Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju

NN 93/2015 (28.8.2015.), Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju

93 28.08.2015 Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1790

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 115/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. kolovoza 2015. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA
O MIROVINSKOM OSIGURANJU

Članak 1.

U Zakonu o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/2013 i 33/2015), u članku 92. stavku 2. iza riječi: »prijevremena starosna mirovina,« dodaju se riječi: »invalidska mirovina zbog profesionalne nesposobnosti za rad ili«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Član obveznog mirovinskog fonda kod kojega je nastala profesionalna nesposobnost za rad s pravom na invalidsku mirovinu prema posebnom propisu, ili kod kojega je nastao djelomični gubitak radne sposobnosti s pravom na invalidsku mirovinu prema posebnom propisu, ostvaruje pravo na mirovinu samo u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti, a sredstva kapitaliziranih doprinosa ostaju na osobnom računu člana obveznog mirovinskog fonda do ostvarivanja prava na prijevremenu starosnu mirovinu, starosnu mirovinu ili invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti.«.

Iz stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Član obveznog mirovinskog fonda kod kojega nastane djelomični gubitak radne sposobnosti s pravom na invalidsku mirovinu ili pravom na privremenu invalidsku mirovinu prema ovome Zakonu, može ostvariti pravo na tu mirovinu samo u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti, a ukupna kapitalizirana svota doprinosa s osobnog računa prenosi se danom ostvarivanja prava na mirovinu putem Središnjeg registra osiguranika u državni proračun.«.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 2.

(1) Iznimno od članka 1. stavka 2. ove Uredbe, korisniku invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad prema propisu koji uređuje prava iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, ili kojem je mirovina određena prema tom propisu, koji je to pravo ostvario do stupanja na snagu ove Uredbe, prestaje članstvo u obveznom mirovinskom fondu 1. rujna 2015., a ukupna kapitalizirana svota doprinosa s osobnog računa prenosi se putem Središnjeg registra osiguranika u državni proračun.

(2) Korisniku invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 102/98, 127/2000, 59/2001, 109/2001, 147/2002, 117/2003, 30/2004, 177/2004, 92/2005, 43/2007 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 79/2007, 35/2008, 40/2010 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 121/2010, 61/2011, 114/2011, 76/2012 i 133/2013), kao i korisniku invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/2013 i 33/2015), koji je to pravo ostvario do stupanja na snagu ove Uredbe, prestaje članstvo u obveznom mirovinskom fondu 1. rujna 2015., a ukupna kapitalizirana svota doprinosa s osobnog računa prenosi se putem Središnjeg registra osiguranika u državni proračun.

Članak 3.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. rujna 2015. godine.

Klasa: 022-03/15-44/04
Urbroj: 50301-04/12-15-2
Zagreb, 26. kolovoza 2015.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.