Pravilnik o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske

NN 91/2015 (21.8.2015.), Pravilnik o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske

MINISTARSTVO KULTURE

1770

Na temelju članka 7. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (»Narodne novine«, broj 43/96. i 44/96. – ispravak), ministar kulture donosi

PRAVILNIK

O NAČINU I UVJETIMA ZA PRIZNAVANJE PRAVA SAMOSTALNIH UMJETNIKA NA UPLATU OBVEZNIH DOPRINOSA ZA MIROVINSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE IZ SREDSTAVA PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE

DIO PRVI
UVODNE ODREDBE

Predmet uređenja

Članak 1.

(1) Pravilnikom o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuju se način i uvjeti za priznavanje prava samostalnom umjetniku na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske, a čije umjetničko stvaralaštvo i javno djelovanje predstavlja zamjetan doprinos hrvatskoj kulturi i umjetnosti.

(2) Pravilnikom se uređuje način imenovanja i rada Stručnog povjerenstva za priznavanje prava samostalnih umjetnika (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo).

Rodna neutralnost izraza

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

DIO DRUGI
PRIZNAVANJE PRAVA SAMOSTALNOM UMJETNIKU NA UPLATU DOPRINOSA

Pravne pretpostavke za priznavanje prava

Članak 3.

(1) Samostalni umjetnik može steći pravo na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: priznavanje prava na uplatu doprinosa) ako uz bavljenje profesionalnim umjetničkim stvaralaštvom i javnim djelovanjem primarno u Republici Hrvatskoj, kao glavnim zanimanjem, udovoljava umjetničkim brojčanim kriterijima iz IV. dijela Pravilnika, financijskim kriterijima iz članka 8. Pravilnika te ako njegovo umjetničko stvaralaštvo i javno djelovanje predstavlja zamjetan doprinos hrvatskoj kulturi i umjetnosti.

(2) Umjetničko stvaralaštvo i javno djelovanje samostalnog umjetnika u inozemstvu, u postupku priznavanja prava na uplatu doprinosa, priznaje se ako predstavlja doprinos hrvatskoj kulturi i umjetnosti.

Zamjetan doprinos hrvatskoj kulturi i umjetnosti

Članak 4.

U postupku priznavanja prava na uplatu doprinosa, Stručno povjerenstvo usvojit će zahtjev podnositelja ako, uz udovoljavanje kriterijima Pravilnika, njegovo umjetničko stvaralaštvo i javno djelovanje po kvaliteti, originalnosti, kreativnosti i stručnom dostignuću predstavlja zamjetan doprinos hrvatskoj kulturi i umjetnosti.

Vrijeme podnošenja zahtjeva

Članak 5.

Zahtjev za priznavanje prava na uplatu doprinosa podnosi se Stručnom povjerenstvu, pri Hrvatskoj zajednici samostalnih umjetnika (u daljnjem tekstu: HZSU), u vremenu od 1. do 15. ožujka tekuće godine.

Potrebna dokumentacija u postupka priznavanja prava na uplatu doprinosa

Članak 6.

U postupku priznavanja prava na uplatu doprinosa, umjetnik je obvezan dostaviti:

1. zahtjev za priznavanje prava na uplatu doprinosa

2. popis sveukupnog profesionalnog umjetničkog javnog djelovanja po godinama

3. potvrdu umjetničke strukovne udruge (iz članka 10. točke 3. Pravilnika, koja je imenovala članove i zamjenike članova Stručnih povjerenstava) primarnog područja umjetničkog stvaralaštva podnositelja zahtjeva o ispunjavanju umjetničkih brojčanih kriterija iz IV. dijela Pravilnika, u kojoj je po godinama navedeno i zbrojeno profesionalno umjetničko javno djelovanje posljednjih pet kalendarskih godina

4. dokumentaciju o realizaciji u primarnom području umjetničkog stvaralaštva posljednjih pet kalendarskih godina i

5. presliku osobne iskaznice.

Razdoblje razmatranja umjetničkog stvaralaštva te potreban broj godina profesionalnog umjetničkog javnog djelovanja

Članak 7.

(1) Stručno povjerenstvo će razmatrati umjetničko stvaralaštvo podnositelja zahtjeva za priznavanje prava na uplatu doprinosa posljednjih pet kalendarskih godina.

(2) Podnositelj zahtjeva za priznavanje prava na uplatu doprinosa mora imati najmanje pet godina profesionalnog umjetničkog javnog djelovanja.

(3) Umjetnik koji ima završenu odgovarajuću akademiju ili fakultet, u primarnom području umjetničkog stvaralaštva, ne mora imati određeni broj godina profesionalnog umjetničkog javnog djelovanja iz stavka 2. ovoga članka, već može, nakon završetka akademije ili fakulteta, podnijeti zahtjev za priznavanje prava na uplatu doprinosa.

(4) Kao profesionalno umjetničko javno djelovanje u primarnom području umjetničkog stvaralaštva neće biti priznato umjetničko stvaralaštvo ostvareno u okviru nastavnog programa.

(5) Zbog specifičnosti struke, baletni i plesni umjetnik ne mora imati određeni broj godina profesionalnog umjetničkog javnog djelovanja iz stavka 2. ovoga članka.

Financijski kriteriji

Članak 8.

(1) Stručno povjerenstvo razmatrat će umjetničke brojčane kriterije iz IV. dijela Pravilnika ako je umjetnik ostvario:

a) prosječni ukupni godišnji dohodak od samostalne umjetničke djelatnosti za posljednje tri godine za koje su obrađene godišnje porezne prijave, manji od prosječne godišnje bruto plaće po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske za prethodnu godinu i

b) prosječni ukupni godišnji dohodak izvan umjetničkog stvaralaštva i djelovanja za posljednje tri godine za koje su obrađene godišnje porezne prijave, manji od prosječne godišnje bruto plaće po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske za prethodnu godinu.

(2) Dohodak iz radnog odnosa ne uračunava se u dohodak iz stavka 1. ovoga članka.

DIO TREĆI
STRUČNO POVJERENSTVO

Nadležnost Stručnog povjerenstva

Članak 9.

Stručno povjerenstvo, uz naknadno odobrenje ministra nadležnog za kulturu, odlučuje u postupku iz članka 6. Pravilnika koji je pokrenut na zahtjev stranke te u postupku iz članka 28. Pravilnika koji je pokrenut po službenoj dužnosti.

Način i postupak imenovanja članova Stručnog povjerenstva

Članak 10.

Članove Stručnih povjerenstava i zamjenike članova, prema područjima umjetničkog stvaralaštva iz članka 13. Pravilnika, imenuju:

1. Ministarstvo nadležno za poslove kulture:

jednog predstavnika-člana i jednog zamjenika člana

2. HZSU:

jednog predstavnika-člana i jednog zamjenika člana i

3. Umjetničke strukovne udruge:

tri predstavnika-člana i tri zamjenika člana, od kojih je najmanje jedan samostalni umjetnik što ga kao predstavnika iz reda svojih članova umjetnika imenuje umjetnička strukovna udruga iz čijeg je područja djelovanja podnositelj zahtjeva

Članak 11.

(1) HZSU poziva postojeće umjetničke strukovne udruge, koje su do stupanja na snagu ovoga Pravilnika imenovale članove i zamjenike članova Stručnih povjerenstava i koje su upisane u Registar udruga Republike Hrvatske, da imenuju članove i zamjenike članova Stručnih povjerenstava prema područjima umjetničkog stvaralaštva, u skladu sa člankom 10. točkom 3. Pravilnika.

(2) Ako pozvane umjetničke strukovne udruge ne imenuju i ne dostave HZSU-u popis članova i zamjenika članova Stručnih povjerenstava s potrebnim podatcima u roku od 30 dana od dana dostave obavijesti, Upravni odbor HZSU-a imenovat će i verificirati članove i zamjenike članova Stručnih povjerenstava.

(3) Članom i zamjenikom člana Stručnog povjerenstva može biti imenovan samostalni umjetnik ili osoba koja je priznati kulturni djelatnik i stručnjak s područja kulture, a koja je svojim djelovanjem dala doprinos hrvatskoj kulturi i umjetnosti.

Verifikacija članova Stručnog povjerenstva

Članak 12.

(1) Verifikaciju mandata članova Stručnih povjerenstava i njihovih zamjenika imenovanih od postojećih umjetničkih strukovnih udruga koje su do stupanja na snagu ovoga Pravilnika imenovale članove i zamjenike članova Stručnih povjerenstava i koje su upisane u Registar udruga Republike Hrvatske, prema područjima umjetničkog stvaralaštva obavlja Upravni odbor HZSU-a na mandat od četiri godine.

