Uredba o kriterijima za dodjelu zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

NN 93/2015 (28.8.2015.), Uredba o kriterijima za dodjelu zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1792

Na temelju članka 59. stavka 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 39/2013 i 48/2015), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. kolovoza 2015. donijela

UREDBU

O KRITERIJIMA ZA DODJELU ZAMJENSKOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE OVLAŠTENICIMA NAKNADE ZA ODUZETO POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE TEMELJEM ZAKONA O NAKNADI ZA IMOVINU ODUZETU ZA VRIJEME JUGOSLAVENSKE KOMUNISTIČKE VLADAVINE

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuju se kriteriji za dodjelu zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: u vlasništvu države) u slučajevima kada temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine«, br. 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/2000, 131/2000, 27/2001, 65/2001, 118/2001, 80/2002 i 81/2002) ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište nije moguće vratiti u vlasništvo poljoprivredno zemljište koje im je oduzeto.

Članak 2.

Agencija za poljoprivredno zemljište (u daljnjem tekstu: Agencija) ovlaštena je za pronalaženje zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države iz članka 1. ove Uredbe.

Članak 3.

Ovlaštenicima naknade iz članka 1. ove Uredbe može se dati u vlasništvo na ime naknade kao zamjensko, poljoprivredno zemljište u vlasništvu države, prema sljedećim kriterijima:

– koje nije dijelom proizvodno-tehnološke cjeline poljoprivrednog zemljišta,

– koje se ne nalazi uz građevinsko područje, te

– koje je približno jednake vrijednosti, koju utvrđuje Agencija, putem ovlaštenog sudskog vještaka za procjenu nekretnina.

Članak 4.

Ovlaštenicima naknade iz članka 1. ove Uredbe ne može se dati na ime naknade u vlasništvo kao zamjensko, poljoprivredno zemljište u vlasništvu države, prema sljedećim kriterijima:

– koje se nalazi na trasi buduće ceste, autoceste ili željezničke pruge,

– koje je javno vodno dobro,

– koje se nalazi u šumskogospodarskim planovima,

– koje se nalazi u građevinskom području,

– na kojemu je u zemljišnim knjigama upisana zabilježba prava trećih osoba,

– koje se nalazi u miniranom ili minski sumnjivom području,

– koje se nalazi unutar područja ekološke mreže u kojem postoje ograničenja u odnosu na korištenje poljoprivrednog zemljišta, te

– ukoliko je donesena odluka o osnivanju prava građenja na tome zemljištu ili odluka o zamjeni ili prodaji toga zemljišta, sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu.

Članak 5.

Agencija određuje zamjensko poljoprivredno zemljište u vlasništvu države sa zemljišnoknjižnim oznakama za pojedine katastarske općine, sukladno kriterijima iz članaka 3. i 4. ove Uredbe.

Članak 6.

Na dan stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Odluka o kriterijima prema kojima se ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine može dati zamjensko poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske, klase: 022-03/14-04/95, urbroja: 50301-05/25-14-3, od 30. travnja 2014. godine.

Članak 7.

Postupci za dodjelu zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države započeti do stupanja na snagu ove Uredbe, dovršit će se prema odredbama Odluke o kriterijima prema kojima se ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine može dati zamjensko poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske, klase: 022-03/14-04/95, urbroja: 50301-05/25-14-3, od 30. travnja 2014. godine.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/71

Urbroj: 50301-05/25-15-2

Zagreb, 26. kolovoza 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.