Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu trudne radnice, radnice koja je nedavno rodila i radnice koja doji

NN 91/2015 (21.8.2015.), Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu trudne radnice, radnice koja je nedavno rodila i radnice koja doji

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

1767

Na temelju članka 45. stavka 5., a u vezi s člankom 39. stavak 2. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/14, 118/14 i 154/14), ministar nadležan za rad uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje donosi

PRAVILNIK

O SIGURNOSTI I ZAŠTITI ZDRAVLJA NA RADU TRUDNE RADNICE, RADNICE KOJA JE NEDAVNO RODILA I RADNICE KOJA DOJI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se rizični poslovi za trudnu radnicu, radnicu koja je nedavno rodila i radnicu koja doji, te poslovi koje ni pod kojim uvjetima ne smiju obavljati trudna radnica i radnica koja doji.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive:

Direktiva Vijeća 92/85/EEZ od 19. listopada 1992. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja na radu trudnih radnica te radnica koje su nedavno rodile ili doje (deseta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (SL L 131, 5. 5. 1998.), kako je posljednji put izmijenjena Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća 2014/27/EU od 26. veljače 2014. o izmjeni Direktiva Vijeća 92/58/EEZ, 92/85/EEZ, 94/33/EZ, 98/24/EZ i Direktive 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kako bi se uskladile s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa. CELEX br. 31992L0085.

Članak 3.

Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) Trudna radnica je radnica koja je o trudnoći obavijestila poslodavca u pisanom obliku,

2) Radnica koja je nedavno rodila je radnica kojoj od poroda nije prošlo više od šest mjeseci, koja je o tome obavijestila poslodavca u pisanom obliku,

3) Radnica koja doji je radnica majka djeteta u dobi do navršene prve godine života djeteta koje doji, koja je o tome obavijestila poslodavca u pisanom obliku najkasnije 30 dana prije povratka na rad.

II. PROCJENA RIZIKA

Članak 4.

(1) Poslodavac je dužan procijeniti rizike za radnice iz članka 3. ovoga Pravilnika, i to za sve poslove na kojima su izložene štetnostima i naporima, postupcima ili uvjetima rada navedenim u popisu u Prilogu I ovoga Pravilnika.

(2) Prilikom procjene rizika potrebno je utvrditi vrstu, opseg i trajanje izloženosti radnica štetnostima i naporima, postupcima ili uvjetima rada, kako bi se:

1) procijenili svi rizici za sigurnost i zdravlje radnica i sve posljedice na trudnoću ili dojenje,

2) donijele odluke o mjerama koje treba poduzeti radi smanjenja rizika.

(3) Ocjenu o riziku i prijedloge mjera za smanjenje rizika iz stavka 2. ovoga članka daje specijalist medicine rada.

Članak 5.

(1) Trudna radnica ne smije ni pod kojim uvjetima obavljati poslove za koje je procijenjen rizik od izlaganja štetnostima, naporima i uvjetima rada navedenima u Prilogu II, Odjeljak A ovoga Pravilnika.

(2) Radnica koja doji ne smije ni pod kojim uvjetima obavljati poslove za koje je procijenjen rizik od izlaganja štetnostima i uvjetima rada navedenima u Prilogu II, Odjeljak B ovoga Pravilnika.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/92

Urbroj: 524-03-02/1-15-11

Zagreb, 18. kolovoza 2015.

Ministar

prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.

PRILOG I.

POPIS ŠTETNOSTI I NAPORA, POSTUPAKA
I UVJETA RADA

A. Štetnosti i napori

1. Fizikalne štetnosti i fizički napori koji mogu prouzrokovati lezije fetusa i/ili mogu izazvati odvajanje posteljice, a posebno zbog:

(a) izloženosti udarcima, vibracijama ili pokretima;

(b) rukovanja teškim teretima, a posebno onima opasnim za leđni i lumbalni dio tijela;

(c) izloženosti štetnom utjecaju buke;

(d) izloženosti ionizirajućem zračenju;

(e) izloženosti neionizirajućem zračenju;

(f) izloženosti ekstremnoj hladnoći ili vrućini;

(g) pokreta i položaja tijela, kretanja pri radu, psihičkog i fizičkog umora i ostalih fizičkih opterećenja vezanih uz aktivnosti radnice.