(2) Naknadu za rad članova i zamjenika članova Stručnih povjerenstava snose umjetničke strukovne udruge koje su ih imenovale.

(3) Članovi i zamjenici članova Stručnih povjerenstava mogu biti opozvani tijekom mandata zbog nesavjesnog i neurednog obavljanja dužnosti.

(4) Članu i zamjeniku člana Stručnog povjerenstva mandat može prestati na osobni zahtjev te iz drugih opravdanih razloga.

(5) Umjetničke strukovne udruge i ministarstvo nadležno za poslove kulture obavješćuju HZSU, u roku od 30 dana od nastanka okolnosti, o imenovanju, prestanku i opozivu mandata članu i zamjeniku člana Stručnog povjerenstva.

Stručna povjerenstva prema područjima umjetničkog stvaralaštva

Članak 13.

U skladu s umjetničkim brojčanim kriterijima iz IV. dijela Pravilnika, utvrđuje se da odredbe Pravilnika provode Stručna povjerenstva prema područjima umjetničkog stvaralaštva, kako slijedi:

1. Književno i književnoprijevodno stvaralaštvo

(uključuje umjetničke djelatnosti iz članaka 16. i 17. Pravilnika)

2. Kazališno stvaralaštvo

(uključuje umjetničke djelatnosti iz članka 18. Pravilnika)

3. Filmsko stvaralaštvo

(uključuje umjetničke djelatnosti iz članka 19. Pravilnika)

4. Glazbeno stvaralaštvo

(uključuje umjetničke djelatnosti iz članka 20. Pravilnika)

5. Baletno-plesno stvaralaštvo

(uključuje umjetničke djelatnosti iz članka 21. Pravilnika)

6. Likovno i multimedijalno stvaralaštvo

(uključuje umjetničke djelatnosti iz članka 22. Pravilnika)

7. Primijenjeno likovno stvaralaštvo

(uključuje umjetničke djelatnosti iz članka 23. Pravilnika)

8. Arhitektura

(uključuje umjetničke djelatnosti iz članka 24. Pravilnika)

9. Dizajn

(uključuje umjetničke djelatnosti iz članka 25. Pravilnika).

Rad Stručnog povjerenstva

Članak 14.

(1) Stručna povjerenstva rade kao kolegijalna tijela na sjednicama u propisanom sastavu iz članka 10. Pravilnika.

(2) Sjednice Stručnih povjerenstava saziva HZSU.

(3) Članovi Stručnog povjerenstva na svakoj sjednici biraju između sebe predsjedatelja i zamjenika predsjedatelja.

(4) Za predsjedatelja Stručnog povjerenstva bira se predstavnik umjetničke strukovne udruge.

(5) Do izbora predsjedatelja Stručnog povjerenstva sjednici predsjeda predstavnik HZSU-a.

(6) Stručno povjerenstvo odlučuje uz nazočnost pet članova.

(7) Iznimno, Stručno povjerenstvo može odlučivati uz nazočnost četiri člana, uz naknadno pisano očitovanje odsutnog člana Stručnog povjerenstva.

(8) Stručno povjerenstvo donosi odluku javnim glasanjem.

(9) Odluka je donesena ako su najmanje četiri člana Stručnog povjerenstva suglasna.

(10) O radu sjednice Stručnog povjerenstva vodi se zapisnik.

Rješenje

Članak 15.

(1) Rješenje u postupku priznavanja prava samostalnom umjetniku na uplatu doprinosa te u postupku revizije priznatih prava samostalnom umjetniku na uplatu doprinosa donosi Stručno povjerenstvo na način i prema uvjetima propisanim Pravilnikom.

(2) Rješenje potpisuje predsjedatelj sjednice Stručnog povjerenstva. Iznimno, zbog odsutnosti predsjedatelja, rješenje potpisuje zamjenik predsjedatelja.

(3) Ministar nadležan za kulturu naknadno odobrava rješenje Stručnog povjerenstva.

(4) Ministar nadležan za kulturu je obvezan naknadno odobrenje izdati, odnosno odbiti njegovo izdavanje uz obrazloženje, u roku od 30 dana od dana dostave rješenja Stručnog povjerenstva ministarstvu nadležnom za poslove kulture.

(5) Rješenje se donosi na temelju zajedničke odluke Stručnog povjerenstva i ministarstva nadležnog za poslove kulture, a smatra se donesenim nakon što ga ministar nadležan za kulturu odobri.

(6) Protiv rješenja Stručnog povjerenstva žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred nadležnim upravnim sudom.

DIO ČETVRTI
UMJETNIČKI BROJČANI KRITERIJI ZA PRIZNAVANJE PRAVA I REVIZIJU PRIZNATIH PRAVA SAMOSTALNOM UMJETNIKU NA UPLATU DOPRINOSA

Književno stvaralaštvo

Članak 16.

(1) Književnik

a) 2 objavljene knjige

b) 1 objavljena knjiga i 40 radova bilo kojeg književnog roda, vrste i žanra objavljenih u uglednim književnim medijima, revijama ili listovima

c) 1 objavljena knjiga i 3 izvedena ili objavljena dramska djela ili

d) 1 objavljena knjiga i 5 izvedenih radiodrama.

Objavljene knjige moraju imati nedvojbenu književnu vrijednost, uz uvjet da su doživjele ozbiljnu kritičku recepciju.

(2) Umjetnički kritičar – znanstveno, teoretičarsko i kritičarsko djelovanje na svim područjima umjetničkog stvaralaštva

a) 2 objavljene knjige, koje imaju nedvojbenu umjetničko-kritičarsku vrijednost, uz uvjet da su doživjele ozbiljnu kritičku recepciju

b) 70 autorskih članaka objavljenih u dnevnom ili tjednom tisku, periodici ili elektroničkim medijima

c) 8 izvornih, stručnih, teorijskih, kritičarskih radova ili recenzija objavljenih u stručnim časopisima, zbornicima ili izložbenim katalozima

d) 15 ogleda, referata ili priopćenja objavljenih u stručnim časopisima, zbornicima, izložbenim katalozima ili na znanstvenim skupovima

e) 25 predgovora, pogovora ili recenzija objavljenih u izložbenim katalozima ili u stručnoj periodici ili

f) osmišljavanje i realiziranje 6 monografskih, problemskih ili retrospektivnih izložbi (koncepcija, izbor djela, tekst/predgovor kataloga, kataloške jedinice).

Književnoprijevodno stvaralaštvo

Članak 17.

Književni prevodilac

a) 700 kartica objavljenih prijevoda književno relevantnih djela te književnih prijevoda u širem smislu (u obzir se neće uzimati kraćeni prijevodi objavljeni u rototisku)

b) 2 objavljene zbirke stihova u prijevodu

c) cjeloviti prijevodi u kulturnim, radijskim (iznimno u televizijskim) programima u opsegu od 700 kartica ili

d) 4 prevedene cjelovečernje drame objavljene ili izvedene u profesionalnim kazalištima, na radiju ili televiziji.

Kazališno stvaralaštvo

Članak 18.

(1) Kazališni redatelj

a) 4 samostalne režije u profesionalnoj kazališnoj produkciji

b) 12 izvedenih radiodrama

c) 2 samostalne režije u profesionalnoj kazališnoj produkciji i 6 izvedenih radiodrama

d) 7 režija priredbi koje imaju kulturno (javno) značenje u trajanju do 60 minuta (režije dodjela stručnih nagrada iz područja kazališta, glazbe, otvorenja značajnih kulturnih manifestacija ili značajnih sportskih natjecanja, koje zahtijevaju posebnu i dugotrajnu pripremu)

e) 5 režija priredbi koje imaju kulturno (javno) značenje u trajanju duljem od 60 minuta (režije dodjela stručnih nagrada iz područja kazališta, glazbe, otvorenja značajnih kulturnih manifestacija ili značajnih sportskih natjecanja, koje zahtijevaju posebnu i dugotrajnu pripremu)

f) 2 samostalne režije u profesionalnoj kazališnoj produkciji i 4 režije priredbi koje imaju kulturno (javno) značenje u trajanju do 60 minuta

g) 2 samostalne režije u profesionalnoj kazališnoj produkciji i 3 režije priredbi koje imaju kulturno (javno) značenje u trajanju duljem od 60 minuta ili

h) 20 sinkronizacija animiranih, dokumentarnih i igranih filmova i 2 samostalne režije ili 6 radiodrama.

