji sadrže opasne tvari

V119

17 05 04

zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*

V119

17 05 05*

otpad od jaružanja koja sadrži opasne tvari

V120

17 05 06

otpad od jaružanja koji nije naveden pod 17 05 05*

V120

17 05 07*

kamen tučenac za nasipavanje pruge koji sadrži opasne tvari

V121

17 05 08

kamen tučenac za nasipavanje pruge koji nije naveden pod 17 05 07*

V121

17 06

izolacijski materijali i građevinski materijali koji sadrži azbest

17 06 01*

izolacijski materijali koji sadrže azbest

V122

17 06 03*

ostali izolacijski materijali, koji se sastoje ili sadrže opasne tvari

V122

17 06 04

izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03*

V122

17 06 05*

građevinski materijali koji sadrže azbest

O49

17 08

građevinski materijal na bazi gipsa

17 08 01*

građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima

V123

17 08 02

građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01*

V123

17 09

ostali građevinski otpad i otpad od rušenja objekata

17 09 01*

građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji sadrži živu

V124

17 09 02*

građevinski otpad i otpad od rušenja koji sadrži poliklorirane bifenile (PCB) (npr. sredstva za brtvljenje koja sadrže PCB-e, podne obloge na bazi smola koje sadrže PCB-e, nepropusni prozorski elementi od izostakla koji sadrže PCB-e, kondenzatori koji sadrže PCB-e)

V124

17 09 03*

ostali građevinski otpad i otpad od rušenja objekata (uključujući miješani otpad), koji sadrži opasne tvari

V124

17 09 04

miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*

V124

18

OTPAD KOJI NASTAJE KOD ZAŠTITE ZDRAVLJA LJUDI I ŽIVOTINJA I/ILI SRODNIH ISTRAŽIVANJA (osim otpada iz kuhinja i restorana koji ne potječe iz neposredne zdravstvene zaštite)

18 01

otpad od njege novorođenčadi, dijagnosticiranja, liječenja ili prevencije bolesti kod ljudi

18 01 01

oštri predmeti (osim 18 01 03*)

V125

18 01 02

dijelovi ljudskog tijela i organi, uključujući vrećice krvi i posude gdje se nalazila krv (osim 18 01 03*)

V125

18 01 03*

otpad čije je sakupljanje i odlaganje podvrgnuto specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije

V125

18 01 04

otpad čije sakupljanje i odlaganje nije podvrgnuto specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije (npr. rublje, zavoji od gipsa, posteljina, odjeća za jednokratnu primjenu, pelene…)

V125

18 01 06*

kemikalije koje se sastoje od opasnih tvari ili ih sadrže

V126

18 01 07

kemikalije koje nisu navedene pod 18 01 06*

V126

18 01 08*

citotoksici i citostatici

V127

18 01 09

lijekovi koji nisu navedeni pod 18 01 08*

V127

18 01 10*

amalgamski otpad iz stomatološke zaštite

O50

18 02

otpad od istraživanja, dijagnosticiranja, liječenja ili prevencije bolesti u životinja

18 02 01

oštri predmeti (osim 18 02 02*)

V128

18 02 02*

ostali otpad čije sakupljanje i odlaganje podliježe specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije

V128

18 02 03

otpad čije sakupljanje i odlaganje ne podliježe specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije

V128

18 02 05*

kemikalije koje se sastoje od opasnih tvari ili ih sadrže

V129

18 02 06

kemikalije koje nisu navedene pod 18 02 05*

V129

18 02 07*

citotoksici i citostatici

V130

18 02 08

lijekovi koji nisu navedeni pod 18 02 07*

V130

19

OTPAD IZ GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE OTPADOM, UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA IZVAN MJESTA NASTANKA I PRIPREMU PITKE VODE I VODE ZA INDUSTRIJSKU UPORABU

19 01

otpad od spaljivanja ili pirolize otpada

19 01 02

materijali koji sadrže željezo izdvojeni iz pepela s rešetke ložišta

N

19 01 05*

filtarski kolači od obrade otpadnih plinova

O51

19 01 06*

vodeni tekući otpad od obrade otpadnih plinova i drugi vodeni tekući otpad

O51

19 01 07*

kruti otpad od obrade otpadnih plinova

O51

19 01 10*

istrošeni aktivni ugljen od obrade dimnih plinova

O51

19 01 11*

pepeo i šljaka s rešetke ložišta koji sadrže opasne tvari

V131

19 01 12

pepeo i šljaka s rešetke ložišta koji nisu navedeni pod 19 01 11*

V131

19 01 13*

lebdeći pepeo koji sadrži opasne tvari

V132

19 01 14

lebdeći pepeo koji nije naveden pod 19 01 13*

V132

19 01 15*

prašina iz kotlova koja sadrži opasne tvari

V133

19 01 16

prašina iz kotlova koja nije navedena pod 19 01 15*

V133

19 01 17*

otpad od pirolize koji sadrži opasne tvari

V134

19 01 18

otpad od pirolize koji nije naveden pod 19 01 17*

V134

19 01 19

pijesci nastali pri transportu krutih materijala pomoću tekućine

N

19 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

19 02

otpad od fizikalno/kemijskih obrada otpada (uključujući uklanjanje kroma, uklanjanje cijanida, neutralizaciju)

19 02 03

prethodno miješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpada

N

19 02 04*

prethodno miješani otpad sastavljen od najmanje jedne vrste opasnog otpada

O17

19 02 05*

muljevi od fizikalno/kemijske obrade koji sadrže opasne tvari

V135

19 02 06

muljevi od fizikalno/kemijske obrade koji nisu navedeni pod 19 02 05*

V135

19 02 07*

ulja i koncentrati iz procesa odvajanja

O41

19 02 08*

tekući gorivi otpad koji sadrži opasne tvari

V136

19 02 09*

kruti gorivi otpad koji sadrži opasne tvari

V136

19 02 10

gorivi otpad koji nije naveden pod 19 02 08* i 19 02 09*

V136

19 02 11*

ostali otpad koji sadrži opasne tvari

O17

19 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

19 03

stabilizirani/ukrućeni otpad[5]

19 03 04*

otpad označen kao opasan, dijelom[6] stabiliziran

V137

19 03 05

stabilizirani otpad koji nije naveden pod 19 03 04*

V137

19 03 06*

ukrućeni otpad, označen kao opasan

V138

19 03 07

ukrućeni otpad koji nije naveden pod 19 03 06*

V138

19 03 08*

djelomično stabilizirana živa

O28

19 04

vitrificirani otpad i otpad od vitrifikacije

19 04 01

vitrificirani otpad

N

19 04 02*

lebdeći pepeo i ostali otpad od obrade dimnih plinova

O51

19 04 03*

nevitrificirana čvrsta faza

O51

19 04 04

vodeni tekući otpad od vršenja preinaka vitrificiranog otpada

N

19 05

otpad od aerobne obrade krutog otpada

19 05 01

nekompostirana frakcija komunalnog i sličnog otpada

N

19 05 02

nekompostirana frakcija životinjskog i biljnog otpada

N

19 05 03

kompost koji nije u skladu sa specifikacijom

N

19 05 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

19 06

otpad od anaerobne obrade otpada

19 06 03

tekući ostatak od anaerobne obrade komunalnog otpada

N

19 06 04

proizvod digestije od anaerobne obrade komunalnog otpada

N

19 06 05

tekućina od anaerobne obrade životinjskog i biljnog otpada

N

19 06 06

proizvod digestije od anaerobne obrade životinjskog i biljnog otpada

N

19 06 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

19 07

procjedne vode s odlagališta otpada

19 07 02*

procjedne vode s odlagališta otpada koje sadrže opasne tvari

V139

19 07 03

procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*

V139

19 08

otpad iz uređaja za obradu otpadnih voda koji nije specificiran na drugi način

19 08 01

ostaci na sitima i grabljama

N

19 08 02

otpad iz pjeskolova

N

19 08 05

muljevi od obrade urbanih otpadnih voda

N

19 08 06*

zasićene ili istrošene smole od ionske izmjene

O17

19 08 07*

otopine i muljevi od regeneracije ionskih izmjenjivača

O17

19 08 08*

otpad iz membranskih sustava koji sadrži teške metale

O51

19 08 09

mješavine masti i ulja iz separatora ulje/voda, koje sadrže samo jestivo ulje i masnoće

V140

19 08 10*

mješavine masti i ulja iz separatora ulje/voda, koje nisu navedene pod 19 08 09*

V140

19 08 11*

muljevi iz biološke obrade industrijskih otpadnih voda, koji sadrže opasne tvari

V141

19 08 12

muljevi iz biološke obrade industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 11*

V141

19 08 13*

muljevi iz ostalih obrada industrijskih otpadnih voda, koji sadrže opasne tvari

V142

19 08 14

muljevi iz ostalih obrada industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 13*