2. Biološke štetnosti

Biološki agensi rizičnih skupina 2., 3. i 4., prema Pravilniku o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu, ako je poznato da ti agensi ili terapijske mjere izazvane tim agensima ugrožavaju zdravlje trudnica i nerođene djece i ako još nisu navedeni u Prilogu II ovoga Pravilnika;

– biološki agens iz skupine 2. je onaj koji može uzrokovati bolest kod ljudi i mogao bi biti opasan za radnike; nije vjerojatno da će se raširiti u okolinu; obično postoji djelotvorna profilaksa ili liječenje;

– biološki agens iz skupine 3. je onaj koji može uzrokovati tešku bolest kod ljudi i predstavlja ozbiljnu opasnost za radnike; može predstavljati rizik od širenja u okolinu, ali obično postoji djelotvorna profilaksa ili liječenje;

– biološki agens iz skupine 4. je onaj koji uzrokuje tešku bolest kod ljudi i predstavlja ozbiljnu opasnost za radnike; može predstavljati veliki rizik od širenja u okolinu; obično nema djelotvorne profilakse ili liječenja.

3. Opasne kemikalije

Opasne kemikalije, ako je poznato da ugrožavaju zdravlje trudnica i nerođenog djeteta i ako se još ne pojavljuju u Prilogu II ovoga Pravilnika:

(a) tvari i smjese koje udovoljavaju kriterijima za razvrstavanje utvrđenim Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u jednom ili više razreda i kategorija opasnosti s jednim ili više sljedećih stavaka o opasnosti, ako već nisu navedene u Prilogu II ovoga Pravilnika:

– mutageni učinak na zametne stanice 1.A, 1.B ili 2. kategorije (H340, H341),

– karcinogenost 1.A, 1.B ili 2. kategorije (H350, H350i, H351),

– reproduktivna toksičnost 1.A, 1.B ili 2. kategorije ili dodatne kategorije za učinke na dojenje ili putem dojenja (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),

– specifična toksičnost za ciljne organe nakon jednokratnog izlaganja 1. ili 2. kategorije (H370, H371);

(b) tvari i smjese u Prilogu I. Pravilnika o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim i/ili mutagenim tvarima;

(c) živa i živini derivati;

(d) antimitotički lijekovi;

(e) ugljični monoksid;

(f) opasne kemikalije koje se dokazano apsorbiraju putem kože.

B. Postupci

1. Proizvodnja auramina.

2. Rad koji uključuje izlaganje policikličnim aromatskim ugljikovodicima prisutnim u čađi, katranu ili smoli ugljena.

3. Rad koji uključuje izlaganje prašinama, dimovima i aerosolima nastalim tijekom prženja i elektrorafiniranja bakreno-nikalskih spojeva za matiranje.

4. Jaki kiseli postupci proizvodnje izopropil alkohola.

5. Rad koji uključuje izlaganje prašinama tvrdog drveta.

C. Uvjeti rada

Podzemni rad u rudniku.

PRILOG II.

POPIS ŠTETNOSTI, NAPORA I UVJETA RADA

A. Trudne radnice

1. Štetnosti

(a) Biološke štetnosti

– toksoplazma,

– virus rubeole, osim ako su trudne radnice imunizacijom dokazano na odgovarajući način zaštićene od tih štetnosti

(b) Opasne kemikalije

Olovo i derivati olova ako postoji opasnost da ljudski organizam apsorbira te tvari

2. Napori

Rad u hiperbaričnom okružju, npr. komore pod pritiskom i ronjenje.

3. Uvjeti rada

Podzemni rad u rudniku.

B. Radnice koje doje

1. Štetnosti

(a) Opasne kemikalije

Olovo i derivati olova, ako postoji opasnost da ljudski organizam apsorbira te tvari

2. Uvjeti rada

Podzemni rad u rudniku.

91 21.08.2015 Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu trudne radnice, radnice koja je nedavno rodila i radnice koja doji 91 21.08.2015 Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu trudne radnice, radnice koja je nedavno rodila i radnice koja doji 91 21.08.2015 Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu trudne radnice, radnice koja je nedavno rodila i radnice koja doji