(2) Glumac

a) 4 glavne uloge u profesionalnoj kazališnoj produkciji

b) 5 velikih uloga u profesionalnoj kazališnoj produkciji

c) 6 srednjih uloga u profesionalnoj kazališnoj produkciji

d) 3 glavne ili velike i 3 srednje uloge u profesionalnoj kazališnoj produkciji

e) 20 uloga u radiodramama i 2 glavne/velike ili 3 srednje uloge u profesionalnoj kazališnoj produkciji

f) glavne ili velike uloge u najmanje 250 epizoda televizijskih novela (sapunica) te 2 glavne/velike ili 3 srednje uloge u profesionalnoj kazališnoj produkciji

g) 2 glavne uloge u profesionalnoj kazališnoj produkciji i 2 glavne uloge na filmu ili televiziji

h) 3 velike uloge u profesionalnoj kazališnoj produkciji i 2 velike uloge na filmu ili televiziji ili

i) 2 velike uloge u profesionalnoj kazališnoj produkciji i 3 velike uloge na filmu ili televiziji.

(3) Dramski pisac

a) 3 izvedena dramska djela u profesionalnoj kazališnoj produkciji

b) 4 dramatizacije/adaptacije/predloška za glazbeno-scensko djelo (libreto) u profesionalnoj kazališnoj produkciji

c) 1 izvedeno dramsko djelo, 2 dramatizacije/adaptacije/predloška za glazbeno-scensko djelo (libreto), u profesionalnoj kazališnoj produkciji, i 2 izvedena radijska dramska teksta

d) 5 izvedenih radijskih dramskih tekstova i 1 izvedeno dramsko djelo u profesionalnoj kazališnoj produkciji

e) 5 izvedenih dokumentarnih radiodrama i 1 izvedeno dramsko djelo u profesionalnoj kazališnoj produkciji

f) 5 izvedenih radiodramatizacija/adaptacija i 1 izvedeno dramsko djelo u profesionalnoj kazališnoj produkciji

g) 1 izvedeno dramsko djelo u profesionalnoj kazališnoj produkciji i 1 scenarij za dugometražni film (igrani, dokumentarni ili eksperimentalni)

h) 1 izvedeno dramsko djelo u profesionalnoj kazališnoj produkciji i 1 scenarij za televizijsku seriju igranog, dokumentarnog ili dokumentarno-igranog sadržaja u trajanju od najmanje 120 minuta ili

i) 2 izvedena dramska djela u profesionalnoj kazališnoj produkciji i 2 dramaturška rada u profesionalnoj kazališnoj produkciji.

(4) Dramaturg

a) 4 dramaturška rada u profesionalnoj kazališnoj produkciji

b) 4 dramatizacije/adaptacije/predloška za glazbeno-scensko djelo (libreto) u profesionalnoj kazališnoj produkciji

c) 2 dramaturška rada u profesionalnoj kazališnoj produkciji i 1 scenarij za dugometražni film (igrani, dokumentarni ili eksperimentalni)

d) 2 dramaturška rada u profesionalnoj kazališnoj produkciji i 1 scenarij za televizijsku seriju igranog, dokumentarnog ili dokumentarno-igranog sadržaja u trajanju od najmanje 120 minuta

e) 2 adaptirana predloška za izvedbu u kazalištu i 1 scenarij za dugometražni film (igrani, dokumentarni ili eksperimentalni)

f) 2 adaptirana predloška za izvedbu u kazalištu i 1 scenarij za televizijsku seriju igranog, dokumentarnog ili dokumentarno-igranog sadržaja u trajanju od najmanje 120 minuta

g) 2 dramaturška rada u profesionalnoj kazališnoj produkciji i 12 scenarija za druge forme (znanstveno-obrazovne emisije, dječje emisije, kreativni televizijski formati i slično) ili

h) 2 dramaturška rada u profesionalnoj kazališnoj produkciji i 5 scenarija za priredbe koje imaju kulturno (javno) značenje (dodjela stručnih nagrada iz područja kazališta, glazbe, otvorenja značajnih kulturnih manifestacija ili značajnih sportskih natjecanja, koje zahtijevaju posebnu i dugotrajnu pripremu).

(5) Teatrolog

a) 2 objavljene knjige s područja teatrologije, koje imaju nedvojbenu umjetničko-znanstvenu vrijednost, uz uvjet da su doživjele ozbiljnu kritičku recepciju

b) 70 autorskih članaka objavljenih u dnevnom ili tjednom tisku, periodici ili elektroničkim medijima

c) 8 izvornih, stručnih, teorijskih ili kritičarskih radova ili recenzija objavljenih u stručnim časopisima ili zbornicima

d) 15 ogleda ili referata objavljenih u stručnim časopisima, zbornicima ili na znanstvenim skupovima ili

e) 25 predgovora, pogovora, recenzija (objavljenih u broširanom, tiskanom ili elektroničkom izdanju) ili autorskih članaka s područja teatrologije (objavljenih u književno-kazališnim izdanjima, časopisima za kulturu, na znanstvenim skupovima objavljenim u zbornicima, u dnevnom ili tjednom tisku, periodici ili elektroničkom mediju).

Filmsko stvaralaštvo

Članak 19.

(1) Filmski redatelj

a) 2 dugometražna filma (igrani, dokumentarni ili eksperimentalni)

b) 3 srednjometražna igrana filma

c) 1 televizijska serija igranog, dokumentarnog ili dokumentarno-igranog sadržaja u trajanju od najmanje 240 minuta

d) 6 kratkometražnih ili srednjometražnih dokumentarnih ili eksperimentalnih filmova

e) 4 kratkometražna igrana filma

f) 24 režije drugih formi (znanstveno-obrazovne emisije, dječje emisije, kreativni televizijski formati i slično)

g) 1 dugometražni film (igrani, dokumentarni ili eksperimentalni) i 2 srednjometražna igrana filma

h) 1 dugometražni film (igrani, dokumentarni ili eksperimentalni) i 1 televizijska serija igranog, dokumentarnog ili dokumentarno-igranog sadržaja u trajanju od najmanje 120 minuta

i) 1 dugometražni film (igrani, dokumentarni ili eksperimentalni) i 3 kratkometražna ili srednjometražna dokumentarna ili eksperimentalna filma

j) 1 dugometražni film (igrani, dokumentarni ili eksperimentalni) i 2 kratkometražna igrana filma

k) 120 epizoda televizijskih novela (sapunica) i 1 dugometražni film (igrani, dokumentarni ili eksperimentalni) ili 2 srednjometražna igrana filma

l) 20 sinkronizacija animiranih, dokumentarnih ili igranih filmova i 1 dugometražni film (igrani, dokumentarni ili eksperimentalni) ili 2 kratkometražna igrana filma ili

m) 20 sinkronizacija animiranih, dokumentarnih ili igranih filmova i 3 kratkometražna ili srednjometražna dokumentarna ili eksperimentalna filma.

Dugometražni film priznaje se ako traje najmanje 70 minuta. Srednjometražni film priznaje se ako traje više od 30 minuta. Film koji traje do 30 minuta smatra se kratkometražnim filmom. Televizijska novela (sapunica) označava format koji u jednoj sezoni ima više od 24 epizode.

(2) Scenarist

a) 2 dugometražna filma (igrani, dokumentarni ili eksperimentalni)

b) 3 srednjometražna igrana filma

c) 1 televizijska serija igranog, dokumentarnog ili dokumentarno-igranog sadržaja u trajanju od najmanje 240 minuta

d) 6 kratkometražnih ili srednjometražnih dokumentarnih ili eksperimentalnih filmova

e) 4 kratkometražna igrana filma

f) 24 druge forme (znanstveno-obrazovne emisije, dječje emisije, kreativni televizijski formati i slično)

g) 10 priredbi koje imaju kulturno (javno) značenje u trajanju do 60 minuta (režije dodjela stručnih nagrada iz područja kazališta, glazbe, otvorenja značajnih kulturnih manifestacija ili značajnih sportskih natjecanja, koje zahtijevaju posebnu i dugotrajnu pripremu)

h) 8 priredbi koje imaju kulturno (javno) značenje u trajanju duljem od 60 minuta (režije dodjela stručnih nagrada iz područja kazališta, glazbe, otvorenja značajnih kulturnih manifestacija ili značajnih sportskih natjecanja, koje zahtijevaju posebnu i dugotrajnu pripremu)

i) 1 dugometražni film (igrani, dokumentarni ili eksperimentalni) i 2 srednjometražna igrana filma

j) 1 dugometražni film (igrani, dokumentarni ili eksperimentalni) i 1 televizijska serija igranog, dokumentarnog ili dokumentarno-igranog sadržaja u trajanju od najmanje 120 minuta

k) 1 dugometražni film (igrani, dokumentarni ili eksperimentalni) i 3 kratkometražna ili srednjometražna dokumentarna ili eksperimentalna filma

l) 1 dugometražni film (igrani, dokumentarni ili eksperimentalni) i 2 kratkometražna igrana filma ili

m) 120 epizoda televizijskih novela (sapunica) i 1 dugometražni film (igrani, dokumentarni ili eksperimentalni) ili 2 srednjometražna igrana filma.