V142

19 08 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

19 09

otpad od pripreme vode za piće ili vode za industrijsku uporabu

19 09 01

kruti otpad od primarne filtracije i prosijavanja

N

19 09 02

muljevi od bistrenja voda

N

19 09 03

muljevi od dekarbonizacije

N

19 09 04

istrošeni aktivni ugljen

N

19 09 05

zasićene ili istrošene smole od ionske izmjene

N

19 09 06

otopine i muljevi od regeneracije ionskih izmjenjivača

N

19 09 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

19 10

otpad od usitnjavanja otpada koji sadrži metale pomoću šredrera

19 10 01

otpad od željeza i čelika

N

19 10 02

otpad od obojenih metala

N

19 10 03*

pahuljasta frakcija i prašina, koja sadrži opasne tvari

V143

19 10 04

pahuljasta frakcija i prašina, koja nije navedena pod 19 10 03*

V143

19 10 05*

ostale frakcije koje sadrže opasne tvari

V144

19 10 06

ostale frakcije koje nisu navedene pod 19 10 05*

V144

19 11

otpad od regeneracije ulja

19 11 01*

istrošene filtarske gline

O52

19 11 02*

kiseli katrani

O52

19 11 03*

vodeni tekući otpad

O52

19 11 04*

otpad od pročišćavanja goriva lužinama

O52

19 11 05*

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvari

V145

19 11 06

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 19 11 05*

V145

19 11 07*

otpad od pročišćavanja dimnih plinova

O52

19 11 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

N

19 12

otpad od mehaničke obrade otpada (npr. od sortiranja, drobljenja, zbijanja, peletiranja) koji nije specificiran na drugi način

19 12 01

papir i karton

N

19 12 02

željezo i legure koje sadrže željezo

N

19 12 03

obojeni metali

N

19 12 04

plastika i guma

N

19 12 05

staklo

N

19 12 06*

drvo koje sadrži opasne tvari

V146

19 12 07

drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*

V146

19 12 08

tekstili

N

19 12 09

minerali (npr. pijesak, kamenje)

N

19 12 10

gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)

N

19 12 11*

ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji sadrži opasne tvari

V147

19 12 12

ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*

V147

19 13

otpad nastao pri sanaciji tla i podzemnih voda

19 13 01*

kruti otpad nastao pri sanaciji tla koji sadrži opasne tvari

V148

19 13 02

kruti otpad nastao pri sanaciji tla koji nije naveden pod 19 13 01*

V148

19 13 03*

muljevi nastali pri sanaciji tla koji sadrže opasne tvari

V149

19 13 04

muljevi nastali pri sanaciji tla koji nisu navedeni pod 19 13 03*

V149

19 13 05*

muljevi nastali pri sanaciji podzemnih voda koji sadrže opasne tvari

V150

19 13 06

muljevi nastali pri sanaciji podzemnih voda koji nisu navedeni pod 19 13 05*

V150

19 13 07*

vodeni tekući otpad i vodeni koncentrati nastali pri sanaciji podzemnih voda, koji sadrže opasne tvari

V151

19 13 08

vodeni tekući otpad i vodeni koncentrati nastali pri sanaciji podzemnih voda, koji nisu navedeni pod 19 13 07*

V151

20

KOMUNALNI OTPAD (OTPAD IZ KUĆANSTAVA I SLIČNI OTPAD IZ USTANOVA I TRGOVINSKIH I PROIZVODNIH DJELATNOSTI) UKLJUČUJUĆI ODVOJENO SAKUPLJENE SASTOJKE KOMUNALNOG OTPADA

20 01

odvojeno sakupljeni sastojci komunalnog otpada (osim 15 01)

20 01 01

papir i karton

N

20 01 02

staklo

N

20 01 08

biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina

N

20 01 10

odjeća

N

20 01 11

tekstili

N

20 01 13*

otapala

O53

20 01 14*

kiseline

O53

20 01 15*

lužine

O53

20 01 17*

fotografske kemikalije

O53

20 01 19*

pesticidi

O53

20 01 21*

fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu

V157

20 01 23*

odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike

V157

20 01 25

jestiva ulja i masti

V152

20 01 26*

ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25*

V152

20 01 27*

boje, tinte, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari

V153

20 01 28

boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27*

V153

20 01 29*

deterdženti koji sadrže opasne tvari

V154

20 01 30

deterdženti koji nisu navedeni pod 20 01 29*

V154

20 01 31*

citotoksici i citostatici

V155

20 01 32

lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31*

V155

20 01 33*

baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01*, 16 06 02* ili 16 06 03* i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije

V156

20 01 34

baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33*

V156

20 01 35*

odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21* i 20 01 23*, koja sadrži opasne komponente [7]

V157

20 01 36

odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35*

V157

20 01 37*

drvo koje sadrži opasne tvari

V158

20 01 38

drvo koje nije navedeno pod 20 01 37*

V158

20 01 39

plastika

N

20 01 40

metali

N

20 01 41

otpad od čišćenja dimnjaka

N

20 01 99

ostali sastojci komunalnog otpada koji nisu specificirani na drugi način

N

20 02

otpad iz vrtova i parkova (uključujući otpad sa groblja)

20 02 01

biorazgradivi otpad

N

20 02 02

zemlja i kamenje

N

20 02 03

ostali otpad koji nije biorazgradiv

N

20 03

ostali komunalni otpad

20 03 01

miješani komunalni otpad

N

20 03 02

otpad s tržnica

N

20 03 03

ostaci od čišćenja ulica

N

20 03 04

muljevi iz septičkih jama

N

20 03 06

otpad nastao čišćenjem kanalizacije

N

20 03 07

glomazni otpad

N

20 03 99

komunalni otpad koji nije specificiran na drugi način

N

[1] Teški metal znači svaki spoj antimona, arsena, kadmija, kroma (IV), bakra, olova, žive, nikla, selena, telura, talija i kositra, kao i navedene materijale u obliku kovine, ako su oni razvrstani kao opasne tvari.

[2] Za svrhu ovog Kataloga otpada, PCB-i će biti definirani prema posebnom propisu

[3] Opasne komponente iz električne i elektroničke opreme mogu uključivati akumulatore i baterije navedene u 16 06 i označene kao opasne; živine prekidače; staklo iz katodnih cijevi i ostalo aktivno staklo.

[4] Za svrhu ovog unosa, prijelazni metali su: skandij, vanadij, mangan, kobalt, bakar, itrij, niobij, hafnij, tungsten, titan, krom, željezo, nikal, cink, cirkonij, molibden i tantal. Ovi metali ili njihove komponente su opasni ako se klasificiraju kao opasne tvari. Klasifikacija opasnih tvari će odrediti koji su od ovih prijelaznih metala i koje prijelazne komponente su opasne.

[5] Procesi stabilizacije mijenjaju razinu opasnosti sastojaka otpada i tako pretvaraju opasan otpad u neopasan otpad. Procesi ukrućivanja samo mijenjaju fizikalno stanje otpada (npr. tekuće u kruto) uporabom dodataka, a da se pritom ne mijenjaju kemijska svojstva otpada.

[6] Otpad se smatra djelomično stabiliziranim, ako postoji mogućnost da se nakon procesa stabilizacije opasni sastojci koji nisu u potpunosti promijenjeni u neopasne sastojke, oslobađaju u okoliš tijekom kratkoročnog, srednjeročnog ili dugoročnog vremenskog razdoblja.

[7] Opasne komponente iz električne i elektroničke opreme mogu obuhvaćati akumulatore i baterije navedene pod 16 06 i označene kao opasne, živine sklopke, staklo od katodnih cijevi i ostale vrste aktiviranog stakla itd.

Karakteristična opasna svojstva sukladno Dodatku III. Zakona o održivom gospodarenju otpadom:

O1 : H3-B, H4, H5, H6, H7, H8, H12, H13, H14

O2 : H3-B, H4, H5, H6, H7, H12, H13, H14

O3 : H3-A, H4, H5, H6, H7, H10

O4 : H3-A, H3-B, H7, H8

O5 : H4, H5, H6, H7, H8, H12, H13, H14

O6 : H7, H8

O7 : H4, H5, H6, H8, H14

O8 : H2, H4, H5, H6, H8, H12

O9 : H4, H5, H6, H8, H12, H13

O10 : H4, H5, H6, H8, H12, H13

O11 : H4, H5, H6, H7, H8, H14

O12 : H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11, H14

O13 : H6, H7, H8

O14 : H4, H5, H6, H8, H10, H11, H14

O15 : H4, H5, H6, H8, H14

O16 : H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11, H14

O17 : H1, H2, H3-A, H3-B, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13, H14

O18 : H6, H7

O19 : H3-A, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11, H12, H14

O20 : H3-B, H5, H7, H14

O21 : H3-B, H4, H5, H6, H7, H8, H13,

O22 : H3-A, H3-B, H4, H5, H6, H7, H10, H11, H14

O23 : H4, H5, H6,, H8, H14

O24 : H5, H6, H8, H12, H14

O25 : H3-B, H4, H5, H6, H7, H8, H12, H13, H14

O26 : H3-A, H5, H6, H7, H12, H13

O27 : H3-A, H4, H5, H6, H7, H8, H10

O28 : H4, H5, H6, H7, H10, H14

O29 : H3-A, H5, H6, H7, H12, H13,

O30 : H5, H6, H8, H14

O31 : H4, H5, H6, H7, H8

O32 : H5, H6, H7, H10, H11, H12, H14

O33 : H4, H5, H6, H7, H8

O34 : H5, H6, H7, H10, H11, H12, H14

O35 : H4, H5, H6, H7, H8

O36 : H5, H6, H7, H10, H11, H14

O37 : H5, H6, H14

O38 : H4, H5, H6, H7, H8

O39 : H3-B, H4, H5, H6, H7, H8, H12, H13, H14

O40 : H2, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11, H12

O41 : H3-B, H7

O42 : H3-B, H7

O43 : H3-A, H3-B, H4, H5, H14

O44 : H1, H3-A, H4, H5, H6, H8, H12, H13

O45 : H5, H6, H7, H10, H11, H12, H14

O46 : H3-A, H5, H6, H7, H10, H11, H12, H14

O47 : H2, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H11, H12, H14

O48 : H3-B, H4, H5, H6, H7, H8, H12, H13, H14

O49 : H6, H7, H14

O50 : H6, H13, H14

O51 : H5, H6, H7, H10, H11, H14

O52 : H3-B, H4, H5, H6, H7, H8, H12, H13, H14

O53 : H3-A, H3-B, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11, H12, H14

