Uredba o osnivanju Imunološkog zavoda

NN 91/2015 (21.8.2015.), Uredba o osnivanju Imunološkog zavoda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1762

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. kolovoza 2015. godine donijela

UREDBU

O OSNIVANJU IMUNOLOŠKOG ZAVODA

Članak 1.

Ovom Uredbom osniva se Imunološki zavod (u daljnjem tekstu: Zavod), kao javna ustanova za obavljanje djelatnosti u području zdravstva koja je od strateškog i općeg gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku, te se uređuju djelatnost, ustrojstvo, prava, obveze i izvori sredstava Zavoda.

Članak 2.

(1) Osnivač Zavoda je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja ministarstvo nadležno za zdravlje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Zavod se upisuje u sudski registar kao javna zdravstvena ustanova.

(3) Sjedište Zavoda je u Zagrebu.

(4) Zavod može osnivati podružnice koje mogu obavljati dio djelatnosti ustanove i njihova se djelatnost uređuje Statutom Zavoda.

Članak 3.

(1) Djelatnost Zavoda je:

– proizvodnja imunoloških lijekova, lijekova iz ljudske krvi ili ljudske plazme i drugih bioloških lijekova,

– proizvodnja djelatnih tvari namijenjenih za proizvodnju bioloških lijekova,

– proizvodnja medicinskih proizvoda,

– promet na veliko lijekovima i medicinskim proizvodima,

– znanstveno-istraživački rad iz područja biomedicine,

– nastava iz područja proizvodnje i kontrole kvalitete bioloških lijekova,

– klinička ispitivanja i posredovanje u kliničkim ispitivanjima,

– savjetovanje u vezi s djelatnošću Zavoda.

(2) Pored djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, Zavod može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz djelatnost iz stavka 1. ovoga članka, kao što je ostava i čuvanje matičnih sojeva virusa.

Članak 4.

(1) Zavod obavlja poslove iz svoje djelatnosti u sjedištu i ustrojstvenim jedinicama na lokacijama u Zagrebu, Rockefellerova 2 – 10 i Sveta Nedelja, Brezje, Svetonedeljska cesta 14.

(2) Unutarnje ustrojstvo i drugi uvjeti poslovanja uređuju se Statutom Zavoda.

Članak 5.

Tijela Zavoda su: Upravno vijeće, ravnatelj, Stručno vijeće, Stručni kolegij, Etičko povjerenstvo, Povjerenstvo za lijekove i Povjerenstvo za kvalitetu, te druga tijela propisana Statutom Zavoda.

Članak 6.

(1) Zavodom upravlja Upravno vijeće, u skladu s odredbama Zakona o ustanovama, Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Statuta Zavoda.

(2) Upravno vijeće čini 5 članova, i to:

– predsjednik i 2 člana, koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za zdravlje,

– 2 člana predstavnika radnika Zavoda, od kojih jednog člana imenuje radničko vijeće Zavoda, a jednog člana Stručno vijeće Zavoda iz redova radnika Zavoda s visokom stručnom spremom.

(3) Mandat članova Upravnog vijeća traje 4 godine.

Članak 7.

Upravno vijeće obavlja sljedeće poslove:

– donosi Statut i Pravilnik o unutarnjem ustroju i načinu rada Zavoda na prijedlog ravnatelja, uz prethodnu suglasnost osnivača,

– donosi financijski plan i polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana, uz prethodnu suglasnost osnivača,

– donosi godišnji plan i program rada Zavoda, na prijedlog ravnatelja i nadzire njegovo izvršavanje,

– analizira financijsko poslovanje Zavoda najmanje jedanput mjesečno,

– u slučaju gubitka u poslovanju Zavoda bez odgode obavještava osnivača,

– predlaže osnivaču proširenje ili promjenu djelatnosti i donošenje drugih odluka vezanih uz osnivačka prava,

– sklapa s ravnateljem ugovor o radu na određeno vrijeme za mandatno razdoblje,

– donosi odluke u drugom stupnju o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,

– raspravlja i odlučuje o izvješćima ravnatelja najmanje svaka tri mjeseca,

– daje Ministarstvu i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad Zavoda, te donosi odluke i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, ovom Uredbom i Statutom Zavoda.

Članak 8.

(1) Zavod zastupa i predstavlja ravnatelj.