Dugometražni film priznaje se ako traje najmanje 70 minuta. Srednjometražni film priznaje se ako traje više od 30 minuta. Film koji traje do 30 minuta smatra se kratkometražnim filmom. Televizijska novela (sapunica) označava format koji u jednoj sezoni ima više od 24 epizode.

(3) Glumac

a) 3 glavne uloge na filmu ili televiziji

b) 4 velike uloge na filmu ili televiziji

c) 5 srednjih uloga na filmu ili televiziji

d) 2 glavne ili velike i 2 srednje uloge na filmu ili televiziji

e) glavne ili velike uloge u najmanje 250 epizoda televizijskih novela (sapunica) te 1 glavna/velika i 1 srednja uloga na filmu ili televiziji ili 3 srednje uloge na filmu ili televiziji

f) 2 glavne uloge na filmu ili televiziji i 2 glavne uloge u profesionalnoj kazališnoj produkciji

g) 3 velike uloge na filmu ili televiziji i 2 velike uloge u profesionalnoj kazališnoj produkciji ili

h) 2 velike uloge na filmu ili televiziji i 3 velike uloge u profesionalnoj kazališnoj produkciji.

(4) Snimatelj – direktor fotografije

a) 2 dugometražna filma (igrani, dokumentarni ili eksperimentalni)

b) 3 srednjometražna igrana filma

c) 1 televizijska serija igranog, dokumentarnog ili dokumentarno-igranog sadržaja u trajanju od najmanje 240 minuta

d) 6 kratkometražnih ili srednjometražnih dokumentarnih ili eksperimentalnih filmova

e) 4 kratkometražna igrana filma

f) 24 druge forme (znanstveno-obrazovne emisije, dječje emisije, kreativni televizijski formati i slično)

g) 1 dugometražni film (igrani, dokumentarni ili eksperimentalni) i 2 srednjometražna igrana filma

h) 1 dugometražni film (igrani, dokumentarni ili eksperimentalni) i 1 televizijska serija igranog, dokumentarnog ili dokumentarno-igranog sadržaja u trajanju od najmanje 120 minuta

i) 1 dugometražni film (igrani, dokumentarni ili eksperimentalni) i 3 kratkometražna ili srednjometražna dokumentarna ili eksperimentalna filma

j) 1 dugometražni film (igrani, dokumentarni ili eksperimentalni) i 2 kratkometražna igrana filma ili

k) 120 epizoda televizijskih novela (sapunica) i 1 dugometražni film (igrani, dokumentarni ili eksperimentalni) ili 2 srednjometražna igrana filma.

Dugometražni film priznaje se ako traje najmanje 70 minuta. Srednjometražni film priznaje se ako traje više od 30 minuta. Film koji traje do 30 minuta smatra se kratkometražnim filmom. Televizijska novela (sapunica) označava format koji u jednoj sezoni ima više od 24 epizode.

(5) Montažer

a) 2 dugometražna filma (igrani, dokumentarni, eksperimentalni ili animirani)

b) 4 srednjometražna filma (igrani, dokumentarni, eksperimentalni ili animirani)

c) 6 kratkometražnih filmova (igrani, dokumentarni, eksperimentalni ili animirani)

d) 9 dokumentarnih filmova televizijske proizvodnje

e) 1 televizijska serija igranog, dokumentarnog ili dokumentarno-igranog sadržaja u trajanju od najmanje 500 minuta (montaža televizijske novele (sapunice) ne priznaje se kao umjetničko djelo)

f) 1 dugometražni film i 2 srednjometražna filma (igrani, dokumentarni, eksperimentalni ili animirani)

g) 1 dugometražni film (igrani, dokumentarni, eksperimentalni ili animirani) i 1 televizijska serija igranog, dokumentarnog ili dokumentarno-igranog sadržaja u trajanju od najmanje 250 minuta

h) 1 dugometražni film i 3 kratkometražna ili srednjometražna filma (igrani, dokumentarni, eksperimentalni ili animirani) ili

i) 2 srednjometražna filma (igrani, dokumentarni, eksperimentalni ili animirani) i 5 dokumentarnih filmova televizijske proizvodnje.

Animirani film

(6) Scenarist animiranog filma

30 minuta animiranog filma.

(7) Redatelj animiranog filma

25 minuta animiranog filma.

(8) Glavni crtač animiranog filma

25 minuta animiranog filma.

(9) Animator animiranog filma

25 minuta animiranog filma.

(10) Scenograf animiranog filma

25 minuta animiranog filma

(11) Snimatelj animiranog filma

40 minuta animiranog filma.

Glazbeno stvaralaštvo

Članak 20.

(1) Skladatelj klasične glazbe

skladbe za različite vokalne, instrumentalne, orkestralne ili mješovite sastave, javno izvedene u koncertnim/javnim prostorima, na festivalu, radiju ili televiziji, objavljene u redovnoj fizičkoj ili digitalnoj distribuciji putem ovlaštenih distribucijskih kanala, u ukupnom trajanju od najmanje 50 minuta.

(2) Skladatelj jazz-glazbe

a) skladbe za različite jazz-sastave (u vlastitom aranžmanu), javno izvedene u koncertnim /javnim prostorima, na festivalu, radiju ili televiziji, objavljene u redovnoj fizičkoj ili digitalnoj distribuciji putem ovlaštenih distribucijskih kanala, u ukupnom trajanju od najmanje 50 minuta ili

b) skladbe za različite jazz-sastave (uz sudjelovanje drugog aranžera ili koautora), javno izvedene u koncertnim/javnim prostorima, na festivalu, radiju ili televiziji, objavljene u redovnoj fizičkoj ili digitalnoj distribuciji putem ovlaštenih distribucijskih kanala, u ukupnom trajanju od najmanje 80 minuta.

(3) Skladatelj popularne glazbe

a) skladbe na vlastiti tekst, objavljene u redovnoj fizičkoj ili digitalnoj distribuciji putem ovlaštenih distribucijskih kanala, u ukupnom trajanju od najmanje 60 minuta ili

b) skladbe na tuđi tekst ili instrumentalne skladbe, objavljene u redovnoj fizičkoj ili digitalnoj distribuciji putem ovlaštenih distribucijskih kanala, u ukupnom trajanju od najmanje 100 minuta.

(4) Skladatelj glazbe za kazalište/ film/ televiziju

glazba za kazalište, film i televiziju javno izvedena na predstavama ili emitirana na filmu/televiziji, u ukupnom trajanju od najmanje 250 minuta (ne priznaje se glazba za reklamne poruke i avizo-glazba. Avizo-glazbom smatra se upotreba postojećeg ili specijalno skladanog glazbenog djela, fragmenta glazbenog djela, glazbenog motiva ili kraće fraze za najavu i/ili odjavu programa ili emisije (glazbeni signal, špica i slično) za razdvajanje dijelova iste emisije ili za razdvajanje različitih emisija (jingle i slično), bez obzira na kategoriju ili izvođački sastav).

(5) Operni pjevač

a) 4 glavne uloge u najmanje 10 izvedbi u profesionalnim opernim produkcijama nacionalnih kazališta ili

b) 6 različitih srednjih uloga u najmanje 10 izvedbi u profesionalnim produkcijama.

(6) Koncertni pjevač klasične glazbe

6 profiliranih koncertnih recitala sa 2 različita programa koji uključuju i promoviraju djela hrvatskih skladatelja, a koji su izvedeni u koncertnim prostorima i/ili na festivalima.

(7) Dirigent

3 različita programa u profesionalnim koncertnim i glazbeno-scenskim produkcijama u najmanje 10 nastupa s istaknutim komornim ansamblima, orkestrima i solistima, a koji su izvedeni u koncertnim prostorima i/ili na festivalima te koji uključuju i promoviraju djela hrvatskih skladatelja.

(8) Instrumentalist klasične glazbe

4 koncepcijski različita programa (recitali, koncerti uz komorne ansamble i orkestre, koji uključuju i promoviraju djela hrvatskih skladatelja, a koji su izvedeni u koncertnim prostorima i/ili na festivalima te s istaknutim ansamblima i dirigentima), u najmanje 10 nastupa.

(9) Član komornog ansambla

15 nastupa s 4 različita programa, od toga najmanje dvije skladbe suvremenih hrvatskih skladatelja.

(10) Izvođač jazz-glazbe

25 nastupa ili snimanja s 4 različita programa.