V1 : H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11, H13, H14

V2 : H5, H6, H7, H8, H10, H11, H13, H14

V3 : H5, H6, H7, H10, H11, H13, H14

V4 : H3-A, H3-B, H7, H13, H14

V5 : H5, H6, H7, H10, H11, H14

V6 : H3-A, H4, H5, H6, H7, H12, H14

V7 : H3-A, H3-B, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11, H12

V8 : H3-B, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11, H12

V9 : H3-B, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11, H12

V10 : H3-A, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11, H14

V11 : H4, H5, H6, H7, H8, H11, H12, H13, H14

V12 : H4, H5, H6, H7, H8, H11, H12, H13, H14

V13 : sva opasna svojstva

V14 : H3-A, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H13, H14

V15 : H3-A, H3-B, H4, H5, H6, H12

V16 : H3-A, H6

V17 : H1, H5, H6, H7, H12, H14

V18 : sva opasna svojstva

V19 : sva opasna svojstva

V20 : sva opasna svojstva

V21 : sva opasna svojstva

V22 : sva opasna svojstva

V23 : H3-A, H3-B, H4, H5, H6, H7, H14

V24 : H3-A, H3-B, H4, H5, H6, H7, H14

V25 : sva opasna svojstva

V26 : sva opasna svojstva

V27 : sva opasna svojstva

V28 : sva opasna svojstva

V29 : H3-A, H3-B, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11, H14

V30 : H3-A, H3-B, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11, H14

V31 : H3-A, H3-B, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11, H14

V32 : H3-A, H3-B, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11, H14

V33 : H3-A, H3-B, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11, H14

V34 : H3-A, H3-B, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11, H14

V35 : H3-A, H3-B, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11, H14

V36 : H3-A, H3-B, H4, H5, H6, H7, H10, H11, H14

V37 : H3-A, H3-B, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11, H14

V38 : H3-A, H3-B, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11, H14

V39 : H3-A, H3-B, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11, H14

V40 : H3-A, H3-B, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11, H14

V41 : H5, H6, H7, H10, H12, H14

V42 : H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11, H13, H14

V43 : H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11, H13, H14

V44 : H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11, H13, H14

V45 : H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11, H13, H14

V46 : H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11, H13, H14

V47 : H3-B, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11, H12

V48 : H3-B, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11, H12

V49 : H3-B, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11, H12

V50 : H3-A, H4, H5, H6, H7, H8, H12, H13

V51 : H3-A, H4, H5, H6, H7, H8, H13

V52 : H3-A, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11, H14

V53 : H3-A, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11, H14

V54 : H3-A, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11, H14

V55 : H3-A, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11, H14

V56 : H3-A, H4, H5, H6, H7, H8, H13

V57 : H3-A, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11, H14

V58 : H3-B, H4, H5, H6, H7, H10, H14

V59 : H3-A, H3-B, H7

V60 : H3-A, H3-B, H7

V61 : H3-B, H7

V62 : H3-B, H5, H6, H7, H10, H14

V63 : H3-A, H3-B, H5, H6, H7, H10, H11, H12, H14

V64 : H3-A, H3-B, H5, H6, H7, H10, H11, H14

V65 : H3-A, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11, H14

V66 : H3-A, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11, H14

V67 : H3-A, H3-B, H5, H6, H7, H10, H11, H12, H14

V68 : H3-B, H4, H5, H6, H7, H8

V69 : H3-B, H4, H5, H6, H7, H8

V70 : H3-B, H4, H5, H6, H7, H8

V71 : H3-B, H4, H5, H6, H7, H8

V72 : H3-B, H4, H5, H6, H7, H8

V73 : H3-B, H4, H5, H6, H7, H8

V74 : H3-B, H4, H5, H6, H7, H8

V75 : H3-B, H4, H5, H6, H7, H8

V76 : H3-B, H4, H5, H6, H7, H8

V77 : H3-B, H4, H5, H6, H7, H8

V78 : H3-B, H4, H5, H6, H7, H8

V79 : H3-B, H4, H5, H6, H7, H8

V80 : H5, H6, H7, H10, H11, H13, H14

V81 : H5, H6, H7, H10, H11, H13, H14

V82 : H5, H6, H7, H10, H11, H14

V83 : H5, H6, H7, H10, H11, H14

V84 : H5, H6, H7, H10, H11, H14

V85 : H5, H6, H7, H10, H11, H14

V86 : H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11, H12, H14

V87 : H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11, H12, H14

V88 : H6, H7, H13

V89 : H6, H7, H13

V90 : H5, H6, H7, H8, H10, H11, H12, H13, H14

V91 : H5, H6, H7, H8, H10, H11, H12, H13, H14

V92 : H7, H8, H13, H14

V93 : H5, H6, H7, H10, H11, H14

V94 : H2, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11, H12

V95 : H2, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11, H12

V96 : H2, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11, H12

V97 : sva opasna svojstva

V98 : sva opasna svojstva

V99 : sva opasna svojstva

V100 : sva opasna svojstva

V101 : sva opasna svojstva

V102 : sva opasna svojstva

V103 : sva opasna svojstva

V104 : sva opasna svojstva

V105 : sva opasna svojstva

V106 : sva opasna svojstva

V107 : sva opasna svojstva

V108 : H3-A, H5, H6, H7, H10, H11, H12, H14

V109 : H3-A, H5, H6, H7, H10, H11, H12, H14

V110 : sva opasna svojstva

V111 : sva opasna svojstva

V112 : H3-A, H4, H5, H6, H7, H12, H13

V113 : H3-A, H4, H5, H6, H7, H12, H13

V114 : H3-A, H4, H5, H6, H7, H12, H13

V115 : sva opasna svojstva

V116 : sva opasna svojstva

V117 : H1, H2, H3-A, H3-B, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H14

V118 : H3-A, H3-B, H7, H10, H11, H14

V119 : sva opasna svojstva

V120 : sva opasna svojstva

V121 : sva opasna svojstva

V122 : H6, H7, H14

V123 : H12, H13

V124 : sva opasna svojstva

V125 : H9

V126 : sva opasna svojstva

V127 : H6, H7, H10, H11

V128 : H9

V129 : sva opasna svojstva

V130 : H6, H7, H10, H11

V131 : H5, H6, H7, H8, H10, H11, H14

V132 : H5, H6, H7, H8, H10, H11, H14

V133 : H5, H6, H7, H8, H10, H11, H14

V134 : H5, H6, H7, H8, H10, H11, H14

V135 : sva opasna svojstva

V136 : sva opasna svojstva

V137 : sva opasna svojstva

V138 : sva opasna svojstva

V139 : H4, H5, H6, H7, H10, H11, H12, H13, H14

V140 : H3-A, H3-B, H7, H9

V141 : H3-A, H3-B, H7, H9

V142 : H3-A, H3-B, H7, H9

V143 : H5, H6, H7, H10, H11, H14

V144 : H5, H6, H7, H10, H11, H14

V145 : H3-B, H4, H5, H6, H7, H8, H12, H13, H14

V146 : sva opasna svojstva

V147 : sva opasna svojstva

V148 : sva opasna svojstva

V149 : sva opasna svojstva

V150 : sva opasna svojstva

V151 : sva opasna svojstva

V152 : H3-A, H3-B, H7, H14

V153 : H3-A, H3-B, H4, H7, H10

V154 : sva opasna svojstva

V155 : H3-A, H3-B, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11, H12, H14

V156 : H5, H6, H7, H10, H11, H14

V157 : H3-A, H3-B, H5, H6, H7, H10, H11, H14

V158 : H5, H6, H7, H10, H11, H14

DODATAK II.

KATEGORIZACIJA ZA PREKOGRANIČNI PROMET OTPADOM

Dio 1. Zeleni popis otpada

Zeleni popis otpada uključuje B popis otpada iz Priloga IX. Baselske konvencije [1] i određene oznake iz Odluke OECD-a [2] kako su navedene u Prilogu III. Uredbe (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o otpremi pošiljaka otpada, SL L 190, 12.7.2006. (dalje u tekstu: Uredba (EZ-a) 1013/2006) te mješavine otpada iz Priloga IIIA Uredbe (EZ) br. 1013/2006.

Prilog IIIB Uredbe (EZ) br. 1013/2006 sadrži dodatni Zeleni popis otpada samo za pošiljke između država članica EU koje nemaju prijelazno razdoblje.

Neovisno o tome nalazi li se otpad na Zelenom popisu ili ne, nisu dovoljni samo opći podaci ako je otpad onečišćen drugim materijalima u mjeri da:

(a) povećava rizik povezan s otpadom u mjeri da bi takav otpad podlijegao postupku podnošenja pisane obavijesti i izdavanja odobrenja, u odnosu na opasna svojstva navedena u Dodatku III. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (izvorni tekst referenca je na Prilog III. Direktive 2008/98/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća o otpadu i ukidanju određenih direktiva, SL L 312, 22. 11. 2008.); ili

(b) onemogućuje oporabu otpada na način prihvatljiv za okoliš.