(2) Ravnatelj obavlja sljedeće poslove:

– vodi rad i poslovanje Zavoda,

– predlaže Upravnom vijeću program rada, financijski plan, godišnji izvještaj o radu i poslovanju Zavoda, te opće akte Zavoda,

– odlučuje o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina i druge imovine, odnosno sklapanju drugog pravnog posla, kada vrijednost pojedinačnog ugovora ne prelazi iznos od 200.000,00 kuna,

– odlučuje, uz suglasnost Upravnog vijeća, o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina i druge imovine Zavoda, odnosno sklapanju drugog pravnog posla, kada vrijednost pojedinačnog ugovora ne prelazi iznos od 500.000,00 kuna,

– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovom Uredbom i Statutom Zavoda.

Članak 9.

(1) Ravnatelj Zavoda odgovoran je za financijsko poslovanje Zavoda.

(2) Ravnatelj Zavoda odgovoran je za uravnoteženost rashoda s prihodima Zavoda, te je obvezan ministru nadležnom za zdravlje i ministru nadležnom za financije dostavljati tromjesečno izvješće o financijskom poslovanju Zavoda, u prvom tjednu idućeg tromjesečja za prethodno tromjesečje.

Članak 10.

(1) Ravnatelja Zavoda bira i imenuje na temelju javnog natječaja Upravno vijeće Zavoda, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje.

(2) Ravnatelj Zavoda mora imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, te najmanje pet godina radnog iskustva u struci i ispunjavati druge uvjete propisane Statutom Zavoda.

(3) Ravnatelja Zavoda razrješuje Upravno vijeće Zavoda, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje, sukladno Zakonu o ustanovama.

Članak 11.

(1) Ravnatelj Zavoda ima zamjenika.

(2) Zamjenika ravnatelja Zavoda, na vrijeme od 4 godine, imenuje Upravno vijeće Zavoda na prijedlog ravnatelja.

(3) Uvjeti za imenovanje, djelokrug rada, ovlaštenja i odgovornost ravnatelja i zamjenika ravnatelja Zavoda utvrđuju se sukladno zakonu Statutom Zavoda.

Članak 12.

(1) Zavod može imati i druga nadzorna, stručna i savjetodavna tijela čiji se sastav, način osnivanja, djelokrug i nadležnost utvrđuju Statutom Zavoda, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.

(2) Sastav, izbor i nadležnost članova Stručnog vijeća, Stručnog kolegija, Etičkog povjerenstva, Povjerenstva za lijekove i Povjerenstva za kvalitetu, te drugih tijela iz stavka 1. ovoga članka, utvrđuju se Statutom Zavoda.

Članak 13.

(1) Statut Zavoda donosi Upravno vijeće, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za zdravlje.

(2) Statutom Zavoda uređuje se:

– unutarnji ustroj Zavoda,

– prava, obveze i odgovornosti tijela Zavoda,

– način odlučivanja,

– obavljanje stručnih, analitičkih, financijskih, pravnih i drugih poslova,

– druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Zavoda, sukladno zakonu i podzakonskim aktima.

Članak 14.

(1) Zavod stječe sredstva za obavljanje svoje djelatnosti iz vlastitih prihoda, iz državnog proračuna i drugih izvora propisanih zakonom.

(2) Zavod je obveznik primjene propisa koji uređuju područje proračunskog računovodstva i financijskog izvješćivanja u proračunskom računovodstvu.

(3) Za osnivanje i početak rada Zavoda osiguravaju se sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Članak 15.

(1) Zavod u pravnom prometu odgovara cijelom svojom imovinom, a osnivač odgovara solidarno i neograničeno za obveze Zavoda.

(2) Pravne poslove o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnina ili druge imovine Zavoda, odnosno sklapanje drugog pravnog posla u vrijednosti od 200.000,00 do 500.000,00 kuna ravnatelj može poduzimati samo uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća.

(3) Za pravne poslove o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnina i druge imovine Zavoda, odnosno sklapanje drugog pravnog posla čija je vrijednost veća od 500.000,00 kuna potrebna je, uz suglasnost Upravnog vijeća, i suglasnost osnivača.

(4) Ravnatelj ne može bez posebne ovlasti Upravnog vijeća ili osnivača ustanove, odnosno tijela kojeg je osnivač odredio, nastupati kao druga ugovorna strana i s ustanovom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime, a za račun drugih osoba, ili u ime i za račun drugih osoba.