(11) Izvođač popularne i/ili narodne glazbe

Sudjelovanje solista (vokalnih ili instrumentalnih) ili članova stalnih postava istaknutih glazbenih sastava (kontinuirano djelovanje u istom glazbenom sastavu dulje od 5 godina), u najmanje 200 minuta umjetnički relevantne novosnimljene glazbe koja je objavljena u redovnoj fizičkoj ili digitalnoj distribuciji putem ovlaštenih distribucijskih kanala, s time da najviše 50 minuta može biti snimljeno za potrebe radijskih ili televizijskih postaja s nacionalnom koncesijom, i najmanje 3 samostalna koncerta izvedena u relevantnom prostoru, odnosno 3 nastupa u istaknutom orkestru na relevantnoj glazbenoj priredbi ili televizijskoj emisiji.

Baletno-plesno stvaralaštvo

Članak 21.

(1) Plesač klasičnog baleta

a) 3 solističke uloge ili

b) 15 izvedbi realiziranih u najmanje 5 različitih baletnih predstava.

(2) Plesač suvremenog plesa

15 izvedbi realiziranih u najmanje 3 različite predstave suvremenog plesa, originalnoj koreografiji postavljenoj za film i video ili u adaptiranoj koreografiji za televiziju, film i video.

(3) Koreograf klasičnog baleta

a) 4 realizirane baletne koreografije u ukupnom trajanju od najmanje 60 minuta, s najmanje 10 izvedbi ili

b) 2 cjelovečernje baletne predstave u ukupnom trajanju od najmanje 60 minuta, s najmanje 10 izvedbi.

(4) Koreograf folklornog plesa

a) 2 cjelovečernja koncerta u trajanju od najmanje 60 minuta, s najmanje 10 izvedbi ili

b) 6 koreografija u ukupnom trajanju od najmanje 40 minuta, s najmanje 10 izvedbi.

(5) Koreograf suvremenog plesa

a) 2 cjelovečernje predstave u ukupnom trajanju od najmanje 90 minuta, s najmanje 10 izvedbi ili

b) 1 cjelovečernja predstava u trajanju od najmanje 45 minuta i najmanje 3 kratke koreografije, odnosno originalne koreografije za televiziju, adaptaciju koreografije za televiziju, plesni film i plesni video u ukupnom trajanju od najmanje 60 minuta.

Likovno i multimedijalno stvaralaštvo

Članak 22.

(1) Slikar

a) 3 samostalne izložbe

b) 5 skupnih žiriranih izložbi ili

c) 2 samostalne izložbe i 2 skupne žirirane izložbe.

(2) Multimedijalni umjetnik

a) 3 samostalna multimedijalna projekta

b) 5 skupnih multimedijalnih projekata,

c) 2 samostalna i 2 skupna multimedijalna projekta ili

d) 5 skupnih žiriranih izložbi.

Pod multimedijalnim projektom podrazumijeva se video, film, računalna umjetnost, performans i drugi oblici suvremenog umjetničkog izražavanja.

(3) Kipar

a) 3 samostalne izložbe

b) 5 skupnih žiriranih izložbi

c) 1 samostalna izložba i 4 skupne žirirane izložbe ili

d) 2 samostalne izložbe i 2 skupne žirirane izložbe.

(4) Izložbe se priznaju ako su izlagana različita umjetnička djela.

(5) Izložbe se priznaju ako su realizirane u istaknutim institucijama ili izložbenim prostorima na području Republike Hrvatske.

(6) Umjetnička djela ostvarena izvan istaknutih institucija i izložbenih prostora priznaju se ako predstavljaju doprinos hrvatskoj kulturi i umjetnosti.

Primijenjeno likovno stvaralaštvo

Članak 23.

(1) Umjetnički fotograf

a) 4 velika realizirana projekta (tiskani ili digitalni katalozi s više od 20 fotografija, oglašivačka kampanja i slično)

b) 6 manjih realiziranih projekata (tiskani, digitalni ili internetski katalozi od 5 do 20 fotografija, naslovnice, objavljeni modni časopisi, kalendari i slično)

c) 10 realiziranih projekata s naglaskom na fotografiji u funkciji umjetničkog direktora

d) 2 fotomonografije ili autorske knjige (tisak ili digitalni tisak ili multimedija)

e) 3 samostalne izložbe

f) 5 skupnih žiriranih izložbi ili

g) 2 samostalne izložbe i 2 skupne žirirane izložbe.

(2) Kipar primijenjene umjetnosti

a) 3 samostalne izložbe

b) 5 skupnih žiriranih izložbi

c) 1 samostalna izložba i 4 skupne žirirane izložbe ili

d) 2 samostalne izložbe i 2 skupne žirirane izložbe.

(3) Autor keramike/ porculana/ stakla

a) 3 samostalne izložbe

b) 5 skupnih žiriranih izložbi

c) 6 realiziranih radova u industriji ili

d) 2 samostalne izložbe i 2 skupne žirirane izložbe.

(4) Oblikovatelj plemenitih kovina i/ili umjetničkog nakita

a) 3 kompleksne realizirane samostalne prezentacije/modne revije s najmanje 10 radova

b) 6 jednostavnih realiziranih samostalnih prezentacija/modnih revija s najmanje 5 radova

c) 2 samostalne izložbe ili prezentacije

d) 5 skupnih žiriranih izložbi ili revija ili

e) 1 samostalna izložba i 2 skupne žirirane izložbe.

(5) Oblikovatelj maketa

a) 14 radova realiziranih uz autorski projekt

b) 4 sudjelovanja na javnom natječaju

c) 3 samostalne izložbe

d) 5 skupnih žiriranih izložbi ili

e) 2 samostalne izložbe i 2 skupne žirirane izložbe.

(6) Oblikovatelj igračaka i/ili lutaka

a) 5 realizacija potpunog postava lutaka u kazališnoj djelatnosti ili lutka-filmu

b) 5 televizijskih lutkarskih emisija (različit postav lutaka)

c) 3 samostalne izložbe

d) 5 skupnih žiriranih izložbi ili

e) 2 samostalne izložbe i 2 skupne žirirane izložbe.

(7) Oblikovatelj tekstila i/ili kože

a) 3 kompleksne realizirane samostalne prezentacije/modne revije s najmanje 10 radova

b) 6 jednostavnih realiziranih samostalnih prezentacija/modnih revija s najmanje 5 radova

c) 3 samostalne izložbe

d) 5 skupnih žiriranih izložbi ili

e) 2 samostalne izložbe i 2 skupne žirirane izložbe.

(8) Modni dizajner

a) 3 realizirane samostalne prezentacije/modne revije kolekcije modne odjeće ili modnih dodataka za proizvodnju

b) 20 realiziranih samostalnih prezentacija/modnih revija pojedinačnih jednostavnih odjevnih predmeta

c) 3 samostalna složena projekta na temu mode i modnog dizajna u obliku izložbe/prezentacije/revije

d) 3 samostalne izložbe ili prezentacije

e) 5 skupnih žiriranih izložbi ili prezentacija modnog dizajna ili

f) 2 samostalne izložbe i 2 skupne žirirane izložbe.

(9) Restaurator i/ili oblikovatelj foničkih djela

a) 3 velika realizirana autorska projekta

b) 5 manjih realiziranih autorskih projekata

c) 3 samostalne izložbe

d) 5 skupnih žiriranih izložbi ili

e) 2 samostalne izložbe i 2 skupne žirirane izložbe.

(10) Strip-crtač

a) 40 složenih radova (objavljena strip-tabla ili po 3 pasice stripa)

b) 100 jednostavnih radova (objavljena pasica stripa)

c) 3 samostalne izložbe

d) 5 skupnih žiriranih izložbi ili

e) 2 samostalne izložbe i 2 skupne žirirane izložbe.

(11) Ilustrator

a) 40 složenih radova (zahtjevni prikaz ili kompozicija, kompozicija s više elemenata, enciklopedijska ilustracija, medicinska ilustracija i druge sličnog karaktera, objavljena na ovitku ili u unutrašnjosti edicije, tiska, na ambalaži, elektroničkom izdanju, reklamnom plakatu i slično)

b) 100 jednostavnih radova (jednostavni prikaz ili kompozicija, jednostavni lik ili objekt bez pozadine, shematski prikaz, objavljen na ovitku ili u unutrašnjosti edicije, tiska, na ambalaži, elektroničkom izdanju, reklamnom plakatu i slično)

c) 500 prezentacijskih ilustracija (pojedinačna likovna rješenja za oglase u tisku, plakate i slično te za knjige snimanja

d) 3 samostalne izložbe

e) 5 skupnih žiriranih izložbi ili

f) 2 samostalne izložbe i 2 skupne žirirane izložbe.