Svaka referenca na Popis A smatra se referencom na Prilog IV. (Žuti popis) Uredbe (EZ) br. 1013/2006. Konsolidirani Žuti popis nalazi se u Dijelu 2. ovog Dodatkaa.

B1

OTPADNI METAL I OTPAD KOJI SADRŽI METALE

B1010

Otpaci metala i njihovih legura metala u metalnom, neraspršivom [3] obliku:


– plemeniti metali (zlato, srebro, skupina platinastih metala, ali bez žive)


– otpaci željeza i čelika


– otpaci bakra


– otpaci nikla


– otpaci aluminija


– otpaci cinka


– otpaci kositra


– otpaci volframa


– otpaci molibdena


– otpaci tantala


– otpaci magnezija


– otpaci kobalta


– otpaci bizmuta


– otpaci titana


– otpaci cirkonija


– otpaci mangana


– otpaci germanija


– otpaci vanadija


– otpaci hafnija, indija, niobija, renija i galija


– otpaci torija


– otpaci elemenata rijetkih zemalja


– otpaci kroma

B1020

Čisti, neonečišćeni metalni otpaci, uključujući legure, u krutom završnom obliku[4] (ploče, grede, šipke, itd.):


– otpaci antimona


– otpaci berilija


– otpaci kadmija


– otpaci olova (ne primjenjuje se na olovno-kisele baterije)


– otpaci selena


– otpaci telurija

B1030

Ostaci koji sadrže vatrostalne metale (metali s visokom točkom taljenja)

B1031

Otpadni metali molibdena, volframa, titana, tantala, niobija i renija, otpadne metalne legure u metalnom raspršivom obliku (metalni prah), ne uključujući otpad naveden na Popisu A pod oznakom otpada A1050, galvanski muljevi

B1040

Otpadni sklopovi od proizvodnje električne energije koji nisu onečišćeni lubrikantnim uljem, PCB-ima ili
PCT-ima u mjeri koja ih čini opasnima

B1050

Miješani obojeni metali, teška frakcija (usitnjeni otpaci) koji ne sadrže tvari iz Priloga I u mjeri da imaju svojstva iz Priloga III.

B1060

Otpadni selenij i telurij u metalnom, elementarnom obliku, uključujući prah

B1070

Otpaci bakra i bakrenih legura u raspršivom obliku, koji ne sadrže tvari iz Priloga I u mjeri da imaju svojstva iz Priloga III.

B1080

Pepeo cinka koji ne sadrži tvari iz Priloga I u mjeri da ima svojstva iz Priloga III. ili opasno svojstvo H4.3

B1090

Otpadne baterije koje zadovoljavaju specifikacije, isključujući one koje sadrže olovo, kadmij ili živu

B1100

Otpad koji sadrži metal od topljenja, taljenja i rafiniranja metala:


– tvrdi metalni cink


– troske koje sadrže cink


– pločasta troska s gornjeg dijela galvanizacijske kade (> 90% Zn)


– pločasta troska s dna galvanizacijske kade (> 92% Zn)


– troska od lijevanja cinka u kalupe (> 85% Zn)


– pločasta troska od vrućeg pocinčavanja (pojedinačno) (> 92% Zn)


– cinkova pjena (> 92% Zn)


– strugotine aluminija isključujući solnu šljaku


– otpad od vatrostalnih obloga, uključujući ostatke iz lončića za žarenje, koji potječu od taljenja bakra


– šljaka od obrade plemenitih metala i bakra za daljnje pročišćavanje


– kositrena šljaka koja sadrži tantal s manje od 0,5% kositra

GB040

Šljaka od obrade plemenitih metala i bakra za daljnje pročišćavanje[5]

GC010

Električni sklopovi koji se sastoje samo od metala ili legura[6]

GC020

Elektronički otpaci (npr. tiskane pločice, elektroničke komponente, žica, itd.) i pridobivene elektroničke komponente prikladne za oporabu baznih i plemenitih metala[7]

B1110

Električni i elektronički sklopovi:


– električni sklopovi koji se sastoje samo od metala ili legura


– otpadni električni i elektronički sklopovi[8] (uključujući tiskane pločice) koji ne sadrže komponente kao što su akumulatori i druge baterije uključene na Popis A, živine prekidače, staklo iz katodnih cijevi i drugo aktivirano staklo te PCB kondenzatore, ili su onečišćeni tvarima iz Priloga I (npr. kadmijem, živom, olovom, polikloriranim bifenilima) ili su navedene tvari iz njih uklonjene, u mjeri da nemaju niti jedno svojstvo navedeno u Prilogu III (uzeti u obzir srodnu oznaku otpada s Popisa A, A1180)


– otpadni električni i elektronički sklopovi (uključujući tiskane pločice, elektroničke komponente i žice) namijenjene za ponovno korištenje[9], a ne za oporabu ili konačno zbrinjavanje[10]

B1115

Otpadni metalni kablovi presvučeni ili izolirani plastikom, koji nisu uključeni na Popis A, A1190, isključujući one namijenjene za postupke iz Priloga IVA, Dio A (= postupci zbrinjavanja) ili druge postupke zbrinjavanja uključujući, u svakoj fazi obrade, termičke postupke bez nadzora, kao što je spaljivanje na otvorenom

B1120

Istrošeni katalizatori, isključujući tekućine koje se koriste kao katalizatori, koji sadrže bilo koji od:


– prijelaznih metala, isključujući otpadne katalizatore (istrošene katalizatore, istrošene tekuće katalizatore ili druge katalizatore) s Popisa A: skandij, vanadij, mangan, kobalt, bakar, itrij, niobij, hafnij, volfram, titan, krom, željezo, nikal, cink, cirkonij, molibden, tantal, renij


– lantanoida (metala rijetkih zemlja): lantan, praseodimij, samarij, gadolinij, disprozij, erbij, iterbij, cerij, neodimij, europij, terbij, holmij, tulij, lutecij

B1130

Očišćeni, istrošeni katalizatori koji sadrže plemenite metale

GC050

Katalizatori za katalitičko krekiranje s istrošenom tekućinom (FCC) (npr. aluminijev oksid, zeoliti)

B1140

Kruti ostaci plemenitih metala koji u tragovima sadrže anorganske cijanide

B1150

Otpadni plemeniti metali i legure (zlato, srebro, skupina platinastih metala, bez žive), u raspršivom, netekućem stanju pravilno pakirani i označeni

B1160

Pepeo plemenitih metala od spaljivanja tiskanih pločica

B1170

Pepeo plemenitih metala od spaljivanja fotografskog filma

B1180

Otpadni fotografski film koji sadrži srebrne halogenide i metalno srebro

B1190

Otpadni fotografski papir koji sadrži srebrne halogenide i metalno srebro

B1200

Granulirana šljaka iz proizvodnje željeza i čelika

B1210

Šljaka iz proizvodnje željeza i čelika uključujući i šljaku koja je izvor TiO2 i vanadija

B1220

Šljaka iz proizvodnje cinka, kemijski stabilizirana, visok sadržaj željeza (iznad 20%) i pripremljena prema industrijskim specifikacijama (npr. DIN 4301) uglavnom za korištenje u građevinarstvu

B1230

Okujina iz proizvodnje željeza i čelika

B1240

Okujina od bakrenog oksida

B1250

Otpadna motorna vozila, ne sadrže opasne tekućine i opasne komponente

GC030

Plovila i druge plutajuće strukture namijenjene za rastavljanje, primjereno ispražnjene od tereta i drugih materijala koji nastaju tijekom rada plovila, a koji se mogu klasificirati kao opasne tvari ili otpad.

B2

OTPAD KOJI UGLAVNOM SADRŽI ANORGANSKE SASTOJKE, ALI MOŽE SADRŽAVATI METALE I ORGANSKE MATERIJALE

B2010

Neraspršivi otpad iz rudarskih aktivnosti[11]:


– otpad od prirodnog grafita


– otpadni škriljevci, bez obzira jesu li fino ili grubo rezani


– otpadni tinjci (liskuni)


– otpadni leucit, nefelin i nefelin leucit, nefelin i nefelinsijenit


– otpadni feldspar


– otpadni flourit


– silicij dioksid u krutom stanju (čisti kvarcni pijesak), ne sadrži ljevaoničarski pijesak

B2020

Otpadno staklo u neraspršivom obliku[12]:


– komadići i ostali otpad i ostaci stakla osim stakla od katodnih cijevi i ostalog aktiviranog stakla

GE020

Otpadna staklena vlakna

B2030

Keramički otpad u neraspršivom obliku1:


– otpadni kermet i njegovi otpaci (metalno-keramički kompoziti)


– keramička vlakna koja nisu drugdje navedena ili uključena

GF010

Keramički otpad, pečen nakon oblikovanja, uključujući keramičke cijevi (prije i/ili nakon uporabe)

B2040

Ostale vrste otpada koje uglavnom sadrže anorganske sastojke:


– djelomično prerađeni kalcijev sulfat koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinova


– otpadne gipsane ili žbukane ploče nastale od rušenja objekata


– šljaka iz proizvodnje bakra, kemijski stabilizirana, visok sadržaj željeza (iznad 20%), ispunjava industrijske standarde (npr. DIN 4301 i DIN 8201), uglavnom se koristi u građevinarstvu i kao abraziv


– sumpor u krutom obliku


– vapnenac iz proizvodnje kalcijevog cijanamida (ako je pH manji od 9)


– natrijev, kalijev i kalcijev klorid


– karborund (silicij karbid)


– lomljeni beton


– ostaci stakla koji sadrže litij-tantal i litij-niobij

GG030

Pepeo ložišta i šljaka iz elektrana na ugljen

GG040

Lebdeći pepeo iz elektrana na ugljen[13]