(5) Ravnatelj može dati punomoć zamjeniku ravnatelja i drugoj osobi da zastupaju Zavod u pravnom prometu, i to u granicama svojih ovlasti, a sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

Članak 16.

(1) Rad Zavoda je javan.

(2) O javnosti rada Zavoda skrbi ravnatelj.

(3) Upravno vijeće obvezno je jedanput godišnje podnijeti izvješće o radu Zavoda Vladi Republike Hrvatske, najkasnije do kraja ožujka za prethodnu godinu.

Članak 17.

Nadzor nad obavljanjem djelatnosti te primjenom i izvršavanjem zakona, drugih propisa i općih akata Zavoda obavlja farmaceutska inspekcija Ministarstva.

Članak 18.

(1) Ministar nadležan za zdravlje imenovat će privremenog ravnatelja Zavoda rješenjem u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

(2) Mandat privremenog ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja Zavoda temeljem javnog natječaja.

(3) Privremeni ravnatelj obvezan je podnijeti prijavu za upis Zavoda u sudski registar te obaviti druge poslove u vezi s upisom Zavoda u sudski registar i organiziranjem početka rada Zavoda.

Članak 19.

(1) Zavod počinje s radom danom upisa u sudski registar.

(2) Upisom u sudski registar Zavod stječe svojstvo pravne osobe.

Članak 20.

(1) Danom stupanja na snagu ugovora o prijenosu djelatnosti iz članka 3. ove Uredbe, koji će Imunološki zavod d.d. sklopiti sa Zavodom, prenose se sva prava i obveze vezane uz prenesenu djelatnost na Zavod, te Imunološki zavod d.d. daje Zavodu pravo korištenja poslovnih prostora i opreme koje je koristio za obavljanje prenesene djelatnosti do dana prijenosa cjelokupne imovine Imunološkog zavoda d.d. na Zavod.

(2) Danom stupanja na snagu ugovora o prijenosu djelatnosti iz članka 3. ove Uredbe, sukladno članku 137. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 93/2014), na Zavod se prenose ugovori o radu radnika Imunološkog zavoda d.d. koji su do dana stupanja na snagu ove Uredbe bili zaposleni u Imunološkom zavodu d.d.

(3) U roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ugovora o prijenosu djelatnosti iz članka 3. ove Uredbe, Zavod će preuzeti arhivu i dokumentaciju (arhivsku građu) trgovačkog društva, prema specifikaciji Imunološkog zavoda d.d., koju je direktor trgovačkog društva obvezan dostaviti Zavodu u tom roku.

Članak 21.

Vlada Republike Hrvatske će posebnom odlukom prenijeti cjelokupnu imovinu Imunološkog zavoda d.d. iz Zagreba, Rockefellerova 2, na Zavod koji je sveopći pravni sljednik trgovačkog društva Imunološki zavod d.d., te sva prava i obveze vezane uz prenesenu imovinu, u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ugovora o prijenosu imovine Imunološkog zavoda d.d. na Republiku Hrvatsku, a upisom prijenosa imovine u sudski registar prestaje Imunološki zavod d.d.

Članak 22.

Privremeni ravnatelj Zavoda obvezan je podnijeti u sudski registar prijavu upisa osnivanja Zavoda, u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu odluke o njegovom imenovanju.

Članak 23.

(1) Vlada Republike Hrvatske imenovat će Upravno vijeće Zavoda rješenjem, u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

(2) Upravno vijeće Zavoda obvezno je donijeti Statut Zavoda, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za zdravlje i raspisati natječaj za ravnatelja Zavoda, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu rješenja o imenovanju Upravnog vijeća.

(3) Do stupanja na snagu Statuta i drugih općih akata Zavoda, na radnike Imunološkog zavoda d.d. čiji ugovori o radu se prenose na Zavod, primjenjivat će se odredbe općih akata trgovačkog društva Imunološki zavod d.d.

(4) Na sva pitanja koja nisu utvrđena ovom Uredbom primjenjuju se odredbe Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o ustanovama i Zakona o plaćama u javnim službama.

Članak 24.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/68

Urbroj: 50301-04/12-15-3

Zagreb, 20. kolovoza 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.