(12) Karikaturist

a) 40 složenih radova (objavljena karikatura većeg tipa u unutrašnjosti edicije, na ambalaži, u elektroničkom izdanju i slično te naslovnica, odnosno reklamni plakat)

b) 100 jednostavnih radova (objavljena karikatura manjeg tipa u tisku, u unutrašnjosti edicije, na ambalaži, u elektroničkom izdanju i slično)

c) 3 samostalne izložbe

d) 5 skupnih žiriranih izložbi ili

e) 2 samostalne izložbe i 2 skupne žirirane izložbe.

Primijenjena djela iz područja kazališne, filmske i televizijske umjetnosti

(13) Scenograf

a) 10 manjih scenskih izvedbi/samostalnih djela/projekata

b) 7 srednjih scenskih izvedbi/samostalnih djela/projekata

c) 5 srednje velikih scenskih izvedbi/samostalnih djela/projekata

d) 4 velike scenske izvedbe/samostalna djela/projekta

e) 2 velike scenske izvedbe/samostalna djela/projekta i 1 dugometražni film (igrani, dokumentarni ili eksperimentalni)

f) 5 srednjih scenskih izvedbi/samostalnih djela/projekata i 1 dugometražni film (igrani, dokumentarni ili eksperimentalni)

g) scenografija za 2 dugometražna filma (igrani, dokumentarni ili eksperimentalni)

h) scenografija za 3 srednjometražna igrana filma

i) scenografija za 1 televizijsku seriju igranog, dokumentarnog ili dokumentarno-igranog sadržaja u trajanju od najmanje 240 minuta

j) scenografija za 6 kratkometražnih ili srednjometražnih dokumentarnih ili eksperimentalnih filmova

k) scenografija za 4 kratkometražna igrana filma

l) scenografija za 1 dugometražni film (igrani, dokumentarni ili eksperimentalni) i 2 srednjometražna igrana filma

m) scenografija za 1 dugometražni film (igrani, dokumentarni ili eksperimentalni) i 1 televizijsku seriju igranog, dokumentarnog ili dokumentarno-igranog sadržaja u trajanju od najmanje 120 minuta

n) scenografija za 1 dugometražni film (igrani, dokumentarni ili eksperimentalni) i 3 kratkometražna ili srednjometražna dokumentarna ili eksperimentalna filma

o) scenografija za 1 dugometražni film (igrani, dokumentarni ili eksperimentalni) i 2 kratkometražna igrana filma

p) scenografija za 120 epizoda televizijskih novela (sapunica) i 1 dugometražni film (igrani, dokumentarni ili eksperimentalni) ili 2 srednjometražna igrana filma

r) scenografija za lutka-filmove u ukupnom trajanju od najmanje 25 minuta

s) 3 samostalne izložbe realiziranih izvedbi/samostalnih djela/projekata

t) 5 skupnih žiriranih izložbi realiziranih izvedbi/samostalnih djela/projekata ili

u) 2 samostalne izložbe i 2 skupne žirirane izložbe realiziranih izvedbi/samostalnih djela/projekata.

(14) Kostimograf

a) 10 manjih scenskih izvedbi/samostalnih djela/projekata (do 15 kostima)

b) 7 srednjih scenskih izvedbi/samostalnih djela/projekata (od 16 do 30 kostima)

c) 5 srednje velikih scenskih izvedbi/samostalnih djela/projekata (od 31 do 100 kostima)

d) 4 velike scenske izvedbe/samostalna djela/projekta (više od 100 kostima)

e) 2 velike scenske izvedbe/samostalna djela/projekta i 1 dugometražni film (igrani, dokumentarni ili eksperimentalni)

f) 5 srednjih scenskih izvedbi/samostalnih djela/projekata i 1 dugometražni film (igrani, dokumentarni ili eksperimentalni)

g) kostimografija za 2 dugometražna filma (igrani, dokumentarni ili eksperimentalni)

h) kostimografija za 3 srednjometražna igrana filma

i) kostimografija za 1 televizijsku seriju igranog, dokumentarnog ili dokumentarno-igranog sadržaja u trajanju od najmanje 240 minuta

j) kostimografija za 6 kratkometražnih ili srednjometražnih dokumentarnih ili eksperimentalnih filmova

k) kostimografija za 4 kratkometražna igrana filma

l) kostimografija za 1 dugometražni film (igrani, dokumentarni ili eksperimentalni) i 2 srednjometražna igrana filma

m) kostimografija za 1 dugometražni film (igrani, dokumentarni ili eksperimentalni) i 1 televizijsku seriju igranog, dokumentarnog ili dokumentarno-igranog sadržaja u trajanju od najmanje 120 minuta

n) kostimografija za 1 dugometražni film (igrani, dokumentarni ili eksperimentalni) i 3 kratkometražna ili srednjometražna dokumentarna ili eksperimentalna filma

o) kostimografija za 1 dugometražni film (igrani, dokumentarni ili eksperimentalni) i 2 kratkometražna igrana filma

p) kostimografija za 120 epizoda televizijskih novela (sapunica) i 1 dugometražni film (igrani, dokumentarni ili eksperimentalni) ili 2 srednjometražna igrana filma

r) kostimografija za lutka-filmove u ukupnom trajanju od najmanje 25 minuta

s) 3 samostalne izložbe realiziranih izvedbi/samostalnih djela/projekata

t) 5 skupnih žiriranih izložbi realiziranih izvedbi/samostalnih djela/projekata ili

u) 2 samostalne izložbe i 2 skupne žirirane izložbe realiziranih izvedbi/samostalnih djela/projekata.

(15) Oblikovatelj rasvjete

a) 16 manjih scenskih izvedbi/samostalnih djela/projekata

b) 12 srednjih scenskih izvedbi/samostalnih djela/projekata

c) 10 velikih scenskih izvedbi/samostalnih djela/projekata

d) oblikovatelj rasvjete za lutka-filmove u ukupnom trajanju od najmanje 25 minuta

e) 3 samostalne izložbe realiziranih izvedbi/samostalnih djela/projekata

f) 5 skupnih žiriranih izložbi realiziranih izvedbi/samostalnih djela/projekata ili

g) 2 samostalne izložbe i 2 skupne žirirane izložbe realiziranih izvedbi/samostalnih djela/projekata.

(16) Autor scenske maske

a) 20 manjih scenskih izvedbi/samostalnih djela/projekata

b) 14 srednjih scenskih izvedbi/samostalnih djela/projekata

c) 12 velikih scenskih izvedbi/samostalnih djela/projekata

d) 2 dugometražna filma (igrani, dokumentarni ili eksperimentalni)

e) 3 srednjometražna igrana filma

f) 1 televizijska serija igranog, dokumentarnog ili dokumentarno-igranog sadržaja u trajanju od najmanje 240 minuta

g) 6 kratkometražnih ili srednjometražnih dokumentarnih ili eksperimentalnih filmova

h) 4 kratkometražna igrana filma

i) 120 epizoda televizijskih novela (sapunica) i 1 dugometražni film (igrani, dokumentarni ili eksperimentalni) ili 2 srednjometražna igrana filma

j) 3 samostalne izložbe realiziranih izvedbi/samostalnih djela/projekata

k) 5 skupnih žiriranih izložbi realiziranih izvedbi/samostalnih djela/projekata ili

l) 2 samostalne izložbe i 2 skupne žirirane izložbe realiziranih izvedbi/samostalnih djela/projekata.

(17) Autor scenske rekvizite

a) 20 manjih scenskih izvedbi/samostalnih djela/projekata

b) 14 srednjih scenskih izvedbi/samostalnih djela/projekata

c) 12 velikih scenskih izvedbi/samostalnih djela/projekata

d) 2 dugometražna filma (igrani, dokumentarni ili eksperimentalni)

e) 3 srednjometražna igrana filma

f) 1 televizijska serija igranog, dokumentarnog ili dokumentarno-igranog sadržaja u trajanju od najmanje 240 minuta

g) 6 kratkometražnih ili srednjometražnih dokumentarnih ili eksperimentalnih filmova

h) 4 kratkometražna igrana filma

i) 120 epizoda televizijskih novela (sapunica) i 1 dugometražni film (igrani, dokumentarni ili eksperimentalni) ili 2 srednjometražna igrana filma

j) lutka-filmovi u ukupnom trajanju od najmanje 25 minuta

k) 3 samostalne izložbe realiziranih izvedbi/samostalnih djela/projekata

l) 5 skupnih žiriranih izložbi realiziranih izvedbi/samostalnih djela/projekata ili

m) 2 samostalne izložbe i 2 skupne žirirane izložbe realiziranih izvedbi/samostalnih djela/projekata.