B2050

Lebdeći pepeo iz elektrana na ugljen, ne nalazi se na Popisu A (relevantna oznaka otpada na Popisu A, A2060)

B2060

Istrošeni aktivni ugljen koji ne sadrži tvari iz Priloga I. u mjeri da ima svojstva iz Priloga III., na primjer, ugljen od pročišćavanja pitke vode i procesa u prehrambenoj industriji i proizvodnji vitamina

B2070

Talog kalcijevog fluorida

B2080

Otpadni gips iz kemijske industrije koji se ne nalazi na Popisu A (Žuti popis, Popis A, A2040)

B2090

Otpadni krajevi anoda iz proizvodnje čelika ili aluminija proizvedeni iz naftnog koksa ili bitumena i očišćeni u mjeri da ispunjavaju uobičajene industrijske standarde (ne odnosi se na krajeve anoda iz klor-alkalne elektrolize i metalurške industrije)

B2100

Otpadni hidrati aluminija i otpadne glinice i ostaci iz proizvodnje glinice osim materijala koji se koriste za pročišćavanje plinova, flokulaciju ili filtriranje

B2110

Ostaci boksita (‘crveni mulj’) (pH sveden ispod 11,5)

B2120

Otpadne kiseline ili lužnate otopine kod kojih je pH veći od 2 i manji od 11,5, koje nisu korozivne ili na drugi način opasne (relevantna oznaka otpada na Popisu A, A4090)

B2130

Bitumenski materijal (otpadni asfalt) od izgradnje i održavanja cesta, ne sadrži katran[14]

B3

OTPAD KOJI UGLAVNOM SADRŽI ORGANSKE SASTOJKE, ALI MOŽE SADRŽAVATI METALE I NEORGANSKE MATERIJALE

B3010

Otpadna plastika:


Plastični ili miješani plastični materijali, ako nisu pomiješani s ostalim vrstama otpada, pripremljeni na način da ispunjavaju sljedeći standard:


– plastični otpaci nehalogeniranih polimera i kopolimera, uključujući, ali nisu ograničeni na sljedeće[15]:


• etilen


• stiren


• polipropilen


• polietilen tereftalt


• akrilonitril


• butadin


• poliacetali


• poliamidi


• polibutilen tereftalat


• polikarbonati


• polieteri


• polifenilen sulfidi


• akrilni polimeri


• alkani C10-C13 (plastifikatori)


• poliuretan (ne sadrže CFC-e)


• polisiloksan


• polimetil metakrilat


• polivinil alkohol


• polivinil butiral


• polivinil acetat


– stvrdnute otpadne smole ili kondenzacijski proizvodi uključujući sljedeće:


• urea-formaldehidne smole


• fenol-formaldehidne smole


• melaminsko-formaldehidne smole


• epoksi smole


• alkidne smole


• poliamidi


– sljedeći otpadni fluorirani polimeri[16]:


• perfluoroetilen/propilen (FEP)


• perfluoro-alkoksil alkan


• tetrafluoroetilen/per fluoro vinil eter (PFA)


• tetrafluoroetilen/per fluoro metilvinil eter (MFA)


• polivinilfluorid (PVF)


• poliviniliden fluorid (PVDF)


• polimeri fluoriranih etilena (PTFE)

GH013

Polimeri vinil klorida

B3020

Otpadni papir, karton i papirnati proizvodi, pod uvjetom da nisu pomiješani s opasnim otpadom:


– ostaci papira i kartona:


• neizbijeljeni papir i valoviti papir i neizbijeljeni karton i valoviti karton


• ostale vrste papira ili kartona, proizvedene uglavnom iz kemijski izbijeljene kaše, neobojana masa


• papir ili karton uglavnom iz mehanički obrađene kaše (npr. novinski papir i slični proizvodi)


• ostalo, uključujući, ali nije ograničeno na:


1. laminirani karton


2. nesortirani otpaci

B3026

Sljedeći otpad koji nastaje prethodnom obradom višeslojne (kompozitne) ambalaže za tekućine, koji ne sadržava materijale iz Priloga I. u koncentracijama koje pokazuju značajke iz Priloga III.:


– neodvojivi dio od plastike


– neodvojivi dio od plastike i aluminija

B3027

Otpad samoljepljivih presvučenih naljepnica koji sadržava sirovine koje se rabe u proizvodnji materijala za naljepnice

B3030

Otpadni tekstil


Sljedeći materijali, pod uvjetom da nisu pomiješani s drugim otpadom i da ispunjavaju specifikacije:


– otpadna svila (uključuje čahure koje nisu dobre za navrtanje, otpadne konce i rastrgane tekstilne materijale):


• negrebana i nečešljana


• ostalo


– otpaci vune ili fina ili gruba životinjska dlaka; uključuje otpadnu pređu, ali ne i rastrgani tekstilni materijal:


• kratka vunena vlakna ili fina životinjska dlaka


• ostali otpad od vune ili fine životinjske dlake


• otpad od grube životinjske dlake

pamučni otpad (uključuje otpadnu pređu i rastrgani tekstilni materijal):


• otpadna pređa (uključuje kratka otpadna vlakna)


• rastrgani tekstilni materijal


• ostalo


– otpadna pređa i otpad

pređa i otpad (uključuje otpadnu pređu i rastrgani tekstilni materijal) od konoplje (Cannabis sativa L.)


– pređa i otpad (uključuje otpadnu pređu i rastrgani tekstilni materijal) od jute, lika i ostalih tekstilnih vlakana (ne uključuje lan, i ramiju)


– pređa i otpad (uključuje otpadnu pređu i rastrgani tekstilni materijal) sisala i ostalih tekstilnih vlakana iz roda agava


– pređa i otpad (uključuje otpadnu pređu i rastrgani tekstilni materijal) od kokosa


– pređa i otpad (uključuje otpadnu pređu i rastrgani tekstilni materijal) od abake (manila ili Muse textiles Nee)


– pređa i otpad (uključuje otpadnu pređu i rastrgani tekstilni materijal) od ramie i ostala biljna tekstilna vlakna, koja nisu nigdje drugdje uključena


– otpadna (uključujući kratka vlakna, pređu i rastrgani tekstil) umjetna vlakna:


• sintetička vlakna


• umjetna vlakna


– rabljena odjeća i ostali rabljeni tekstilni proizvodi


– rabljene krpe, niti, konopi, užad i debela užad i iznošeni predmeti izrađeni od niti, konopa, užadi i debele užadi od tekstilnih materijala:


• sortirano


• ostalo

B3035

Otpadne tekstilne podne obloge, tepisi

B3040

Otpadne gume, pod uvjetom da nisu pomiješane s ostalim otpadom:


– otpad i ostaci od tvrde gume (npr. ebonit)


– ostale otpadne gume (osim otpada koji je drugačije klasificiran)

B3050

Netretirano pluto i drvni otpad:


– drvni otpad i ostaci drveta, bez obzira radi li se o trupcima, briketima, peletama ili sličnim oblicima


– otpad od pluta: drobljeno, granulirano ili mljeveno pluto

B3060

Otpad iz poljoprivredno-prehrambene industrije pod uvjetom da nije infektivan:


– vinska komina


– peletirani osušeni i sterilizirani biljni otpad, otpaci i nusproizvodi, bez obzira jesu li ili nisu peletirani, koriste se za prehranu životinja, nisu nigdje drugdje opisani ili navedeni


– degras: ostaci od prerade masnih tvari ili životinjskih ili biljnih voskova


– otpadne kosti i rogovlje, neprerađene, odmašćene, jednostavno obrađene (ali nisu izrezane u oblike), obrađene kiselinom, ili je iz njih odstranjena želatina


– riblji otpad


– ljuske, mahune i ostali otpad od kakaa


– ostale vrste otpada iz poljoprivredno-prehrambene industrije isključujući nusproizvode koji ispunjavaju nacionalne i međunarodne standarde za prehranu ljudi i životinja

B3065

Otpadne jestive masti i ulja životinjskog ili biljnog porijekla (npr. ulje za prženje), pod uvjetom da nemaju svojstva iz Priloga III.

