Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima

NN 93/2015 (28.8.2015.), Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1791

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 115/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. kolovoza 2015. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Članak 1.

U Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/2014), u članku 90. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2., 3., 4. i 5. koji glase:

»(2) Osiguranik čije je pravo iz mirovinskog osiguranja uređeno posebnim propisom koji uređuje prava iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, ili mu se mirovina određuje prema tom propisu i koji je mlađi od 40 godina, osigurava se na temelju individualne kapitalizirane štednje u mirovinskom fondu koji sam izabere, ako u roku od 15 dana od početka rada da izjavu da želi biti osiguran u tom osiguranju, odnosno izjavu da želi ostati osiguran na temelju individualne kapitalizirane štednje, ako je ranije bio član mirovinskog fonda.

(3) Izjava iz stavka 2. ovoga članka daje se osobno na prijemnom mjestu Središnjeg registra osiguranika i neopoziva je.

(4) Osiguranik iz stavka 2. ovoga članka koji nije dao izjavu ne može postati član mirovinskog fonda, osim ako je mlađi od 40 godina, a ne može ostvariti pravo iz mirovinskog osiguranja prema posebnom propisu koji uređuje prava iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba ili mu se mirovina određuje prema tom propisu.

(5) Podatak o svojstvu osiguranika iz stavka 2. ovoga članka Središnjem registru osiguranika dostavlja obveznik doprinosa odmah po podnošenju prijave na mirovinsko osiguranje.«.

Dosadašnji stavci 2. do 7. postaju stavci 6. do 11.

Članak 2.

U članku 100. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Osiguranik iz članka 90. stavka 2. ovoga Zakona koji se opredijelio za članstvo u mirovinskom fondu, pravo iz mirovinskog osiguranja ostvaruje prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i ovome Zakonu, osim ako pravo ne ostvaruje prema posebnom propisu koji uređuje prava iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, ili mu se mirovina ne odredi prema tom propisu.«.

Članak 3.

U članku 101. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ako kod člana mirovinskog fonda nastane djelomični gubitak radne sposobnosti s pravom na invalidsku mirovinu ili pravom na privremenu invalidsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, član fonda može ostvariti pravo na mirovinu samo u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti, kao da je bio osiguran samo u tom osiguranju, a ukupna svota kapitaliziranih doprinosa s osobnog računa nakon ostvarivanja prava na tu mirovinu prenosi se putem Središnjeg registra osiguranika u državni proračun.«.

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5., 6. i 7. koji glase:

»(5) Bivši član mirovinskog fonda iz stavka 4. ovoga članka starosnu, prijevremenu starosnu ili invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti može ostvariti kao da je bio osiguran samo u obveznom mirovinskom osiguranju generacijske solidarnosti.

(6) Bivši član mirovinskog fonda iz stavka 4. ovoga članka koji je nakon prestanka članstva u fondu stekao svojstvo osiguranika, ne može ponovno postati član mirovinskog fonda po osnovi mirovinskog osiguranja prema općem niti posebnom propisu.

(7) O prijenosu sredstava s osobnog računa člana mirovinskog fonda iz stavka 4. ovoga članka Središnji registar osiguranika mjesečno izvještava Ministarstvo financija i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.«.

Članak 4.

U članku 102. stavci 4. i 5. brišu se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

(1) Osiguranik čije je pravo iz mirovinskog osiguranja uređeno posebnim propisom koji uređuje prava iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, ili mu se mirovina određuje prema tom propisu, koji je bio član mirovinskog fonda do dana stupanja na snagu ove Uredbe, ostaje osiguran samo u obveznom mirovinskom osiguranju generacijske solidarnosti i prava ostvaruje u tom osiguranju, osim ako do 31. listopada 2015. godine da izjavu da i nadalje želi ostati član mirovinskog fonda.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, osiguranik koji nije dao izjavu iz razloga što mu se služba nalazi u statusu mirovanja, izjavu može dati naknadno, u roku od 15 dana od dana povratka u službu.

(3) Izjava iz stavka 1. ovoga članka daje se osobno na prijemnom mjestu Središnjeg registra osiguranika i neopoziva je.

(4) Osiguranik iz stavka 1. ovoga članka koji nije dao izjavu, ne može ponovno postati član mirovinskog fonda.

(5) Podatak o svojstvu osiguranika za osiguranika iz stavka 1. ovoga članka Središnjem registru osiguranika dostavlja obveznik doprinosa najkasnije do 30. rujna 2015.

(6) Osiguranik koji se opredijelio za članstvo u mirovinskom fondu, pravo iz mirovinskog osiguranja ostvaruje prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/2014), osim ako pravo ne ostvaruje prema posebnom propisu koji uređuje prava iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba ili mu se mirovina određuje prema tom propisu.

(7) Ukupna kapitalizirana svota doprinosa s osobnog računa člana mirovinskog fonda, koji u roku iz stavka 1. ovoga članka nije dao izjavu da i dalje želi ostati član mirovinskog fonda, prenosi se putem Središnjeg registra osiguranika u državni proračun do 30. studenoga 2015., a Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje će bivšem članu fonda odrediti mirovinu prema posebnom propisu koji uređuje prava iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, kao da je bio osiguran samo u obveznom mirovinskom osiguranju generacijske solidarnosti.

Članak 6.

(1) Članu mirovinskog fonda korisniku invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad, kojemu su prava iz mirovinskog osiguranja uređena posebnim propisom koji uređuje prava iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, ili kojem se mirovina određuje prema tom propisu, a koji je to pravo ostvario do dana stupanja na snagu ove Uredbe, prestaje članstvo u mirovinskom fondu 1. rujna 2015.

(2) Članu mirovinskog fonda korisniku invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad prema Zakonu o mirovinskom osiguranju koji je bio na snazi do 31. prosinca 2013., odnosno invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, koji je to pravo ostvario do dana stupanja na snagu ove Uredbe, prestaje članstvo u mirovinskom fondu 1. rujna 2015.

(3) Članu mirovinskog fonda korisniku invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad iz stavaka 1. i 2. ovoga članka koji ostvari pravo iz mirovinskog osiguranja nakon stupanja na snagu ove Uredbe, članstvo u mirovinskom fondu prestaje danom zatvaranja osobnog računa.

(4) Podatak o članu mirovinskog fonda korisniku mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje dostavlja Središnjem registru osiguranika.

(5) Ukupna kapitalizirana svota doprinosa s osobnog računa člana mirovinskog fonda iz stavaka 1. i 2. ovoga članka prenosi se putem Središnjeg registra osiguranika u državni proračun do 30. studenoga 2015., a Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje će bivšem članu fonda nakon ispunjenja uvjeta odrediti mirovinu kao da je bio osiguran samo u obveznom mirovinskom osiguranju generacijske solidarnosti.

(6) O prijenosu sredstava s osobnog računa člana mirovinskog fonda iz stavaka 1. i 2. ovoga članka Središnji registar osiguranika mjesečno izvještava Ministarstvo financija i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Članak 7.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. rujna 2015. godine.

Klasa: 022-03/15-44/05

Urbroj: 50301-04/12-15-2

Zagreb, 26. kolovoza 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.