(18) Izložbe se priznaju ako su izlagana različita umjetnička djela.

(19) Izložbe se priznaju ako su realizirane u istaknutim institucijama ili izložbenim prostorima na području Republike Hrvatske.

(20) Umjetnička djela ostvarena izvan istaknutih institucija i izložbenih prostora priznaju se ako predstavljaju doprinos hrvatskoj kulturi i umjetnosti.

Arhitektura

Članak 24.

(1) Arhitekt

a) 2 velika samostalna projekta (projektiranje prostora većega od 500 m2)

b) 5 manjih realiziranih samostalnih projekata (projektiranje prostora manjeg od 500 m2)

c) 2 samostalna projekta priznata javnim natječajem i 3 realizirana manja samostalna projekta

d) 2 samostalne ili skupne žirirane izložbe i 3 manja realizirana samostalna projekta ili

e) 2 velika projekta i 5 manjih realiziranih projekata (koautorstvo).

(2) Vrtni (pejzažni) arhitekt i/ili arhitekt interijera

a) 3 velika realizirana projekta (gradski parkovi, rekreacijski centri, rekonstrukcije povijesnih parkova, obala, šetnica i slično)

b) 10 manjih realiziranih projekata (vrtovi obiteljskih kuća, mali trgovi, kružni tokovi i slično)

c) 3 projekta priznata javnim natječajem

d) 3 samostalne izložbe

e) 5 skupnih žiriranih izložbi ili

f) 2 samostalne izložbe i 2 skupne žirirane izložbe.

Dizajn

Članak 25.

(1) Grafički dizajner

a) 3 samostalne izložbe

b) 5 skupnih žiriranih izložbi

c) 4 složena realizirana projekta

d) 12 jednostavnih realiziranih projekata

e) 2 projekta nagrađena javnim natječajem i 5 realiziranih jednostavnih projekata

f) 3 realizirane autorske koncepcije izložbi ili istraživanja

g) 5 realiziranih seminara ili radionica

h) 5 objavljenih radova u referentnim stručnim publikacijama ili godišnjacima (dokazuje se originalom publikacije) ili

i) 3 priznanja i 2 nagrade na referentnim natječajima (dokazuje se diplomom).

Jednostavnim djelom grafičkog dizajna smatraju se manje zahtjevni ili opsegom manji zadatci dizajna (npr. jednostavni vizualni identitet prezentiran u obliku osnovnih tiskanica (3, 4 ili 5), naslovna stranica knjige, oprema CD-a, oglas, plakat, kalendar i slično).

Složenim djelom grafičkog dizajna smatraju se realizacije kompleksnijih dizajnerskih projekata (npr. složeni vizualni identitet, standardizacija identiteta prikazana u Knjizi grafičkih standarda, ambalaža veće grupe proizvoda, dizajn novina i časopisa, zahtjevniji sustav signalizacije i slično).

Referentnim stručnim publikacijama smatraju se publikacije u kojima radove odabire strukovni žiri.

(2) Industrijski produkt-dizajner

a) 2 samostalne izložbe

b) 5 skupnih žiriranih izložbi

c) 3 složena realizirana projekta

d) 10 jednostavnih realiziranih projekata

e) 2 projekta nagrađena javnim natječajem i 4 realizirana jednostavna projekta

f) 3 realizirane autorske koncepcije izložbi ili istraživanja

g) 5 realiziranih seminara ili radionica

h) 5 objavljenih radova u referentnim stručnim publikacijama ili godišnjacima (dokazuje se originalom publikacije) ili

i) 2 priznanja i 2 nagrade na referentnim natječajima (dokazuje se diplomom).

Jednostavnim djelom industrijskog produkt-dizajna smatra se dizajn proizvoda koji se sastoji od malog broja dijelova jednostavnih oblika, kojih način proizvodnje i sastavljanje u cjelinu ne zahtijevaju složene radnje ili proizvodne procese (npr. dizajn rasvjetnih tijela koja se sastoje od malog broja jednostavnih dijelova i ograničene funkcije).

Složenim djelom industrijskog produkt-dizajna smatra se dizajn proizvoda koji se sastoji od više različitih dijelova i oblika, kojih način proizvodnje i sastavljanje u cjelinu zahtijevaju složene radnje ili proizvodne procese (npr. dizajn za posebnu namjenu, sustav rasvjete u interijeru ili eksterijeru i slično).

(3) Dizajner u digitalnim medijima i/ili dizajner interakcija

a) 3 samostalne izložbe

b) 5 skupnih žiriranih izložbi

c) 4 složena realizirana projekta

d) 12 jednostavnih realiziranih projekata

e) 2 projekta nagrađena javnim natječajem i 5 realiziranih jednostavnih projekata

f) 3 realizirane autorske koncepcije izložbi ili istraživanja

g) 5 realiziranih seminara ili radionica

h) 5 objavljenih radova u referentnim stručnim publikacijama ili godišnjacima (dokazuje se originalom publikacije) ili

i) 3 priznanja i 2 nagrade na referentnim natječajima (dokazuje se diplomom).

Jednostavnim djelom dizajna u digitalnim medijima smatraju se manje zahtjevni ili opsegom manji projekti poput dizajna mikrostranica, animacija za mrežne stranice ili televizijske emisije i slično.

Jednostavnim djelom dizajna interakcija smatraju se manje zahtjevni ili opsegom manji projekti poput dizajna korisničkog iskustva za manja mrežna sjedišta, jednostavnije mobilne aplikacije, zatim dizajniranje digitalnih proizvoda ili usluga manjeg opsega.

Složenim djelom dizajna u digitalnim medijima smatraju se realizacije kompleksnijih zadataka kao što su dizajn korporativnih stranica, sučelja mrežnih aplikacija, portala, mobilnih mrežnih sjedišta ili aplikacija, potpuna oprema filma ili televizijske emisije i slično, odnosno projektima i radovima u kojih je fokus dizajnerskog procesa u vizualnom komuniciranju.

Složenim djelom dizajna interakcija smatra se dizajniranje korisničkog iskustva kompleksnih mrežnih sjedišta, portala, računalnih i mobilnih aplikacija, zatim dizajniranje kompleksnih digitalnih proizvoda ili usluga koje se odmiču od zaslona, kao što je i dizajniranje interakcija u urbanom i javnom okruženju, odnosno projektima i radovima u kojih je fokus dizajnerskog procesa na dizajniranju interakcija, gdje je tehnologija samo posrednik, a rezultat je djelovanja ostvaren na materijalnoj razini (npr. proizvod), ali i nematerijalnoj (npr. usluga).

Referentnim stručnim publikacijama smatraju se publikacije u kojima radove odabire strukovni žiri.

DIO PETI
PRIJAVE OBVEZNIH OSIGURANJA

Članak 26.

(1) Na temelju rješenja Stručnog povjerenstva i potrebne dokumentacije uspostavlja se prijava o početku obveznog mirovinskog osiguranja, odnosno prijava o početku obveznog zdravstvenog osiguranja samostalnog umjetnika kojemu se doprinosi plaćaju iz sredstava proračuna Republike Hrvatske i kojemu je obveznik doprinosa i obveznik plaćanja doprinosa ministarstvo nadležno za poslove kulture.

(2) Pravo na uplatu doprinosa samostalnom umjetniku priznaje se od 1. siječnja sljedeće godine, u odnosu na kalendarsku godinu u kojoj je podnesen zahtjev za priznavanje prava na uplatu doprinosa.

(3) Iznimno, samostalni umjetnik može početi koristiti pravo na uplatu doprinosa nakon datuma propisanog stavkom 2. ovoga članka, odnosno nakon prestanka obveznog osiguranja po osnovi radnog odnosa (isteka otkaznog roka), bolovanja, rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog, skrbničkog ili udomiteljskog dopusta, o čemu je obvezan obavijestiti HZSU, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: HZMO) i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO) te dostaviti potrebnu dokumentaciju za uspostavu prijava u rokovima propisanim posebnim propisima kojima se uređuje uspostavljanje prijave o početku obveznih osiguranja.

(4) Ako samostalni umjetnik kojemu je priznato pravo na uplatu doprinosa ne obavijesti HZSU, HZMO i HZZO o nastanku okolnosti na osnovi kojih se uspostavlja prijava o početku obveznih osiguranja i ne dostavi potrebnu dokumentaciju u roku iz stavka 3. ovoga članka, rješenje o priznavanju toga prava ukinut će se.

(5) Jedan primjerak rješenja iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se HZMO-u i HZZO-u radi uspostave prijave o početku obveznih osiguranja.

DIO ŠESTI
REVIZIJA PRIZNATIH PRAVA SAMOSTALNOM UMJETNIKU NA UPLATU DOPRINOSA

Revizijsko razdoblje

Članak 27.