B3070

Sljedeće vrste otpada:


– otpadna ljudska kosa


– otpadna slama


– deaktivirani micelij gljiva iz proizvodnje penicilina koji se planira koristiti kao hrana za životinje

B3080

Otpadne strugotine i otpaci gume

B3090

Strugotine i drugi otpad od kože ili imitacije kože koje nisu pogodne za proizvodnju predmeta od kože, isključujući mulj od prerade kože, koji ne sadrži spojeve heksavalentnog kroma i biocide (relevantna oznaka otpada na Popisu A, A3100)

B3100

Kožnata prašina, pepeo, mulj ili prah koji ne sadrže spojeve heksavalentnog kroma ili biocide (relevantna oznaka otpada na Popisu A, A3090)

B3110

Krznarski otpad koji ne sadrži spojeve heksavalentnog kroma ili biocide

GN010

Otpadne svinjske ili medvjeđe čekinje i dlaka i jazavčeva dlaka koje se koriste za izradu četki

GN020

Otpadna konjska dlaka bez obzira je li u sloju i je li ili nije na podlozi, ex 050300

GN030

Otpad od kože i ostalih dijelova ptica, s perjem ili paperjem, perje i dijelovi perja (bez obzira je su li im krajevi odrezani) i paperja, očišćeni, dezinficirani ili pripremljeni za konzerviranje

B3120

Otpad koji se sastoji od prehrambenih boja

B3130

Otpadni polimerni eteri i neopasni [dugolančani] monomerni eteri koji ne mogu stvarati perokside

B3140

Otpadne pneumatske gume, osim onih namijenjenih za neke od postupaka iz Dodatka I. Zakona o održivom gospodarenju otpadom

B4

OTPAD KOJI MOŽE SADRŽAVATI ILI ANORGANSKE ILI ORGANSKE SPOJEVE

B4010

Otpad koji se uglavnom sastoji od vodenih/lateks boja, tiskarskih boja i stvrdnutih lakova koji ne sadrže organska otapala, teške metale ili biocide u mjeri koja ih čini opasnima

B4020

Otpad iz proizvodnje, formulacije i uporabe smola, lateksa, plastifikatora, ljepila/adhesiva, koji se ne nalaze na Popisu A, ne sadrži otapala i druge onečišćivače u mjeri da bi imao svojstva iz Priloga III., npr. na bazi vode, ili ljepila na bazi kazeinskog škroba, dekstrina, celuloznih etera, polivinilnih alkohola (relevantna oznaka otpada na Popisu A, A3050)

B4030

Korišteni fotoaparati za jednokratnu uporabu, s baterijama koje nisu na Popisu A[17]

MJEŠAVINE DVIJU ILI VIŠE VRSTA OTPADA KOJE NISU KLASIFICIRANE JEDNOM OZNAKOM OTPADA (Prilog IIIA Uredbe (EZ-a) 1013/2006)

Sljedeće mješavine otpada klasificiranog sa dvije ili više oznaka sa Zelenog popisa:

1.

mješavine otpada klasificiranog pod oznakama B1010 i B1050;

2.

mješavine otpada klasificiranog pod oznakama B1010 i B1070;

3.

mješavine otpada klasificiranog pod oznakama B3040 i B3080;

4.

mješavine otpada klasificiranog pod oznakama GB040 i B1100 ograničene na tvrdi nepročišćeni cink, troske koje sadrže cink, strugotine aluminija (ili obrani površinski sloj aluminija) isključujući solnu trosku, te otpad od vatrostalnih obloga, uključujući retorte od taljenja bakra;[18]

5.

mješavine otpada klasificiranog pod oznakama GB040, B1070 i B1100 ograničene na otpad od vatrostalnih obloga, uključujući retorte od taljenja bakra[18].

Sljedeće mješavine otpada klasificiranog unutar pojedinih alineja ili pod-alineja jedne oznake:

1.

mješavine otpada klasificiranog pod oznakom B1010;

2.

mješavine otpada klasificiranog pod oznakom B2010;

3.

mješavine otpada klasificiranog pod oznakom B2030;

4.

mješavine otpada klasificiranog pod oznakom B3010 i popisanog unutar alineje Plastični otpaci nehalogeniranih polimera i kopolimera;

5.

mješavine otpada klasificiranog pod oznakom B3010 i popisanog unutar alineje Stvrdnute otpadne smole ili kondenzacijski proizvodi;

6.

mješavine otpada klasificiranog pod oznakom B3010 i popisanog kao perfluoro alkoksil alkan;

7.

mješavine otpada klasificiranog pod oznakom B3020 ograničene na ograničene na neizbijeljeni papir i valoviti papir ili neizbijeljeni karton i valoviti karton, ostale vrste papira ili kartona, proizvedene uglavnom iz kemijski izbijeljene kaše, neobojana masa, papir ili karton uglavnom iz mehanički obrađene kaše (npr. novinski papir i slični proizvodi);

8.

mješavine otpada klasificiranog pod oznakom B3030;

9.

mješavine otpada klasificiranog pod oznakom B3040;

10.

mješavine otpada klasificiranog pod oznakom B3050.

DODATNI ZELENI POPIS OTPADA (Prilog IIIB Uredbe (EZ-a) 1013/2006)

BEU04

Kompozitna ambalaža koja se uglavnom sastoji od papira i male količine plastike, ne sadrži ostatke i nije klasificirana baselskom oznakom otpada B3020

BEU05

Čisti biorazgradivi otpad iz poljoprivrede, hortikulture, šumarstva, vrtova, parkova i groblja

[1]

Zakon o potvrđivanju Baselske Konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« 3/94)

[2]

Odluka C(2001)107/završna verzija Vijeća OECD-a [od 14. lipnja 2001. i 25. veljače 2002. kako je dopunjena Odlukama C(2004)20 i C(2005)141] o nadzoru prekograničnog prometa otpada namijenjenog postupcima oporabe

[3]

Neraspršivo ne uključuje otpad u obliku praha, mulja, prašine ili krute tvari koje sadrže opasne tekućine

[4]

Izraz ‘kruti završni oblik’ uključuje sve metalne, neraspršive oblike otpadaka navedene pod ovom oznakom otpada

[5]

U državama OECD-a/EU ova oznaka otpada zamjenjuje sljedeću baselsku oznaku: B1100 šljaka od obrade bakra za daljnju obradu ili rafiniranje koja ne sadrži arsen, olovo ili kadmij u mjeri da ima opasna svojstva iz Priloga III” koji se odnosi na šljaku od obrade bakra

[6]

U državama OECD-a/EU ova oznaka otpada zamjenjuje baselsku oznaku otpada B1110

[7]

U državama OECD-a/EU ova oznaka otpada zamjenjuje baselsku oznaku otpada B1110

[8]

Ova oznaka otpada ne uključuje otpatke od proizvodnje električne energije

[9]

»Ponovno korištenje« može značiti popravljanje, obnavljanje ili poboljšavanje, ali ne ponovno sastavljanje

[10]

U nekim državama ovi materijali namijenjeni za direktno ponovno korištenje ne smatraju se otpadom

[11]

»Neraspršivo« ne uključuje otpad u obliku praha, mulja, prašine ili krute tvari koje sadrže opasne tekućine

[12]

»Neraspršivo« ne uključuje otpad u obliku praha, mulja, prašine ili krute tvari koje sadrže opasne tekućine

[13]

U državama OECD-a/EU ova oznaka otpada zamjenjuje baselsku oznaku otpada B2050 Lebdeći pepeo iz elektrana na ugljen, koji nije uključen na Popis A (obratiti pozornost na oznaku otpada na Popisu, AA2060)”.

[14]

Koncentracija benzol[a]pirena ne smije prelaziti 50 mg/kg

[15]

Podrazumijeva se da su takvi otpaci u potpunosti polimerizirani.

[16]

Otpad nastao aktivnostima krajnjih korisnika isključen je iz ove oznake otpada. Nije dopušteno miješati otpad. Potrebno pripaziti na praksu spaljivanja na otvorenom.

[17]

U Republici Hrvatskoj sve vrste baterija smatraju se opasnim otpadom

[18]

Ne odnosi se na izvoz u države na koje se ne odnosi Odluka OECD-a.

Dio 2. Žuti popis otpada

Svako pozivanje na Popis B Baselske konvencije u obrascu iz Priloga VII smatra se pozivanjem na Prilog III (Zeleni popis) Uredbe (EZ) br. 1013/2006 o otpremi pošiljaka otpada. Konsolidirani Zeleni popis nalazi se u Dijelu 1. ovog Dodatka.

Sa nepopisanim mješavinama otpada u smislu prekograničnog prometa otpada postupa se kao i sa otpadom sa Žutog popisa.

A1

METAL I OTPAD KOJI SADRŽI METAL

A1010

Metalni otpad i otpad koji se sastoji od legura od bilo kojih od sljedećih elemenata:


– antimon


– arsen


– berilij


– kadmij


– olovo


– živa


– selenij


– telurij


– talij


isključujući otpad naveden na Popisu B

A1020

Otpad čiji su sastojci ili tvari koje onečišćuju otpad, isključujući masivni metalni otpad, bilo koji od sljedećih:


– antimon; spojevi antimona


– berilij; spojevi berilija


– kadmij; spojevi kadmija


– olovo; spojevi olova


– selenij; spojevi selenija


– telurij; spojevi telurija

A1030

Otpad čiji su sastojci ili tvari koje onečišćuju otpad bilo koji od sljedećih:


– arsen; spojevi arsena


– živa; spojevi žive


– talij; spojevi talija

A1040

Otpad čiji su sastojci bilo koji od sljedećih:


– metalni karbonili


– heksavalentni spojevi kroma

A1050

Galvanski muljevi

A1060

Otpadne tekućine od tretiranja metala octenim koncentratom

A1070

Ostaci eluata od obrade cinka, prašina i mulj kao što je jarozit, hematit itd.

A1080

Otpadni ostaci cinka koji nisu uključeni u Popis B, a koji sadrže olovo i kadmij u mjeri koja može izazvati opasna svojstva iz Priloga III

A1090

Pepeo od spaljivanje izolirane bakrene žice

A1100

Prašina i ostaci iz sustava za pročišćavanje plinova u talionicama bakra

A1110

Istrošene elektrolitske otopine iz postupaka elektrolitskog rafiniranja i dobivanja bakra elektrolizom

A1120

Otpadni mulj, isključujući anodni mulj iz sustava za pročišćavanje elektrolita u postupcima elektrolitskog rafiniranja i dobivanja bakra elektrolizom

A1130

Istrošene otopine za jetkanje koje sadrže otopljeni bakar

A1140

Otpadni bakreni klorid i katalizatori bakrenog cijanida

A1150

Pepeo plemenitih metala nastao spaljivanjem tiskanih pločica koje nisu uključene u Popis B

A1160

Otpadne olovno-kiselinske baterije, čitave ili drobljene

A1170

Nesortirane otpadne baterije isključujući mješavine baterija s Popisa B. Otpadne baterije koje nisu uključene u Popis B koje sadrže opasna svojstva iz Priloga I u mjeri da ih se smatra opasnima.

Sljedeća baselska oznaka otpada nije uključena u Prilog IV Uredbe (EZ) br. 1013/2006 o otpremi pošiljaka otpada, ali se koristi za električne i elektroničke sklopove i otpatke koji ne mogu biti klasificirani oznakama otpada GC010 ili GC020:

A1180

Otpadni električni i elektronički sklopovi ili otpaci[1] koji sadrže komponente poput akumulatora i drugih baterija uključenih na Popis A, živinih sklopki, stakla iz katodnih cijevi i drugog aktiviranog stakla te PCB kondenzatore, ili su onečišćeni tvarima iz Priloga I (npr. kadmij, živa, olovo, polikloriranibifenili) u mjeri da imaju svojstva iz Priloga III (obratiti pozornost na oznaku otpada na Popisu B, B1110)[2]

A1190

Otpadni metalni kablovi presvučeni ili izolirani plastikom koji sadrže ili su onečišćeni katranom, PCB-ima[3], olovom, kadmijem i drugim organohalogenim spojevima ili onima koji se nalaze u Prilogu I, u mjeri da imaju svojstva iz Priloga III

AA010

Drozga, okujine i ostali otpad iz industrije čelika[4]

AA060

Pepeo i ostaci vanadija[4]

AA190

Otpadni magnezij koji je zapaljiv, ili u kontaktu s vodom emitira zapaljive plinove u opasnim količinama

A2

OTPAD KOJI UGLAVNOM SADRŽI ANORGANSKE SASTOJKE, ALI MOŽE SADRŽAVATI I METALE I ORGANSKE MATERIJALE

A2010

Stakleni otpad od katodnih cijevi i drugog aktiviranog stakla

A2020

Otpadni anorganski spojevi floura u obliku tekućine ili muljeva, ali isključujući otpad naveden u Popisu B

A2030

Otpadni katalizatori ali isključujući otpad naveden u Popisu B

A2040

Otpadni gips iz kemijske industrije, kad sadrži opasne tvari iz Priloga I u mjeri da ima opasna svojstva iz Priloga III (obratiti pozornost na oznaku otpada s Popisa B, B2080)

A2050

Otpadni azbest (prašina i vlakna)

RB020

Keramička vlakna slična azbestu po svojim fizikalno-kemijskim svojstvima

Sljedeća baselska oznaka otpada nije uključena u Prilog IV. Uredbe (EZ) br. 1013/2006 o otpremi pošiljaka otpada, ali se koristi za lebdeći pepeo iz elektrana na ugljen koji ne može biti klasificiran oznakom otpada GG040:

A2060

Lebdeći pepeo iz elektrana na ugljen koji sadrži opasne tvari iz Priloga I. u mjeri da pokazuje opasna svojstva iz Priloga III. (obratiti pozornost na oznaku otpada s Popisa B, B2050)

AB030

Otpad iz necijanidnih sustava koji potječe od površinske obrade metala

AB070

Ljevaonički pijesak

AB120

Anorganski halidni spojevi, koji nisu drugdje klasificirani

AB130

Pijesak za pjeskarenje

AB150

Nepročišćeni kalcijev sulfit i kalcijev sulfat iz odsumporavanja dimnih plinova (FGD)

A3

OTPAD KOJI UGLAVNOM SADRŽI ORGANSKE SASTOJKE, ALI MOŽE SADRŽAVATI METALE I NEORGANSKE MATERIJALE

A3010

Otpad iz proizvodnje i prerade naftnog koksa i bitumena

A3020

Otpadna mineralna ulja neprikladna za prvobitnu predviđenu namjenu

A3030

Otpad koji sadrži, sastoji se od ili je onečišćen talogom olovnih antidetonacijskih smjesa

A3040

Otpadne termičke tekućine (za prijenos topline)

A3050

Otpad iz proizvodnje, formuliranja i uporabe smola, lateksa, plastifikatora, ljepila/adhezivnih sredstava isključujući otpad koji je naveden u Popisu B (relevantna oznaka otpada na Popisu B, B4020)

A3060

Otpadna nitroceluloza

A3070

Otpadni fenoli i spojevi fenola, uključujući klorofenol u obliku tekućine ili mulja

A3080

Otpadni eteri ne uključujući one navedene na Popisu B

A3090

Otpadna kožnata prašina, pepeo, mulj i brašno kad sadrže heksavalentne spojeve kroma ili biocide (obratiti pozornost na oznaku otpada na Popisu B, B3100)

A3100

Otpadne obrezine i drugi otpad od kože ili imitacije kože koji je neprikladan za proizvodnju kožnatih predmeta i koji sadrži heksavalentne spojeve kroma ili biocide (relevantna oznaka otpada na Popisu B, B3090)

A3110

Krznarski otpad koji sadrži heksavalentne spojeve kroma ili biocide ili infektivne tvari (obratiti pozornost na oznaku otpada na Popisu B, B3110)

A3120

Fluff – laka frakcija od usitnjavanja (šrederiranja)

A3130

Otpadni organski spojevi fosfora

A3140

Otpadna nehalogenirana organska otapala isključujući otpad naveden na Popisu B

A3150

Otpadna halogenirana organska otapala

A3160

Otpadni halogenirani ili nehalogenirani ne-vodeni destilacijski ostaci koji nastaju pri postupcima oporabe organskih otapala

A3170

Otpad koji nastaje pri proizvodnji alifatnih halogeniranih ugljikovodika (kao što su klorometan, dikloroetan, vinilklorid, viniliden klorid, alilklorid i epiklorhidrin)

A3180

Otpad, tvari i predmeti koji sadrže, sastoje se od ili su onečišćeni polikloriranim bifenilom (PCB), polikloriranim terfenilom (PCT), polikloriranim naftalenom (PCN) polibromiranim bifenilom (PBB), ili bilo kojim drugim polibromiranim analozima tih spojeva, koncentracije 50 mg/ kg ili više[5]

A3190

Otpadni ostaci katrana (isključujući asfaltni cement) koji nastaju pri rafiniranju, destilaciji i pirolitičkoj obradi organskih materijala

A3200

Otpadni bitumen (otpadni asfalt) koji nastaje pri izgradnji i održavanju prometnica, sadrži katran (relevantna oznaka otpada s Popisa B, B2130)

AC060

Hidraulične tekućine

AC070

Tekućine za kočnice

AC080

Antifriz

AC150

Kloroflourugljici

AC160

Haloni

AC170

Tretirano pluto i drvni otpad

AC250

Površinski aktivna sredstva (surfaktanti)

AC260

Tekući svinjski gnoj; fekalije

AC270

Kanalizacijski mulj

A4

OTPAD KOJI MOŽE SADRŽAVATI ILI ANORGANSKE ILI ORGANSKE SASTOJKE

A4010

Otpad iz proizvodnje, pripreme i uporabe farmaceutskih proizvoda, isključujući otpad naveden na Popisu B

A4020

Klinički i srodni otpad; otpad koji nastaje u medicinskoj, njegovateljskoj, stomatološkoj, veterinarskoj ili sličnoj praksi, te otpad koji nastaje u bolnicama ili drugim ustanovama tijekom liječenja pacijenata, ili provedbe istraživačkih projekata

A4030

Otpad iz proizvodnje, pripreme i uporabe biocida i fito-farmaceutskih proizvoda, uključujući otpadne pesticide i herbicide koji ne ispunjavaju standard za proizvode, kojima je istekao rok valjanosti[6], ili su neprimjereni za izvornu namjenu

A4040

Otpad iz proizvodnje, pripreme i uporabe kemikalija za zaštitu drveta[7]

A4050

Otpad koji sadrži, sastoji se ili je onečišćen:


– neorganskim cijanidima, osim ostataka koji sadrže plemenite metale u krutom stanju s neorganskim cijanidima u tragovima


– organskim cijanidima[8]

A4060

Otpadne mješavine ulja/vode, ugljikovodika/vode, emulzija

A4070

Otpad iz proizvodnje, pripreme i uporabe tiskarskih boja, bojila, pigmenata, boja, lakova, isključujući otpad s Popisa B (relevantna oznaka otpada s Popisa B, B4010)

A4080

Otpadni eksplozivni materijali (isključujući otpad s Popisa B)

A4090

Otpadne kisele ili lužnate otopine, isključujući one s Popisa B (relevantna oznaka otpada s Popisa B, B2120)

A4100

Otpad iz uređaja za kontrolu industrijskih onečišćenja koji se koriste za pročišćavanje industrijskih ispušnih plinova, isključujući onaj s Popisa B

A4110

Otpad koji sadrži, sastoji se ili je onečišćen:


– bilo kojim elementom iz iste skupine kojoj pripada i poliklorirani dibenzo-furan


– bilo kojim elementom iz iste skupine kojoj pripada i poliklorirani dibenzo-dioksin

A4120

Otpad koji sadrži, sastoji se ili je onečišćen peroksidima

A4130

Ambalažni otpad i spremnici koji sadrže opasne tvari iz Priloga I u mjeri da pokazuju opasna svojstva iz Priloga III

A4140

Otpad koji se sastoji ili sadrži kemikalije koje ne ispunjavaju standarde za proizvod ili im je istekao rok valjanosti[6], a sadrže opasne tvari iz Priloga I u mjeri da pokazuju opasna svojstva iz Priloga III

A4150

Otpadne kemijske tvari koje nastaju tijekom istraživanja i razvoja ili nastavnih aktivnosti koje nisu poznate i/ili su nove i čiji utjecaji na ljudsko zdravlje i/ili okoliš još nisu poznati

A4160

Istrošeni aktivni ugljen koji nije uključen na Popis B (obratiti pozornost na oznaku otpada s Popisa B, B2060)

AD090

Otpad iz proizvodnje, pripreme i uporabe reprografskih i fotografskih kemikalija i materijala koji nije drugdje naveden

AD100

Otpad iz necijanidnih sustava koji nastaje od površinske obrade plastike

AD120

Smole iz ionskih izmjenjivača

AD150

Prirodni organski materijal koji se koristi kao sredstvo za filtriranje (na primjer bio-filtri)

VRSTE OTPADA KOJE ZAHTIJEVAJU POSEBNU PAŽNJU (OTPAD POPISAN U PRILOGU I BASELSKE KONVENCIJE)

Y46 Komunalni otpad

Y47 Ostaci od spaljivanja komunalnog otpada

[1] ova oznaka otpada ne uključuje otpatke sklopova od proizvodnje električne energije

[2] PCB-i koncentracije 50 mg/kg ili više

[3] PCB-i koncentracije 50 mg/kg ili više

[4] ovaj popis uključuje otpad u obliku pepela, ostataka, šljake, troske, pjene, strugotina, prašine, praha, mulja i kolača, osim ako materijal nije drugdje popisan

[5] Količina od 50 mg/kg smatra se međunarodnom graničnom vrijednošću koja se koristi u praksi za sve vrste otpada. Ipak, mnoge države utvrdile su niže granične vrijednosti (npr. 20 mg/kg) za određene vrste otpada.

[6] »Istekao rok valjanosti« znači nekorišteno tijekom razdoblja koje je preporučio proizvođač.

[7] Ova oznaka otpada ne uključuje otpad tretiran kemikalijama za zaštitu drveta

[8] Uključuje istrošene obloge iz peći za taljenje aluminija koje sadrže anorganske cijanide, ako su cijanidi uništeni istrošene obloge iz peći klasificiraju se oznakom otpada AB120 zato jer sadrže anorganske spojeve floura, isključujući kalcijev flourid

Dio 3. Kriteriji klasifikacije otpada sa Zelenog popisa

Napomena: svi specificirani postoci opasnih tvari ili dozvoljenih komponenata (granične vrijednosti ili, u posebnim slučajevima, referentne vrijednosti) u kontekstu oznaka otpada sa Zelenog popisa (ili reference na Žuti popis) razumiju se kao maseni postotak.

Raspršivim otpadom smatra se otpad kojem su čestice manje od 100 µm.

Granične vrijednosti prema tvari sadržanoj u otpadu

Tvar sadržana u otpadu

Granične vrijednosti kada se otpad mora klasificirati kao otpad sa Žutog popisa otpada ili nepopisani otpad

Teški metali i spojevi teških metala

Živa i živini spojevi

> 0

Metalni nikal u raspršivom obliku

1%

Niklovi oksidi

0,1%

Berilijevi oksidi

0,1%

Kadmijevi oksidi i spojevi

0,1%

Spojevi olova

0,5%

Postojani organski onečišćivači (POP)

PCB/PCT

0,005%

PCDD/PCDF

15 µg TEQ/kg

Ostali POP spojevi

0,005%

Ugljikovodici (npr. mineralna ulja)

1%

Granične vrijednosti prema primjesama u pojedinoj vrsti otpada

Oznaka otpada

Opis otpada

Primjese u otpadu

Granične vrijednosti kada se otpad mora klasificirati kao otpad sa Žutog popisa otpada ili nepopisani otpad

B1010

Željezni i čelični otpad

Neopasne nemetalne tvari koje ne utječu na postupak oporabe

8%

(pojedinačne šarže 10%)

Željezni i čelični otpad iz postrojenja za spaljivanje

Troska od spaljivanja otpada

5%

(pojedinačne šarže 8%)

B1050

Otpad od miješanog obojenog metala, teška frakcija

Neopasne nemetalne tvari koje ne utječu na postupak oporabe

8%

(pojedinačne šarže 10%)

B1090

Otpadne baterije

Sve baterije klasificiraju se kao otpad koji podliježe notifikacijskom postupku

B1100

Tvrdi metalni cink

-

Sadržaj metalnog cinka manji od 45% (pojedinačne šarže manje od 40,5%)

Cinkova pjena

Strugotine i pjena aluminija

-

Sadržaj metalnog aluminija manji od 45% (pojedinačne šarže manje od 40,5%)

B2020

Otpadno staklo

Neopasne, nepoželjne primjese koje ne utječu na postupak oporabe (plastika, metal, papir, drvo, minerali itd.)

5%

B2130

Bitumenski materijal (otpadni asfalt) koji ne sadrži katran

Benz(o)piren

50 mg/kg suhe tvari

PAH-ovi

300 mg/kg suhe tvari

B3010;

Popisane mješavine unutar oznake B3010

Otpadna plastika

Neopasni, nepoželjni materijali koji ne utječu na postupak oporabe

5%

GH013

Polimeri vinil klorida

Neopasni, nepoželjni materijali ili druge vrste otpada sa Zelenog popisa

5%

B3020;

Popisane mješavine unutar oznake B3020

Otpadni papir i karton

Neopasni, nepoželjni materijali koji ne utječu na postupak oporabe

2%

B4030

Korišteni fotoaparati za jednokratnu upotrebu

Baterije

Sve baterije klasificiraju se kao otpad koji podliježe notifikacijskom postupku

Dio 4. Otpad popisan u Prilogu I Baselske konvencije

VRSTE OTPADA KOJE JE POTREBNO NADZIRATI:

TOKOVI OTPADA

Y1

Klinički otpad nastao medicinskim tretmanom u bolnicama, medicfnskim centrima i klinikama

Y2

Otpad iz proizvodnje i pripreme farmaceutskih proizvoda

Y3

Otpadni farmaceutski proizvodi, preparati i lijekovi

Y4

Otpad iz proizvodnje, formulacije i primjene biocida i fitofarmakoloških proizvoda

Y5

Otpad iz proizvodnje, formulacije i primjene kemikalija za zaštitu drveta

Y6

Otpad iz proizvodnje, formulacije i primjene organskih otapala

Y7

Otpad iz toplinske obrade i postupaka otpuštanja uz primjenu cijanida

Y8

Otpadna nafta neupotrebljiva za namjeravanu primjenu

Y9

Otpadne smjese ulje-voda, ugljikohidrati-voda, emulzije

Y10

Otpadne materije i predmeti koji sadrže ili su zagadeni polikloriranim bifenilima (PCB), odnosno polikloriranim terfenilima (PCT), odnosno polibroriiiranim bifenilima (PBB)

Y11

Otpadni katranski ostaci iz procesa prerade nafte, destilacije ili bilo kojeg pirolitičkog postupka

Y12

Otpad iz proizvodnje, formulacije i primjene tiskarskog crnila, raznih vrsta boja, pigmenata, običnih i uljnih lakova

Y13

Otpad iz proizvodnje, formulacije i primjene smola, lateksa (kaučukovo mlijeko), plastifikatora i ljepila

Y14

Otpadne kemijske materije iz djelatnosti istraživanja i razvoja, nastavnih djelatnosti koje nisu identificirane, odnosno koje su nove, a čije djelovanje na čovjeka, odnosno okolinu nije poznato

Y15

Otpad eksplozivne naravi koji ne potpada pod drugo zakonodavstvo

Y16

Otpad iz proizvodnje, formulacije i primjene fotografskih kemikalija i materijala za izradu fotografija

Y17

Otpad koji nastaje pri površinskoj obradi metala i plastika

Y18

Ostaci nastali pri odlaganju industrijskog otpada

OTPAD KOJI SADRŽI NEŠTO OD NAVEDENOG

Y19

Metalne karbonile

Y20

Berilij, spojeve berilija

Y21

Šestovalentne spojeve kroma

Y22

Spojeve bakra

Y23

Spojeve cinka

Y24

Arsen, spojeve arsena

Y25

Selenij, spojeve selenija

Y26

Kadmij, spojeve kadmija

Y27

Antimon, spojeve antimona

Y28

Telurij, spojeve telurija

Y29

Živu, spojeve žive

Y30

Talij, spojeve talija

Y31

Olovo, spojeve olova

Y32

Neorganske spojeve flora, osim kalcijeva florida

Y33

Neorganske cijanide

Y34

Kisele otopine ili kiseline u čvrstom stanju

Y35

Otopine baza ili baze u čvrstom stanju

Y36

Azbest (prah i vlakna)

Y37

Organske spojeve fosfora

Y38

Organske cijanide

Y39

Fenole; spojeve fenola uključujući i klorofenole

Y40

Etere

Y41

Halogenizirana organska otapala

Y42

Organska otapala osim halogeniziranih otapala

Y43

Sve tvari srodne polikloriranom dibenzofuranu

Y44

Sve tvari srodne polikloriranom dibenzo-p-dioksidu

Y45

Organske spojeve halogena, osim tvari navedenih u ovom Dodatku (npr. Y39, Y41, Y42, Y44)

90 19.08.2015 Pravilnik o katalogu otpada 90 19.08.2015 Pravilnik o katalogu otpada 90 19.08.2015 Pravilnik o katalogu otpada 90 19.08.2015 Pravilnik o katalogu otpada