(1) Stručno povjerenstvo će po službenoj dužnosti provesti reviziju priznatih prava samostalnom umjetniku na uplatu doprinosa na temelju umjetničkog stvaralaštva za posljednjih pet kalendarskih godina – svakih pet godina.

(2) Samostalni umjetnik ima pravo na odgodu revizije ako je tijekom revizijskog razdoblja bio na bolovanju, rodiljnom, roditeljskom, posvojiteljskom, skrbničkom ili udomiteljskom dopustu najmanje tri mjeseca u kontinuitetu i ako je zbroj navedenih okolnosti trajao najmanje jednu godinu.

(3) Pravo iz stavka 2. ovoga članka samostalni umjetnik ostvarit će ako dokumentaciju iz koje je moguće utvrditi okolnosti na temelju kojih postoji osnova za odgodu revizije dostavi u HZSU u vremenu iz članka 28. Pravilnika.

(4) Stručno povjerenstvo će u postupku revizije priznatih prava uzeti u obzir vrijeme trajanja okolnosti iz stavka 2. ovoga članka, tako što će odgoditi reviziju te odrediti vrijeme kada je samostalni umjetnik obvezan pristupiti reviziji.

(5) Reviziji priznatih prava ne podliježe samostalni umjetnik koji ispunjava uvjete iz članka 30. stavka 1. Pravilnika.

Potrebna dokumentacija u postupku revizije priznatih prava

Članak 28.

Pri provođenju postupka revizije priznatih prava na uplatu doprinosa samostalni umjetnik obvezan je u roku od 15 dana nakon dobivene obavijesti o pokretanju postupka revizije u HZSU dostaviti:

1. izjavu o namjeri daljnjeg ostvarivanja prava na uplatu doprinosa

2. popis profesionalnog umjetničkog javnog djelovanja posljednjih pet kalendarskih godina, u kojem je po godinama navedeno i zbrojeno profesionalno umjetničko javno djelovanje prema umjetničkim brojčanim kriterijima iz IV. dijela Pravilnika

3. dokumentaciju o realizaciji u primarnom području umjetničkog stvaralaštva posljednjih pet kalendarskih godina i

4. presliku osobne iskaznice.

Ostvarivanje prava na daljnju uplatu doprinosa

Članak 29.

(1) Samostalni umjetnik ostvarit će pravo na daljnju uplatu doprinosa ako uz bavljenje profesionalnim umjetničkim stvaralaštvom i javnim djelovanjem primarno u Republici Hrvatskoj, kao glavnim zanimanjem, udovoljava umjetničkim brojčanim kriterijima iz IV. dijela Pravilnika.

(2) Umjetničko stvaralaštvo i javno djelovanje samostalnog umjetnika u inozemstvu, u postupku revizije priznatih prava, priznaje se ako predstavlja doprinos hrvatskoj kulturi i umjetnosti.

(3) Umjetnički brojčani kriteriji iz IV. dijela Pravilnika, u postupku revizije priznatih prava, mogu se kombinirati tako da se međusobno kombiniraju najviše dva propisana kriterija istog područja umjetničkog stvaralaštva, uz uvjet da je svaki realiziran najmanje 50% u odnosu na propisane umjetničke brojčane kriterije.

Nepodlijeganje reviziji

Članak 30.

(1) Samostalni umjetnik ne podliježe reviziji priznatih prava nakon isteka određenog broja godina sveukupnog profesionalnog umjetničkog javnog djelovanja, kako slijedi:

a) baletno-plesno stvaralaštvo: plesač – nakon 18 godina

b) glazbeno stvaralaštvo: operni pjevač i svirač puhačkog instrumenta – nakon 20 godina

c) svi drugi samostalni umjetnici – nakon 25 godina.

(2) Samostalnom umjetniku kojemu je priznato pravo na uplatu doprinosa sveukupno profesionalno umjetničko javno djelovanje iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Stručno povjerenstvo prema cjelokupnom popisu, a na temelju dokumentacije o profesionalnom umjetničkom javnom djelovanju.

DIO SEDMI
PRESTANAK PRAVA NA UPLATU DOPRINOSA

Članak 31.

Samostalnom umjetniku prestaje pravo na uplatu doprinosa:

1. na osobni zahtjev

2. istekom roka iz članka 28. Pravilnika za dostavu potrebne dokumentacije za reviziju priznatih prava

3. nakon pravomoćnosti rješenja Stručnog povjerenstva, ako se u postupku revizije priznatih prava utvrdi da ne udovoljava umjetničkim brojčanim kriterijima iz IV. dijela Pravilnika

4. ispunjenjem uvjeta za starosnu mirovinu

5. nakon pravomoćnosti rješenja kojim mu je priznato pravo na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad

6. odlaskom na dragovoljno služenje vojnog roka

7. boravkom u inozemstvu duljem od šest mjeseci neprekidno, odnosno dobivanjem dopuštenja za trajno nastanjenje u inozemstvu

8. odlaskom na redovni studij

9. odlaskom na studijsko putovanje i/ili usavršavanje u inozemstvo dulje od 18 mjeseci

10. izborom ili imenovanjem na mandat na određenu dužnost u djelatnostima Hrvatskoga sabora, Predsjednika Republike Hrvatske, Vlade Republike Hrvatske, predstavničkog tijela županije, općine ili grada

11. početkom izdržavanja kazne zatvora

12. nakon pravomoćnosti odluke suda ili drugog nadležnog tijela ili

13. smrću.

Obveza povrata neosnovano uplaćivanih doprinosa

Članak 32.

(1) Samostalni umjetnik obvezan je ministarstvu nadležnom za poslove kulture vratiti sredstva s pripadajućim zateznim kamatama uplaćena za doprinose prema Pravilniku ako su doprinosi uplaćivani nakon što su nastupile okolnosti koje utječu na prestanak prava na uplatu doprinosa, a samostalni umjetnik je znao ili je morao znati za te okolnosti, a nije o njima obavijestio HZSU u roku od 30 dana od nastanka okolnosti.

(2) Za pokretanje postupka iz stavka 1. ovoga članka nadležno je ministarstvo nadležno za poslove kulture.

DIO OSMI
OBNAVLJANJE PRAVA NA UPLATU DOPRINOSA

Članak 33.

(1) Samostalni umjetnik može obnoviti pravo na uplatu doprinosa:

1. nakon prestanka radnog odnosa, ako je radni odnos trajao najdulje dvije godine

2. nakon povratka s dragovoljnoga služenja vojnog roka

3. nakon isteka mandata, ako je izabran ili imenovan na određenu dužnost u djelatnostima Hrvatskoga sabora, Predsjednika Republike Hrvatske, Vlade Republike Hrvatske, predstavničkog tijela županije, općine ili grada

4. nakon isteka mandata supružnika samostalnog umjetnika kao dužnosnika u inozemstvu, imenovanog u djelatnostima Hrvatskoga sabora, Predsjednika Republike Hrvatske, Vlade Republike Hrvatske, ako mu je pravo na uplatu doprinosa prestalo na osobni zahtjev ili

5. nakon povratka s izdržavanja kazne zatvora u trajanju do šest mjeseci.

(2) Pravo na obnovu uplate doprinosa samostalni umjetnik ostvarit će ako dokumentaciju iz koje je moguće utvrditi okolnosti na temelju kojih postoji osnova za obnavljanje prava dostavi HZSU-u u rokovima propisanim posebnim propisima kojima se uređuje uspostavljanje prijave o početku obveznih osiguranja.

DIO DEVETI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Na temelju članaka 9. i 24. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (»Narodne novine«, broj 43/96. i 44/96. – ispravak), stručne i administrativne poslove za Stručno povjerenstvo u postupku priznavanja prava samostalnom umjetniku na uplatu doprinosa i postupku revizije priznatih prava samostalnom umjetniku na uplatu doprinosa te druge poslove propisane Pravilnikom obavlja HZSU.

Članak 35.

Iznimno od članka 5. ovoga Pravilnika, zahtjev za priznavanje prava na uplatu doprinosa u 2015. godini podnosi se u vremenu od 15. do 30. rujna.

Članak 36.

Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Pravilnika nastavit će se i dovršiti prema odredbama Pravilnika o postupku i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 119/04.).

Članak 37.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 119/04.).

Članak 38.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-01/15-01/0799

Urbroj: 532-06-01-01/1-15-10

Zagreb, 14. kolovoza 2015.

Ministar kulture
Berislav Šipuš, v. r.

91 21.08.2015 Pravilnik o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske 91 21.08.2015 Pravilnik o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske 91 21.08.2015 Pravilnik o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske